Search result for

probably

(56 entries)
(0.0212 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -probably-, *probably*, probab
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
probably[ADV] อย่างน่าจะเป็นไปได้, See also: อย่างค่อนข้างแน่, อย่างน่าเชื่อแน่ว่า, Syn. seemingly, presumably

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
probably(พรอบ'อะบลี) adv. ซึ่งเป็นไปได้มาก

English-Thai: Nontri Dictionary
probably(adv) บางที,น่า,คง,เป็นไปได้มาก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
probably not (phrase ) อาจจะไม่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Don't worry, son, he probably hasn't gone far.ไม่ต้องกังวลลูกชายของเขาอาจ ยังไม่ได้ไปไกล Pinocchio (1940)
You'll find her very direct. If she doesn't like you, she'll probably tell you so to your face.พี่ผมเป็นคนเถรตรง ถ้าพี่ไม่ชอบคุณ ก็จะพูดต่อหน้าเลย Rebecca (1940)
Probably the head gardener wishing instructions.หัวหน้าคนสวนคงต้องการโทรมารับคําสั่ง Rebecca (1940)
Oh, yes. Probably the door jammed, and she couldn't get on deck again.ครับ แล้วเปิดประตูก็คงจะติดขัด หล่อนเลยออกมาที่ดาดฟ้าเรือไม่ได้ Rebecca (1940)
Yeah. We've probably all got things to do here.ใช่ เราอาจจะทุกคนมีสิ่งที่ต้องทำที่นี่ 12 Angry Men (1957)
You're probably right.คุณอาจขวา 12 Angry Men (1957)
The boy on trial is probably guilty, but...เด็กในการพิจารณาคดีอาจจะเป็นความผิด แต่ ... 12 Angry Men (1957)
This phrase, how many times have all of us used it? Probably thousands.วลีนี้ว่ามีกี่ครั้งที่เราทุกคนใช้มันได้หรือไม่ พันอาจ 12 Angry Men (1957)
He had probably started to talk aloud, when alone, when the boy had left... ... but he did not remember.เขาได้อาจจะเริ่มพูดออกมาดัง ๆ เมื่ออยู่คนเดียวเมื่อเด็กมีเหลือ แต่เขาจำไม่ได้ว่า The Old Man and the Sea (1958)
No probably not.ก็ไม่แน่ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
If I did I probably wouldn't be here now.ถ้าพูดก็คงไม่ได้มาอยู่ตรงนี้หรอก The Good, the Bad and the Ugly (1966)
He's probably one of the nothings.เขาอาจคือหนึ่งในไม่มีอะไร Yellow Submarine (1968)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
probablyA game will be probably called off.
probably"Ah, this is my idiot son Takashi" "Eh-er, yes. (The late) Takashi, right?" "Fuusy, he isn't dead yet! Probably."
probablyBecause of this it will probably be generally cloudy and rainy weather over tonight and tomorrow.
probablyBut probably I'll be the last, which is a pity.
probablyBy the time you get out of jail she'll probably have got married.
probablyDinner is probably ready, so we had better hurry home.
probablyFirst we have International English, which will probably become simpler than "standard."
probablyFrom the look of the sky, the typhoon will probably be raging in all its fury about this time tomorrow.
probablyGet messed up with them and never mind shivs they're probably packing heat.
probablyHe is probably angling for an invitation.
probablyHe'll probably win in the next election.
probablyHe observed that it would probably rain.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดอกกระมัง[END] probably, Example: เรื่องที่เกิดขึ้นนี้คงเป็นฝีมือของพวกผู้ก่อร้ายดอกกระมัง
พอดีพอร้าย[CONJ] probably, See also: maybe, perhaps, Syn. ดีไม่ดี, Example: หากเขาเอาอาหารจากต่างประเทศไปขายได้ พอดีพอร้ายชาวอีสานอาจหันไปชอบฟาสต์ฟูดแทนปลาทูเค็มก็ได้
ชอบ[AUX] probably, See also: likely, Example: ฝนชอบตกตอนเช้า, Thai definition: มักจะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บางที[adv.] (bāngthī) EN: perhaps ; maybe ; probably   FR: peut-être
ชะรอย[adv.] (charøi) EN: possibly ; perhaps ; probably ; maybe   FR: peut-être ; possiblement
เห็นจะ[v.] (henja) EN: look like ; seem ; appear ; feel ; be probably   FR: sembler
คง[adv.] (khong) EN: probably ; likely surely ; in all probability ; may ; might ; possible   FR: probablement ; vraisemblablement ; en toute vraisemblance
ก็คง[adv.] (kø khong) EN: probably   
กระมัง[X] (kramang) EN: perhaps ; maybe ; as ; probably ; like as not   FR: peut-être ; probablement ; semble-t-il
น่า[adv.] (nā) EN: likely ; probably   FR: probablement ; vraisemblablement
พอดีพอร้าย[X] (phødīphørāi) EN: probably ; maybe ; perhaps ; could be   

CMU English Pronouncing Dictionary
PROBABLY    P R AA1 B AH0 B L IY0
PROBABLY    P R AA1 B L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
probably    (a) (p r o1 b @ b l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
しないのではないか(P);ないのではないか[, shinainodehanaika (P); nainodehanaika] (exp) I think (something) won't (something); probably (something) isn't (something); (P) [Add to Longdo]
であろう[, dearou] (aux) will; probably; may; I think; surely; I hope; I fear; it seems [Add to Longdo]
なかろう[, nakarou] (exp) (See 無い・1) probably not so [Add to Longdo]
まい[, mai] (aux) (1) probably isn't (doesn't, won't, etc.); (2) don't (doesn't) intend to; intend not to; (3) must not; (when used in an imperative sentence) don't [Add to Longdo]
ましょう;ましょ(ik);まひょ(ik)[, mashou ; masho (ik); mahyo (ik)] (exp) (1) (pol) (ましょ is a colloquialism in standard Japanese; まひょ is a colloquialism in Kansai dialect) (See ます) (used to express the speaker's volition) I'll; (2) (used to make an invitation, request, etc.) let's; (3) (See でしょう) (used to express a conjecture) probably [Add to Longdo]
[, mu] (int) (1) (arch) unh (sound of physical exertion); oof; (2) wow; whoa; (3) (See うむ) yes; yeah; uh-huh; (aux-v) (4) (after a -nai stem) probably; (5) will; intend to; (6) would like to have done (for me) [Add to Longdo]
んず;むず;うず[, nzu ; muzu ; uzu] (aux-v) (1) (arch) (See んとする) will probably be; (2) intending to; will; (3) should [Add to Longdo]
蓋し[けだし, kedashi] (adv) perhaps; probably [Add to Longdo]
確かそうだ[たしかそうだ, tashikasouda] (exp) that's probably so [Add to Longdo]
恐らく[おそらく, osoraku] (adv) perhaps; likely; probably; I dare say; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
莫不是[mò bù shì, ㄇㄛˋ ㄅㄨˋ ㄕˋ, ] probably; perhaps; could it be that...? [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Probably \Prob"a*bly\, adv.
   In a probable manner; in likelihood.
   [1913 Webster]
 
      Distinguish between what may possibly and what will
      probably be done.            --L'Estrange.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 probably
   adv 1: with considerable certainty; without much doubt; "He is
       probably out of the country"; "in all likelihood we are
       headed for war" [syn: {probably}, {likely}, {in all
       likelihood}, {in all probability}, {belike}]
   2: easy to believe on the basis of available evidence; "he
     talked plausibly before the committee"; "he will probably win
     the election" [syn: {credibly}, {believably}, {plausibly},
     {probably}] [ant: {implausibly}, {improbably}, {incredibly},
     {unbelievably}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 prob
 
 1. (kıs.) probable, probably, problem.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top