Search result for

primer

(43 entries)
(0.0177 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -primer-, *primer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
primer[N] หนังสืออ่านเบื้องต้นสำหรับเด็ก
primer[N] สารที่ใช้เคลือบสีเนื้อไม้

English-Thai: Nontri Dictionary
primer(n) แบบเรียนขั้นต้น,มูลบท,แบบสอนอ่าน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Primerดีเอ็นเอสายเดี่ยวสายสั้นๆ สามารถไปจับปลายของดีเอ็นเอตั้งต้นแต่ละสาย

primer ถูกประยุกต์ใช้ในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในหลอดทดลอง (Polymerase chain reaction, PCR) ในการทำ PCR ซึ่งปฏิกิริยาในหลอดทดลองประกอบด้วยดีเอ็นเอตั้งต้น (ดีเอ็นเอ 2 สายจับกัน) primer 2 สาย DNA polymerase (เอนไซม์ที่พบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทำหน้าที่สร้างดีเอ็นเอสายใหม่ต่อจาก primer โดยการคัดลอกจากดีเอ็นเอตั้งต้น) dNTPs (deoxynucleotide triphosphates เป็นหน่วยย่อยของดีเอ็นเอนำไปต่อโดย DNA polymerase เพื่อสร้างดีเอ็นเอสายใหม่) หลังจากนั้นปฏิกิริยาถูกควบคุมอุณหภูมิและเวลาเป็นรอบๆ โดยใช้เครื่องควบคุมอัตโนมัติ โดยแต่ละรอบเริ่มจากควบคุมอุณหภูมิและเวลาให้ดีเอ็นเอ 2 สายที่จับกันแยกออกจากกันเป็นดีเอ็นเอสายเดี่ยว 2 สาย แล้วควบคุมอุณหภูมิและเวลาให้ primer แต่ละสายจับกับดีเอ็นเอสายเดี่ยว แล้วควบคุมอุณหภูมิและเวลาอีกครั้งให้ DNA polymerase สร้างดีเอ็นเอสายใหม่ต่อจาก primer ดังนั้นเมื่อผ่านรอบแรกดีเอ็นเอเพิ่มขึ้น 2 เท่า และเมื่อเข้ารอบสองดีเอ็นเอที่เพิ่มขึ้น 2 เท่าในรอบแรกจะกลายเป็นดีเอ็นเอตั้งต้นของรอบสอง ทำให้เมื่อควบคุมอุณหภูมิและเวลาหลายๆ รอบดีเอ็นเอจะเพิ่มขึ้น 2 ยกกำลัง n เท่า เมื่อ n คือ จำนวนรอบ เนื่องจากใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในแต่ละรอบ ทำให้เมื่อผ่านไปเป็นชั่วโมง ดีเอ็นเอจะเพิ่มขึ้นมากมายเพียงพอต่อการนำไปศึกษา ดังนั้น primer ช่วยให้การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอประสบผลสำเร็จ

แหล่งข้อมูล
สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล. "เอนไซม์ที่ใช้ในการโคลนยีน" ในพันธุวิศวกรรมเบื้องต้น. หน้า 42-65. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We really need a primer...มันอาจใช้เวลาตลอดไป จริงๆเราต้องรองพื้น Contact (1997)
You found the primer.คุณพบไพรเมอร์ Contact (1997)
Yes, of course! Where's the primer?ใช่แน่นอน! Contact (1997)
Every three-dimensional page contains a piece of the primer.ทุกหน้าสามมิติที่มีชิ้น ส่วนของไพรเมอร์ Contact (1997)
So, we'll make sure you're always secure, indoors, with the primer round of men outside your location.เพราะฉะนั้นคุณต้องอยู่ในห้องเสมอ โดยมีคนคอยคุมกันเดินรอบ ๆ สถานที่ The Jackal (1997)
I was thinking maybe I could give you a business primer over a Ranger game Tuesday night.ชอบคับ ผมคิดว่าบางที่ \ ผมน่าจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ ก่อนเกมคืนวันอังคาร Bonfire of the Vanity (2008)
Round of C4 and primer.ซี 4 กับ ชนวน Rambo (2008)
It basically works like the primer of a gun.เป็นพื้นฐานการทำงาน เหมือนประจุดินปืน Out of Time (2009)
When Oomaya's primer strikes, she gets off a reentry warhead that arms itselfถ้าช่องระเบิดมันถูกโจมตี น้องหนูนี่จะปล่อยหัวรบจิ๋ว ที่ระเบิดตัวเองได้ออกมา The Expendables (2010)
¿Quién quiere morir primero?นายอยากจะตายก่อนไหม Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)
I had this extra can of primer in the back. I thought maybe you might want to put that down before you put the paint down.ผมมีสีรองพื้นเพิ่มให้คุณด้วย คิดว่าคุณอาจต้องการ Safe Haven (2013)
Just tape around, sand it down before you put the primer... you know what to do.ปิดเทปรอบๆ ขัดกระดาษทราย ก่อนลงรองพื้น คุณรู้แล้วมั้ง Safe Haven (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชนวน[N] fuse, See also: primer, Syn. ชนวนระเบิด, Example: แอมโนเนียเป็นสารชนิดหนึ่งที่สามารถใช้เป็นชนวนระเบิดได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัด[v.] (at) EN: press ; compress ; pack ; squeeze ; stuff ; congest ; sandwich   FR: comprimer ; compresser ; entasser
บีบ[v.] (bīp) EN: oppress ; persecute   FR: opprimer
บีบรัด[v.] (bīp-rat) EN: oppress ; persecute ; tyrannize   FR: opprimer ; tyranniser
บอก[v.] (bøk) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach   FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer
ชนวน[n.] (chanūan) EN: fuse ; primer   FR: fusible [m]
กำจัด[v.] (kamjat) EN: get rid of ; eliminate ; dispose of ; eradicate ; clear up ; exterminate ; remove ; drive away ; abolish   FR: éliminer ; supprimer ; éradiquer ; se débarasser de
ขยี้[v.] (khayī) EN: crush ; squash ; quash ; trample   FR: écraser ; comprimer ; piétiner
ขอโทษ[v.] (khøthōt) EN: apologize ; make an apology ; beg your pardon ; excuse ; pardon ; ask for forgiveness   FR: s'excuser ; présenter ses excuses ; demander pardon ; exprimer des regrets
ขุ่นมัว[v.] (khunmūa) EN: depress ; be melancholy ; be gloomy   FR:primer
กลั้น[v.] (klan) EN: restrain ; suppress ; hold back   FR: retenir ; réprimer

CMU English Pronouncing Dictionary
PRIMER    P R AY1 M ER0
PRIMERS    P R AY1 M ER0 Z
PRIMERICA    P R IH2 M EH1 R IH0 K AH0
PRIMERICA'S    P R IH2 M EH1 R IH0 K AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
primer    (n) (p r ai1 m @ r)
primers    (n) (p r ai1 m @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grundierung {f}; Grundanstrich {m} | Grundierungen {pl}primer | undercoats [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
プライマー[, puraima-] (n) primer [Add to Longdo]
手引書(P);手引き書[てびきしょ, tebikisho] (n) handbook; manual; guide; primer; (P) [Add to Longdo]
入門[にゅうもん, nyuumon] (n,vs,adj-no) primer; manual; entering an institute; introduction to; (P) [Add to Longdo]
入門書[にゅうもんしょ, nyuumonsho] (n) primer; manual; introductory book [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
引子[yǐn zi, ˇ ㄗ˙, ] primer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Primer \Prim"er\, n. [Originally, the book read at prime, the
   first canonical hour. LL. primae liber. See {Prime}, n., 4.]
   1. Originally, a small prayer book for church service,
    containing the little office of the Virgin Mary; also, a
    work of elementary religious instruction.
    [1913 Webster]
 
       The primer, or office of the Blessed Virgin. --Bp.
                          Stillingfleet.
    [1913 Webster]
 
   2. A small elementary book for teaching children to read; a
    reading or spelling book for a beginner.
    [1913 Webster]
 
       As he sat in the school at his prymer. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. (Print.) A kind of type, of which there are two species;
    one, called {long primer}, intermediate in size between
    bourgeois and small pica [see {Long primer}]; the other,
    called {great primer}, larger than pica.
    [1913 Webster]
 
   Note: Great primer type.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Primer \Prim"er\, n.
   One who, or that which, primes; specifically, an instrument
   or device for priming; esp., a cap, tube, or water containing
   percussion powder or other compound for igniting a charge of
   gunpowder.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Primer \Prim"er\, a. [OF. primer, primier, premier, F. premier.
   See {Premier}.]
   First; original; primary. [Obs.] "The primer English kings."
   --Drayton.
   [1913 Webster]
 
   {Primer fine} (O. Eng. Law), a fine due to the king on the
    writ or commencement of a suit by fine. --Blackstone.
 
   {Primer seizin} (Feudal Law), the right of the king, when a
    tenant in capite died seized of a knight's fee, to receive
    of the heir, if of full age, one year's profits of the
    land if in possession, and half a year's profits if the
    land was in reversion expectant on an estate for life; --
    now abolished. --Blackstone.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 primer
   n 1: an introductory textbook
   2: any igniter that is used to initiate the burning of a
     propellant [syn: {fuse}, {fuze}, {fusee}, {fuzee}, {primer},
     {priming}]
   3: the first or preliminary coat of paint or size applied to a
     surface [syn: {flat coat}, {ground}, {primer}, {priming},
     {primer coat}, {priming coat}, {undercoat}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top