Search result for

priesthoods

(43 entries)
(0.0788 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -priesthoods-, *priesthoods*, priesthood
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา priesthoods มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *priesthoods*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
priesthood[N] การอุปสมบท, See also: การบวชพระ, การผนวช, Syn. clergy, monasticism

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
priesthood(พรีสทฺ'ฮูด) n. ความเป็นพระ,พระ

English-Thai: Nontri Dictionary
priesthood(n) สมณเพศ,ความเป็นพระ,การบวชเรียน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
priesthood (n ) ฐานะปุโรหิต(ตำแหน่งทางศาสนาใช้สำหรับผู้ชายในศาสนามอรมอนเท่านั้น)
See also: S. priest,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Even more to the point, what are you doing in the priesthood?ให้มันตรงประเด็น, คุณกำลังทำอะไรในช่วงที่ยังเป็นนักบวช ? Doubt (2008)
I remember in your letter you explained how you used the priesthood to run away from things.ผมจำได้ว่าในจดหมายของคุณ... คุณอธิบายว่าใช้ความเป็นพระ เพื่อหนีจากบางอย่าง The Rite (2011)
I've joined the priesthood.ผมบวชเป็นพระแล้ว The Flowers of War (2011)
Before the time of the Great Purge, girls would be chosen at birth for the priesthood.ก่อนยุคกวาดล้างครั้งใหญ่ เด็กหญิงจะถูกเลือกตั้งแต่เกิดเพื่อเป็นนักบวช The Kindness of Strangers (2012)
Well, it was that or the priesthood.ถ้าไม่ฆ่าก็ไปบวช Spectre (2015)
I mean the priesthood, and the FBI.พวกนักบวชและเอฟบีไอ Catch You Later (2015)
The Romans also destroyed our priesthood, the Cohanim.พวกโรมันได้ทำลาย โคฮานิม สายเลือดมหาสมณะของเราไปด้วย Pi (1998)
African American members have been allowed to hold the priesthood since 1978.ถามได้ดี คนดำนะครับ ได้รับการอนุญาติให้บวชเป็นพระตั้งแต่ปี 1978 นั่นมันยุคดิสโก้เลย แล้วผู้หญิงล่ะ? Latter Days (2003)
And women? Women don't get to hold the priesthood, what they get is to be wives and to be mothers and share in its blessings.ผู้หญิงเป็นพระไม่ได้ นั่นก็เพราะ เธอจะต้องมีสามี ต้องกลายเป็นแม่ ทำให้ไม่มีเวลาที่จะขอพรพระเจ้า Latter Days (2003)
With the authority invested in me by the Melchizedek priesthood, and in the name of Jesus Christ, I have no choice but to begin excommunication proceedings against you, at which point you will be stripped of the priesthood... the garments... and membership in this church.จากการเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ the Melchizedek priesthood และในนามของพรเจ้า เราไม่มีทางเลือก เราของตัดสิทธิทางการเป็นพระของคุณ ห้ามแต่งกายชุดนี้อีก Latter Days (2003)
- Entering the priesthood.- เข้าร่วมคณะสงฆ์. 50 First Dates (2004)
A younger woman was chosen to personify fertility and then killed in a blood ritual by the presiding priesthood.หญิงสาวถูกเลือก เป็นตัวแทนความอุดมสมบูรณ์ และถูกฆ่าในพิธีเลือด โดยน้ำมือหัวหน้านักบวชหญิง The Wicker Man (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุปสมบท[V] go into priesthood, See also: to be ordained, Syn. บวช, บรรพชา, Example: ท่านเกิดความเบื่อหน่ายในชีวิตเพศฆราวาสจึงตัดสินใจอุปสมบทสู่เพศบรรพชิตอีกครั้ง, Thai definition: บวชเป็นภิกษุ
ผนวช[V] ordain, See also: enter Buddhist priesthood, tonsure, Syn. บวช, อุปสมบท, บรรพชา, Ant. สึก, Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงผนวชที่วัดบวรนิเวศน์วิหาร, Thai definition: คำราชาศัพท์หมายถึงถือเพศเป็นภิกษุสามเณรหรือนักพรตอื่นๆ, Notes: (ราชา)
ลาบวช[V] take leave in order to enter priesthood, Example: พนักงานฝ่ายบัญชีพากันลาบวชถึง 5 คนในเทศกาลเข้าพรรษานี้, Thai definition: บอกกล่าวขอลาไปบวช
ลาผนวช[V] live brotherhood, See also: be divested of the robes of the Buddhist priesthood, Syn. ลาบวช, Example: เมื่อสิ้นรัชกาลที่ 3 สมเด็จพระวชิรญาณภิกขุทรงลาผนวชและเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 4, Thai definition: บอกกล่าวขอลาไปบวช, Notes: (ราชา)
สมณเพศ[N] monkhood, See also: priesthood, clergy, Syn. เพศพระภิกษุ, เพศบรรพชิต, Example: ศาลตัดสินว่าภิกษุรูปนั้นจะต้องสละสมณเพศ ถ้าไม่สละสมณเพศจะมีโทษติดคุก 6 เดือน
กลด[N] long-handled umbrella, See also: umbrella is used over a candidate for Buddhist priesthood while he proceeds to a temple, Syn. ร่ม, Example: มีพระธุดงค์นั่งปักกลดอยู่ในป่าตรงเชิงเขา, Count unit: คัน, Thai definition: เรียกร่มขนาดใหญ่มีด้ามยาวสำหรับพระธุดงค์โดยเฉพาะ, เรียกร่มขนาดใหญ่มีด้ามยาวสำหรับกั้นเมื่อเวลาแห่นาค

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรพชา[v.] (banphachā = bapphachā) EN: enter the priesthood ; take the tonsure ; become a monk   FR: entrer dans les ordres ; tonsurer
บวช[v.] (būat) EN: ordain ; be ordained ; go into priesthood ; become a monk ; take the tonsure   FR: ordonner ; être ordonné ; consacrer ; prendre l'habit
บวชหน้าไฟ[v.] (būat nāfai) EN: enter the priesthood   
คนดิบ[X] (khon dip) EN: a person not yet become a monk ; a man who has never entered the priesthood   
ผนวช[v.] (phanūat) EN: ordain ; enter Buddhist priesthood ; tonsure   FR: prendre l'habit

CMU English Pronouncing Dictionary
PRIESTHOOD    P R IY1 S T HH UH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
priesthood    (n) (p r ii1 s t h u d)
priesthoods    (n) (p r ii1 s t h u d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Priesterschaft {f}priesthood [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はふり, hafuri] (n) (1) (pol) (obsc) generic title for a member of the Shinto priesthood; (2) (See 神主,禰宜) Shinto priest of lower rank than kannushi and negi [Add to Longdo]
出家[しゅっけ;すけ(ok), shukke ; suke (ok)] (n,vs) {Buddh} (See 在家) entering the priesthood; cenobite (coenobite); priest; monk; nun [Add to Longdo]
順縁[じゅんえん, jun'en] (n) (1) {Buddh} favorable condition (for entering the priesthood); (2) dying in order (from oldest to youngest) [Add to Longdo]
僧職[そうしょく, soushoku] (n,adj-no) {Buddh} priesthood [Add to Longdo]
僧籍[そうせき, souseki] (n) {Buddh} priesthood [Add to Longdo]
僧門[そうもん, soumon] (n) priesthood; Buddhism [Add to Longdo]
得度[とくど, tokudo] (n,vs) {Buddh} becoming a monk; entering priesthood [Add to Longdo]
入道[にゅうどう, nyuudou] (n) (1) {Buddh} entering the priesthood; priest; monk; (2) man with a shaven head; (3) bald-headed monster [Add to Longdo]
仏門[ぶつもん, butsumon] (n) Buddhism; priesthood [Add to Longdo]
緇素[しそ, shiso] (n) old term for Buddhist priesthood and the common people (since they used to wear black and white clothing respectively) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圣职[shèng zhí, ㄕㄥˋ ㄓˊ, / ] priesthood [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top