Search result for

prevent

(114 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prevent-, *prevent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prevent[VT] ขัดขวาง, See also: กัน, กีดขวาง, Syn. preclude, forestall
prevented[ADJ] ซึ่งกีดขวาง, Syn. obviated, stopped
prevention[N] การป้องกัน, See also: การขัดขวาง, การยับยั้ง, อุปสรรค, เครื่องป้องกัน, Syn. stoppage, arresting
preventive[ADJ] เกี่ยวกับการป้องกันโรค, See also: ซึ่งป้องกัน, Syn. precautionary, defensive
preventive[N] ยาป้องกัน, See also: สิ่งป้องกัน, มาตรการป้องกัน
prevent from[PHRV] งดเว้นจาก, See also: ละเว้นจาก, Syn. hinder from, keep from
preventative[N] การป้องกัน, Syn. safeguard, protection

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prevent(พรีเวนทฺ') vt.,vi. ป้องกัน,ขัดขวาง,ไปก่อน,คาดการณ์,ทำล่วงหน้า,เป็นอุปสรรค., See also: preventability n. preventable adj. preventible adj. preventer n., Syn. avert,forestall
prevention(พรีเวน'เชิน) n. การป้องกัน,การขัดขวาง,การยับยั้ง,อุปสรรค,เครื่องป้องกัน
preventive(พรีเวน'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการป้องกันโรค,ซึ่งป้องกัน. n. ยาป้องกัน,สิ่งป้องกัน,มาตรการป้องกัน., See also: preventiveness n., Syn. preventative
preventive maintenanceการบำรุงรักษาเชิงป้องกันหมายถึง แผนงานการบริการการบำรุงรักษา ซึ่งมุ่งเป้าไปถึงการป้องกันไม่ให้เครื่องเสีย การบำรุงรักษานั้น รวมตั้งแต่ การทำความสะอาดเครื่องเป็นระยะ ๆ การตรวจสอบ หรือคอยดูแลเปลี่ยนอุปกรณ์ หรือวงจรที่จะครบอายุการใช้งานทุกระยะด้วย
preventive medicineเวชศาสตร์ป้องกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
prevent(vt) ป้องกัน,ขัดขวาง,คาดการณ์,ทำล่วงหน้า
preventable(adj) สามารถป้องกันได้
prevention(n) การป้องกัน,การขัดขวาง,การกัน,การยับยั้ง,อุปสรรค
preventive(adj) เป็นการป้องกัน
preventive(n) เครื่องป้องกัน,มาตรการป้องกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
preventป้องกัน, ปัดป้อง, กีดกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preventionการป้องกัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
preventive-ป้องกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
preventive-ป้องกัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
preventive checkการยับยั้งโดยการป้องกัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
preventive detentionการคุมขังเพื่อความปลอดภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preventive justiceมาตรการป้องกันการกระทำความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preventive maintenanceการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
preventive maintenanceการบำรุงรักษาแบบป้องกัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
preventive medicineเวชศาสตร์ป้องกัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Preventionการป้องกันใช้เป็นหัวเรื่องย่อยตามหลัง สภาวะที่ไม่ต้องการให้เกิดโรคของสัตว์ , การป้องกันใช้เป็นหัวเรื่องย่อยตามหลัง สภาวะที่ไม่ต้องการให้เกิดโรคของสัตว์ เช่น อาชญากรรมข้ามชาติ--ไทย--การป้องกัน ไก่--โรค--การป้องกัน [TU Subject Heading]
Prevention and controlการป้องกันและควบคุม [TU Subject Heading]
preventive actionมาตรการป้องกัน [การทูต]
Preventive dentistryทันตกรรมป้องกัน [TU Subject Heading]
Preventive detentionการกักขังผู้กระทำผิด [TU Subject Heading]
Preventive health servicesบริการเวชศาสตร์ป้องกัน [TU Subject Heading]
Preventive inoculationการให้เชื้อป้องกัน [TU Subject Heading]
preventive maintenancepreventive maintenance, การบำรุงรักษาแบบป้องกัน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Preventive medicineเวชศาสตร์ป้องกัน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No, I just prevented you from getting a drug test, probably saved your career.ไม่ผมแค่ป้องกันไม่ให้คุณโดนตรวจการใช้ยาเสพติด ซึ่งจะปกป้องอาชีพคุณ Lucky Thirteen (2008)
We'll put you on magnesium to prevent labor and steroids to grow the lungs.เราจะให้แมกนีเซียมคุณ... .. เพื่อชะลอการคลอด Joy (2008)
Tragic are these losses, but prevent more, we must.ความสูญเสียนี้มันน่าเศร้าก็จริงอยู่\ แต่เราต้องขัดขวาง ไม่ให้เกิดขึ้นอีก Rising Malevolence (2008)
Even so, minimal casualties may be enough to prevent you from breaking Grievous' defenses.ถึงอย่างนั้นก็เถอะ \ เอาแค่ให้เสียหายต่ำก็น่าจะพอ ที่จะให้พวกเจ้ารอดจากแนวป้องกันของกรีวัส Shadow of Malevolence (2008)
I'm sorry the war prevented me from seeing your training through to the end.ข้าเสียใจที่ภารกิจในสงครามทำให้ข้า ไม่ได้เฝ้าดูการฝึกของเจ้าจนจบ Lair of Grievous (2008)
By doing so, it could have prevented rebellions from happening.โดยการทำเช่นนี้ มันเป็นการป้องกันไม่ให้มีการก่อกบถเกิดขึ้น Iljimae (2008)
Let's prevent AIDS.ช่วยกันป้องกันเอดส์นะ My Sassy Girl (2008)
I learned that it prevents AIDS.ผมรู้มาว่ามันใช้ป้องกันเอดส์ครับ My Sassy Girl (2008)
Ana Christina tried to prevent death.แม่ The Eye (2008)
High King of Narnia, Lord of Cair Paravel and emperor of the Lone Islands, in order to prevent the abominable effusion of blood, do hereby challenge the usurper Miraz to single combat upon the field of battle.พระราชาผู้ยิ่งใหญ่แห่งนาเนีย, ลอร์ดแคร์ พาราเวล และจักรพรรดิ์แห่งโลน ไอส์แลนด์ เพื่อหยุดยั้งการทะลักอันน่าชังของเลือด ข้า อนุญาติให้ตัวข้าท้าท้ายผู้บุกรุกมิราซ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
But the tissue between waiter's teeth prevents that from happening;แต่ว่า เหงือกที่อยู่ระหว่างฟันของวอลเตอร์ ทำให้มัน เป็นไปไม่ได้ Changeling (2008)
This virus... eats through the epidemic prevention filter.เชื้อไวรัสตัวนี้ ซึ่งเกาะไหม้ผิวหนังภายนอก Death Note: L Change the World (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
preventA bad cold prevented her from attending the class.
preventActually that I bring a huge volume of reference material with me is a makeshift way of preventing people from disputing my case.
preventA heavy rain prevented me from going.
preventAir pollution prevents some plants from growing well.
preventAn ounce of prevention is worth a pound of cure.
preventA prompt action prevents troubles in the future.
preventAre we able to prevent disease?
preventA slight cold prevented me from going to Ibusuki with my family.
preventA storm prevented the plane from taking off.
preventA sudden illness prevented him from going there.
preventA sudden illness prevented me from going to the station to meet him.
preventA typhoon prevented us from going on our trip to Okinawa.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มาตรการป้องกัน[N] defensive measure, See also: preventive measure, Syn. วิธีการป้องกัน, Example: คณะกรรมการร่วมกันกำหนดมาตรการป้องกัน เท่าที่คิดว่าน่าจะรอบคอบและเป็นผลดีที่สุด, Count unit: มาตรการ, Thai definition: แนวทางที่ตั้งขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่ปรารถนา
การป้องกัน[N] prevention, See also: precaution, safeguard, avoidance, Example: การระบายน้ำหน้าฝนในกรุงเทพฯ ยังคงเป็นปัญหาเนื่องจากยังขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ในการป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม, Thai definition: การกั้นไว้เพื่อต้านทานหรือคุ้มครอง
เกียดกัน[V] prevent, See also: divert, sidetrack, turn away, obstruct, bar, Syn. กัน, กั้น, กีดกั้น, กีดกัน, Example: ทหารสหรัฐจะคงอำนาจอยู่ในตะวันออกกลางเป็นระยะยาวเพื่อเกียดกันอำนาจอิทธิพลโซเวียต, Thai definition: กันไม่ให้ทำโดยสะดวก
กันกระแทก[V] prevent something from bumping, Example: ผมนำหนังสือพิมพ์รองกล่องใส่ไข่ไก่เพื่อกันกระแทก
บำบัด[V] prevent, See also: avert, Syn. ขับไล่, ขจัด
การกัน[N] prevention, Syn. การป้องกัน, Example: เพื่อเป็นการกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ เราควรจะสร้างฐานที่แข็งแรง
การกีดกัน[N] obstruction, See also: prevention, exclusion, Syn. การขัดขวาง, Example: การกีดกันความรักของชายหนุ่มและหญิงสาวทำให้ทั้งสองพร้อมใจกันจบชีวิต
กัน[V] keep out, See also: prevent, set aside, resist, obstruct, Syn. กั้น, รั้ง, ขัดขวาง, Ant. ปล่อย, Example: ตำรวจกันไทยมุงออกไปจากสถานที่เกิดเหตุ
หวงก้าง[V] treasure zealously, See also: prevent others from enjoying something that does not belong to himself, be possessive, Syn. กันท่า, Example: ทั้งๆ ที่ไม่ใช่สมบัติของเขาเขาก็ยังอดหวงก้างไม่ได้, Thai definition: กันท่าคนอื่น, หวงในสิ่งที่ตนไม่มีสิทธิ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บำบัด[v.] (bambat) EN: treat ; cure ; heal ; remedy ; prevent ; relieve ; assuage ; mollify ; ameliorate   FR: traiter ; guérir ; remédier ; prévenir
กัน[v.] (kan) EN: prevent ; keep out ; ward off ; bar ; obstruct ; inhibit ; hinder ; protect from ; shield ; stop ; resist   FR: prévenir ; empêcher ; éloigner ; barrer ; arrêter ; intercepter ; protéger ; défendre ; garantir
การบำรุงรักษาเพื่อป้องกัน[n. exp.] (kān bamrungraksā pheūa pǿngkan) EN: preventive maintenance: (PM)   
การกีดกัน[n.] (kān kītkān) EN: obstruction ; prevention ; exclusion ; barrier ; segregation   FR: barrière [f]
การป้องกัน[n.] (kān pǿngkan) EN: prevention ; protection ; precaution ; safeguard ; avoidance ; defence   FR: protection [f] ; défense [f] ; sauvegarde [f] ; prévention [f]
การป้องกัน อัคคีภัย[n. exp.] (kān pǿngkan akkhīphai) EN: fire prevention   
การป้องกันโรค[n. exp.] (kān pǿngkan rōk) EN: prevention of disease ; prophylaxis   FR: prophylaxie [f]
การป้องกันอุบัติเหตุ[n. exp.] (kān pǿngkan ubattihēt = kān pǿngkan ubatthēt) EN: accident prevention   FR: prévention des accidents [f]
ขัด[v.] (khat) EN: block ; obstruct ; hinder ; stop ; prevent ; create difficulties ; impede ; clog ; chock   FR: obstruer ; empêcher ; bloquer ; entraver ; s'opposer ; arrêter ; boucher
ขัดขืน[v.] (khatkheūn) EN: defy ; resist order ; disobey ; rebel ; prevent ; resist ; hinder   FR: contrevenir ; désobéir

CMU English Pronouncing Dictionary
PREVENT    P R IH0 V EH1 N T
PREVENT    P R IY0 V EH1 N T
PREVENTS    P R IY0 V EH1 N T S
PREVENTS    P R IH0 V EH1 N T S
PREVENTED    P R IH0 V EH1 N T AH0 D
PREVENTED    P R IY0 V EH1 N T AH0 D
PREVENTED    P R IH0 V EH1 N AH0 D
PREVENTED    P R IY0 V EH1 N AH0 D
PREVENTING    P R IH0 V EH1 N IH0 NG
PREVENTING    P R IY0 V EH1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prevent    (v) (p r i1 v e1 n t)
prevents    (v) (p r i1 v e1 n t s)
prevented    (v) (p r i1 v e1 n t i d)
preventing    (v) (p r i1 v e1 n t i ng)
prevention    (n) (p r i1 v e1 n sh @ n)
preventive    (j) (p r i1 v e1 n t i v)
preventable    (j) (p r i1 v e1 n t @ b l)
preventative    (n) (p r i1 v e1 n t @ t i v)
preventatives    (n) (p r i1 v e1 n t @ t i v z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
わきが甘い;脇が甘い[わきがあまい, wakigaamai] (exp,adj-i) (1) preventing one's opponent from getting an underarm grip (in sumo); (2) having weak defenses [Add to Longdo]
イモビライザー[, imobiraiza-] (n) immobiliser (electronic device that prevents an automobile engine from running without the key); immobilizer [Add to Longdo]
ジェノサイド条約[ジェノサイドじょうやく, jienosaido jouyaku] (n) Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (United Nations, 1948) [Add to Longdo]
スカンク(P);スコンク[, sukanku (P); sukonku] (n,adj-no) (1) (スカンク only) skunk (animal); (2) (esp. スコンク) skunk (i.e. preventing someone from scoring entirely); (P) [Add to Longdo]
ワゴンモール[, wagonmo-ru] (n) plastic moulding over cables to prevent damage by wheels (wasei [Add to Longdo]
安全帯[あんぜんたい, anzentai] (n) safety belt (typically used in Japanese construction work); fall-prevention harness [Add to Longdo]
一坪運動[ひとつぼうんどう, hitotsuboundou] (n) campaign to prevent a public construction work by acquiring a minuscule tract of land [Add to Longdo]
押っ付け[おっつけ, ottsuke] (n) technique of holding one's opponent's arm to prevent him from getting a hold on one's belt (Sumo) [Add to Longdo]
温暖化防止[おんだんかぼうし, ondankaboushi] (exp) (abbr) (See 地球温暖化防止・ちきゅうおんだんかぼうし) prevention of global warming [Add to Longdo]
火災予防[かさいよぼう, kasaiyobou] (n) fire prevention [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
配信不能通知の抑止[はいしんふのうつうちのよくし, haishinfunoutsuuchinoyokushi] prevention of non-delivery notification [Add to Longdo]
予防保守[よぼうほしゅ, yobouhoshu] preventive maintenance [Add to Longdo]
予防保全[よぼうほぜん, yobouhozen] preventive maintenance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prevent \Pre*vent"\, v. t. [imp. & p. p. {Prevented}; p. pr. &
   vb. n. {Preventing}.] [L. praevenire, praeventum; prae before
   + venire to come. See {Come}.]
   1. To go before; to precede; hence, to go before as a guide;
    to direct. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       We which are alive and remain unto the coming of the
       Lord shall not prevent them which are asleep. --1
                          Thess. iv. 15.
    [1913 Webster]
 
       We pray thee that thy grace may always prevent and
       follow us.              --Bk. of
                          Common Prayer.
    [1913 Webster]
 
       Then had I come, preventing Sheba's queen. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   2. To be beforehand with; to anticipate. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Their ready guilt preventing thy commands. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. To intercept; to hinder; to frustrate; to stop; to thwart.
    "This vile purpose to prevent." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Perhaps forestalling night prevented them. --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prevent \Pre*vent"\, v. i.
   To come before the usual time. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Strawberries . . . will prevent and come early.
                          --Bacon.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prevent
   v 1: keep from happening or arising; make impossible; "My sense
      of tact forbids an honest answer"; "Your role in the
      projects precludes your involvement in the competitive
      project" [syn: {prevent}, {forestall}, {foreclose},
      {preclude}, {forbid}]
   2: stop (someone or something) from doing something or being in
     a certain state; "We must prevent the cancer from spreading";
     "His snoring kept me from falling asleep"; "Keep the child
     from eating the marbles" [syn: {prevent}, {keep}] [ant:
     {allow}, {let}, {permit}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top