Search result for

pretender

(23 entries)
(0.0225 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pretender-, *pretender*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pretender[N] ผู้เสแสร้ง, See also: ผู้แสร้งทำ, Syn. fraud, hypocrite

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pretender(พรีเทน'เดอะ) n. ผู้เสแสร้ง,ผู้แสร้งทำ,ผู้หลอกลวง,ผู้ปลอมแปลง,ผู้อวดอ้าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pretender to the throneรัชทายาทที่ได้รับสมมุติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"I'll Stand By You" by the Pretenders."I'll Stand By You" ของวงพรีเทนเดอร์ Ballad (2009)
Love was changing the minds of pretendersโอ้! งั้นพวกมันก็โตมาจากขอนไม้น่ะสิ ใช่. Our Family Wedding (2010)
He's an arrogant pretender who would sell our women and children to the infidels and the imperialists of the West.เค้าเป็นคนหยิ่งและแกล้งทําเพื่อนที่จะขายสตรีของเรา และเด็กไปยังพวกที่เป็นนอกรีด และพวกลัทธิจักรวรรดินิยมทางตะวันตก Day 8: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2010)
These pretenders live in shadows these creatures lurk in dark corners of our society.แต่พวกฉ้อฉลพวกนี้\กบดานอยู่ในเงามืด เป็นสัตว์ร้ายซ่อนตัวอยู่ใน\มุมมืดของสังคม Supergirl (2010)
Aye. I signed up to sail under Jack Sparrow, not some pretender.ใช่ ข้าอยากมาทำงานกับสแปโรว์ ไม่ใช่ตัวปลอม Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
I have no intention of taking advice from a pretender to the throne.ฉันไม่ได้มาเพื่อมาฟังคำแนะนำ จากคนที่มายึดอำนาจประเทศชาติหรอกนะ Resident Evil: Damnation (2012)
And you sit beside this pretender and chastise me.และท่านนั่งเคียงข้างคนเสแสร้งนั่น และตำหนิข้า Garden of Bones (2012)
And he is only a pretender.และเขาก็เป็นเพียง หลอกลวง Blackwater (2012)
You will sweep aside this pretender and that one.ท่านจะกวาดล้างผู้แอบอ้าง และราชาคนนั้น Valar Morghulis (2012)
Diggle, there wasn't anything on the island that wasn't twice as dangerous as this pretender, and I survived there for five years.ดิ๊กเกิล บนเกาะนั่นไม่มีอะไรเลยที่จะ อันตรายน้อยกว่าการเป็นผู้หลอกลวง Year's End (2012)
That I want you to pursue your dreams... (The pretenders' "brass in pocket" playing) And figure out who you are and who you wanna be.ว่าอยากให้ลูก เดินตามความฝัน... และนึกภาพคนที่ลูกเป็น คนที่ลูกอยากจะเป็น The Great Unknown (2013)
- If this pretender wants to follow Malcolm Merlyn so badly, he can follow him right into a grave.-ถ้าตัวปลอมนี่ อยากจะเลียนแบบมัลคอม เมอร์ลิน มากละก็ มันจะได้ตามไปเจอเขาในหลุมศพ League of Assassins (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
PRETENDER    P R IY0 T EH1 N D ER0
PRETENDERS    P R IY0 T EH1 N D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pretender    (n) (p r i1 t e1 n d @ r)
pretenders    (n) (p r i1 t e1 n d @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
似非者[えせもの, esemono] (n) sham; fraud; counterfeit; impostor; pretender [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pretender \Pre*tend"er\, n.
   1. One who lays claim, or asserts a title (to something); a
    claimant. Specifically, The pretender (Eng. Hist.), the
    son or the grandson of James II., the heir of the royal
    family of Stuart, who laid claim to the throne of Great
    Britain, from which the house was excluded by law.
    [1913 Webster]
 
       It is the shallow, unimproved intellects that are
       the confident pretenders to certainty. --Glanvill.
    [1913 Webster]
 
   2. One who pretends, simulates, or feigns.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Pretender
   n 1: a claimant to the throne or to the office of ruler (usually
      without just title)
   2: a person who makes deceitful pretenses [syn: {imposter},
     {impostor}, {pretender}, {fake}, {faker}, {fraud}, {sham},
     {shammer}, {pseudo}, {pseud}, {role player}]
   3: a person who professes beliefs and opinions that he or she
     does not hold in order to conceal his or her real feelings or
     motives [syn: {hypocrite}, {dissembler}, {dissimulator},
     {phony}, {phoney}, {pretender}]

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 pretender
   aspire; aspire to; hope for
   desire; wish
   intend; mean
   claim; presume
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top