Search result for

preparing

(38 entries)
(1.1342 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -preparing-, *preparing*, prepar
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And one was in the water, his trousers rolled up, measuring the skeleton... ... preparing to take off the head and the bill.กางเกงรีดขึ้นวัด โครงกระดูกที่มีความยาวของ เส้น เตรียมที่จะปิดหัวและการเรียก เก็บเงิน The Old Man and the Sea (1958)
- Preparing to attack.เตรียมความพร้อมที่จะโจมตี Yellow Submarine (1968)
We're ready but preparing this one meant that I couldn't watch these roguesเรา'พร้อม... ...แต่ที่ตระเตรียมนี้หนึ่งที่หมายความ that I ไม่มีนาฬิกาคนพาลเหล่านี้ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
They are preparing for war.พวกเขาเตรียมก่อสงคราม Gandhi (1982)
And the cook was in here, alive, sharpening knives, preparing for dinner.และแม่ครัวยังมีชีวิตอยู่ ลับมีดเตรียมความพร้อมสำหรับอาหารค่ำ Clue (1985)
I've spent the last 2 1/2 years of my life preparing for this penetration.ฉันใช้เวลามาตลอด 21 ปี เตรียมทำภารกิจนี้ Spies Like Us (1985)
They're preparing a shopping list for Dante.พวกเขากำลังเตรียมรายการช้อปปิ้งสำหรับ Dante The Russia House (1990)
Preparing him for life.ก้อคือแก Hero (1992)
I'm preparing Angelo to present his results to you personally... as you've requested.ผมกำลังให้แอนเจโล เตรียมนำเสนอผลการทดลองของเขา อย่างที่คุณขอ The Lawnmower Man (1992)
This is more like the amount you'd take, say... preparing for a sex change operation.ไม่ใช่ปริมาณของยาค่ะ นี่มันเหมือนกับ ให้ยาเพื่อเตรียมผ่าตัดแปลงเพศ Junior (1994)
Perhaps preparing for the wedding...บางทีอาจจะกำลังเตรียมงานแต่งงาน... Episode #1.6 (1995)
...and we're preparing to engage the gravity drive, and open the gateway to Proxima Centauri.กำลังจะเปิดเครื่องปั่นแรงดึงดูดและเปิดประตูมิติ Event Horizon (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
preparingAccording to informed sources, ____ Ltd. is preparing for the move up to the first section of the Tokyo Stock exchange.
preparingAs soon as you have done that, I would like you to start preparing supper.
preparingHe is busy preparing for an examination.
preparingHe is busy preparing for the entrance examination.
preparingHe is busy preparing for the examination.
preparingHe is busy preparing for the trip.
preparingHe put a lot of time and effort into preparing for the exam.
preparingHe was in charge of preparing a magazine for publication.
preparingI am busy preparing for the next exam.
preparingI managed to finish preparing for tomorrow's lesson.
preparingI'm busy preparing for the trip.
preparingI stayed up late preparing for the examination.

CMU English Pronouncing Dictionary
PREPARING    P R IY0 P EH1 R IH0 NG
PREPARING    P ER0 P EH1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
preparing    (v) (p r i1 p e@1 r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちゃんこ番[ちゃんこばん, chankoban] (n) (sumo) person in charge of preparing food for rikishi (usually performed by low-ranking rikishi) [Add to Longdo]
アップグレードの準備[アップグレードのじゅんび, appugure-do nojunbi] (n) {comp} preparing to upgrade; upgrade preparation [Add to Longdo]
ジンギスカン鍋[ジンギスカンなべ, jingisukan nabe] (n) slotted dome cast iron grill for preparing the Genghis Khan dish [Add to Longdo]
作成[さくせい, sakusei] (n,vs) (See 制作) drawing up (e.g. legal document, contract, will, etc.); preparing; writing; framing; making; producing; creating; creation; (P) [Add to Longdo]
受験生[じゅけんせい, jukensei] (n) student preparing for or taking examinations (usu. entrance exams); test-taker [Add to Longdo]
寿司飯;鮨飯[すしめし, sushimeshi] (n) {food} rice seasoned with vinegar, sugar and salt, used for preparing sushi; sushi rice [Add to Longdo]
進学校[しんがくこう, shingakukou] (n) (1) (See 進学) school centred on preparing students to get into university; (2) high-level school a person has entered [Add to Longdo]
代掻き;代搔き(oK)[しろかき, shirokaki] (n) preparing a rice field for planting by flooding it and breaking up the soil [Add to Longdo]
大学浪人[だいがくろうにん, daigakurounin] (n) student preparing to re-take initially failed university entrance examinations [Add to Longdo]
逃げ腰;逃腰[にげごし, nigegoshi] (n) preparing to flee; being ready to run away [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prepare \Pre*pare"\, v. t. [imp. & p. p. {Prepare?}; p. pr. &
   vb. n. {Preparing}.] [F. pr['e]parer, L. praeparare; prae
   before + parare to make ready. See {Pare}.]
   [1913 Webster]
   1. To fit, adapt, or qualify for a particular purpose or
    condition; to make ready; to put into a state for use or
    application; as, to prepare ground for seed; to prepare a
    lesson.
    [1913 Webster]
 
       Our souls, not yet prepared for upper light.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To procure as suitable or necessary; to get ready; to
    provide; as, to prepare ammunition and provisions for
    troops; to prepare ships for defence; to prepare an
    entertainment. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       That they may prepare a city for habitation. --Ps.
                          cvii. 36
    [1913 Webster]
 
   Syn: To fit; adjust; adapt; qualify; equip; provide; form;
     make; make; ready.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top