Search result for

preparation

(66 entries)
(0.8275 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -preparation-, *preparation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
preparation[N] การตระเตรียม, Syn. preparing, making ready, establishment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
preparation(เพรพพะเร'เชิน) n. การเตรียม,การเตรียมการ,วิธีการเตรียมการ,สิ่งที่เตรียม,ตัวอย่างสำหรับตรวจ วินิจฉัยหรืออื่น ๆ , (พระคัมภีร์ไบเบิล) วันก่อนวันSabbath,the Preparation บทสวดมนต์น้ำในพิธีศาสนาหรือ Mass (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
preparation(n) การตระเตรียม,การเตรียมพร้อม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
preparation๑. การเตรียม๒. ยาปรุงสำเร็จ๓. สิ่งจัดสอนแสดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
preparationการตระเตรียม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- The necessary preparations...การเตรียมการที่จำคือ Help! (1965)
- The preparations for my departure...สำหรับการเดินทางของฉันทันที จะ ทำ Help! (1965)
The preparations for our undertaking are completedการเตรียมการเรื่องงานของพวกเราเสร็จสิ้นแล้ว Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Firing preparations complete.เตรียมตัวพร้อมยิง Akira (1988)
All my failings were preparations for meeting you.ทุกความล้มเหลวของฉันมีการเตรียมการสำหรับการประชุมที่คุณ The Russia House (1990)
Soon came time to put our preparations to the test.ไม่นานก็ถึงเวลาทดสอบ Gattaca (1997)
In preparation for the generals'visit... sacred ceremonies are performed throughout Lhasa.ระหว่างเตรียมการ ต้อนรับสามนายพล พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ก็จัดขึ้นทั่วลาซา Seven Years in Tibet (1997)
The more preparation work I can do, the stronger our case will be when we take it to the administration.ยิ่งผมเตรียมการได้มากเท่าไหร่ เรื่องของเราก็ยิ่งหนักแน่นขึ้น เมื่อคุยกับทางธุรการ Rushmore (1998)
You must be overwhelmed by the preparations.คุณคงเหนื่อยกับการเตรียมงานมาก Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
They seem to have read a lot of preparationThey seem to have read a lot of preparation Sex Is Zero (2002)
Skynet is assuming control over global communications in preparation for its attack.สกายเน็ตเข้าครอบคลุม การสื่อสารทั่วโลก เพื่อเตรียมพร้อม สำหรับการโจมตี Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
How's the wedding preparation going?งานเเต่งไปถึงไหนเเล้วหล่ะ\เตรียมงานไปถึงไหนเเล้ว? Sweet Sex and Love (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
preparationAn older brother did all the preparation.
preparationAre the party preparations okay?
preparationCareful preparations ensure success.
preparationEach stage of life is a preparation for the next as well as a complete life in itself.
preparationHaving made all the preparations, he set out for Tokyo.
preparationHe failed in the examination for lack of preparation.
preparationHe is making preparations for a trip.
preparationHow much money was saved in preparation for the summer vacation?
preparationI also wanted to enjoy the break but thanks to preparation and supplementary lessons for a certain six-man I got none!
preparationI know better than to climb winter mountains without making all necessary preparations beforehand.
preparationIn preparation for painting a portrait, my friend takes many photographs in order to study the subject closely.
preparationMost students are doing preparation for the term examination.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิธาน[N] arrangement, See also: preparation, performance, doing, Syn. การจัดแจง, การตระเตรียม, การเตรียม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
การตระเตรียม[N] preparation, See also: readiness, arrangement, equipment, Syn. การกระเกรียม, การเตรียม, การจัดเตรียม, การเตรียมการ, Example: ทหารชายแดนมีการตระเตรียมอาวุธพร้อมรบอยู่เสมอ
การเตรียมพร้อม[N] preparation, See also: readiness, preparing, arrangement, Example: นักเรียน นักศึกษาควรมีการเตรียมพร้อม, Thai definition: เตรียมตัวเตรียมกำลังไว้ให้พร้อม
การจัดเตรียม[N] preparation, See also: arrangement, readiness, Example: ก่อนออกเดินป่าต้องมีการจัดเตรียมข้าวของสัมภาระอย่างละเอียดรอบคอบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเตรียม[n.] (kān trīem) EN: preparation   FR: préparation [f]
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ[n. exp.] (kān trīem feuk prasopkān wichāchīp) EN: preparation for professional experience   
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย[n. exp.] (kān trīem feuk prasopkān wichāchīp kotmāi) EN: preparation for professional experience in law   
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านวัฒนธรรม[n. exp.] (kān trīem feuk prasopkān wichāchīp thāng dān watthanatham) EN: preparation for professional experience in cultural studies   
การเตรียมกาแฟ [n. exp.] (kān trīem kāfaē) FR: préparation du café [f]
การเตรียมการ[n.] (kān trīemkān) EN: preparation   FR: préparation [f]
การเตรียมสอบ[n. exp.] (kān trīemkān søp) FR: préparation d'un examen [f]
การเตรียมพร้อม[n.] (kān trīemphrøm) EN: preparation   
การเตรียมตัว[n.] (kān trīemtūa) EN: preparation   FR: préparation [f]
วันจ่าย[n. exp.] (wan jāi) EN: New Years Eve ; day of preparation (in the Chinese New Year)   

CMU English Pronouncing Dictionary
PREPARATION    P R EH2 P ER0 EY1 SH AH0 N
PREPARATIONS    P R EH2 P ER0 EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
preparation    (n) (p r e2 p @ r ei1 sh @ n)
preparations    (n) (p r e2 p @ r ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitsvorbereitung {f}preparation of work [Add to Longdo]
Aufstellung {f} einer Bilanzpreparation of a balance sheet [Add to Longdo]
Vorbereitung {f}; Zubereitung {f} | Vorbereitungen {pl} | Vorbereitungen treffenpreparation | preparations | to make preparations [Add to Longdo]
Vorbereitungszeit {f}preparation time; make-ready time; takedown time [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶっつけ[, buttsuke] (n,adj-na) without preparation; off the cuff; abrupt; outspoken; (at) first [Add to Longdo]
アップグレードの準備[アップグレードのじゅんび, appugure-do nojunbi] (n) {comp} preparing to upgrade; upgrade preparation [Add to Longdo]
スタンバイ[, sutanbai] (n,adj-no,vs) standby; preparation; arrangement; ready; waiting [Add to Longdo]
プレパラート[, purepara-to] (n) preparation (ger [Add to Longdo]
雨支度;雨仕度[あまじたく, amajitaku] (n,vs) preparation for rain [Add to Longdo]
下稽古[したげいこ, shitageiko] (n) rehearsal; preparation [Add to Longdo]
下調べ[したしらべ, shitashirabe] (n,vs) preliminary investigation; preparation; (P) [Add to Longdo]
下拵え;下ごしらえ[したごしらえ, shitagoshirae] (n,vs) preliminary arrangements; preparation; spadework; pre-cooking [Add to Longdo]
仮置き[かりおき, karioki] (n,vs) preliminary loading of the (cargo) ship (in preparation for moving cargo around inside the ship) [Add to Longdo]
嫁入り支度[よめいりじたく, yomeirijitaku] (n) wedding preparations [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
准备[zhǔn bèi, ㄓㄨㄣˇ ㄅㄟˋ, / ] preparation; prepare [Add to Longdo]
筹备[chóu bèi, ㄔㄡˊ ㄅㄟˋ, / ] preparations; to get ready for sth [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
準備[じゅんび, junbi] setup (vs), preparation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Preparation \Prep`a*ra"tion\, n. [F. pr['e]paration, L.
   praeparatio. See {Prepare}.]
   [1913 Webster]
   1. The act of preparing or fitting beforehand for a
    particular purpose, use, service, or condition; previous
    arrangement or adaptation; a making ready; as, the
    preparation of land for a crop of wheat; the preparation
    of troops for a campaign.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of being prepared or made ready; preparedness;
    readiness; fitness; as, a nation in good preparation for
    war.
    [1913 Webster]
 
   3. That which makes ready, prepares the way, or introduces; a
    preparatory act or measure.
    [1913 Webster]
 
       I will show what preparations there were in nature
       for this dissolution.         --T. Burnet.
    [1913 Webster]
 
   4. That which is prepared, made, or compounded by a certain
    process or for a particular purpose; a combination.
    Specifically:
    (a) Any medicinal substance fitted for use.
    (b) Anything treated for preservation or examination as a
      specimen.
    (c) Something prepared for use in cookery.
      [1913 Webster]
 
         I wish the chemists had been more sparing who
         magnify their preparations.    --Sir T.
                          Browne.
      [1913 Webster]
 
         In the preparations of cookery, the most
         volatile parts of vegetables are destroyed.
                          --Arbuthnot.
      [1913 Webster]
 
   5. An army or fleet. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mus.) The holding over of a note from one chord into the
    next chord, where it forms a temporary discord, until
    resolved in the chord that follows; the anticipation of a
    discordant note in the preceding concord, so that the ear
    is prepared for the shock. See {Suspension}.
    [1913 Webster]
 
   7. Accomplishment; qualification. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 preparation
   n 1: the activity of putting or setting in order in advance of
      some act or purpose; "preparations for the ceremony had
      begun" [syn: {preparation}, {readying}]
   2: a substance prepared according to a formula; "the physician
     prescribed a commercial preparation of the medicine" [syn:
     {formulation}, {preparation}]
   3: the cognitive process of thinking about what you will do in
     the event of something happening; "his planning for
     retirement was hindered by several uncertainties" [syn:
     {planning}, {preparation}, {provision}]
   4: the state of having been made ready or prepared for use or
     action (especially military action); "putting them in
     readiness"; "their preparation was more than adequate" [syn:
     {readiness}, {preparedness}, {preparation}]
   5: (music) a note that produces a dissonant chord is first heard
     in a consonant chord; "the resolution of one dissonance is
     often the preparation for another dissonance" [ant:
     {resolution}]
   6: activity leading to skilled behavior [syn: {training},
     {preparation}, {grooming}]
   7: preparatory school work done outside school (especially at
     home) [syn: {homework}, {prep}, {preparation}]
   8: the act of preparing something (as food) by the application
     of heat; "cooking can be a great art"; "people are needed who
     have experience in cookery"; "he left the preparation of
     meals to his wife" [syn: {cooking}, {cookery}, {preparation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top