Search result for

pregnant

(59 entries)
(0.0442 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pregnant-, *pregnant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pregnant[ADJ] มีครรภ์, See also: ตั้งครรภ์, ตั้งท้อง, Syn. expecting, gestating
pregnant[ADJ] เต็มไปด้วยความหมาย, See also: เต็มไปด้วยนัย, เต็มไปด้วยความคิด, Syn. significant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pregnant(เพรก'เนินทฺ) adj. ตั้งครรภ์,มีครรภ์,อุดมสมบูรณ์,เป็นไปได้มาก,เต็มไปด้วยความคิด

English-Thai: Nontri Dictionary
pregnant(adj) ตั้งครรภ์,เต็มไปด้วยความหมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pregnant-มีครรภ์, -ตั้งครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pregnantตั้งครรภ์, มีครรภ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pregnant teenagersวัยรุ่นมีครรภ์ [TU Subject Heading]
Pregnant womenสตรีมีครรภ์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pregnant (adj) ซึ่งเต็มไปด้วยความคิดความหมาย มีนัย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're pregnant.คุณท้อง The Jewel of Denial (2011)
Your garbage cans are empty and your dog's pregnant.ถังขยะของนายว่างเปล่า และหมาของนายตั้งท้อง Stand by Me (1986)
She was pregnant, in her eight month and was in the last state of stomach cancer.และยังตรวจพบ มะเร็งกระเพาะ Ginî piggu: Manhôru no naka no ningyo (1988)
Pregnant women were cut with bayonets, and their babies thrown into the fire.หญิงมีครรภ์ถูกผ่าท้อง เอาทารกออกมาแล้วโยนเข้ากองไฟ Rambo III (1988)
Right. I didn't. I was treating a patient that killed his pregnant girlfriend.ใช่ ผมไม่ได้ทำ ผมกำลังดูแลคนไข้ ที่ฆ่าแฟนเขาที่กำลังตั้งครรภ์ Basic Instinct (1992)
Feel this. I'm pregnant.จับดูสิ ฉันท้องนะ The Joy Luck Club (1993)
I got pregnant for the worst reason imaginable, a last attempt to hang on.ฉันตั้งท้องด้วยเหตุผลที่แย่ที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ ความพยายามครั้งสุดท้ายเพื่อจะยึดเอาไว้ The Joy Luck Club (1993)
I'm pregnant, Larry.ลาร์รี่ ฉันตั้งท้อง Junior (1994)
What woman will take an unapproved drug while she's pregnant?แล้วผู้หญิงที่ไหนจะยอมท้องกับยาที่ยังไม่อนุมัติ Junior (1994)
You wouldn't be pregnant pregnant.นายไม่ต้องตั้งท้องจริงๆก็ได้ Junior (1994)
You may be crazy, but you're also pregnant.นายอาจจะบ้า แต่นายก็ท้องแล้ว Junior (1994)
I'm pregnant.ฉันท้องแล้ว Junior (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pregnantAre you pregnant?
pregnantEven if we don't get lucky on the first try we can just keep fucking till I get pregnant. [XXX]
pregnantHowever, it seems that just because it's a 'low risk day' doesn't mean that you won't get pregnant from intravaginal ejaculation.
pregnantI am pregnant.
pregnantI'm four months pregnant.
pregnantSome of the ingredients are harmful, especially if you are pregnant.
pregnantSome of the ingredients in this beverage are harmful, especially if you are pregnant.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตั้งครรภ์[V] pregnant, See also: conceive, Syn. มีครรภ์, ตั้งท้อง, มีท้อง, Ant. แท้ง, Example: หล่อนตั้งครรภ์ได้ 3 เดือนแล้ว, Thai definition: มีลูกในท้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มีครรภ์[v. exp.] (mī khan) EN: be pregnant ; be in pregnancy   FR: être enceinte ; être grosse (fam. - vx)
มีท้อง[v. exp.] (mī thøng) EN: be pregnant   FR: être enceinte ; être grosse (fam. - vx)
ตายทั้งกลม[v. exp.] (tāi thang klom) EN: die while pregnant   
ตั้งครรภ์[v. exp.] (tang khan) EN: be pregnant   FR: être enceinte
ท้องโย้[v. exp.] (thøng yō) EN: be pregnant   

CMU English Pronouncing Dictionary
PREGNANT    P R EH1 G N AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pregnant    (j) (p r e1 g n @ n t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
trächtig {adj} | trächtiger | am trächtigstenpregnant | more pregnant | most pregnant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イン腹ベビー;イン腹ベイビー[インはらベビー(イン腹ベビー);インはらベイビー(イン腹ベイビー);インハラベビー;インハラベイビー, in hara bebi-( in hara bebi-); in hara beibi-( in hara beibi-); inharabebi-; inhara] (n) (sl) being pregnant [Add to Longdo]
意味深[いみしん, imishin] (adj-na) (sl) (See 意味深長) with profound (often hidden) meaning; being suggestive; pregnant with significance [Add to Longdo]
意味深長;意味慎重(iK);意味深重(iK)[いみしんちょう, imishinchou] (adj-na,n) with profound (often hidden) meaning; being suggestive; pregnant with significance [Add to Longdo]
懐胎[かいたい, kaitai] (n,vs) conception; becoming pregnant; pregnancy [Add to Longdo]
含蓄の有る;含蓄のある[がんちくのある, ganchikunoaru] (exp) significant; suggestive; pregnant (with meaning) [Add to Longdo]
産婦[さんぷ, sanpu] (n) pregnant woman; woman on the point of childbirth [Add to Longdo]
子を宿す[こをやどす, kowoyadosu] (exp,v5s) to be pregnant; to be with child [Add to Longdo]
子供を妊む[こどもをはらむ, kodomowoharamu] (exp,v5m) to conceive; to become pregnant [Add to Longdo]
充満[じゅうまん, juuman] (n,vs,adj-no) being filled with; teeming with; pregnant with; (P) [Add to Longdo]
宿る[やどる, yadoru] (v5r,vi) (1) to lodge; to dwell; (2) to be pregnant; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大肚子[dà dù zi, ㄉㄚˋ ㄉㄨˋ ㄗ˙, ] pregnant [Add to Longdo]
[shēn, ㄕㄣ, ] pregnant [Add to Longdo]
[yùn, ㄩㄣˋ, ] pregnant [Add to Longdo]
孕妇[yùn fù, ㄩㄣˋ ㄈㄨˋ, / ] pregnant woman [Add to Longdo]
怀孕[huái yùn, ㄏㄨㄞˊ ㄩㄣˋ, 怀 / ] pregnant; to have conceived; gestation; pregnancy [Add to Longdo]
怀胎[huái tāi, ㄏㄨㄞˊ ㄊㄞ, 怀 / ] pregnant [Add to Longdo]
产妇[chǎn fù, ㄔㄢˇ ㄈㄨˋ, / ] pregnant woman; lady about to give birth [Add to Longdo]
重身子[zhòng shēn zi, ㄓㄨㄥˋ ㄕㄣ ㄗ˙, ] pregnant; pregnant woman [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pregnant \Preg"nant\, a. [F. prenant taking. Cf. {Pregnable}.]
   Affording entrance; receptive; yielding; willing; open;
   prompt. [Obs.] " Pregnant to good pity." --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pregnant \Preg"nant\, a. [L. praegnans, -antis; prae before +
   genere, gignere, to beget: cf. F. pr['e]gnant. See {Gender},
   2d {Kin}.]
   [1913 Webster]
   1. Being with young, as a female; having conceived; great
    with young; breeding; teeming; gravid; preparing to bring
    forth.
    [1913 Webster]
 
   2. Heavy with important contents, significance, or issue;
    full of consequence or results; weighty; as, pregnant
    replies. " A pregnant argument." --Prynne. " A pregnant
    brevity." --E. Everett.
    [1913 Webster]
 
   3. Full of promise; abounding in ability, resources, etc.;
    as, a pregnant youth. [Obs.] --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
       Wherein the pregnant enemy does much. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Pregnant construction} (Rhet.), one in which more is implied
    than is said; as, the beasts trembled forth from their
    dens, that is, came forth trembling with fright.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pregnant \Preg"nant\, n.
   A pregnant woman. [R.] --Dunglison.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pregnant
   adj 1: carrying developing offspring within the body or being
       about to produce new life [ant: {nonpregnant}]
   2: rich in significance or implication; "a meaning look" [syn:
     {meaning(a)}, {pregnant}, {significant}]
   3: filled with or attended with; "words fraught with meaning";
     "an incident fraught with danger"; "a silence pregnant with
     suspense" [syn: {fraught(p)}, {pregnant}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top