Search result for

precision

(68 entries)
(0.0071 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -precision-, *precision*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
precision[N] ความแม่นยำ, See also: ความเที่ยงตรง, Syn. correctness, exactness, sureness, accuracy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
precision(พรีซิส'เชิน) n. ความแม่นยำ,ความแน่นอน,ความเที่ยงตรง,ความถูกต้อง,ความพอดี,ความชัดถ้อยชัดคำ,ความพิถีพิถัน., See also: precisionism n. precisionist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
precision(n) ความเที่ยงตรง,ความแน่นอน,ความถูกต้อง,ความแม่นยำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
precisionความเที่ยง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
precision attachmentสลักยึด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
precision denture; articulated partial denture; broken-stress partial denture; Lee denture; precision retained dentureฟันปลอมมีสลัก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
precision restส่วนพักสลักยึด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
precision retained denture; articulated partial denture; broken-stress partial denture; Lee denture; precision dentureฟันปลอมมีสลัก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
precision-insert bearing; slip-in-bearingรองลื่นสำเร็จรูป [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
precisionความเที่ยง, ความละเอียดถูกต้องแน่นอนของการวัด หรือความเที่ยงของค่าประมาณการทำงานของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ วัดได้จากความผิดพลาดของการวัดหรือการทำงานของอุปกรณ์ เครื่องมือนั้น ๆ ถ้าความผิดพลาดมีมาก ความเที่ยงจะต่ำแต่ถ้าความผิดพลาดมีน้อย ความเที่ยงจะสูง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Permanent pacemakers need precision.เครื่องกระตุ้นแบบถาวร ต้องการความเที่ยงตรง The Itch (2008)
Done with military precision, hey, major?ทำด้วยความแม่นยำทางทหารใช่มั้ย ผู้พัน The Bank Job (2008)
You have to strike with precision and get out.คุณต้องหยิบและก็ ออกมา Confessions of a Shopaholic (2009)
- And Lisa Bell was cut with surgical precision.และ ลิซ่า เบลล์ ถูกเฉือน แบบแม่นยำเหมือนผ่าตัด Remains to Be Seen (2009)
There's a control and precision.พวกเขาควบคุมและเฉียบขาด Hopeless (2009)
It's an ultra precision remote detonator for nuclear bombs.มันเป็นเครื่องควบคุมการจุดระเบิดนิวเครียร์แม่นยำสูง Airiseu: Deo mubi (2010)
Like the precision of sewing.เช่นการตัดเย็บที่ไร้ที่ติ The Uncanny Valley (2010)
The secret to baking is precision.อบเค้กต้องไม่นาน Lovely (2010)
- Habit of precision. - His wife just died.มันเป็นนิสัยความละเอียด เมียเขาเพิ่งตาย My Bad (2010)
The precision and complexity of our world is enough to make even the sanest cosmologist go just a little bit crazy.หนึ่งจักรวาล สี่กองกำลัง พันล้านกาแลคซี Is There a Creator? (2010)
WITH MINUTE PRECISION.การดำรงอยู่ของสสารมืด Beyond the Darkness (2010)
BUT EVENTUALLY THEY UNRAVEL, WITH INCREDIBLE PRECISION,มากเช่นคลื่นเหล่านี้ที่ คุณเห็นในทะเลสาบที่นี่ Beyond the Darkness (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
precisionHe copied his friend's notebook with precision.
precisionPrecision in measurement is a necessity.
precisionThe precision ratio is an index that indicates how many articles meet the search criteria out of the all of the articles retrieved.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความถูกต้อง[N] accuracy, See also: precision, exactness, Syn. ความแม่นยำ, Example: หลังจากที่เขียนโปรแกรมเสร็จแล้ว โปรแกรมเมอร์จะต้องตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยเสียก่อนที่จะบันทึกโปรแกรมเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉมัง[adj.] (chamang) EN: accurate ; with great precision   FR: précis ; de grande précision
ความแม่น[n.] (khwām maēn) EN: accuracy   FR: précision [f] ; exactitude [f]
ความแม่นยำ[n.] (khwām maenyam) EN: accuracy ; exactness ; correctness ; precision   FR: précision [f] ; exactitude [f]
ความเที่ยงตรง [n.] (khwām thīengtrong) EN: accuracy ; precision ; validity   
ความถูกต้องแม่นยำ[n. exp.] (khwām thuktǿng maenyam) EN: exactitude ; accuracy ; precision   
งานละเอียด[n. exp.] (ngān la-īet) EN: precision work   FR: travail de précision [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PRECISION    P R IY0 S IH1 ZH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
precision    (n) (p r i1 s i1 zh n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feinbohrmeißel {m}precision boring tool [Add to Longdo]
Feinmechaniker {m}; Feinmechanikerin {f}precision mechanic; precision engineer [Add to Longdo]
Feinwerktechnik {f}precision engineering; precision mechanics [Add to Longdo]
Feinwerktechniklabor {n}precision engineering laboratory [Add to Longdo]
Genauigkeit {f}; Exaktheit {f} | einfache Genauigkeit {f} | doppelte Genauigkeit {f} | mehrfache Genauigkeit {f} | übergroße Genauigkeit {f}precision | short precision | long precision | multiple precision | ultraprecision [Add to Longdo]
Maschinen-Genauigkeitsanalyse {f}precision mechanical device technology [Add to Longdo]
Maßarbeit {f}precision work [Add to Longdo]
Präzision {f} | mit äußerster Präzisionprecision | with rigorous precision [Add to Longdo]
Präzisionsschallpegelmesser {m}precision sound level meter [Add to Longdo]
Präzisions-Längenmessmaschine {f}precision dimension measuring instrument [Add to Longdo]
Punktlandung {f}precision landing; spot landing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すり合わせ;擦り合わせ;摺り合わせ[すりあわせ, suriawase] (n) (1) precision surface finishing; lapping; (2) bouncing of ideas (opinions, etc.) off each other to obtain a fine-tuned integrated whole [Add to Longdo]
テキスト表示精度[テキストひょうじせいど, tekisuto hyoujiseido] (n) {comp} text precision [Add to Longdo]
演算精度[えんざんせいど, enzanseido] (n) operational precision [Add to Longdo]
拡張精度浮動小数点数[かくちょうせいどふどうしょうすうてんすう, kakuchouseidofudoushousuutensuu] (n) {comp} extended precision floating point number [Add to Longdo]
拡張倍精度[かくちょうばいせいど, kakuchoubaiseido] (n) extended double-precision [Add to Longdo]
高精度[こうせいど, kouseido] (n) high precision [Add to Longdo]
手練の早業;手練の早技[しゅれんのはやわざ, shurennohayawaza] (exp) dexterous feat; speed and precision of a trained hand [Add to Longdo]
精機[せいき, seiki] (n) precision machinery; precision machine; precision tool; precision tools; precision equipment [Add to Longdo]
精度[せいど, seido] (n) precision; accuracy; (P) [Add to Longdo]
精密化学品[せいみつかがくひん, seimitsukagakuhin] (n) fine chemical (high precision chemicals, typically used in pharmaceutical products) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
精度[jīng dù, ㄐㄧㄥ ㄉㄨˋ, ] precision [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
テキスト表示精度[テキストひょうじせいど, tekisuto hyoujiseido] text precision [Add to Longdo]
演算精度[えんざんせいど, enzanseido] operational precision [Add to Longdo]
拡張精度浮動小数点数[かくちょうせいどふどうしょうすうてんすう, kakuchouseidofudoushousuutensuu] extended precision floating point number [Add to Longdo]
精度[せいど, seido] precision [Add to Longdo]
多倍精度[たばいせいど, tabaiseido] multiple-precision [Add to Longdo]
単精度[たんせいど, tanseido] single-precision [Add to Longdo]
単精度浮動小数点数[たんせいどふどうしょうすうてんすう, tanseidofudoushousuutensuu] single precision floating point number [Add to Longdo]
長精度浮動小数点数[ちょうせいどふどうしょうすうてんすう, chouseidofudoushousuutensuu] long precision floating point number [Add to Longdo]
倍精度[ばいせいど, baiseido] double-precision [Add to Longdo]
倍精度浮動小数点[ばいせいどふどうしょうすうてん, baiseidofudoushousuuten] double precision floating point [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Precision \Pre*ci"sion\, n. [Cf. F. pr['e]cision, L. praecisio a
   cutting off. See {Precise}.]
   The quality or state of being precise; exact limitation;
   exactness; accuracy; strict conformity to a rule or a
   standard; definiteness.
   [1913 Webster]
 
      I have left out the utmost precisions of fractions.
                          --Locke.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Preciseness; exactness; accuracy; nicety.
 
   Usage: {Precision}, {Preciseness}. Precision is always used
      in a good sense; as, precision of thought or language;
      precision in military evolutions. Preciseness is
      sometimes applied to persons or their conduct in a
      disparaging sense, and precise is often used in the
      same way.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 precision
   n 1: the quality of being reproducible in amount or performance;
      "he handled it with the preciseness of an automaton"; "note
      the meticulous precision of his measurements" [syn:
      {preciseness}, {precision}] [ant: {impreciseness},
      {imprecision}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top