Search result for

precis

(103 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -precis-, *precis*, preci
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
precis[N] บทคัดย่อ
precis[VT] ย่อความ
precise[ADJ] แม่นยำ, See also: แน่นอน, ถูกต้อง, เที่ยงตรง, Syn. accurate, correct, explicit
precise[ADJ] จู้จี้, See also: พิถีพิถัน, ระมัดระวัง, Syn. fastidious, rigid
precision[N] ความแม่นยำ, See also: ความเที่ยงตรง, Syn. correctness, exactness, sureness, accuracy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
precis(เพรซี',เพร'ซี) n. บทย่อ,ย่อความ,บทสรุป,สาระสำคัญ
precise(พรีไซซฺ') adj. แม่นยำ,แน่นอน,เที่ยงตรง,ถูกต้อง,พอดี,ชัดถ้อยชัดคำ,พิถีพิถัน,เฉียบขาด,ละเอียด., See also: precisely adv. preciseness n.
precision(พรีซิส'เชิน) n. ความแม่นยำ,ความแน่นอน,ความเที่ยงตรง,ความถูกต้อง,ความพอดี,ความชัดถ้อยชัดคำ,ความพิถีพิถัน., See also: precisionism n. precisionist n.
precisive(พรีไซ'ซิฟว) adj. ทำให้แตกต่าง,แยกแยะ, Syn. distinguishing

English-Thai: Nontri Dictionary
precis(n) การย่อความ,การสรุปความ,สาระสำคัญ
precis(vt) ย่อความ,สรุปความ
precise(adj) เที่ยงตรง,แน่นอน,ถูกต้อง,แม่นยำ,ละเอียด
precisely(adv) อย่างเที่ยงตรง,อย่างถูกต้อง,อย่างแม่นยำ,อย่างแน่นอน,อย่างละเอียด
precision(n) ความเที่ยงตรง,ความแน่นอน,ความถูกต้อง,ความแม่นยำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
precisionความเที่ยง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
precision attachmentสลักยึด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
precision denture; articulated partial denture; broken-stress partial denture; Lee denture; precision retained dentureฟันปลอมมีสลัก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
precision restส่วนพักสลักยึด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
precision retained denture; articulated partial denture; broken-stress partial denture; Lee denture; precision dentureฟันปลอมมีสลัก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
precision-insert bearing; slip-in-bearingรองลื่นสำเร็จรูป [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
precisionความเที่ยง, ความละเอียดถูกต้องแน่นอนของการวัด หรือความเที่ยงของค่าประมาณการทำงานของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ วัดได้จากความผิดพลาดของการวัดหรือการทำงานของอุปกรณ์ เครื่องมือนั้น ๆ ถ้าความผิดพลาดมีมาก ความเที่ยงจะต่ำแต่ถ้าความผิดพลาดมีน้อย ความเที่ยงจะสูง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Precisely.แน่นอน The Wake-Up Bomb (2011)
Precisely.ใช่ World War Z (2013)
Permanent pacemakers need precision.เครื่องกระตุ้นแบบถาวร ต้องการความเที่ยงตรง The Itch (2008)
And what happens when I put him into V-tach because the sonogram isn't precise enough?และอะไรจะเกิดขึ้นถ้าฉันทำให้เขา V-tach เพราะโซโนแกรมไม่เที่ยงตรงพอ The Itch (2008)
And how precisely do you propose to do that?แล้วเจ้าวางแผนจะทำยังไงล่ะ? Bombad Jedi (2008)
Precisely with the rest of the footage.เคลื่อนที่พร้อมกับอย่างอื่นในภาพเป๊ะๆ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Precisely!ถูกต้อง! Iljimae (2008)
Done with military precision, hey, major?ทำด้วยความแม่นยำทางทหารใช่มั้ย ผู้พัน The Bank Job (2008)
Precisely.ถูกต้อง Babylon A.D. (2008)
One shot more precise.ยิงแม่นกว่า Wanted (2008)
Can't you be more precise?บอกให้ชัดเจนกว่านี้อีกหน่อยไม่ได้รึไง Inkheart (2008)
How to spend $2 million, 2.3 to be precise.ใช้เงินสัก 2ล้านเหรียญ ให้ชัดก็ 2.3ล้าน Frost/Nixon (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
precisAbove all, logic requires precise definitions.
precisAbove all, scientific terms call for precise definitions.
precisHe copied his friend's notebook with precision.
precisHe gave me precise instructions to do the job.
precisPlease come here at 3 o'clock precisely.
precisPrecision in measurement is a necessity.
precisShe is precise in keeping appointments.
precisTell me the precise time of their arrival.
precisThe manager gave the precise answer which I was looking for.
precisThe precise time of their arrival is not known.
precisThe precision ratio is an index that indicates how many articles meet the search criteria out of the all of the articles retrieved.
precisThe word 'excessive competition' is frequently used in Japanese industry, but there is not a precise definition of the practice.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือฉมัง[ADJ] accurate, See also: precise, Syn. มือแม่น, Example: ความขัดแย้งทั้งมวลยุติลงได้ ด้วยความเป็นนักบัญชีมือฉมังของเขาที่ช่ำชองของเรื่องการเงิน
ความถูกต้อง[N] accuracy, See also: precision, exactness, Syn. ความแม่นยำ, Example: หลังจากที่เขียนโปรแกรมเสร็จแล้ว โปรแกรมเมอร์จะต้องตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยเสียก่อนที่จะบันทึกโปรแกรมเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ตรงเผง[ADV] accurately, See also: precisely, exactly, correctly, Syn. แม่นยำ, Example: เขากะเวลาไปรับลูกที่สนามบินได้ตรงเผงเลย, Thai definition: อย่างแน่นอน ไม่ผิดพลาด
เผง[ADV] precisely, See also: accurately, exactly, correctly, Syn. แน่, แน่เทียว, ถูกต้อง, ตรง, Example: โปรแกรมใหม่นี้สามารถคำนวณตัวเลขได้ถูกเผงเลย, Thai definition: อย่างไม่ผิดจากที่คาดไว้, ตรงกับที่หมายไว้
เผง[ADV] precisely, See also: exactly, accurately, correctly, Syn. ตรง, ถูก, Example: อย่างไรเสีย คอมพิวเตอร์ก็คงไม่สามารถวัดทศนิยมให้ถูกต้องตรงเผงไปได้, Thai definition: ไม่ผิดจากที่คาดไว้, ตรงกับที่หมายไว้
เพะ[ADV] exactly, See also: precisely, Syn. พอดี, เปี๊ยบ, เป๊ะ, Example: เขากะเวลาไปถึงที่พักได้เพะพอดี
เปรี๊ยะ[ADV] exactly, See also: precisely, accurately, precisely, Syn. เป๊ะ, แน่นอน, เที่ยงตรง, ถูกต้อง, แม่นยำ, Example: หมอดูคนนี้ทำนายดวงฉันได้แม่นเปรี๊ยะ
ถนัด[ADV] accurately, See also: precisely, exactly, Syn. ชัด, แม่นยำ, Example: เหตุผลของฝ่ายที่โต้แย้งจะมีอย่างไรบ้าง ตอนนี้ก็จำไม่ถนัดเสียแล้ว
ถ้วนถี่[ADV] carefully, See also: precisely, thoroughly, scrupulously, Syn. รอบคอบ, ละเอียดลออ, ถี่ถ้วน, Example: หลังจากไตร่ตรองถ้วนถี่ ครูหนุ่มพบว่าจำเป็นที่เขาจะต้องทำอะไรสักอย่างขึ้นมา, Thai definition: ไม่มองข้ามเรื่องเล็กน้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉมัง[adj.] (chamang) EN: accurate ; with great precision   FR: précis ; de grande précision
ชัด[adj.] (chat) EN: clear ; distinct   FR: clair ; net ; précis ; distinct ; facile
ชี้บอก[v.] (chībøk) EN: direct ; point ; guide ; lead   FR: indiquer ; préciser
เอง[adv.] (ēng) EN: just ; exactly ; precisely ; only   
คลุมเครือ[v.] (khlumkhreūa) EN: be ambiguous ; be vague ; be obscure ; be indistinct ; be dull ; dim   FR: être imprécis ; être vague ; être ambigu
ความแม่น[n.] (khwām maēn) EN: accuracy   FR: précision [f] ; exactitude [f]
ความแม่นยำ[n.] (khwām maenyam) EN: accuracy ; exactness ; correctness ; precision   FR: précision [f] ; exactitude [f]
ความเที่ยงตรง [n.] (khwām thīengtrong) EN: accuracy ; precision ; validity   
ความถูกต้องแม่นยำ[n. exp.] (khwām thuktǿng maenyam) EN: exactitude ; accuracy ; precision   
เลือน[adj.] (leūoen) EN: blurred ; dim ; obscured ; indistinct ; fuzzy ; faint ; unclear   FR: trouble ; flou ; indistinct ; imprécis ; vague

CMU English Pronouncing Dictionary
PRECIS    P R EY1 S IY2
PRECISE    P R AH0 S AY1 S
PRECISE    P R IY0 S AY1 S
PRECISELY    P R AH0 S AY1 S L IY0
PRECISELY    P R IY0 S AY1 S L IY0
PRECISION    P R IY0 S IH1 ZH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
precise    (j) (p r i1 s ai1 s)
precised    (v) (p r ei1 s ii d)
precises    (v) (p r ei1 s ii z)
precisely    (a) (p r i1 s ai1 s l ii)
precising    (v) (p r ei1 s ii i ng)
precision    (n) (p r i1 s i1 zh n)
preciseness    (n) (p r i1 s ai1 s n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いったい何なんですか[いったいなんなんですか, ittainannandesuka] (exp) what is it exactly?; what is it precisely [Add to Longdo]
かっきり;かっきりに[, kakkiri ; kakkirini] (adv) (1) (on-mim) exactly; just; precisely; (2) punctually; (adv-to) (3) (かっきり only) clearly delineated (of boundaries, etc.) [Add to Longdo]
きちきち;キチキチ[, kichikichi ; kichikichi] (adj-na,adv-to,n) (1) (on-mim) jam-packed (physically or of schedule, etc.); (2) (used to denote a) grinding noise; (3) precisely; correctly (e.g. when working, etc.); (n) (4) (See 精霊飛蝗) acrida cinerea; oriental longheaded locust [Add to Longdo]
きちんと[, kichinto] (adv,vs) (on-mim) precisely; accurately; neatly; (P) [Add to Longdo]
きっかり[, kikkari] (adv) exactly; precisely [Add to Longdo]
きっちり[, kicchiri] (adv,vs) (1) punctually; on the dot; precisely; (2) closely; tightly; (fits) like a glove; (3) without fail; (P) [Add to Longdo]
しゃきしゃき[, shakishaki] (adv,n,vs) crisp; precise; clipped [Add to Longdo]
すり合わせ;擦り合わせ;摺り合わせ[すりあわせ, suriawase] (n) (1) precision surface finishing; lapping; (2) bouncing of ideas (opinions, etc.) off each other to obtain a fine-tuned integrated whole [Add to Longdo]
だけあって[, dakeatte] (suf) .. being the case; (precisely) because ...; as might be expected (from ..) [Add to Longdo]
ぴたっと[, pitatto] (adv,vs) (1) (on-mim) tightly; closely; (2) (on-mim) exactly; precisely; (3) (on-mim) suddenly (stopping) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
精度[jīng dù, ㄐㄧㄥ ㄉㄨˋ, ] precision [Add to Longdo]
精当[jīng dàng, ㄐㄧㄥ ㄉㄤˋ, / ] precise and appropriate [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
テキスト表示精度[テキストひょうじせいど, tekisuto hyoujiseido] text precision [Add to Longdo]
演算精度[えんざんせいど, enzanseido] operational precision [Add to Longdo]
拡張精度浮動小数点数[かくちょうせいどふどうしょうすうてんすう, kakuchouseidofudoushousuutensuu] extended precision floating point number [Add to Longdo]
精度[せいど, seido] precision [Add to Longdo]
多倍精度[たばいせいど, tabaiseido] multiple-precision [Add to Longdo]
単精度[たんせいど, tanseido] single-precision [Add to Longdo]
単精度浮動小数点数[たんせいどふどうしょうすうてんすう, tanseidofudoushousuutensuu] single precision floating point number [Add to Longdo]
長精度浮動小数点数[ちょうせいどふどうしょうすうてんすう, chouseidofudoushousuutensuu] long precision floating point number [Add to Longdo]
倍精度[ばいせいど, baiseido] double-precision [Add to Longdo]
倍精度浮動小数点[ばいせいどふどうしょうすうてん, baiseidofudoushousuuten] double precision floating point [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pr'ecis \Pr['e]`cis"\ (pr[asl]`s[=e]"), n. [F. See {Precise}.]
   A concise or abridged statement or view; an abstract; a
   summary.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 precis \precis\ v. t.
   To make a precis of.
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 precis
   n 1: a sketchy summary of the main points of an argument or
      theory [syn: {outline}, {synopsis}, {abstract}, {precis}]
   v 1: make a summary (of)

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 precis
   accurate; precise
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top