Search result for

precious stone

(38 entries)
(0.012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -precious stone-, *precious stone*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
precious stone[N] เพชรพลอย, Syn. gem, diamond

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
precious stonen. เพชรพลอย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
precious stoneรัตนชาติสูงค่า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Precious Stone รัตนชาติสูงค่า
รัตนชาติที่มีคุณค่าทางพาณิชย์สูงมากมาแต่ ครั้งโบราณ ตัวอย่างเช่น เพชร ทับทิม แซปไฟร์ มรกต รัตนชาติชนิดนี้จะต้องมีสมบัติดังต่อไปนี้ 1. มีความสวยงาม คือ เนื้อใสสะอาด ปราศจากตำหนิ มีสีสวย มีประกายวาวเมื่อเจียระไนแล้ว 2. มีความแข็ง ซึ่งทนทานไม่แตกหรือเกิดรอยขีดข่วนได้ง่าย 3. หาได้ยาก คือ มีน้อยแหล่งในโลก ซึ่งได้แก่ - ทองคำ พบในจังหวัดนราธิวาส - รัตนชาติ พบในจังหวัดจันทบุรี กาญจนบุรี ตราด [สิ่งแวดล้อม]
Precious stone industryอุตสาหกรรมหินมีค่า [TU Subject Heading]
Precious stonesหินมีค่า [TU Subject Heading]
Precious stones, Artificialหินมีค่าเทียม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
All the precious stones in the world are made here in my underground dominions.เพชร พลอย ทุกชนิดที่มีในโลกนี้ มาจากที่นี่ ในอาณาจักรใต้ดินของข้า Return to Oz (1985)
They were trying to buy the loyalty of tribal leaders by bribing them with precious stones but their caravans were being raided in a forest north of Rangoon by a bandit.พวกเขาพยายามจะซื้อใจหัวหน้าของชนกลุ่มน้อย ด้วยการติดสินบนแบบอัญมณี แต่กองคาราวานถูกดักปล้น ทางตอนเหนืองของย่างกุ้ง The Dark Knight (2008)
Like this monastery, I have moved every precious stone your people worship upon.อย่างวิหารนี่! ข้าพลิกแท่นหิน ที่เจ้าบูชาทุกก้อน Immortals (2011)
I knew I was getting close when I found myself in a neighborhood where all the streets were named after precious stones.ผมรู้ว่า มันใกล้จะถึงแล้ว เมื่อผมพบว่าผมอยู่ในย่านนั้นแล้ว เป็นถนนที่ตั้งชื่อตามหิน Demolition (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พลอย[N] gem, See also: precious stone, Example: ชาวพื้นเมืองพวกนี้นับได้ว่าเป็นกลุ่มที่สำคัญกลุ่มหนึ่งที่ขุดแร่ขุดพลอยขาย, Count unit: เม็ด, Thai definition: หินที่มีเนื้อใสสีต่างๆ ใช้ทำเป็นเครื่องประดับมีหัวแหวนเป็นต้น
เพชรนิลจินดา[N] precious stone, See also: jewels, Syn. อัญมณี, เพชรพลอย, Example: แพรผ้าอาภรณ์ที่เธอสวมใส่อยู่นั้น หรูหราราวกับประโคมแต่งด้วยเพชรนิลจินดา, Thai definition: เครื่องเพชรพลอย
เพชรพลอย[N] precious stone, See also: jewels, jewelry, gems, Syn. อัญมณี, Example: เธอไม่ต้องการเพชรพลอยพวกนี้จากเขา แต่ต้องการความรักมากกว่า, Thai definition: เครื่องเพชรพลอย
จินดา[N] precious stone, See also: gem, Thai definition: แก้วมีค่า
มณี[N] jewels, See also: precious stones, gems, Example: เขาถนอมเธอราวกับเธอเป็นมณีอันหาค่ามิได้, Thai definition: แก้วหินสีแดง ในจำพวกนพรัตน์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญมณี[n.] (anyamanī) EN: semi-precious stone ; gemstone ; jewel ; jewellery = jewelry (Am.)   FR: pierre semi-précieuse [f] ; pierre rare [f] ; gemme [f]
ฝ้า[n.] (fā) EN: blemish on a precious stone   
หินมีค่า[n. exp.] (hin mī khā) EN: precious stone   FR: pierre précieuse [m]
มณี[n.] (manī) EN: precious stone ; jewel ; gem   FR: pierre précieuse [f] ; gemme [f]
เพชร [n.] (phet) EN: diamond ; gem ; precious stone   FR: diamant [m] ; pierre précieuse [f]
พลอย[n.] (phløi) EN: gem ; precious stone ; sapphire ; emerald ; jewel   FR: gemme [f] ; pierre précieuse [f] ; saphir [m]
พลอยสังเคราะห์[n. exp.] (phløi sangkhrǿ) EN: synthetic precious stone   FR: pierre synthétique [f]
รัตน์[n.] (rat) EN: gem ; precious stone   FR: joyau [m] ; pierre précieuse [f]
รัตน-[pref. (n.)] (rattana-) EN: gem ; precious stone   FR: joyau [m] ; pierre précieuse [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャッツアイ[, kyattsuai] (n) (1) (See 猫目石) cat's-eye (semiprecious stone); (2) cat's-eye (light-reflecting road stud); (P) [Add to Longdo]
[ぎょく, gyoku] (n) (1) (also formerly read as ごく) precious stone (esp. jade); (2) {food} egg (sometimes esp. as a sushi topping); (3) stock or security being traded; product being bought or sold; (4) (See 建玉) position (in finance, the amount of a security either owned or owed by an investor or dealer); (5) geisha; (6) (abbr) (See 玉代) time charge for a geisha; (7) (abbr) (See 玉将) king (shogi) [Add to Longdo]
飾り石[かざりいし, kazariishi] (n) semi-precious stone; ornate stone; embellished stone [Add to Longdo]
猫目石;猫眼石[ねこめいし, nekomeishi] (n) cat's-eye (semiprecious stone) [Add to Longdo]
白毫[びゃくごう, byakugou] (n) whorl of white hair on the forehead of the Buddha, represented by a white precious stone on statues of Buddha; urna [Add to Longdo]
半貴石[はんきせき, hankiseki] (n) semiprecious stones [Add to Longdo]
宝石[ほうせき, houseki] (n,adj-no) gem; jewel; precious stone; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宝石[bǎo shí, ㄅㄠˇ ㄕˊ, / ] precious stone; gem [Add to Longdo]
玉石[yù shí, ㄩˋ ㄕˊ, ] precious stones; jade and stone [Add to Longdo]
[liú, ㄌㄧㄡˊ, ] precious stone [Add to Longdo]
[chēn, ㄔㄣ, ] precious stone; gem [Add to Longdo]
美石[měi shí, ㄇㄟˇ ㄕˊ, ] precious stone; jewel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  precious stone
      n 1: a precious or semiprecious stone incorporated into a piece
           of jewelry [syn: {jewel}, {gem}, {precious stone}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top