Search result for

precinct

(42 entries)
(0.0179 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -precinct-, *precinct*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
precinct[N] เขต, Syn. boundary, area

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
precinct(พรี'ซิงทฺ) n. ขอบเขต,บริเวณ,เขตแบ่ง,เขตปกครอง,เขตควบคุม,อาณาเขต,สิ่งแวดล้อม

English-Thai: Nontri Dictionary
precinct(n) ขอบเขต,อาณาเขต,เขตปกครอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
precinct๑. ขอบเขต, บริเวณ๒. ปริมณฑล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
precinct๑. ขอบเขต, บริเวณ๒. ปริมณฑล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
lincoln Heights Precinct;แถว ๆ ลินคอล์นไฮ Changeling (2008)
Can you pick me up at the 9th Precinct?- มารับฉันที่ 19 พรีซินท์ A Pretty Girl in a Leotard (2009)
The rest of us will get up to speed at the precinct.ส่วนที่เหลือจะไปที่สำนักงานเขต Bloodline (2009)
From a handful of officers from the 44th precinct.ของ จนท.จำนวนหนึ่งของ ส.น.เขต 44 Bulletproof (2009)
Ask anyone in this precinct.ถามใคร ๆ ใน ส.น.ดูก็ได้ Bulletproof (2009)
23 years, baltimore, 4th precinct, pikesville.23 ปี บัลติมอร์ เขต 4 ไพค์วิลล์ Desert Cantos (2009)
He officers of the 55th precinct.ของพวกตำครวจเขตปกครองที่55 The Wrath of Con (2009)
It's difficult to say. Detroit Police Department 13Th Precinct Thanks for believing me.ตอบยาก ขอบคุณที่เชื่อผม To Hell... And Back (2009)
We need to get our stories straight about why we left the precinct at 12:30 and didn't get to Wald's apartment until after 3:00.-เราต้องการบอกเรื่องของเราอย่างเปิดเผย ทำไมเราถึงไปอยู่ ในย่านนั้นตอน เที่ยงครึ่ง และเราไปหา วอล์ด ที่อพาร์ทเมนต์หลังตอนบ่าย3 Blinded by the Light (2009)
And why my house is bigger than your precinct.และนั่นทำให้บ้านของผม ใหญ่กว่าสำนักงานของพวกคุณด้วย Bone Voyage (2009)
But here's what we do know. Yeah, I'm in the precinct.แต่นี่คือสิ่งที่เราควรรู้อยู่แล้ว Bone Voyage (2009)
Well, he might want to take a D.N.A. sample down to the 24th precinct tomorrow the point is I did it to protect you.- คือเขาต้องไปตรวจ ตัวอย่างดีเอนเอ ที่ต่ำกว่าหน่วย24 ในวันพรุ่งนี้ด้วย ประเด็นคือฉันต้องการจะปกป้องเธอ The Lost Boy (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มณฑล[N] precinct, See also: circle, county, province, circumference, Syn. เขต, บริเวณ, Example: ชาวฮั่นอพยพมาจากมณฑลอื่นๆ เพื่อแสวงโชคและหางานทำ, Count unit: มณฑล, Thai definition: เขตปกครองที่แบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขอบเขต[n.] (khøpkhēt) EN: frontier ; limit ; confine ; boundary ; range ; extent ; bound ; border ; precinct ; margin   FR: frontière [f] ; limite [f] ; borne [f]
แขวง[n.] (khwaēng) EN: precinct ; district ; jurisdiction ; prefecture ; Bangkok subdistrict   FR: district [m] ; circonscription administrative [f] ; sous-district de Bangkok [m]
แขวงตำรวจ[n. exp.] (khwaēng tamrūat) EN: police precinct   FR: zone de police [f] (Belg.)
มณฑล[n.] (monthon) EN: precinct ; extent ; field ; domain ; circle ; circumference   FR: domaine [f] ; sphère [f] ; cercle [m]
ผู้กำกับการตำรวจ[n. exp.] (phūkamkapkān tamrūat) EN: superintendent of a police precinct   
สังฆกรรม[n.] (sangkhakam) EN: deed performed by Buddhist monks in the temple precincts ; religious rite ; religious service   

CMU English Pronouncing Dictionary
PRECINCT    P R IY1 S IH2 NG K T
PRECINCT    P R IY1 S IH2 NG K
PRECINCTS    P R IY1 S IH2 NG K T S
PRECINCTS    P R IY1 S IH2 NG K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
precinct    (n) (p r ii1 s i ng k t)
precincts    (n) (p r ii1 s i ng k t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
境域;疆域[きょういき, kyouiki] (n) boundary; border; precinct; grounds [Add to Longdo]
境内[けいだい, keidai] (n) grounds (esp. of shrines and temples); compound; churchyard; precincts; (P) [Add to Longdo]
神域[しんいき, shin'iki] (n) Shinto shrine precincts [Add to Longdo]
聖域[せいいき, seiiki] (n,adj-no) sacred precincts; sanctuary; consecrated ground; (P) [Add to Longdo]
選挙区[せんきょく, senkyoku] (n) electoral district; precinct [Add to Longdo]
仲見世;仲店[なかみせ, nakamise] (n) nakamise; shops lining a passageway in the precincts of a Shinto shrine [Add to Longdo]
仲見世通り[なかみせどおり, nakamisedoori] (n) shopping street in the precincts of a shrine (temple) [Add to Longdo]
内辺[ないへん, naihen] (n) precincts of the Imperial palace [Add to Longdo]
霊域[れいいき, reiiki] (n) sacred ground; sacred precincts [Add to Longdo]
牢屋敷[ろうやしき, rouyashiki] (n) precinct of a jail; vicinity of a prison [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Precinct \Pre"cinct\ (?; 277), n. [LL. praecinctum, fr. L.
   praecingere, praecinctum, to gird about, to encompass; prae
   before + cingere to gird, surround. See {Pre-}, and
   {Cincture}.]
   1. The limit or exterior line encompassing a place; a
    boundary; a confine; limit of jurisdiction or authority;
    -- often in the plural; as, the precincts of a state. "The
    precincts of light." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. A district within certain boundaries; a minor territorial
    or jurisdictional division; as, an election precinct; a
    school precinct.
    [1913 Webster]
 
   3. A parish or prescribed territory attached to a church, and
    taxed for its support. [U.S.]
    [1913 Webster]
 
       The parish, or precinct, shall proceed to a new
       choice.                --Laws of
                          Massachusetts.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 precinct
   n 1: a district of a city or town marked out for administrative
      purposes

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top