Search result for

prayer

(93 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prayer-, *prayer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prayer[N] การสวดมนต์, See also: การอธิษฐาน, Syn. request, praise, petition
prayer[N] บทสวดมนต์, Syn. supplication, devotions, rogation
prayer[N] ผู้สวดมนต์, See also: ผู้ภาวนา, ผู้อ้อนวอน
prayerful[ADJ] ที่สวดมนต์เป็นประจำ, Syn. orthodox, pious, religious
prayerful[ADJ] ที่เคร่ง, See also: ที่จริงจัง
prayer book[N] หนังสือสวดมนต์, Syn. liturgy, mass book
prayerbones[SL] เข่า (2 ข้าง)
prayer beads[N] สายลูกประคำ, Syn. rosary
prayer wheel[N] ธรรมจักรที่ใช้ในลัทธิมหายานในธิเบต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prayer(แพร) n. การสวดมนต์,การอธิษฐาน,คำสวดมนต์,คำอธิษฐาน,การขอร้อง,การภาวนา,สิ่งที่อ้อนวอน,สิ่งที่ขอ,ผู้สวดมนต์,ผู้อธิษฐาน,ผู้วิงวอน
prayer beadsn. สายลูกประคำ, Syn. rosary
prayer bookn. หนังสือสวดมนต์,สมุดทำวัตร
prayer shawln. =tallith (ดู)
prayer wheeln. ธรรมจักรที่ใช้ในลัทธิมหายานในธิเบต (พระลามะใช้ในการอธิษฐาน)

English-Thai: Nontri Dictionary
prayer(n) การสวดมนตร์,คำอ้อนวอน,การภาวนา,การอธิษฐาน
PRAYER prayer book(n) หนังสือสวดมนตร์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Prayerการสวดมนต์ [TU Subject Heading]
Prayer booksบทสวดมนต์ [TU Subject Heading]
Prayers and devotionsบทสวดมนต์และการสวดมนต์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Maybe we should say a little prayer.บางทีเราควรจะสวดมนต์กันสักหน่อย Pilot (2008)
The Lord saw fit to answer my prayers.พระเจ้าทรงตอบสนองต่อคำสวดภาวนาของฉัน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
What does she mean "answers her prayers"?เธอหมายความว่าอะไรเนี่ย "ตอบสนองคำสวดภาวนาของเธอ"? The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I want you to say your prayers every night, hear?ฉันจะสวดมนต์ให้ทุกคืน ได้ยินไหม The Curious Case of Benjamin Button (2008)
We're all volunteers who around this time of year... bring in medical supplies, medical attention prayer books, and support for the Karen tribes people.เราเปนอาสาสมัคร ออกเดินทางในชวงนีของปี นำอุปกรณการแพทยและรักษาคนไข.. หนังสือสวดมนตและของใชไปใหชนเผากะเหรียง Rambo (2008)
Then my prayers have been answered.ถ้าเช่นนั้นคำสวดของหม่อมชั้น ก็ได้รับตอบสนองแล้วเพคะ The Other Boleyn Girl (2008)
A prayer!ขอร้องนะ! Changeling (2008)
Somebody here, please, say a prayer for me!สวดอ้อนวอนให้ผมด้วย! Changeling (2008)
"So if you don't mind, could we just have a moment of silent prayer?" So we knelt down."ถ้าไม่รังเกียจกัน ขอความเงียบสักครู่ เพื่อสวดมนต์?" Frost/Nixon (2008)
At gatherings and prayer vigils in virtually every major city, many see the arrival of the Central Park sphere as a sign of a new era, or perhaps even the end of the world.จึงรวมกลุ่มกัน สวดมนต์ภาวนา ในเมืองใหญ่ทุกเมือง หลายคนมองเห็นถึงการมาถึง ของทรงกลมที่เซ็นทรัลปาร์ค The Day the Earth Stood Still (2008)
Chester, will you lead us in a prayer?เชสเตอร์ ช่วยนำสวดให้เราหน่อยนะ? Invictus (2009)
I ask now that your thoughts and prayersตอนนี้ฉันขอให้พวกคุณคิดและสวดภาวนา Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prayerA prayer without faith.
prayerLet's pray to God, and He will answer our prayers.
prayerMy prayers were answered.
prayerMy prayer was answered.
prayerNothing has resulted from her prayer.
prayerSay your prayers before you eat.
prayerShe said her prayers, her heart full of love and tenderness.
prayerShe was rapt in prayer.
prayerThey offer an earnest prayer on the evening of December 24.
prayerThey said their prayers for victory.
prayerYour prayer will be answered.
prayerYour team doesn't have a prayer to win the championship game.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำภาวนา[N] blessing, See also: prayer, wish
การสวดมนต์[N] prayer, See also: chant, Syn. การสวดภาวนา, การท่องมนต์, การสวดคาถา, การท่องคาถา, การภาวนา, Example: การสวดมนต์ การตักบาตรทำบุญเป็นประเพณีที่ดีงามของสังคมไทยเพราะช่วยชะล้างการติดอบายมุขต่างๆ
นักสวด[N] prayer, See also: expert in ritual repetition, Thai definition: ผู้ชำนาญในการสวด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินคาถา[v.] (doēnkhāthā) EN: chant continuously ; recite the text of a prayer   FR: réciter des litanies
เจริญ[v.] (jaroēn) EN: recite a prayer   
เจริญพระพุทธมนต์[v. exp.] (jaroēn Phraphuthamon) EN: chant prayers   FR: chanter des prières
มนตร์ = มนต์[n.] (mon) EN: mantra ; sacred words ; prayer ; incantation ; magic ; spell ; formula   FR: mantra [m] ; prière [f] ; incantation [f]
พิธีสวด[n. exp.] (phithī sūat) EN: prayer service   
สวด[v.] (sūat) EN: recite ; chant ; pray ; recite the rosary ; chant ; say one's prayers ; offer a prayer ; singsong ; intone   FR: réciter
วัด[n.] (wat) EN: Buddhist temple ; temple ; monastery ; temple monastery ; house of worship ; house of prayer   FR: temple bouddhiste [m] ; temple [m] ; monastère [m] ; abbaye [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PRAYER    P R EH1 R
PRAYER    P R EY1 ER0
PRAYERS    P R EH1 R Z
PRAYERS    P R EY1 ER0 Z
PRAYERFUL    P R EH1 R F AH0 L
PRAYERFUL    P R EY1 ER0 F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prayer    (n) (p r e@1 r)
prayers    (n) (p r e@1 z)
prayer-mat    (n) - (p r e@1 - m a t)
prayer-rug    (n) - (p r e@1 - r uh g)
prayer-book    (n) - (p r e@1 - b u k)
prayer-mats    (n) - (p r e@1 - m a t s)
prayer-rugs    (n) - (p r e@1 - r uh g z)
prayer-books    (n) - (p r e@1 - b u k s)
prayer-wheel    (n) - (p r e@1 - w ii l)
prayer-wheels    (n) - (p r e@1 - w ii l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gebet {n} | Gebete {pl} | beim Gebet sein | ein Gebet für den Friedenprayer | prayers | to be at prayer | a prayer for peace [Add to Longdo]
Gebetbuch {n}prayer book [Add to Longdo]
Gebetshalle {f}prayer hall [Add to Longdo]
Gebetskreis {m}prayer circle; prayer group [Add to Longdo]
Gebetsmantel {m}prayer shawl [Add to Longdo]
Gebetsmühle {f}prayer wheel; prayer mill [Add to Longdo]
Gebetsperlen {pl}prayer beads [Add to Longdo]
Gebetsstunde {f}prayer meeting [Add to Longdo]
Gebetsteppich {m}; Betteppich {m}prayer mat; prayer rug [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お祈り[おいのり, oinori] (n,vs) prayer; supplication [Add to Longdo]
お百度;御百度[おひゃくど, ohyakudo] (n) hundred times worship (e.g. walking back and forth a hundred times before a shrine offering a prayer each time) [Add to Longdo]
すかり;すがり[, sukari ; sugari] (n) (1) net for caught fish; (2) net-like tassel of Buddhist prayer beads; (3) (すがり only) (thb [Add to Longdo]
アヴェマリア;アベマリア[, avemaria ; abemaria] (exp) Ave Maria (prayer) (lat [Add to Longdo]
イナウ[, inau] (n) inaw (ritual wood shaving stick used in Ainu prayers to the spiritual world.) (ain [Add to Longdo]
スピードスプレーヤー[, supi-dosupure-ya-] (n) speed sprayer [Add to Longdo]
スプレーヤー[, supure-ya-] (n) sprayer [Add to Longdo]
プレーヤー(P);プレイヤー(P);プレーヤ;プレイヤ[, pure-ya-(P); pureiya-(P); pure-ya ; pureiya] (n) (1) player; (2) prayer; (P) [Add to Longdo]
マニ車[マニぐるま, mani guruma] (n) prayer wheel; Mani wheel [Add to Longdo]
一念[いちねん, ichinen] (n) (1) determined purpose; (2) {Buddh} an incredibly short span of time (i.e. the time occupied by a single thought); (3) {Buddh} (See 浄土宗) a single repetition of a prayer (esp. in Jodo-shu) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dǎo, ㄉㄠˇ, / ] prayer; pray; supplication, #22,759 [Add to Longdo]
念珠[niàn zhū, ㄋㄧㄢˋ ㄓㄨ, / ] prayer beads, #29,502 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prayer \Pray"er\, n.
   One who prays; a supplicant.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prayer \Prayer\ (?; 277), n. [OE. preiere, OF. preiere, F.
   pri[`e]re, fr. L. precarius obtained by prayer, fr. precari
   to pray. See {Pray}, v. i.]
   1. The act of praying, or of asking a favor; earnest request
    or entreaty; hence, a petition or memorial addressed to a
    court or a legislative body. "Their meek preyere."
    --Chaucer
    [1913 Webster]
 
   2. The act of addressing supplication to a divinity,
    especially to the true God; the offering of adoration,
    confession, supplication, and thanksgiving to the Supreme
    Being; as, public prayer; secret prayer.
    [1913 Webster]
 
       As he is famed for mildness, peace, and prayer.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. The form of words used in praying; a formula of
    supplication; an expressed petition; especially, a
    supplication addressed to God; as, a written or
    extemporaneous prayer; to repeat one's prayers.
    [1913 Webster]
 
       He made those excellent prayers which were published
       immediately after his death.     --Bp. Fell.
    [1913 Webster]
 
   {Prayer book}, a book containing devotional prayers.
 
   {Prayer meeting}, a meeting or gathering for prayer to God.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Petition; orison; supplication; entreaty; suit.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prayer
   n 1: the act of communicating with a deity (especially as a
      petition or in adoration or contrition or thanksgiving);
      "the priest sank to his knees in prayer" [syn: {prayer},
      {supplication}]
   2: reverent petition to a deity [syn: {prayer}, {petition},
     {orison}]
   3: earnest or urgent request; "an entreaty to stop the
     fighting"; "an appeal for help"; "an appeal to the public to
     keep calm" [syn: {entreaty}, {prayer}, {appeal}]
   4: a fixed text used in praying
   5: someone who prays to God [syn: {prayer}, {supplicant}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top