หรือคุณหมายถึง powerleß?
Search result for

powerless

(35 entries)
(0.0098 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -powerless-, *powerless*, powerles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
powerless[ADJ] ที่ไม่มีกำลัง
powerless[ADJ] อ่อนแอ
powerless[ADJ] ที่ไม่มีประสิทธิภาพ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
powerlessadj. ไม่มีอำนาจ,ไม่มีพลัง,ไม่มีแรง,หมดหนทางช่วย., See also: powerlessness n., Syn. impotent

English-Thai: Nontri Dictionary
powerless(adj) ไร้กำลัง,ไม่มีอำนาจ,ไม่สามารถ,สิ้นท่า,หมดหนทาง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But she was ultimately powerless to stop it.เข้ามา กล้บเข้าไปในรถ The Eye (2008)
No. I'm powerless.ผมเห็นพวกเขาวิ่งไป ปีเตอร์ เพทเทรลลี่, เชียร์ลีดเดอร์ Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
I am currently powerless, but Ando...ตอนนี้ผมไม่มีพลัง แต่อันโด... Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
Sucks to feel powerless, doesn't it, lynette?แย่เนอะ เวลาที่ตัวเองไม่มีอำนาจ ว่ามะ ลินเน็ต Connect! Connect! (2009)
To protect those who would otherwise be powerless to protect themselvesปกป้องผู้ที่เราควรปกป้อง หรือไม่ก็ผู้ที่ไร้กำลังจะปกป้องตัวเองได้ Hostage Crisis (2009)
In this you are powerless.นายไร้อำนาจในเรื่องนี้ Timebomb (2009)
And now i'm powerless...และตอนนี้ ฉันไม่มีพลัง... The End (2009)
"Justice, without force, is powerless.ความยุติธรรมที่ปราศจากอำนาจ คือสิ่งที่ไร้ประสิทธิภาพ Reckoner (2009)
I understand how terrifying that is and how powerless you must be feeling.เรารู้ดีว่า มันน่ากลัวขนาดไหน รู้ดีว่าความอ่อนแอ ที่คุณรู้สึกมันเป็นยังไง The Gift (2009)
"I understand how terrifying that is and how powerless you must be feeling."ผมรู้ว่ามันน่ากลัวยังไง และคุณรู้สึกอ่อนแอขนาดไหน The Gift (2009)
I don't want to take it out on you,terri. I just don't want to feel as powerless in my own home as I do at school.ผมไม่ได้ทำแบบนั้น เทอรี่ ผมแค่ไม่อยากรู้สึกไร้อำนาจ เหมือนที่โรงเรียน Throwdown (2009)
I was going to empower the powerless.ฉันจะทำสิ่งที่อ่อนล้าให้แกร่งขึ้นมา Surrogates (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
powerlessHuman beings are powerless before nature.
powerlessShe's weak, powerless. A mere human.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหลือวิสัย[ADJ] impracticable, See also: powerless, impossible, Syn. สุดวิสัย, เกินกำลัง, Example: การปรับเปลี่ยนหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นอย่างไทยเป็นเรื่องเหลือวิสัยที่จะทำ, Thai definition: ที่พ้นขอบเขตที่พึงจะกระทำ, ที่เกินความสามารถที่จะกระทำได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่อนเปียก[v.] (ønpīek) EN: weaken ; be powerless ; be forceless   
อ่อนปวกเปียก[v.] (ønpuakpīek) EN: weaken ; be forceless ; be powerless   
สุดวิสัย[v. exp.] (sut wisai) EN: can do nothing ; be powerless ; be beyond one's control ; can't help   

CMU English Pronouncing Dictionary
POWERLESS    P AW1 ER0 L AH0 S
POWERLESSNESS    P AW1 ER0 L AH0 S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
powerless    (j) (p au1 @ l i s)
powerlessly    (a) (p au1 @ l i s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
machtlos {adj} | machtloser | am machtlosestenpowerless | more powerless | most powerless [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
非力[ひりき, hiriki] (adj-na,n) powerless; disability; incompetence [Add to Longdo]
棒球[ぼうだま, boudama] (n) powerless straight ball (baseball) [Add to Longdo]
無力[むりょく, muryoku] (adj-na,n,adj-no) powerlessness; helplessness; incompetent; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无力[wú lì, ˊ ㄌㄧˋ, / ] powerless; lacking strength [Add to Longdo]
自身难保[zì shēn nán bǎo, ㄗˋ ㄕㄣ ㄋㄢˊ ㄅㄠˇ, / ] powerless to defend oneself (成语 saw); helpless [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Powerless \Pow"er*less\, a.
   Destitute of power, force, or energy; weak; impotent; not
   able to produce any effect. -- {Pow"er*less*ly}, adv. --
   {Pow"er*less*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 powerless
   adj 1: lacking power [ant: {powerful}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top