Search result for

power supply

(45 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -power supply-, *power supply*, power supp
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
power supplyกระแสไฟเมิ่อพูดถึงกระแสไฟในเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องเข้าใจว่าคอมพิวเตอร์นั้นใช้ไฟกระแสดีซี (DC) ไม่ใช่กระแสเอซี (AC) ที่ออกจากปลั๊ก (คอมพิวเตอร์จะจัดการเปลี่ยนจาก AC เป็น DC ก่อน) สิ่งที่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องกระแสไฟ ก็คือ ต้องแน่ใจว่ามีพอที่จะ เข้าไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของเครื่องให้พอ อย่างไรก็ตาม ควรคำนึงไว้ด้วยเสมอว่า การที่กระแสไฟไหลไม่สม่ำเสมอ จะมีผลเสียต่อตัวเครื่องมาก ควรมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมในเรื่องนี้ด้วย ดู UPS ประกอบ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Power supply อุปกรณ์จ่ายไฟ [คอมพิวเตอร์]
Power supplyแหล่งจ่ายกำลัง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Then it's not a power supply issue,มันไม่ใช่ปัญหา ที่แหล่งพลังงาน Air: Part 1 (2009)
There's a 200-watt uninterruptible backup power supply.เรามีไฟสำรองที่ไม่ถูกรบกวน ขนาด 200 วัตต์ The Bozeman Reaction (2010)
We got your blue coral here, a power supply, air filter, water conditioner, a couple of plants and some incandescent bulbs.เราต้องใช้หินปะการังสีน้ำเงินตรงนี้ แล้วก็เครื่องปั๊มลม เครื่องปรับสภาพน้ำ สักสองคู่ แล้วก็หลอดไฟอีกหน่อย Goodbye Yellow Brick Road (2010)
It's taxing the power supply.มันทำให้ไฟตก Demons (2011)
My comm has its own power supply.โทรศัพท์พ่อไม่ได้ใช้ไฟฟ้า Nightfall (2011)
Well, 'cause it's shielded, it has its own power supply.เพราะมันมีระบบป้องกัน มีแบตเตอร์รี่ต่างหาก Nightfall (2011)
The electricity is still out? - Service lifts have a separate power supply.นึกว่าเราจะตัดไฟซะอีกนะ มีรหัสผ่านอีกชุดก่นที่ระบบสำรองจะทำงาน The Mechanic (2011)
The main power supply is way, way down there.ตัวควบคุมหลักอยู่ลึกไปมากๆ Midnight Lamp (2012)
But I can overload the room's power supply which should cause an emergency shutdown.แต่ฉันใช้พลังงานของห้องนี้มากเกินไป งั้นคุณควรปิดฉุกเฉินซะ Dead Reckoning (2013)
Ph-Phones run on the power supply.โทร-โทรศัพท์ทำงาน โดยกระแสไฟฟ้า The Corpse on the Canopy (2013)
And the power supply.และพาวเวอซัพพลาย Corto Maltese (2014)
Ah, it was just a bad power supply.ใช่ มันเป็นเพียงแหล่งจ่ายไฟผิดพลาด San Andreas Quake (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องจ่ายไฟ[N] power supply, Count unit: เครื่อง
การไฟฟ้า[N] electricity authority, See also: power supply authority, Example: การไฟฟ้ารับผิดชอบเรื่องการจ่ายกระแสไฟฟ้าและการสำรองไฟฟ้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตัดไฟ[v. exp.] (tat fai) EN: cut off electric supply ; cut off power supply   FR: couper le courant ; couper l'électricité

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Energieversorgungsunternehmen {n}power supply company [Add to Longdo]
Netzbetrieb {m}power supply operation [Add to Longdo]
Netzanschluss {m}power supply line; connection to supply system [Add to Longdo]
Speisesteckverbinder {m} [electr.]power supply connector [Add to Longdo]
Stromnetz {n}power supply system [Add to Longdo]
Stromversorgung {f}; Spannungsversorgung {f} [electr.] | Stromversorgungen {pl}; Spannungsversorgungen {pl}power supply | power supplies [Add to Longdo]
Stromversorgungseinheit {f}; Netzteil {n}power supply unit (PSU) [Add to Longdo]
Stromzuführung {f}power supply line [Add to Longdo]
Stromzuführungskabel {n}power supply cable [Add to Longdo]
Versorgungsgerät {n}power supply unit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バックアップ電源[バックアップでんげん, bakkuappu dengen] (n) {comp} backup power supply [Add to Longdo]
パワーサプライ[, pawa-sapurai] (n) {comp} power supply [Add to Longdo]
外部電源[がいぶでんげん, gaibudengen] (n) external power source; external power supply [Add to Longdo]
冗長電源[じょうちょうでんげん, jouchoudengen] (n) {comp} redundant power supply [Add to Longdo]
定電圧定周波数電源装置[ていでんあつていしゅうはすうでんげんそうち, teiden'atsuteishuuhasuudengensouchi] (n) {comp} CVCF; Constant Voltage Frequency Power Supply [Add to Longdo]
電源ユニット[でんげんユニット, dengen yunitto] (n) {comp} power supply unit; PSU; power module [Add to Longdo]
電源回路[でんげんかいろ, dengenkairo] (n) {comp} power supply [Add to Longdo]
電源供給[でんげんきょうきゅう, dengenkyoukyuu] (n) power supply [Add to Longdo]
電源装置[でんげんそうち, dengensouchi] (n) power supply (device) [Add to Longdo]
電力供給[でんりょくきょうきゅう, denryokukyoukyuu] (n,adj-no) power supply; power distribution [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
冗長電源[じゅうちょうでんげん, juuchoudengen] redundant power supply [Add to Longdo]
定電圧定周波数電源装置[ていでんあつていしゅうはすうでんげんそうち, teiden'atsuteishuuhasuudengensouchi] CVCF, Constant Voltage Frequency Power Supply [Add to Longdo]
電源回路[でんげんかいろ, dengenkairo] power supply [Add to Longdo]
電源供給[でんげんきょうきゅう, dengenkyoukyuu] power supply [Add to Longdo]
電源装置[でんげんそうち, dengensouchi] Power Supply [Add to Longdo]
負荷分散電源供給[ふかぶんさんでんげんきょうきゅう, fukabunsandengenkyoukyuu] load sharing power supply [Add to Longdo]
無停電電源装置[むていでんでんげんそうち, muteidendengensouchi] Uninterruptible Power Supply, UPS [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top