Search result for

posture

(72 entries)
(0.0094 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -posture-, *posture*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
posture[N] ท่าทาง, Syn. pose
posture[N] ทัศนคติ, See also: ความคิดเห็น, Syn. attitude, aspect
posture[VI] แสดงท่า, See also: วางท่า (เพื่อเป็นแบบ), Syn. pose
posture[VT] วางท่า, Syn. pose

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
posture(พอส'เชอะ) n. ท่าทาง,ท่า,มาด,ทัศนคติ,ตำแหน่ง,สภาพ,สภาวะ. vi. แสดงท่าทาง,แสร้งทำ, See also: postural adj. posturer n.
imposture(อิมพอส' เชอะ) n. การหลอกลวง, การโกง., See also: impostrous, imposturous adj., Syn. cheat, fraud

English-Thai: Nontri Dictionary
posture(n) มาด,ท่าทาง,สภาพ,ตำแหน่ง,ทัศนคติ,ท่า,อาการ
posture(vi) วางมาด,แสดงท่าทาง,แสดงอาการ
imposture(n) การปลอม,การหลอกลวง,การเสแสร้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
postureท่า(ร่างกาย) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
posture sense; sense, positionการรับรู้ท่า(ร่างกาย) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Postureท่าทรงตัว [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your posture is very academic.ท่าทางของนายเหมือนเป็นนักเรียนมากกก Baby and I (2008)
What Sweets means is that societal norms endemic to the suburban acculturation dichotomize exterior postures and clandestine protocols.บรรทัดฐานสังคมในพื้นที่ย่านชานเมือง คือการปรับตัวทางวัฒนธรรม แยกอาการที่เห็นชัดออกเป็นสองส่วน แล้วตีความหมายสิ่งที่ซ่อนอยู่ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
I'd say, judging from her exquisite posture,ผมว่า ตัดสินจาก ท่าทางอันงดงามของเธอ The Curious Case of Dean Winchester (2009)
Even though it's that way, your posture is not bad.อย่างนี้ก็ดีแล้ว, ท่าตีของคุณไม่เลว. Shining Inheritance (2009)
Also, forensic testimony is deemed standard opinion and urinating posture is circumstantial, and there is no record of the defendant under substance influence.รายงานการชันสูตรและ ท่าทางการยืนปัสสาวะของผู้ตาย ศาลจึงถึอว่าเหล่านั้น เป็นการพิจารณาแค่พื้นฐาน และอีกทั้งยังไม่มีการบันทึกว่าจำเลย The Case of Itaewon Homicide (2009)
There's evidence of spinal kyphosis, which would have given her a hunched posture.หลักฐานของโพรงกระดูกสันหลัง บ่งบอกว่าเธอเป็นคนหลังค่อม The Witch in the Wardrobe (2010)
Bad posture, bad hands, bad partner.- แสดงท่าได้แย่มาก ส่งมือได้แย่ คู่เต้นก็แย่ The Bones That Weren't (2010)
You know, the one where you use posture as an excuseอย่างตอนนั้นที่เธอออกท่าทางเพื่อเป็นข้ออ้าง The Psychology of Letting Go (2010)
Others died displaying defensive postures,คนที่ตายคนอื่นๆ อยู่ในท่าทางที่ป้องกัน Protect Them from the Truth (2010)
What's with his posture?เกิดอะไรขึ้นกับการวางท่าของเขาน่ะ? Hello Ghost (2010)
What's with your posture? It's like a granny's.ทำท่าอะไรน่ะ เหมือนคนแก่เลย Episode #1.2 (2010)
That is the posture of a quitting' man.นั่นคือท่าของมนุษย์ quittin ' We Bought a Zoo (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
postureHe likes to posture as an intellectual.
postureIn a social system, posture by which the responsibility is abandoned in a micro standpoint as no macro as the organization or nor the individual is sure not to be supported.
postureThe guard's truncheon hit air, off-balance he regained his posture to see a metal-mesh rubbish bin flying towards him.
postureWhen bears sleep or lie down, their postures depend on whether they want to get rid of heat or conserve it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มองเสี้ยว[N] posture assumed by a masked actor, Thai definition: ท่าโขนท่าหนึ่ง
เขบ็จขบวน[N] manner, See also: posture, attitude, Syn. ท่าทาง, ท่วงที, ชั้นเชิง, ระเบียบ, Example: คนในวังมีเขบ็จขบวนยุ่งยาก ไม่คล่องแคล่วว่องไวเหมือนพวกเราหรอก, Thai definition: ลีลาหรือท่วงท่าที่ปรุงแต่งอย่างมีระเบียบ เป็นต้น
ทีท่า[N] posture, See also: manner, Syn. ท่าทาง, อาการ, ท่า, กิริยาอาการ, ท่วงท่า, กิริยาท่าทาง, ท่าที, Example: ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงทีท่าว่าจะเป็นศัตรูแต่อย่างใด
ทิ้งมะพร้าวห้าว[N] posture of diving, See also: posture of diving by bending and holding both knees together, Syn. มัดหมู, ท่าทิ้งมะพร้าวห้าว, Thai definition: ท่าโดดน้ำอย่างหนึ่ง โดยวิธีงอเข่าทั้ง 2 ขึ้นมา แล้วเอามือทั้ง 2 รวบเข่าเวลาโดด แล้วทิ้งก้นลงไป
ท่า[N] posture, See also: pose, manner, Syn. ท่าทาง, ท่วงท่า, อริยาบท, อาการ, ทีท่า, กิริยาอาการ, ท่าที, อากัปกิริยา, Example: เขานั่งอยู่ในท่านั้นเป็นเวลานาน, Count unit: ท่า, Thai definition: ลักษณะท่วงทีของร่างกายที่อยู่นิ่งๆ ในบางอิริยาบถ, การแสดงกิริยายกมือยกเท้าเป็นต้น ตามกำหนดเป็นวิธีไว้
ท่าทาง[N] style, See also: posture, gesture, action, Syn. ลีลา, อิริยาบถ, อาการ, ทีท่า, ท่วงท่า, ท่า, ท่าที, การวางท่า, Example: สมชายเดินด้วยท่าทางมั่นใจ
นาคปัก[N] posture of Naga, See also: Naga's head shaped stuck in the roof of stupa, posture of Naga, Example: เพราะฟ้าผ่าเมื่อวานนี้ จึงทำให้นาคปักหักลงมา, Count unit: ตัว, Thai definition: รูปหัวนาคที่ปักกับบันแถลงที่หลังคาปราสาทหรือบุษบก
นาคสะดุ้ง[N] Naga structure on gable, See also: posture of Naga, Count unit: ตัว, Thai definition: ตัวนาคที่ทอดลงมาทั้ง 2 ข้างของหน้าบันและมีตัวงอเกี่ยวอยู่กับหัวแปหาญ
ชะนีร่ายไม้[N] posture of Thai dance, Thai definition: ท่าละครท่าหนึ่ง
ชักกระบี่สี่ท่า[N] posture of Thai dance, Count unit: ท่า, Thai definition: ท่าละครท่าหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชักกระบี่สี่ท่า[n.] (chakkrabīsīthā) EN: posture of Thai dance   
ชักซอสามสาย[n.] (chaksøsāmsāi) EN: posture of Thai dance   
เชิง[n.] (choēng) EN: manner ; posture ; gesture ; stance ; airs   FR: subtilité [f] ; finesse [f] ; manière [f]
เชิงรับ[n. exp.] (choēng rap) EN: defense ; defensive posture   
เชิงรุก[n. exp.] (choēng ruk) EN: offense ; aggressive posture   
กินนรรำ[n.] (kinnønram) EN: Thai dancing posture; attitudes assumed in Siamese theatricals   
หน้าตัก[n.] (nātak) EN: long measure of the Buddha statue in the posture of meditation   
ปาง[n.] (pāng) EN: Buddha posture ; style of image of Buddha   
รัตนบัลลังก์[n.] (rattanabanlang) EN: the Buddha's scat under the pipal tree when he was in the state of enlightenment ; the stone seat where the Buddha sat in posture of meditation under the Bodhi - Tree and retained Enlightenment   
ทรวดทรง[n.] (suatsong) EN: shape ; contour ; figure ; appearance ; outline ; carriage ; posture ; stature ; carriage   FR: silhouette [f] ; ligne [f] ; contour [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
POSTURE    P AA1 S CH ER0
POSTURES    P AA1 S CH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
posture    (v) (p o1 s ch @ r)
postured    (v) (p o1 s ch @ d)
postures    (v) (p o1 s ch @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
へっぴり腰;屁っ放り腰;屁っぴり腰[へっぴりごし, heppirigoshi] (n) (1) bent back; prone posture; (2) weak-kneed; timidity; lack of nerve [Add to Longdo]
ヤンキー座り;ヤンキー座(io)[ヤンキーすわり;ヤンキーずわり, yanki-suwari ; yanki-zuwari] (n,vs) squatting (usu. with elbows on knees and often while smoking, typically considered a low-class posture) [Add to Longdo]
格好(P);恰好[かっこう(P);カッコ(ik), kakkou (P); kakko (ik)] (adj-na,n,adj-no) (1) shape; form; posture; appearance; manner; (2) suitability; moderateness (in price); (P) [Add to Longdo]
割座[わりざ, wariza] (n) sitting posture with the legs bent back on each side; Japanese traditional informal female sitting posture; w-sitting; reverse tailor style sitting [Add to Longdo]
奇態[きたい, kitai] (adj-na,n) strange or odd posture or figure [Add to Longdo]
居住い;居住まい[いずまい, izumai] (n) one's seated posture [Add to Longdo]
襟を正す[えりをただす, eriwotadasu] (exp,v5s) to straighten oneself; to straighten one's clothes and one's posture; to adopt a more serious attitude [Add to Longdo]
[かた(P);がた, kata (P); gata] (n) (1) model; type (e.g. of machine, goods, etc.); (2) (がた when a suffix) (See 朝型) type; style; pattern; (3) mold (mould); template; model; (4) kata (standard form of a movement, posture, etc. in martial arts, sport, etc.); (5) form (i.e. customary procedure); (6) size (i.e. clothing, shoes); (7) (obsc) (See 品種) (taxonomical) form; (P) [Add to Longdo]
見得[みえ, mie] (n) (See 見栄) pose; posture [Add to Longdo]
見得を切る[みえをきる, miewokiru] (exp,v5r) to assume a posture; to pose; to make a defiant (proud) gesture [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
态势[tài shì, ㄊㄞˋ ㄕˋ, / ] posture; situation, #4,882 [Add to Longdo]
姿势[zī shì, ㄗ ㄕˋ, 姿 / 姿] posture; position, #6,533 [Add to Longdo]
体位[tǐ wèi, ㄊㄧˇ ㄨㄟˋ, / ] posture, #24,046 [Add to Longdo]
身子骨[shēn zi gǔ, ㄕㄣ ㄗ˙ ㄍㄨˇ, ] posture; upright posture, #55,174 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
姿勢[しせい, shisei] posture [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Posture \Pos"ture\ (?; 135), n. [F., fr. L. positura, fr.
   ponere, positum, to place. See {Position}.]
   1. The position of the body; the situation or disposition of
    the several parts of the body with respect to each other,
    or for a particular purpose; especially (Fine Arts), the
    position of a figure with regard to the several principal
    members by which action is expressed; attitude.
    [1913 Webster]
 
       Atalanta, the posture of whose limbs was so lively
       expressed . . . one would have sworn the very
       picture had run.           --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
       In most strange postures
       We have seen him set himself.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The posture of a poetic figure is a description of
       his heroes in the performance of such or such an
       action.                --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Place; position; situation. [Obs.] --Milton.
    [1913 Webster]
 
       His [man's] noblest posture and station in this
       world.                --Sir M. Hale.
    [1913 Webster]
 
   3. State or condition, whether of external circumstances, or
    of internal feeling and will; disposition; mood; as, a
    posture of defense; the posture of affairs.
    [1913 Webster]
 
       The several postures of his devout soul.
                          --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Attitude; position. See {Attitude}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Posture \Pos"ture\ (?; 135), v. t. [imp. & p. p. {Postured}; p.
   pr. & vb. n. {Posturing}.]
   To place in a particular position or attitude; to dispose the
   parts of, with reference to a particular purpose; as, to
   posture one's self; to posture a model. --Howell.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Posture \Pos"ture\, v. i.
   1. To assume a particular posture or attitude; to contort the
    body into artificial attitudes, as an acrobat or
    contortionist; also, to pose.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: To assume a character; as, to posture as a saint.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 posture
   n 1: the arrangement of the body and its limbs; "he assumed an
      attitude of surrender" [syn: {position}, {posture},
      {attitude}]
   2: characteristic way of bearing one's body; "stood with good
     posture" [syn: {carriage}, {bearing}, {posture}]
   3: a rationalized mental attitude [syn: {position}, {stance},
     {posture}]
   4: capability in terms of personnel and materiel that affect the
     capacity to fight a war; "we faced an army of great
     strength"; "politicians have neglected our military posture"
     [syn: {military capability}, {military strength}, {strength},
     {military posture}, {posture}]
   v 1: behave affectedly or unnaturally in order to impress
      others; "Don't pay any attention to him--he is always
      posing to impress his peers!"; "She postured and made a
      total fool of herself" [syn: {pose}, {posture}]
   2: assume a posture as for artistic purposes; "We don't know the
     woman who posed for Leonardo so often" [syn: {model}, {pose},
     {sit}, {posture}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top