Search result for

postpone

(80 entries)
(0.0041 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -postpone-, *postpone*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
postpone[VT] เลื่อนเวลาออกไป, See also: เปลี่ยน, ผลัด, ถ่วงเวลา, Syn. defer, delay, put off
postponement[N] การเลื่อนเวลาออกไป, Syn. adjournment, delay, respite

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
postpone(โพสทฺโพน') vt. เลื่อน,เลื่อนไป,เลื่อนเวลา,ยึดเวลา,ถ่วงเวลา,จัดไว้ในตำแหน่งรอง., See also: postponable adj. postponement n. postponer n., Syn. defer

English-Thai: Nontri Dictionary
postpone(vt) ยืดเวลา,เลื่อนกำหนด,ถ่วงเวลา
postponement(n) การยืดเวลา,การเลื่อนกำหนด,การถ่วงเวลา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
postpone indefinitely, motion toญัตติขอให้เลื่อนการพิจารณาไปโดยไม่มีกำหนด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
postponed labour; labour, postmatureการคลอดเลยกำหนด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postponementการเลื่อน, การเลื่อนเวลา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
postponement of marriageการเลื่อนการสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
postponement of trialการเลื่อนการพิจารณาคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I can easily postpone my sailing for a week.เยี่ยมเลย ฉันสามารถเลื่อนเวลาการเดินเรือ ออกไปได้หนึ่งสัปดาห์เเม่หนูนี่ไม่มีเเม่ Rebecca (1940)
I'll see the coroner and have the inquest postponed pending further evidence.ผมจะไปพบหมอชันสูตรศพและขอเลื่อน การไต่สวนเพื่อรอหลักฐานเพิ่มเติม Rebecca (1940)
I think Mrs. Timkin is right. I move we postpone the sale for six weeks.ดิฉันคิดว่าคุณทิมคินพูดถูกค่ะ เราน่าจะขอเลื่อนการขายไปอีกสัก 6 สัปดาห์นะคะ Mannequin (1987)
As long as you're okay We've all learned to cope This'll just postpone the enjoymentเวลาดีๆของเราแค่ถูกเลื่อนไปนิดหน่อยเอง My Neighbor Totoro (1988)
Would you be angry if I beg you to postpone our outing?ลุงกับป้าจะโกรธหนูมั้ยคะ ถ้าเราจะเลื่อนการเดินทางออกไปก่อน Episode #1.5 (1995)
"will again be postponed..."ของกองกำลังแนวหน้าของเรา... การจ่ายเงินบำนาญของพลเรือนทั้งหมด... Malèna (2000)
- You only postponed it.ใช่ มันถูกเลื่อนออกไป Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
I postponed yearbook. I gotta work on my speech.ผมเลื่อนงานเรื่องหนังสือรุ่นหน่ะครับ กะจะซ้อมเรื่องสุนทรพจน์ซะหน่อยครับ The Girl Next Door (2004)
I'd like to postpone it until tomorrow, please.แต่อยากขอเลื่อนเป็นพรุ่งนี้ได้มั๊ยคะ? Wicker Park (2004)
Maybe we could postpone it.เราเลื่อนมันออกไปได้มั้ย Cell Test (2005)
If you're really telling me you want to postpone this thing then I want to cancel it.ถ้าคุณอยากจะเลื่อนมันออกไปจริงๆ... .. ผมขอยกเลิกมัน Cell Test (2005)
Join my crew and postpone the judgment.เป็นลูกเรือข้า เลื่อนการพบพระเจ้าไปก่อน Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
postponeA game postponed with rain.
postponeFor the moment, we want to postpone making a decision.
postponeHe decided to postpone his departure.
postponeHe has postponed his departure until tomorrow.
postponeHe postponed leaving for Hokkaido until next month.
postponeI don't know why the meeting was postponed.
postponeIf it rains on that day, the game will be postponed until the next fine day.
postponeIf it were to rain tomorrow, the match would be postponed.
postponeI had to postpone my appointment.
postponeI must postpone going to the dentist.
postponeI postponed doing my housework for a few hours.
postponeI suggested that the plan be postponed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลื่อนเวลา[V] postpone, See also: adjourn, delay, suspend, put off, defer, Syn. เลื่อน, Example: การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปจะต้องเลื่อนเวลาออกไปหากปรากฏว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งคนหนึ่งคนใดเสียชีวิต, Thai definition: ย้ายหรือเปลี่ยนเวลาให้ช้าลงหรือเร็วขึ้นกว่าเวลาเดิม
ผัดวันประกันพรุ่ง[V] postpone, See also: delay, put off, procrastinate, adjourn, suspend, Example: เวลาเหลือไม่มากแล้วเธอจะผัดวันประกันพรุ่งอยู่ไม่ได้, Thai definition: ขอเลื่อนเวลาออกไปครั้งแล้วครั้งเล่า, Notes: (สำนวน)
ผลัด[V] delay, See also: postpone, defer, put off, Syn. เลื่อน, ผัด, ผัดวันประกันพรุ่ง, Example: เขาผลัดค่าเช่าห้องมาเดือนหนึ่งแล้ว, Thai definition: เลื่อนเวลาทำสิ่งต่างๆ ออกไป
ผัด[V] postpone, See also: delay, put off, defer, Syn. เลื่อน, หน่วงเวลา, ยืดเวลา, ขยายเวลา, Example: เขาผัดให้พวกหนังสือพิมพ์ไปพบเขาพรุ่งนี้, Thai definition: ขอเลื่อนเวลาไป
ผัดผ่อน[V] put off, See also: postpone, delay, defer, Syn. ผัด, Example: หล่อนผัดผ่อนหนี้มาหลายครั้งแล้ว ครั้งนี้คงจะไม่สำเร็จ, Thai definition: ขอให้เลื่อนเวลาหรือผัดพอให้ทุเลา
ผัดวัน[V] postpone, See also: put off, defer, delay, Syn. ผัดวันประกันพรุ่ง, Example: ถ้ามัวผัดวันประกันพรุ่งอยู่อย่างนี้ เมื่อไหร่งานจะเสร็จ, Thai definition: ขอเลื่อนเวลาออกไปครั้งแล้วครั้งเล่า
ยกยอด[V] shelve, See also: postpone, put sth./sb. Off, Example: เนื้อหาบางส่วนคงต้องยกยอดไปไว้ในบทความฉบับหน้า, Thai definition: เก็บเอาสิ่งที่ทำค้างไว้ไปทำให้เสร็จในคราวเดียวกัน
การชะลอ[N] delay, See also: postponement, deferring, procrastination, retardation, Example: การชะลอของเครื่องจักรทำให้ผลิตงานได้ช้าลง, Thai definition: การทำให้ช้าลง, การทำให้ช้าลงเพื่อรอ
เลื่อนนัด[V] postpone a date, See also: put off / delay a date, Example: เขาเลื่อนนัดผมเป็นครั้งที่สองแล้ว, Thai definition: เปลี่ยนเวลาที่กำหนดไว้ว่าจะพบปะกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะลอ[v.] (chalø) EN: slow down/up ; put off ; postpone ; retard ; delay   FR: ralentir ; retarder ; postposer
การชะลอ[n.] (kān chalø) EN: delay ; postponement ; deferring ; procrastination ; retardation   
การเลื่อนออกไป[n. exp.] (kān leūoen øk pai) EN: adjournment ; postponement   
การยืดเวลา[n. exp.] (kān yeūt wēlā) EN: deferral ; prolongation ; postponement ; extension   
เลื่อน[v.] (leūoen) EN: postpone ; defer ; put off ; adjourn ; call off   FR: ajourner ; postposer ; différer ; reporter ; remettre ; repousser
เลื่อนนัด[v. exp.] (leūoen nat) EN: postpone a date ; put off a date ; delay a date ; postpone a meeting   FR: différer un rendez-vous
เลื่อนออกไป[v. exp.] (leūoen øk pai) EN: postpone   FR: postposer
เลื่อนเวลา[v. exp.] (leūoen wēlā) EN: postpone ; adjourn ; delay ; suspend ; put off ; defer   FR: ajourner ; postposer ; différer ; reporter ; remettre ; repousser
หน่วงเวลา[v. exp.] (nūang wēlā) EN: delay ; put off ; postpone   FR: retarder
ผัด[v.] (phat) EN: postpone ; delay ; put off ; procrastinate   FR: remettre à plus tard

CMU English Pronouncing Dictionary
POSTPONE    P OW0 S T P OW1 N
POSTPONE    P OW0 S P OW1 N
POSTPONES    P OW0 S T P OW1 N Z
POSTPONES    P OW0 S P OW1 N Z
POSTPONED    P OW0 S P OW1 N D
POSTPONED    P OW0 S T P OW1 N D
POSTPONEMENT    P OW0 S T P OW1 N M AH0 N T
POSTPONEMENT    P OW0 S P OW1 N M AH0 N T
POSTPONEMENTS    P OW0 S T P OW1 N M AH0 N T S
POSTPONEMENTS    P OW0 S P OW1 N M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
postpone    (v) (p @1 s p ou1 n)
postponed    (v) (p @1 s p ou1 n d)
postpones    (v) (p @1 s p ou1 n z)
postponement    (n) (p @1 s p ou1 n m @ n t)
postponements    (n) (p @1 s p ou1 n m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お預け[おあずけ, oazuke] (n) postponement; wait (until one is given permission) [Add to Longdo]
お預けを食う;御預けを食う[おあずけをくう, oazukewokuu] (exp,v5u) to have to wait (for the realization of something hoped for); to be forced to postpone [Add to Longdo]
お預けを食らう;御預けを食らう[おあずけをくらう, oazukewokurau] (exp,v5u) to have to wait (for the realization of something hoped for); to be forced to postpone [Add to Longdo]
メガフェプス[, megafepusu] (n) megafeps (mnemonic for verbs that never precede infinitives, but rather their gerunds); mind, enjoy, give up, avoid, finish, escape, postpone, stop [Add to Longdo]
雨天延期[うてんえんき, uten'enki] (exp) postponed because of rain [Add to Longdo]
雨天決行[うてんけっこう, utenkekkou] (exp) rain or shine; no postponement for rain [Add to Longdo]
延べる;伸べる;展べる[のべる, noberu] (v1,vt) (1) to lay out (a futon); to make (bed); to spread out; to stretch; to widen; (2) (延べる, 伸べる only) to postpone; to extend [Add to Longdo]
延会[えんかい, enkai] (n) postponement (adjournment) of meeting [Add to Longdo]
延期[えんき, enki] (n,vs) postponement; adjournment; (P) [Add to Longdo]
延期になる[えんきになる, enkininaru] (exp,v5r) to be postponed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Postpone \Post*pone"\, v. t. [imp. & p. p. {Postponed}; p. pr. &
   vb. n. {Postponing}.] [L. postponere, postpositum; post after
   + ponere to place, put. See {Post-}, and {Position}.]
   1. To defer to a future or later time; to put off; also, to
    cause to be deferred or put off; to delay; to adjourn; as,
    to postpone the consideration of a bill to the following
    day, or indefinitely.
    [1913 Webster]
 
       His praise postponed, and never to be paid.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   2. To place after, behind, or below something, in respect to
    precedence, preference, value, or importance.
    [1913 Webster]
 
       All other considerations should give way and be
       postponed to this.          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To adjourn; defer; delay; procrastinate.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 postpone
   v 1: hold back to a later time; "let's postpone the exam" [syn:
      {postpone}, {prorogue}, {hold over}, {put over}, {table},
      {shelve}, {set back}, {defer}, {remit}, {put off}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top