Search result for

posterity

(40 entries)
(0.0111 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -posterity-, *posterity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
posterity[N] คนชั้นหลัง, See also: คนรุ่นลูกรุ่นหลาน, Syn. younger generation, successors, lineage

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
posterity(โพสเทีย'ริที) n. ชนรุ่นหลัง,ทายาท

English-Thai: Nontri Dictionary
posterity(n) อนุชนรุ่นหลัง,ทายาท,ลูกหลาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
posterityผู้สืบสันดาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And just for posterity's sake, i'd like to say,และเพื่อคนรุ่นหลัง ผมอยากจะบอกว่า Darkness (2009)
What you want to say for posterity.อะไรที่คุณต้องการจะพูดกับคนรุ่นหลัง Darkness (2009)
What a perfect day to commute, so, if you're driving into work, you should snap a photo for posterity's sake.เป็นวันที่เหมาะกับการเดินทาง ดังนั้น ถ้าท่านกำลังขับรถไปทำงาน คุณควรจะถ่ายภาพท้องถนนแบบนี้ Backstopped (2011)
The best part is, I got it all for posterity.ส่วนที่ดีที่สุดคือ ฉันได้ทุกอย่างเพื่อลูกหลาน G.G. (2012)
I would have edited it out of my biography had it not already been posted for posterity.ฉันน่าจะลบมันออกไปจากชีวประวัติของฉัน มันไม่ควรจะออกมาให้คนรุ่นหลังได้อ่านกัน The Return of the Ring (2012)
Hey, Lloyd! How about I take a couple of photos for posterity?เฮ้ ลอย์ด ขอถ่ายรูปไว้ได้ไหม Fae-de to Black (2013)
Who you gonna tell? Posterity.เล่าให้ใครฟัง / ชนรุ่นหลัง Passengers (2016)
And even as he worked desperately to create a cure, the young girl's father would record his daughter, her voice, her likeness, saving her for posterity.ขณะพยายามหายารักษาอย่างสิ้นหวัง เขาได้บันทึกภาพของลูกสาวไว้ เสียงของเธอ รูปลักษณ์ของเธอ เพื่อเก็บไว้ให้คนรุ่นหลัง Resident Evil: The Final Chapter (2016)
Now, the dead file has dead articles, material that got killed before going to press, but still saved for posterity.- ใช่ เอกสารพวกนี้ของแท้ เราไม่ยอมให้เปียกเหงื่อเธอหรอก ไฟล์ตาย จะมีบทความที่ตายแล้ว The Bye Bye Man (2017)
And remember, this is for posterity, so be honest.และจำไว้ด้วย เพื่อประโยชน์ของคนรุ่นหลัง จงซื่อสัตย์ The Princess Bride (1987)
Wipe it. I must keep this new discovery for posterity...ลบเถอะ ผมต้องรักษาสิ่งที่ค้นพบนี้ไว้ ไว้ให้ลูกหลาน The Constant Gardener (2005)
Upon the King's passing, Court Historians edited these exhaustive records for posterity, including succeeding Kings.เมื่อสิ้นรัชกาล เหล่าราชเลขาก็จะรวบรวมบันทึกเหตุการณ์ และความยิ่งใหญ่ของพระองค์เก็บไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้ The King and the Clown (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
posterityA cultural heritage is handed down to posterity.
posterityThese paintings will be left here for posterity.
posterityWe must hand down our craft to posterity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนุชน[N] next generation, See also: posterity, descendant, Syn. คนรุ่นหลัง, คนรุ่นต่อไป, Example: เราผู้เป็นอนุชนควรภูมิใจ และช่วยกันผดุงรักษามรดกทางวัฒนธรรม อันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์เอาไว้
คนชั้นหลัง[N] descendant, See also: posterity, offspring, Syn. คนชั้นลูก, คนชั้นหลาน, คนรุ่นหลัง, Example: ต่อไปคนชั้นหลังคงจะไม่รู้จักวิธีการดงข้าวว่าเป็นอย่างไร, Count unit: คน
ชั้นลูก[N] posterity, See also: later generations

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุชน[n.] (anuchon) EN: next generation ; posterity ; descendant ; offspring   FR: génération future [f] ; jeune génération [f]
ลูกหลาน[n.] (lūklān) EN: lineage ; descendant ; pedigree ; parentage ; clan ; progeny ; posterity ; succession   FR: descendant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
POSTERITY    P AA0 S T EH1 R AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
posterity    (n) (p o1 s t e1 r i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
後の世[のちのよ, nochinoyo] (n) after ages; posterity; future life; the next world [Add to Longdo]
後昆[こうこん, koukon] (n) grandchildren; posterity [Add to Longdo]
後人[こうじん, koujin] (n) posterity; future generations [Add to Longdo]
後世[こうせい, kousei] (n-adv,n) posterity; future life; life to come; (P) [Add to Longdo]
後代[こうだい, koudai] (n) posterity; future generations [Add to Longdo]
後葉[こうよう, kouyou] (n) (1) posterity; future generations; descendant; (2) posterior pituitary; neurohypophysis [Add to Longdo]
皇胤[こういん, kouin] (n) (arch) Imperial descendant (posterity) [Add to Longdo]
子子孫孫;子々孫々[ししそんそん, shishisonson] (n) one's descendants; one's offspring; posterity [Add to Longdo]
子孫[しそん, shison] (n) descendants; posterity; offspring; (P) [Add to Longdo]
書き伝える[かきつたえる, kakitsutaeru] (v1,vt) to record for transmission to posterity [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
后代[hòu dài, ㄏㄡˋ ㄉㄞˋ, / ] posterity; later periods; later ages; later generations [Add to Longdo]
后嗣[hòu sì, ㄏㄡˋ ㄙˋ, / ] posterity; those who follow on; future generations [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Posterity \Pos*ter"i*ty\, n. [L. posteritas: cf. F.
   post['e]rit['e]. See {Posterior}.]
   1. The race that proceeds from a progenitor; offspring to the
    furthest generation; the aggregate number of persons who
    are descended from an ancestor of a generation;
    descendants; -- contrasted with ancestry; as, the
    posterity of Abraham.
    [1913 Webster]
 
       If [the crown] should not stand in thy posterity.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Succeeding generations; future times. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Their names shall be transmitted to posterity.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Their names shall be transmitted to posterity.
                          --Smalridge.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 posterity
   n 1: all of the offspring of a given progenitor; "we must secure
      the benefits of freedom for ourselves and our posterity"
      [syn: {descendants}, {posterity}]
   2: all future generations

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top