Search result for

possible

(62 entries)
(0.0039 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -possible-, *possible*
English-Thai: Longdo Dictionary
impossible(adj) เป็นไปไม่ได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
possible[ADJ] เป็นไปได้, See also: ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้, Syn. plausible, probable, likely
possible[N] ความเป็นไปได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
possible(พอส'ซะเบิล) adj. เป็นไปได้,บางที,พอทนได้
impossible(อิมพอส' ซะเบิล) adj. เป็นไปไม่ได้, ทำไม่ได้, ไม่มีทางจะบังเกิดขึ้น., See also: impossibleness n., Syn. inconceivable

English-Thai: Nontri Dictionary
possible(adj) เป็นไปได้,บางที,อาจจะ
impossible(adj) เป็นไปไม่ได้,เหลือทน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
possible maximum lossความเสียหายสูงสุดที่อาจเกิดขึ้น มีความหมายเหมือนกับ maximum possible loss [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Possible Reservesปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่เป็นไปได้ว่าจะมีอยู่
โดยมีข้อมูลทางธรณีวิทยาและวิศวกรรมปิโตรเลียมบ่งชี้ว่าน่าจะสามารถผลิตปิโตรเลียมได้ ซึ่งจะมีความมั่นใจน้อยกว่า Proved และ probable reserves (ดูคำ Proved และ Probable reserves) [ปิโตรเลี่ยม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This was made possible by the genius of Field Marshal Herring, upon whom I shall now pin a token of my regard.มันเป็นเพราะความฉลาด ของ จอมพล เฮอลิง บัดนี้ผมจะมอบเหรียญเกียรติยศให้เขา The Great Dictator (1940)
- Here, as soon as possible. A whirlwind romance.- ที่นี่ครับ เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ Rebecca (1940)
We're most grateful, Mrs. Van Hopper, but I think we'd both prefer to have it all as quiet as possible.แต่ผมคิดว่าเราอยากจะจัดกันเเบบเงียบๆ มากกว่า Rebecca (1940)
Is it possible to repair the ornament, madam?ตุ๊กตานั่นพอจะเอามาซ่อมได้มั้ยคะ คุณผู้หญิง Rebecca (1940)
Now, that boat builder's evidence suggested certain possible theories concerning Rebecca's death.หลักฐานของช่างต่อเรือได้ชี้แนะทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของรีเบคคา Rebecca (1940)
Is it possible?Is it possible12 Angry Men (1957)
It's also possible for a lawyer to be just plain stupid, isn't it? I mean, it's possible.นอกจากนี้ยังเป็นไปได้สำหรับทนายความที่จะเป็นเพียงธรรมดาโง่ไม่ได้หรือไม่ ฉันหมายความว่ามันเป็นไปได้ 12 Angry Men (1957)
- I'm just saying a coincidence is possible.- ฉันแค่บอกเรื่องบังเอิญเป็นไปได้ 12 Angry Men (1957)
- And I say it's not possible.- และผมก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ 12 Angry Men (1957)
- It's possible!- มันเป็นไปได้! 12 Angry Men (1957)
- I don't know. It's possible.- ผมไม่ทราบ มันเป็นไปได้ 12 Angry Men (1957)
- It's not possible he heard it.- มันเป็นไปไม่ได้ที่เขาได้ยินมัน 12 Angry Men (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
possibleAll of us want to live as long as possible.
possibleAll possible means have been tried.
possibleAll right. I'll come as soon as possible.
possibleAll things considered, it's set up so it isn't possible to win.
possibleAs far as possible one should try to become on as close terms as possible with any sort of man.
possibleAs shown above, it is possible to obtain ample profit and customers with truly simple know-how that anyone can do!
possibleA trip to Mars may become possible in my life.
possibleBased on my observation of the movement of particle D, I modify the system so that there exist three possible exits.
possibleBecause of the heavy snow, it was possible to have sent a train for 10 minutes.
possibleCalm down. I'll come over as soon as possible.
possibleCome as soon as possible.
possibleCome downstairs as soon as possible.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจ[adv.] (āt = ātja) EN: possible : likely ; maybe ; perhaps   FR: possible ; peut-être
อาจจะ[X] (āt ja) EN: may ; might ; maybe   FR: peut-être ; il se peut que ; il est possible que
อาจจะเป็นได้[xp] (āt ja pen dāi) FR: ça se peut ; c'est possible
ชะรอย[adv.] (charøi) EN: possibly ; perhaps ; probably ; maybe   FR: peut-être ; possiblement
ได้[X] (dāi = dai) EN: yes ; that's possible ; certainly   FR: oui ; c'est possible ; certainement
ได้ไหม[xp] (dāi mai) FR: est-ce possible ?
โดยเร็วที่สุด[adv.] (dōi reo thīsut) EN: as soon as possible ; asap ; ASAP   FR: en toute hâte ; dès que possible
ฝันเฟื่อง[v.] (fanfeūang) EN: daydream of the impossible ; fantasize about the impossible ; dream about the impossible ; imagine the impossible   FR: rêver à l'impossible ; vivre de chimères
คง[adv.] (khong) EN: probably ; likely surely ; in all probability ; may ; might ; possible   FR: probablement ; vraisemblablement ; en toute vraisemblance
ขวนขวาย[v.] (khūankhwāi) EN: struggle ; attempt ; take the trouble ; go out of one's way   FR: essayer ; faire son possible

CMU English Pronouncing Dictionary
POSSIBLE    P AA1 S AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
possible    (n) (p o1 s @ b l)
possibles    (n) (p o1 s @ b l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
etwaig {adj} | etwaige Einwände | bei etwaigen Schädenpossible | any objections arising | in the event of damage [Add to Longdo]
möglich {adj} | möglicher | am möglichstenpossible | more possible | most possible [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あられもない[, araremonai] (adj-i) (1) unladylike; unbecoming; immodest; (2) unthinkable; impossible; ridiculous [Add to Longdo]
あらん限り;有らん限り[あらんかぎり, arankagiri] (exp,adv,adj-no) all; as much as possible [Add to Longdo]
あり得ない(P);有り得ない(P);有得ない[ありえない, arienai] (adj-i) (uk) (See 有り得る・ありうる) impossible; unlikely; improbable; (P) [Add to Longdo]
あり得べき;有り得べき[ありうべき, ariubeki] (adj-f) (uk) possible; probable; likely [Add to Longdo]
あるある[, aruaru] (exp) (poss. from あるある大事典 (TV show)) Oh yeah; Of course it is so; Cheer up, that's average; It happens; It's possible; Don't worry, it happens [Add to Longdo]
あわよくば[, awayokuba] (exp) if there is a chance; if possible; if circumstances permit; if things go well; if luck is on my side [Add to Longdo]
いざ知らず[いざしらず, izashirazu] (exp) I don't know about ... but; it may be possible for ... but [Add to Longdo]
きりり[, kiriri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See きりっと) stiff and slackless; tense without any looseness; (2) cling tightly; pulled or stretched as far as possible; (3) creaking of a door or oar [Add to Longdo]
すぐそこ[, sugusoko] (adv,adj-no) (1) close by; right there; short distance away; a hop, skip and jump away; (2) at once; as soon as possible; immediately [Add to Longdo]
できない相談;出来ない相談[できないそうだん, dekinaisoudan] (n) impossible proposition; unreasonable proposal; tall order [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Possible \Pos"si*ble\, a. [F., fr. L. possibilis, fr. posse to
   be able, to have power; potis able, capable + esse to be. See
   {Potent}, {Am}, and cf. {Host} a landlord.]
   Capable of existing or occurring, or of being conceived or
   thought of; able to happen; capable of being done; not
   contrary to the nature of things; -- sometimes used to
   express extreme improbability; barely able to be, or to come
   to pass; as, possibly he is honest, as it is possible that
   Judas meant no wrong.
   [1913 Webster]
 
      With God all things are possible.    --Matt. xix.
                          26.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Practicable; likely. See {Practicable}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 possible
   adj 1: capable of happening or existing; "a breakthrough may be
       possible next year"; "anything is possible"; "warned of
       possible consequences" [ant: {impossible}]
   2: existing in possibility; "a potential problem"; "possible
     uses of nuclear power" [syn: {potential}, {possible}] [ant:
     {actual}, {existent}]
   n 1: something that can be done; "politics is the art of the
      possible"
   2: an applicant who might be suitable

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 poss
 
 1. (kıs.) possession, possessive, possible, possibly.
 
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 possible [posibl]
   possible
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top