Search result for

possibility

(57 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -possibility-, *possibility*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
possibility[N] สิ่งที่เป็นไปได้, See also: สิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้, โอกาส, ความเป็นไปได้, Syn. chance, occasion, circumstance, occurrence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
possibility(พอสซะเบิล'ลิที) n. ความเป็นไปได้,สิ่งที่เป็นไปได้
impossibility(อิมพอสซิบิล' ลิที) n. ความเป็นไปไม่ได้, สิ่งที่เป็นไปไม่ได้, Syn. unreality

English-Thai: Nontri Dictionary
possibility(n) ความเป็นไปได้
impossibility(n) ความเป็นไปไม่ได้,ความเหลือทน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
possibilityความเป็นไปได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possibility of reverterโอกาสที่กรรมสิทธิ์อาจกลับคืนมาได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The other possibility is you have vasculitis.มีเหตุผลอีกหลายอย่างที่ คุณจะเป็นโรคเส้นเลือดอักเสบ Emancipation (2008)
Do you think that... do you think that there's a possibilityคุณคิดมั๊ยว่า... คุณคิดมั๊ยว่ามันมีความเป็นไปได้ And How Does That Make You Kill? (2008)
There's always the possibility of an unknown assassin,อาจยังมีมือสังหารที่เราไม่รู้ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
- Out of the realm of possibility? - Completely.-อยู่นอกเหนืออาณาเขตของความเป็นไปได้งั้นเหรอ? Marley & Me (2008)
It's uncommon, but it's within the realm of possibility;เป็นเรื่องไม่ธรรมดา แต่ว่ามันก็เกิดขึ้นได้ครับ Changeling (2008)
There is even the possibility of civil and criminal liability;อาจจะทำให้เกิดการจราจลขึ้นได้ Changeling (2008)
It's not unheard of that people turn themselves around, but you haven't broached the possibility of divorce yet.นานๆ เราถึงจะเห็นทีนึง ว่าคนเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ แต่คุณยังไม่ได้ เกริ่นเรื่องหย่ากับเขาใช่หรือเปล่าครับ Burn After Reading (2008)
I should have foreseen this possibility.ฉันน่าจะมองเห็นล่วงหน้าว่ามันเป็นแบบนี้ได้ Doubt (2008)
Just the possibility kept me hoping.เพียงแค่ความเป็นไปได้เก็บไว้ฉันหวังว่า Revolutionary Road (2008)
- That's a possibility.มันเป็นไปได้นะ The Day the Earth Stood Still (2008)
I want my stepfather to have the possibility of seeing one of our shows.แยากให้พ่อเลี้ยงได้มาเห็นโชว์เราจริงๆ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Spouse incarcerated, left without the possibility of parol.คู่สมรสอยู่ในคุก ต้องโทษสูงสุด Nและอาจไม่ได้รับการประกันตัว Gamer (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
possibilityHe has investigated the possibility of cooperation.
possibilityHe looked into the possibility of buying a house.
possibilityHe was looking into the possibility of buying a house.
possibilityIf I wait, what's the possibility I can get a seat?
possibilityI'm afraid we can't rule out the possibility that she may have the disease.
possibilityI see great possibility in him.
possibilityIs there any possibility of his resigning?
possibilityIs there any possibility that he will win the election?
possibilityIt is within the bounds of possibility that she will succeeded.
possibilityN-no it's not that ... it's that there could be someone who would need me for what I am, for my true self, I hadn't even thought of that possibility.
possibilityThat's certainly one possibility.
possibilityThe chairman did not rule out the possibility of a disagreement.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเป็นไป[N] possibility, See also: plausibility, feasibility, Example: กระแสเสียงแห่งความแคลงใจต่อความเป็นไปของเหตุการณ์นี้ยังมีที่ค้างคาอยู่ในจิตใจของประชาชน
สิทธิ์[N] possibility, See also: feasibility, likelihood, potentiality, practicability, Example: การแข่งขันครั้งนี้เขามีสิทธิ์ที่จะชนะ เพราะดูคู่แข่งแล้วสู้เขาไม่ได้เลย, Thai definition: ความเป็นไปได้, มีโอกาสเป็นไปได้
ความเป็นไปได้[N] possibility, Syn. ความน่าจะเป็น, Ant. ความเป็นไปไม่ได้, Example: ทฤษฎีเรื่องมนุษย์ต่างดาวมาเยือนโลกอาจมีความเป็นไปได้สูง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเป็นไป[n.] (khwām penpai) EN: possibility ; plausibility ; feasibility   FR: faisabilité [f] ; devenir [m]
ความเป็นไปได้[n. exp.] (khwām penpai dāi) EN: possibility ; feasibility   FR: possibilité [f] ; faisabilité [f]
ความเป็นไปไม่ได้[n. exp.] (khwām penpai mai dāi) EN: impossibility   FR: impossibilité [f]
ศักยภาพ[n.] (sakkayaphāp) EN: potential ; ability ; capability ; capacity ; competency ; aptitude ; power ; potentiality ; possibility   FR: compétence [f]
สิทธิ์[n.] (sit) EN: possibility ; feasibility ; likelihood ; potentiality ; practicability   FR: possibilité [f]
วิสัย[n.] (wisai) EN: possibility ; chance   FR: possibilité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
POSSIBILITY    P AA2 S AH0 B IH1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
possibility    (n) (p o2 s @ b i1 l i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschreibungsmöglichkeit {f}possibility of setting off items against taxable income [Add to Longdo]
Möglichkeit {f} | Möglichkeiten {pl} | in Frage kommende Möglichkeitenpossibility | possibilities | possible opportunities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness [Add to Longdo]
どうかすると[, doukasuruto] (exp) there is a tendency; there is a possibility [Add to Longdo]
ひょっとしたら[, hyottoshitara] (exp) possibly; by some possibility; perhaps; (P) [Add to Longdo]
もしもの事;若しものこと[もしものこと, moshimonokoto] (exp) emergency; accident; rare possibility; unexpected occurrence [Add to Longdo]
ポシビリティー[, poshibiritei-] (n) possibility; (P) [Add to Longdo]
可能性[かのうせい, kanousei] (n) potentiality; likelihood; possibility; availability; (P) [Add to Longdo]
危な気;危気[あぶなげ, abunage] (adj-na,n) possibility of danger [Add to Longdo]
見込み(P);見込(io)[みこみ, mikomi] (n) (1) hope; promise; possibility; chance; probability; likelihood; (2) expectation; anticipation; forecast; estimate; (3) (See 見付・みつけ・2) side of a structural member; (P) [Add to Longdo]
参加可能[さんかかのう, sankakanou] (n) possibility of participation; participation possibility [Add to Longdo]
若しや[もしや, moshiya] (adv) (uk) perhaps; possibly; by some chance; by some possibility [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可能性[kě néng xìng, ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ ㄒㄧㄥˋ, ] possibility; probability [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Possibility \Pos`si*bil"i*ty\, n.; pl. {Possibilities}. [F.
   possibilit['e], L. possibilitas.]
   1. The quality or state of being possible; the power of
    happening, being, or existing. "All possibility of error."
    --Hooker. "Latent possibilities of excellence." --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is possible; a contingency; a thing or event
    that may not happen; a contingent interest, as in real or
    personal estate. --South. Burrill.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 possibility
   n 1: a future prospect or potential; "this room has great
      possibilities"
   2: capability of existing or happening or being true; "there is
     a possibility that his sense of smell has been impaired"
     [syn: {possibility}, {possibleness}] [ant: {impossibility},
     {impossibleness}]
   3: a tentative insight into the natural world; a concept that is
     not yet verified but that if true would explain certain facts
     or phenomena; "a scientific hypothesis that survives
     experimental testing becomes a scientific theory"; "he
     proposed a fresh theory of alkalis that later was accepted in
     chemical practices" [syn: {hypothesis}, {possibility},
     {theory}]
   4: a possible alternative; "bankruptcy is always a possibility"
     [syn: {possibility}, {possible action}, {opening}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top