หรือคุณหมายถึง poßet?
Search result for

posset

(5 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -posset-, *posset*
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
posset    (n) (p o1 s i t)
possets    (n) (p o1 s i t s)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Posset \Pos"set\, n. [W. posel curdled milk, posset.]
   A beverage composed of hot milk curdled by some strong
   infusion, as by wine, etc., -- much in favor formerly. "I
   have drugged their posset." --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Posset \Pos"set\, v. t. [imp. & p. p. {Posseted}; p. pr. & vb.
   n. {Posseting}.]
   1. To curdle; to turn, as milk; to coagulate; as, to posset
    the blood. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To treat with possets; to pamper. [R.] "She was cosseted
    and posseted." --O. W. Holmes.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 posset
   n 1: sweet spiced hot milk curdled with ale or beer

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top