หรือคุณหมายถึง poßeß?
Search result for

possess

(115 entries)
(0.0311 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -possess-, *possess*, posses
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
possess[VT] เป็นเจ้าของ, See also: ครอบครอง, ถือครอง, Syn. hold, occupy, own
possess[VT] มีความสามารถ, See also: บันดาลใจ
possessed[ADJ] ถูกครอบงำทางจิตใจ, See also: โดนผีสิง, Syn. compulsive, single-minded, obsessed
possessed[ADJ] ซึ่งเป็นเจ้าของ, See also: ซึ่งครอบครอง, Syn. owned, kept
possessor[N] ผู้เป็นเจ้าของ, See also: เจ้าของ, Syn. owner, holder, inheritor, occupant
possess of[PHRV] มีความสามารถ
possession[N] ความเป็นเจ้าของ, Syn. ownership, rights, proprietary
possession[N] สิ่งที่ครอบครองอยู่, See also: ทรัพย์สมบัติหรือดินแดนที่ครอบครอง, Syn. personal property, real estate
possession[N] การครอบงำ, See also: การควบคุม
possession[N] การครองบอล (กีฬา)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
possess(พะเซส') vt. มี,ครอบครอง,ครอบงำ,ควบคุม,ยึดกุม,ข่มอารมณ์,คุมสติ,ดลใจ,สามารถมีความสัมพันธ์ทางเพศกับ,ทำให้หลงเสน่ห์., See also: possessor n., Syn. have,own
possessed(พะเซสทฺ') adj. ถูกครอบงำทางจิตใจ,ถูกผีเข้า,เสียสติ,ข่มใจ., See also: possessed of มีครอบครอง.
possession(พะเซส'เชิน) n. การมี,การครอบครอง,การเข้ายึดเอา,ความเป็นเจ้าของ,สิ่งที่ครองครอง,การควบคุม,การครอบงำความคิด,ความคิด,ที่ดินในครอบครอง,อาณานิคม
possessive(พะเซส'ซิฟว) n.,adj. (เกี่ยวกับ) สัมพันธการก,รูปแบบแห่งการครองครอง., See also: possessiveness n.
dispossessed(ดิสพะเซสทฺ') adj. ถูกขับออก,ถูกริบหรือยึดทรัพย์,ถูกพลัดพราก
prepossess(พรีพะเซซ') vt. ครอบงำจิตมาก่อน,หมกมุ่น,ไตร่ตรองมาก่อน,ถูกใจแต่แรกเริ่ม,มีจิตโน้มเอียง, See also: prepossessing adj. prepossession n.
self-possessed(เซลฟฺ'พะเซสทฺ) adj. ควบคุมตัวเอง,มีสติ,สามารถข่มใจตัว เองได้,สามารถข่มอารมณ์ตัวเองได้,สุขุม,ไม่หวั่นไหว,เยือกเย็น., See also: self-possessedly adv., Syn. composed,poised

English-Thai: Nontri Dictionary
possess(vt) มี,ครอบครอง,เป็นเจ้าของ,ยึดกุม,ควบคุม,ครอบงำ,ดลใจ
possession(n) ความเป็นเจ้าของ,การครอบครอง,ทรัพย์สมบัติ,การครอบงำ,การควบคุม
possessive(adj) ซึ่งเป็นเจ้าของ,ซึ่งครอบงำ,อยู่ในความครอบครอง
possessor(n) เจ้าของ,ผู้ครอบครอง,ผู้ยึดครอง,ผู้ควบคุม
dispossess(vt) ไล่ออก,ขับไล่,ปลด, ริบทรัพย์,ยึดเอา,ชิง
prepossess(vt) ทำให้ถูกใจ,โน้มน้าว,ครอบงำ,ทำให้หมกมุ่น
prepossessing(adj) ถูกใจ,ชื่นชอบ,มีใจโน้มเอียง
prepossession(n) ความมีใจชอบ,ความโน้มน้าว,การหมกมุ่น
SELF-self-possession(n) ความมีสติ,ความสงบ,ความสุขุม,ความเยือกเย็น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
possessionการครอบครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession of housebreaking implementsการนำเครื่องมือเพื่อลักทรัพย์เข้าไปในเคหสถาน (ของผู้อื่น) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession vaut titre (Fr.)การครอบครองก็เสมือนกับมีกรรมสิทธิ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession, actualการครอบครองตามที่เป็นจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession, adverse; possession, hostileการครอบครองปรปักษ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession, chose inทรัพย์ในครอบครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession, civilการมีสิทธิครอบครองตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession, constructiveสิทธิครอบครองที่ครอบคลุมถึง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession, corporealการครอบครองทรัพย์ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
possession, derivativeการครอบครองโดยรับสิทธิจากผู้อื่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Possession (Law)การครอบครอง (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Possessivesแสดงความเป็นเจ้าของ [TU Subject Heading]
Possessory liensสิทธิยึดหน่วง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I was possessed of a sudden with supernatural powers and passed like a spirit through the barrier before me.จู่ๆ ฉันก็ถูกสิงสถิตย์ ด้วยพลังเหนือธรรมชาติ... ให้ข้ามผ่านสิ่งกีดขวางไปได้ดุจวิญญาณ Rebecca (1940)
I'm afraid I don't possess one. Perhaps you would like to do it for me?ผมไม่มีเด็กรับใช้หรอกครับ รึว่าคุณอยากจะทําให้ผมล่ะ Rebecca (1940)
Being in improper possession of a comrade's property.ทรัพย์สินของเพื่อนสนิทของ How I Won the War (1967)
"Yea, he will murder his brother to possess his brother's land."เเละความโลภ อนิจจา... มันฆ่าฟันพี่น้องเพื่อครองเเผ่นดิน Beneath the Planet of the Apes (1970)
My country is too small for both of us, but I have a colonial possession 1 foot to your left.ประเทศของฉันเล็กเกินไปสำหรับเราสองคน แต่ฉันมีอาณานิคมอยู่ทางซ้ายของเธอ The Little Prince (1974)
He did not possess them casuallyเขาไม่ครอบครองพวกเขาคนที่ได้รับบาดเจ็บหรือตาย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Dr Jones, there is nothing you can possess which I cannot take away.ดร.โจนส์., อีกครั้ง ที่เราได้เห็นว่า คุณไม่ สามารถเป็นเจ้าของสิ่งใด ที่ผมเอาไป ไม่ได้ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
I thought he was waiting to take possession.ผมคิดว่าเขากำลังรอที่จะเข้าของ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
What still remains unexplained by local authorities is just how and where the former Green Beret came into possession of the weapons with which he allegedly killed one deputy sheriff, and tried to kill 6 others.ยังคงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้โดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เป็นเพียงวิธีการและที่กรินเบเรอดีต เข้ามาครอบครองอาวุธ First Blood (1982)
Whatever possessed God in heaven to make a man like Rambo?อะไรก็ตามที่ มี พระเจ้า อยู่ในสวรรค์ ที่จะทำให้ มนุษย์ เช่น แรมโบ้? First Blood (1982)
They will imprison us. They will fine us. They will seize our possessions.เขาอาจขังเรา ปรับเรา ยึดของๆ เราได้ Gandhi (1982)
Arrest without warrant, and automatic imprisonment for possession of materials considered seditious.การจับกุมโดยไร้หมายจับ และการจำคุกโดยอัตโนมัติ ถ้ามีของที่อาจใช้ ก่อความไม่สงบได้ Gandhi (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
possessAll his possessions are contained in that box.
possessAs long as there are sovereign nations possessing great power, war is inevitable.
possessBe possessed of both wit and humor.
possessDo you think that those superheroes are endowed with talents we don't possess?
possessHappiness does not consist of how much you possess.
possessHe always possesses good health.
possessHe is in possession of this land.
possessHe is possessed by an unusual idea.
possessHe is possessed of a strong fighting instinct.
possessHe is possessed of a wide landed property.
possessHe is possessed of intelligence.
possessHe is possessed with the ambition to rule over the world.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถือครอง[V] own, See also: possess, hold, have, Syn. ถือสิทธิ์, ครอง, ครอบครอง, เป็นเจ้าของ, Example: หลายฝ่ายต่างคัดค้านการแก้ไขกฎหมายที่ดิน ที่อนุญาตให้คนต่างชาติถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่ออยู่อาศัยได้, Thai definition: ถือสิทธิเป็นเจ้าของ
หลักทรัพย์[N] property, See also: possession, estate, Example: การสะสมภาพเป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง ซึ่งให้มูลค่าสูงกว่าหลักทรัพย์ใดๆ, Thai definition: ตราสารหรือหลักฐานที่แสดงสิทธิในทรัพย์สิน, Notes: (กฎหมาย)
มีกรรมสิทธิ์[V] have a proprietary right, See also: possess, have possession, own, Syn. มีสิทธิ์, มีสิทธิ, Example: ชาวนามีกรรมสิทธิ์ในที่ดินของตนเองเต็มที่ที่จะสร้างความเจริญมั่งคั่งได้, Thai definition: มีสิทธิหรือเป็นเจ้าของอยู่เหนือทรัพย์สินนั้น
อ้างสิทธิ์[V] claim, See also: possess, Syn. ถือสิทธิ์, Example: รัฐอ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของที่ดินผืนนี้, Thai definition: ถือเอาว่าเป็นสิทธิ์ของตนในการกระทำต่างๆ
เข้าสิง[V] possess, See also: haunt, Syn. สิง, Example: ปีศาจเข้าสิงเขาได้ เพราะเขามีจิตใจอ่อนแอ, Thai definition: เข้าไปอยู่ในร่างกายมนุษย์
พัสถาน[N] property, See also: possession, belongings, Syn. สมบัติพัสถาน, Example: เจ้าอาวาสวัดนี้เป็นผู้มีวิชาอาคมขลัง รักสันโดษ และไม่สะสมสมบัติพัสถานใด ๆ ทั้งสิ้น, Thai definition: หลักฐานที่เป็นสิ่งยึดถือไว้
เป็นเจ้าของ[V] possess, See also: own, have, occupy, Example: ผู้ชนะจะเป็นเจ้าของเงินรางวัลมหาศาล
อาวาส[N] possessor, See also: owner, Syn. ผู้ครอบครอง, เจ้าของ
สิทธิ์ขาด[N] ownership, See also: possession, Syn. กรรมสิทธิ์, Example: ลูกชายเขามีสิทธิ์ขาดในที่ดินแห่งนี้แต่เพียงผู้เดียว, Thai definition: สิทธิทั้งปวงที่ผู้เป็นเจ้าของมีอยู่เหนือทรัพย์สิน
สิทธิครอบครอง[N] possessory right, Example: ฉันมีสิทธิครอบครองที่ดินผืนนี้ตามกฎหมายมรดก, Thai definition: สิทธิของบุคคลที่จะยึดทรัพย์สินไว้โดยเจตนาจะยึดเพื่อตน, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หวง[v.] (hūang) EN: be grudge ; be possessive   FR: être possessif ; être jaloux
เจ้าของ[n.] (jaokhøng) EN: owner ; proprietor ; proprietress   FR: propriétaire [m, f] ; patron [m] ; patronne [f] ; détenteur [m] ; détentrice [f] ; possesseur [m]
การครอบครอง[n.] (kān khrøpkhrøng) EN: possession   FR: possession [f]
การมี[n.] (kān mī) EN: possess ; having   FR: possession [f]
การมีอาวุธปืน[n. exp.] (kān mī āwut peūn) FR: possession d'armes à feu [f] ; détention d'arme [f]
การมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต[n. exp.] (kān mī āwut peūn dōi mai dāi rap anuyāt) EN: unauthorized possession of firearms ; unauthorized possession of arms   FR: détention d'armes sans autorisation [f]
การยึดคืน[n. exp.] (kān yeut kheūn) EN: repossession   
ขี้หึง[adj.] (khīheung) EN: jealous ; possessive ; given to jealousy ; envious   FR: jaloux
ของ[n.] (khøng) EN: thing ; stuff ; possessions ; object ; articles ; belongings ; effects ; property   FR: chose [f] ; objet [m] ; article [m] ; effets [mpl] ; machin [m]
ครอง[v.] (khrøng) EN: occupy ; possess ; hold ; control ; enter into possession ; have in hand   FR: occuper ; posséder ; gagner ; détenir

CMU English Pronouncing Dictionary
POSSESS    P AH0 Z EH1 S
POSSESSED    P AH0 Z EH1 S T
POSSESSES    P AH0 Z EH1 S AH0 Z
POSSESSOR    P AH0 Z EH1 S ER0
POSSESSING    P AH0 Z EH1 S IH0 NG
POSSESSION    P AH0 Z EH1 SH AH0 N
POSSESSIVE    P AH0 Z EH1 S IH0 V
POSSESSIONS    P AH0 Z EH1 SH AH0 N Z
POSSESSIVENESS    P AH0 Z EH1 S IH0 V N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
possess    (v) (p @1 z e1 s)
possessed    (v) (p @1 z e1 s t)
possesses    (v) (p @1 z e1 s i z)
possessor    (n) (p @1 z e1 s @ r)
possessing    (v) (p @1 z e1 s i ng)
possession    (n) (p @1 z e1 sh @ n)
possessive    (j) (p @1 z e1 s i v)
possessors    (n) (p @1 z e1 s @ z)
possessions    (n) (p @1 z e1 sh @ n z)
possessively    (a) (p @1 z e1 s i v l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Possessivpronomen {n}; besitzanzeigendes Fürwortpossessive pronoun [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt,conj) (3) but; however; still; and; (P) [Add to Longdo]
[, no] (prt) (See 乃) indicates possessive among other uses (for full details and examples see the main entry (linked)) [Add to Longdo]
衣鉢[いはつ;えはつ;えはち, ihatsu ; ehatsu ; ehachi] (n) (1) mysteries of one's master's art; (2) {Buddh} (original meaning) robes and a bowl (monk's key possessions auctioned off at his funeral); transmission of the dharma from master to disciple (in Zen) [Add to Longdo]
違法所持[いほうしょじ, ihoushoji] (n) (See 不法所持) illegal possession; unlawful possession [Add to Longdo]
一国一城[いっこくいちじょう, ikkokuichijou] (n) (1) (possession of) one feudal domain and one castle; being independent (acting without compromise or assistance); (2) establishing only one castle in each feudal domain (edict issued by the shogunate in 1615) [Add to Longdo]
英領[えいりょう, eiryou] (n) British territory (possession) [Add to Longdo]
家財道具[かざいどうぐ, kazaidougu] (n) household belongings; household possession; furniture and household goods; goods and chattels; home furnishings; household goods; traps [Add to Longdo]
家蔵[かぞう, kazou] (n,vs) household possessions [Add to Longdo]
我物;我が物[わがもの, wagamono] (n) one's own property; possessions [Add to Longdo]
海外領土[かいがいりょうど, kaigairyoudo] (n) overseas territory; overseas possession [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Possess \Pos*sess"\ (?; 277), v. t. [imp. & p. p. {Possessed};
   p. pr. & vb. n. {Possessing}.] [L. possessus, p. p. of
   possidere to have, possess, from an inseparable prep. (cf.
   {Position}) + sedere to sit. See {Sit}.]
   1. To occupy in person; to hold or actually have in one's own
    keeping; to have and to hold.
    [1913 Webster]
 
       Houses and fields and vineyards shall be possessed
       again in this land.          --Jer. xxxii.
                          15.
    [1913 Webster]
 
       Yet beauty, though injurious, hath strange power,
       After offense returning, to regain
       Love once possessed.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To have the legal title to; to have a just right to; to be
    master of; to own; to have; as, to possess property, an
    estate, a book.
    [1913 Webster]
 
       I am yours, and all that I possess.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To obtain occupation or possession of; to accomplish; to
    gain; to seize.
    [1913 Webster]
 
       How . . . to possess the purpose they desired.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   4. To enter into and influence; to control the will of; to
    fill; to affect; -- said especially of evil spirits,
    passions, etc. "Weakness possesseth me." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Those which were possessed with devils. --Matt. iv.
                          24.
    [1913 Webster]
 
       For ten inspired, ten thousand are possessed.
                          --Roscommon.
    [1913 Webster]
 
   5. To put in possession; to make the owner or holder of
    property, power, knowledge, etc.; to acquaint; to inform;
    -- followed by of or with before the thing possessed, and
    now commonly used reflexively.
    [1913 Webster]
 
       I have possessed your grace of what I purpose.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Record a gift . . . of all he dies possessed
       Unto his son.             --Shak.
    [1913 Webster]
 
       We possessed our selves of the kingdom of Naples.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
       To possess our minds with an habitual good
       intention.              --Addison.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To have; hold; occupy; control; own.
 
   Usage: {Possess}, {Have}. Have is the more general word. To
      possess denotes to have as a property. It usually
      implies more permanence or definiteness of control or
      ownership than is involved in having. A man does not
      possess his wife and children: they are (so to speak)
      part of himself. For the same reason, we have the
      faculties of reason, understanding, will, sound
      judgment, etc.: they are exercises of the mind, not
      possessions.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 possess
   v 1: have as an attribute, knowledge, or skill; "he possesses
      great knowledge about the Middle East"
   2: have ownership or possession of; "He owns three houses in
     Florida"; "How many cars does she have?" [syn: {own}, {have},
     {possess}]
   3: enter into and control, as of emotions or ideas; "What
     possessed you to buy this house?"; "A terrible rage possessed
     her"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top