Search result for

poser

(43 entries)
(0.0122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -poser-, *poser*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
poser[N] ผู้วางท่า, See also: ผู้ตั้งท่า, ผู้แสร้งทำ, ผู้พยายามแต่งตัวหรือวางท่าเพื่อให้ผู้อื่นประทับใจ, Syn. pretender, hypocrite, mimic
poser[N] ปัญหาที่ท้าทาย, See also: สิ่งลึกลับ, ปริศนา, Syn. mystery, puzzle, problem, riddle, secret

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
composer(คัมโพ'เซอะ) n. ผู้แต่ง,ผู้ทำ,นักแต่งเพลงหรือดนตรี

English-Thai: Nontri Dictionary
composer(n) นักแต่งเพลง,ผู้ประพันธ์เพลง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Then go to Romania and live in a cave, you ranchero poser.งั้นก็กลับไปโรมาเนีย แล้วอาศัยในถ้ำไป ไอ้จอมเลียนแบบ Never Let Me Go (2009)
I rock. I scored 2 tickets to the Posers Saturday night.ฉันสุดยอด ได้ตั๋วมาสองใบล่ะ Friday Night Bites (2009)
All poser slayer with that comps.แล้วเขาก็กลายเป็น ซากหิวโหยที่เดินได้ Children of the Damned (2010)
You're implying I'm some sort of pool poser...คุณกำลังแอบด่าผมว่าเป็นนักเล่นพูลที่ชอบวางท่า... Physical Education (2010)
The guy's a poser, dude.เขาเป็นพวกวางท่าน่ะ เพื่อน The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
I couldn't let that poser play with it.ผมยอมให้ตานั่นมาเล่นไม่ได้หรอก The Rocker in the Rinse Cycle (2010)
Do they have the rules to high-maintenance poser drinking on the wall at L street?พวกเขามีกฏสำหรับนักดื่มที่ดัดจริตหัวสูง บนกำแพง L Street ด้วยเหรอ? Mixology Certification (2010)
- Poser drinking?- นักดื่มที่ดัดจริตเหรอ? Mixology Certification (2010)
What kind of investigation are they going to do with a poser like you?ฉันจะสืบสวนคดีกับเด็กอย่างนาย ไปได้ซักกี่น้ำกันหนอ? Episode #1.1 (2010)
Also, she thinks you're a spritely, green mythological creature, but I know you're a potato-eating poser, but since Brittany likes having a pet Irish,และเธอก็คิดว่านายเป็นพวกเทพธิดา สัตว์สีเขียวในตำนานอะไรพวกนั้น แต่ฉันรู้ ว่านายต้องมีปัญหาเกี่ยวกับการกินมันฝรั่ง Pot O' Gold (2011)
Sorry-- ♪ I knew these posers weren't real street like me.ขอโทษ ฉันรู้หรอกว่าพวกนี้ไม่เก๋าเท่าฉัน เยี่ยมจริงนะ Lachlan's Gambit (2012)
who you used to think was a total poser, but turns out he's actually a really cool guy who totally has your back, and you know you'll be a world-class D-bag if you jump in now and try to break them up?แล้วก็มีผู้ชายอีกคนนึงเข้าไปจีบเธอ คนที่ตอนแรกพี่คิดว่าเค้ากวน ีนมาก แต่ความจริงแล้ว เค้าก็เป็คนดี Dynamic Duets (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะลุ้มอล่วย[v.] (alum-alūay) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession   FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions
อาสา[v.] (āsā) EN: volunteer   FR: être volontaire ; se proposer ; se porter volontaire
อธิบาย[v.] (athibāi) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate   FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
เบิกความ[v.] (boēkkhwām) EN: give evidence ; testify ; make a statement   FR: témoigner ; déposer
บงการ[v.] (bongkān) EN: command ; issue a directive ; direct ; order ; dictate   FR: dicter ; imposer
บุกรุก[v.] (bukruk) EN: attack ; commit aggression   FR: attaquer ; forcer le passage ; s'imposer
ชะลอ[v.] (chalø) EN: slow down/up ; put off ; postpone ; retard ; delay   FR: ralentir ; retarder ; postposer
ช่างเรียง[n.] (chang rīeng) EN: composer ; typesetter   FR: typographe [m] ; typo (fam.) [m]
เดา[v.] (dao) EN: guess ; estimate ; reckon ; size up ; suppose ; conjecture   FR: estimer ; évaluer ; supposer ; deviner ; flairer
เอื้อ[v.] (eūa) EN: aid ; be charitable to ; be kind to ; help ; support (with kindness) ; do a favour ; take an interest (in) ; care (about)   FR: offrir ; proposer ; favoriser

CMU English Pronouncing Dictionary
POSER    P OW1 Z ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
poser    (n) (p ou1 z @ r)
posers    (n) (p ou1 z @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
JASRAC[ジャスラック, jasurakku] (n) Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers; JASRAC [Add to Longdo]
コンポーザー[, konpo-za-] (n) composer [Add to Longdo]
ディスポーザー[, deisupo-za-] (n) disposer [Add to Longdo]
ミーハー(P);みいはあ[, mi-ha-(P); miihaa] (adj-na,n) (1) (abbr) (See みいちゃんはあちゃん) follower of each new fad; (2) (sl) poser; (P) [Add to Longdo]
ロシア五人組[ロシアごにんぐみ, roshia goningumi] (n) The Five (circle of Russian composers [Add to Longdo]
詠み手;詠手[よみて, yomite] (n) writer (composer) (of a poem) [Add to Longdo]
歌詠み[うたよみ, utayomi] (n) tanka composer [Add to Longdo]
銀流し[ぎんながし, ginnagashi] (n) (1) silvering; silvered item; (2) person who is all style and no substance; poser [Add to Longdo]
建議者[けんぎしゃ, kengisha] (n) a proposer [Add to Longdo]
作曲家[さっきょくか, sakkyokuka] (n) composer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Poser \Pos"er\, n.
   One who, or that which, puzzles; a difficult or inexplicable
   question or fact. --Bacon.
   [1913 Webster] Poseur

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 poser
   n 1: a person who habitually pretends to be something he is not
      [syn: {poseur}, {poser}]
   2: a person who poses for a photographer or painter or sculptor;
     "the president didn't have time to be a model so the artist
     worked from photos" [syn: {model}, {poser}]
   3: a particularly difficult or baffling question or problem
     [syn: {poser}, {stumper}, {toughie}, {sticker}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 poser
  n.
 
   [from French poseur] A {wannabee}; not hacker slang, but used among
   crackers, phreaks and {warez d00dz}. Not as negative as {lamer} or {leech}.
   Probably derives from a similar usage among punk-rockers and metalheads,
   putting down those who ?talk the talk but don't walk the walk?.
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 poser [poze]
   achieve; act; do; make; perform
   install
   build; construct
   locate; place
   lay down; place; put; put down
   pose
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top