Search result for

pornography

(31 entries)
(0.5644 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pornography-, *pornography*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pornography    [N] หนังสือ ภาพ เรื่องเขียน หนังและศิลปะที่ลามก, Syn. prurience, salaciousness, vulgarity

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pornographyเรื่องเร้ากามารมณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
pornographyงานลามก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pornographyสื่อลามก [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pornography(พอร์นอก'กระฟี) n. หนังสือ ภาพ เรื่องเขียน หนังและศิลปะที่ลกมก., See also: pornographer n. pornographic adj. pornographical adj.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Technically, it's what you'd call... pornography.โดยเทคนิคแล้ว มันเป็นอะไรที่เราเรียกว่า... หนังโป๊ The Bank Job (2008)
When I think about them, you know, out there in their rooms, on the streets, utilising public transportation downloading pornography, ordering their lives out of catalogs shitting out processed foods, cashing welfare checks opining, bitching, moaning, consuming, copulating and multiplying.เวลาที่ผมคิดถึงพวกเขา คุณรู้ไหม ข้างนอกนั่นน่ะ ในห้องของเขา บนถนน บนยวดยานขนส่งสาธารณะ กำลังดาวน์โหลดหนังโป๊ สั่งชีวิตจากแคตาล็อค Pathology (2008)
And, number three, we monitor the frequency of Internet shopping and pornography searches from inside that lab.และข้อที่ 3 เราจับตาดู ตอนที่พวกเขาช็อปปิ้งในอินเตอร์เน็ต แม้แต่หนังโป๊ ที่พวกนั้นสั่ง Duplicity (2009)
HE USES THESE LIKE PORNOGRAPHY.เขาจะใช้มันเหมือนรูปโป๊ Zoe's Reprise (2009)
I have child pornography on the computer.มีรูปเปลือยของเด็กผู้ชายในคอมพิวเตอร์ A Shade of Gray (2009)
Showing pornography to an old lady on a bus.โชว์หนังสือโป๊ ให้สาวแก่ดูบนรถเมล์ Nowhere Boy (2009)
smoking on the premises, setting fire to the premises, consumption of alcohol on the premises, consumption of drugs on the premises, consumption of pornography on the premises, teacher abuse, glue abuse, self abuse,ก่อไฟในพื้นที่ บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ เสพยาในพื้นที่ ดูหนังโป๊/ภาพโป๊ในพื้นที่ Everyone (2009)
All I did was order him off the menu. You didn't say not to order off the menu. I would no more allow you to feed on that young man than to watch the pornography on television.ฉันต้องการเขา ฉันไม่ต้องการเมนู ฉันไม่อนุญาตให้เธอกินจากชายหนุ่ม Never Let Me Go (2009)
When you walk down the street in a city dying of rabies past the human cockroaches talking about their heroin and child pornography do you really feel normal?ชีวิตที่คนเมืองจะคลั่งตาย เหมือนสุนัขบ้า เดินไปสองข้างทาง สวะสังคมพล่ามเรื่องยา กับโสเภณีเด็ก Watchmen (2009)
Would you mind if I went to your room and downloaded some Asian pornography?นายจะระเกียจไหมถ้าแันไปที่ห้องนาย และดาวน์โหลดหนังโป๊เอเชีย The Spaghetti Catalyst (2010)
Hard-core pornography.หนังโป๊แบบโจ๋งครึ่ม The Internet Is Forever (2010)
You're trying to lure me into pornography?คุณพยายามจะล่อลวงฉันให้ถ่ายโป๊ Remember Paul? (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาพลามก    [N] pornography, Syn. ภาพอนาจาร, ภาพถ่ายลามก, ภาพลามกอนาจาร, Example: เดี๋ยวนี้ภาพลามกมีให้เห็นอย่างเปิดเผยใน อินเทอร์เน็ต, Count unit: ภาพ, Thai definition: ภาพน่าบัดสีเป็นที่น่ารังเกียจแก่ผู้พบเห็นในด้านความดีงาม
สื่อลามก    [N] pornography, See also: porn

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาพลามกอนาจาร[n. exp.] (phāp lāmokanājān) EN: pornography   

CMU English Pronouncing Dictionary
PORNOGRAPHY    P AO0 R N AA1 G R AH0 F IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pornography    (n) (p oo1 n o1 g r @ f ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハードゲイ[, ha-dogei] (n) hard-core gay (pornography) [Add to Longdo]
ポルノ[, poruno] (n) (abbr) pornography; (P) [Add to Longdo]
ポルノグラフィー;ポルノグラフィ[, porunogurafi-; porunogurafi] (n) pornography [Add to Longdo]
児童ポルノ[じどうポルノ, jidou poruno] (n) child pornography [Add to Longdo]
幼児ポルノ[ようじポルノ, youji poruno] (n) child pornography [Add to Longdo]
猥本[わいほん, waihon] (n) pornography; obscene book [Add to Longdo]
猥褻文書[わいせつぶんしょ, waisetsubunsho] (n) indecent writings; pornography [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pornography \Por*nog"ra*phy\, n. [Gr. ? a harlot + -graphy.]
   1. Licentious painting or literature; especially, the
    painting anciently employed to decorate the walls of rooms
    devoted to bacchanalian orgies.
    [1913 Webster]
 
   2. (Med.) A treatise on prostitutes, or prostitution.
    [1913 Webster]
 
   3. obscene pictures, writings, drawings, motion pictures,
    videos, or the like intended primarily to cause sexual
    arousal and having little or no artistic merit; also, the
    content of such materials.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pornography
   n 1: creative activity (writing or pictures or films etc.) of no
      literary or artistic value other than to stimulate sexual
      desire [syn: {pornography}, {porno}, {porn}, {erotica},
      {smut}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top