Search result for

population

(94 entries)
(0.0113 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -population-, *population*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
population[N] ประชากร, See also: พลเมือง, ราษฎร, Syn. inhabitants, dwellers, citizenry, group
population[N] กลุ่มพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณหนึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
population(พอพพิวเล'เชิน) n. ประชากร,พลเมือง,จำนวนประชากร,กลุ่มพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณหนึ่ง,การนำผู้คนเข้าไปตั้งรกราก,จำนวนทั้งหมด., Syn. inhabitants

English-Thai: Nontri Dictionary
population(n) พลเมือง,ประชากร,ประชาชน,จำนวนประชากร
depopulation(n) การลดประชากร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
populationประชากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
populationประชากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
populationประชากร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
populationประชากร [มีความหมายเหมือนกับ universe ๒] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
population aggregateกลุ่มประชากร [ดู pupulation cluster] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
population carrying capacityจำนวนประชากรที่สามารถรับได้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
population censusสำมะโนประชากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
population centerศูนย์กลางประชากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
population changeการเปลี่ยนแปลงของประชากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
population clusterกลุ่มประชากร [ดู population aggregate] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Populationประชากร [TU Subject Heading]
populationประชากร, กลุ่มสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน อาศัยอยู่ในที่เดียวกันในช่วงระยะเวลาหนึ่ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Population biologyชีววิทยาประชากร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
population controlการควบคุมจำนวนประชากร, การจำกัดจำนวนประชากรให้เพิ่มในอัตราที่สัมพันธ์กับปริมาณอาหารและพื้นที่อยู่อาศัย ซึ่งอาจเป็นไปโดยธรรมชาติ หรือถูกควบคุมโดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การทำหมัน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
population densityความหนาแน่นของประชากร, จำนวนประชากรต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Population Dynamcis ประชากรพลวัต
สถิติการเปลี่ยนแปลงประชากร [สิ่งแวดล้อม]
Population equivalentสมมูลประชากร
การประเมินปริมาณของสารมลพิษที่ระบายทิ้งจากแหล่งหนึ่งๆ โดยเทียบส่วนเป็นจำนวนประชากรที่ก่อให้เกิดสารมลพิษ (เช่น บีโอดี) ในปริมาณที่เท่ากัน [สิ่งแวดล้อม]
Population forecastingพยากรณ์ประชากร [TU Subject Heading]
Population geneticsพันธุศาสตร์ประชากร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Population geneticsพันธุศาสตร์ประชากร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So Sicily is considered an isolated island, even with a population of over 500,000 people.ดังนั้น ซิซิลิ จึงเป็นเกาะอันห่างไกลที่รู้จักกันดี แม้จะมีประชากรเพียงกว่า 500,000 คน Beethoven Virus (2008)
There are also 127,000 Method actresses in New York, which is 2% of the population.มีนักแสดงทฤษฏีในนิวยอร์คกว่า 127000 คน ซึ่งนับเป็น ร้อยละ 2 ของประชากรในเืมืองทั้งหมด New York, I Love You (2008)
At least RIPLEY hit this target away from population and cameras, and she targeted their vehicle, which just happened to be loaded with C-4 and Iranian Katyusha missiles.อย่างน้อย ริปลี่ก็โจมตี ไกลจากชุมชนและกล้อง เป้าหมายของเธอคือยานยนต์ มันอาจเป็นระเบิด C-4 หรือจรวดของอิหร่านก็ได้ WarGames: The Dead Code (2008)
Decontamination of the populationมลพิษของประชากร WarGames: The Dead Code (2008)
Whatever's happening is happening to smaller and smaller populations.ไม่ว่ามันคืออะไร มันกำลังเกิดขึ้นในที่ที่มีคนอยู่น้อยลงเรื่อยๆ The Happening (2008)
They're attacking populations.พวกเขาโจมตีตามจำนวนประชากร The Happening (2008)
There's no significant population there. That's our safe zone.ไม่มีจำนวนประชากรที่แน่ชัด นั่นคือเขตปลอดภัยของเรา The Happening (2008)
Smaller and smaller populations have been setting this off.จำนวนประชากรที่เล็กลงๆ ทำให้เกิดสิ่งนี้ The Happening (2008)
In other cities around the world, people are voluntarily evacuating population centers, fearing that the sphere in Central Park may be the vanguard of an impending alien invasion.กำลังเตรียมการ เพื่อการอพยพครั้งใหญ่ และในเมืองอื่นทั่วโลก ผู้คนต่างพากัน The Day the Earth Stood Still (2008)
It's the way of life of 1,5 billion people, more than the combined population of all the wealthy nations.มันคือวิถีชีวิตของ ประชากร 1.5 พันล้านคน, มากกว่าประชากรของชาติร่ำรวยทั้งหมดรวมกัน Home (2009)
In the last 60 years, the Earth's population has almost tripled.เร็วขึ้น และเร็วขึ้น ใน 60 ปีที่ผ่านมา, ประชากรของโลกเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่าตัว Home (2009)
As a privilege of power, 80% of this mineral wealth is consumed by 20% of the world's population.คือของกำนัลจากพลังงาน, 80% ของแร่ธาตุอันมีคุณค่า ถูกใช้ไปโดย 20% ของประชากรโลก Home (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
populationAmericans who are over sixty-five make up 12.5% of the total population.
populationAn aging population will require more spending on health care.
populationA population policy should be considered on the international view point so as to balance the interests of both sides.
populationA recent survey revealed that that the population density in the metropolis was decreasing.
populationA recent survey reveals that the population density in the metropolis is decreasing.
populationAs of 1991, the population of this city is around one million.
populationBy 2030 twenty-one percent of its population will be over sixty-five.
populationBy the year 2020, the population of our city will have doubled.
populationBy the year 2020, the population of this city will have doubled.
populationDo you have any idea what the population of Tokyo is?
populationDo you know the total population of Japan?
populationEach year the world's population increases on average by two percent.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คุณภาพประชากร[N] population quality, Example: การเปลี่ยนระบบการศึกษาภาคบังคับจาก 6 ปี เป็น 9 ปี จะส่งผลให้คุณภาพประชากรในอนาคตดีขึ้น
ภูมิศาสตร์ประชากร[N] demographic geography, See also: population geography, Thai definition: วิชาภูมิศาสตร์แขนงหนึ่ง ศึกษาเน้นหนักในเรื่องเกี่ยวกับประชากรในถิ่นต่างๆ ของโลก โดยพิจารณาถึงสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องหรือมีผลต่อความเป็นอยู่ของประชากรนั้นๆ
พลเมือง[N] population, See also: citizen, inhabitant, people, Syn. ประชากร, พสกนิกร, ชาวเมือง, ราษฎร, Example: อินเดีย ประเทศที่มีพลเมืองมากเป็นอันดับ 2 ของโลกกำลังเข้าสู่เทศกาลเลือกตั้ง, Count unit: คน, Thai definition: ชาวประเทศ
ประชากร[N] population, See also: people, inhabitants, residents, populace, Syn. พลเมือง, ประชาชน, ราษฎร, มวลชน, สามัญชน, Example: ประชากรของไทยเพิ่มขึ้นรวดเร็วมาก, Thai definition: หมู่พลเมือง (เกี่ยวกับจำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาว[n.] (chāo) EN: inhabitant ; citizen ; resident ; native ; townsfolk ; urban population ; people   FR: habitant [m] ; citoyen [m] ; résident [m] ; nationaux [mpl] ; peuple [m]
ชาวเมือง[n.] (chāomeūang) EN: townsman ; townspeople ; city people ; residents of a city ; townsfolk ; urban population   FR: citadin [m] ; population urbaine [f]
ชน[n.] (chon) EN: people ; folk ; crows   FR: gens [fpl] ; peuple [m] ; population [f] ; personnes [fpl]
ชนชาติไทย[n. exp.] (chonchāt Thai) EN: Thai nation ; Thai people   FR: population thaïe [f] ; peuple thaï [m] ; nation thaïe [f] ; communauté thaïe [f]
ชนเชื้อสาย[n. exp.] (chon cheūasāi) FR: population [f]
จำนวนประชากร[n. exp.] (jamnūan prachākøn) EN: population   FR: population [f] ; population totale [f] ; nombre d'habitants [m]
จำนวนประชากรในประเทศไทย[n. exp.] (jamnūan prachākøn nai prathēt Thai) FR: population totale de la Thaïlande [f]
การเพิ่มขึ้นของพลเมือง[n. exp.] (kān phoēmkheun khøng phonlameūang) EN: population growth   
การเพิ่มขึ้นของประชาชน[n. exp.] (kān phoēmkheun khøng prachāchon) EN: population growth   
การเพิ่มขึ้นของประชากรโลก[n. exp.] (kān phoēmkheun khøng prachākøn lōk) FR: augmentation de la population mondiale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
POPULATION    P AA2 P Y AH0 L EY1 SH AH0 N
POPULATIONS    P AA2 P Y AH0 L EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
population    (n) (p o2 p y u l ei1 sh @ n)
populations    (n) (p o2 p y u l ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bevölkerungsdichte {f}population density; density of population [Add to Longdo]
Bevölkerungsexplosion {f}population explosion [Add to Longdo]
Bevölkerungspolitik {f}population policy [Add to Longdo]
Bevölkerungsschicht {f}population stratum; class of population [Add to Longdo]
Bevölkerungsstruktur {f}population structure [Add to Longdo]
Bevölkerungsüberschuss {m}population surplus [Add to Longdo]
Population {f}; Fortpflanzungsgemeinschaft {f} [biol.]population [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オハグロハギ[, ohagurohagi] (n) Thompson's surgeonfish (Acanthurus thompsoni, species of Indo-Pacific tang whose Indian Ocean population lacks the white caudal fin of the Pacific variety) [Add to Longdo]
ポピュレーション[, popyure-shon] (n) population [Add to Longdo]
メンデル集団[メンデルしゅうだん, menderu shuudan] (n) Mendelian population [Add to Longdo]
過剰人口[かじょうじんこう, kajoujinkou] (n) surplus population [Add to Longdo]
過疎[かそ, kaso] (n,adj-no) depopulation; (P) [Add to Longdo]
過疎る[かそる, kasoru] (v5r) (sl) {comp} to lose population (e.g. of active forum members, etc.) [Add to Longdo]
過疎化[かそか, kasoka] (n) depopulation; declining population [Add to Longdo]
逆転分布係数[ぎゃくてんぶんぷけいすう, gyakutenbunpukeisuu] (n) population inversion factor [Add to Longdo]
居留区[きょりゅうく, kyoryuuku] (n) population centre [Add to Longdo]
個体群[こたいぐん, kotaigun] (n) population [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人口[rén kǒu, ㄖㄣˊ ㄎㄡˇ, ] population [Add to Longdo]
人口密度[rén kǒu mì dù, ㄖㄣˊ ㄎㄡˇ ㄇㄧˋ ㄉㄨˋ, ] population density [Add to Longdo]
人口数[rén kǒu shù, ㄖㄣˊ ㄎㄡˇ ㄕㄨˋ, / ] population [Add to Longdo]
人口统计学[rén kǒu tǒng jì xué, ㄖㄣˊ ㄎㄡˇ ㄊㄨㄥˇ ㄐㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] population studies; population statistics [Add to Longdo]
户口[hù kǒu, ㄏㄨˋ ㄎㄡˇ, / ] population (counted as number of households for census or taxation); registered residence [Add to Longdo]
种群[zhǒng qún, ㄓㄨㄥˇ ㄑㄩㄣˊ, / ] population (of a species); community (of animals or plants) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
実装密度[じっそうひみつ, jissouhimitsu] population (density) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Population \Pop`u*la"tion\, n. [L. populatio: cf. F.
   population.]
   1. The act or process of populating; multiplication of
    inhabitants.
    [1913 Webster]
 
   2. The whole number of people, or inhabitants, in a country,
    or portion of a country; as, a population of ten millions.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 population
   n 1: the people who inhabit a territory or state; "the
      population seemed to be well fed and clothed"
   2: a group of organisms of the same species inhabiting a given
     area; "they hired hunters to keep down the deer population"
   3: (statistics) the entire aggregation of items from which
     samples can be drawn; "it is an estimate of the mean of the
     population" [syn: {population}, {universe}]
   4: the number of inhabitants (either the total number or the
     number of a particular race or class) in a given place
     (country or city etc.); "people come and go, but the
     population of this town has remained approximately constant
     for the past decade"; "the African-American population of
     Salt Lake City has been increasing"
   5: the act of populating (causing to live in a place); "he
     deplored the population of colonies with convicted criminals"

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 population [popylasjõ]
   population
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top