Search result for

polluted

(48 entries)
(0.5859 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -polluted-, *polluted*, pollut, pollute
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
polluted[ADJ] ซึ่งเป็นมลพิษ, See also: ซึ่งเป็นพิษ, Syn. contaminated, corrupted
polluted water[N] น้ำเน่า, See also: น้ำเสีย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Polluted conditionภาวะมลพิษ
สภาวะที่สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงหรือปนเปื้อนโดยมลพิษซึ่งทำให้คุณภาพของสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง เช่น มลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ มลพิษในดิน [สิ่งแวดล้อม]
Polluted Control Zone เขตควบคุมมลพิษ
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ง แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 59 กล่าวว่า ในกรณีที่ปรากฎว่าท้องที่ใดมีปัญหามลพิษ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะร้ายแรงถึงขนาดเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้คณะกรรมการสิ่งแวด ล้อมแห่งชาติมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดให้ท้องที่นั้นเป็นเขตควบ คุมมลพิษ เพื่อดำเนินการควบคุม ลด และขจัดมลพิษได้ [สิ่งแวดล้อม]
Polluted Source แหล่งกำเนิดมลพิษ
ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร สิ่งก่อสร้าง ยานพาหนะ สถานที่ประกอบกิจการใด ๆ หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของมลพิษ [สิ่งแวดล้อม]
Polluted Water น้ำเสีย
ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นของเหลว รวมทั้งมลสารที่ปะปนหรือปนเปื้อนอยู่ในของเหลวนั้น [สิ่งแวดล้อม]
Polluted Water น้ำมลพิษ
น้ำที่อยู่ในสภาวะมลพิษ อาจไม่เน่าก็ได้ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Are the shades of Pemberley to be thus polluted?ชื่อเสียงของเพมเบอร์ลี่จะต้องเปรอะเปื้อน Episode #1.6 (1995)
Who've polluted our air, who've poisoned our water!ที่ได้ปนเปื้อนในอากาศ ของเราที่ได้วางยาพิษน้ำของเรา! Contact (1997)
I knew not one constituent of the paper mills wanted to have the river polluted.ผมรู้ว่าไม่มีใครในโรงงานกระดาษ อยากทำให้แม่น้ำเน่า The Corporation (2003)
And yet here the river was being polluted.แต่แม่น้ำก็ยังถูกทำให้เน่า The Corporation (2003)
It's like yeah oh yeah yeah well a town is being polluted down there in Peru but hey this guy needs to buy some copper.เหมือนว่า เออ ใช่ ใช่ ใช่ อืม มีเมืองในเปรูเป็นมลพิษทั้งเมือง แต่ เฮ้ หมอนี่ต้องการซื้อทองแดง The Corporation (2003)
Heaven and Earth! Are the shades of Pemberley to be thus polluted?สวรรค์โปรดเถอะ เธอจะทำให้เพมเบอร์ลี่ย์ มัวหมองแค่ไหน Pride & Prejudice (2005)
Besides, it's very polluted.นอกจากมันมีมลพิษมาก Confession of Pain (2006)
Doors closed. Time to get polluted.ปิดร้านได้เวลาเมาแล้ว Chuck Versus the Crown Vic (2007)
No, I don't. Well, it is too polluted down there.เปล่าค่ะ คือที่แถวหมู่บ้าน มลพิษมันค่อนข้างเยอะน่ะค่ะ Yobi, the Five Tailed Fox (2007)
The most polluted city in the history of the planet.เป็นเมืองที่สกปรกที่สุดในประวัติศาสตร์โลก The Simpsons Movie (2007)
Wait. We couldn't be more polluted. Everyone stopped dumping in the lake.เดี๋ยวก่อน พวกเราไม่สร้างมลพิษแล้วนะ\ ตอนนี้ไม่มีใครทิ้งขยะในทะเลสาบแล้ว The Simpsons Movie (2007)
Not as harsh as a polluted and uninhabitable planet.ไม่อย่างนั้นยูโทเปียดาวเคราะห์ ที่สมบูรณ์แบบจะเป็นมลพิษ Transporter 3 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pollutedAir is polluted in cities.
pollutedEven the upper atmosphere is polluted.
pollutedFactory waste has polluted the sea.
pollutedI don't like the polluted atmosphere of big cities.
pollutedMany rivers have been so polluted that they can no longer be used for drinking water.
pollutedMany rivers in Japan are polluted by waste water from factories.
pollutedResearch has shown how polluted the rivers are these days.
pollutedThe air was polluted by exhaust gas.
pollutedThe atmosphere in a large city is polluted.
pollutedThe atmosphere is being polluted.
pollutedThe city has no rival for polluted air.
pollutedThe city is notorious for its polluted air.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำเน่า[N] polluted water, See also: foul water, refused water, Syn. น้ำเสีย, Ant. น้ำดี, Example: บ้านในสลัมจะมีน้ำเน่าล้อมรอบบริเวณ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำครำ[X] (nām khram) EN: sewage ; slops ; foul water ; polluted water ; waste water   FR: eaux useés [fpl] ; eau d'égout [f] ; eaux sales [fpl] ; eaux ménagères [fpl] ; eau croupie [f] ; eau polluée [f]
น้ำโสโครก[n. exp.] (nām sōkkhrōk) EN: polluted water ; waste water ; sewage ; slops   FR: eau sale [f] ; eau polluée [f]
ปลอมปน[v.] (plømpon) EN: be contaminated ; be adulterated ; be polluted   
ปนเปื้อน[adj.] (ponpeūoen) EN: contaminated ; dirty ; infected ; polluted   FR: contaminé ; pollué
สะอาด[adj.] (sa-āt) EN: clean ; tidy ; immaculate ; spotless ; unblemished ; flawless ; pure ; unpolluted ; untainted   FR: propre ; net

CMU English Pronouncing Dictionary
POLLUTED    P AH0 L UW1 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
polluted    (v) (p @1 l uu1 t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
belastet; verschmutzt (mit) {adj}polluted (by) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
汚れる;穢れる[けがれる, kegareru] (v1,vi) to be violated; to be corrupted; to be polluted; to be stained [Add to Longdo]
汚染水[おせんすい, osensui] (n) contaminated water; polluted water; dirty water [Add to Longdo]
黒い雨[くろいあめ, kuroiame] (n) heavily polluted, radioactive rain sometimes following an atmospheric nuclear explosion (esp. that of Hiroshima) [Add to Longdo]
無公害[むこうがい, mukougai] (n,adj-no) unpolluted; non-polluting [Add to Longdo]
妄心[もうしん;もうじん, moushin ; moujin] (n) {Buddh} (See 煩悩・2) deluded mind (a mind polluted with klesha, incapable of understanding the original essence of things) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Polluted \Pol*lut"ed\, a.
   Defiled; made unclean or impure; debauched. --
   {Pol*lut"ed*ly}, adv. -- {Pol*lut"ed*ness}, n.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pollute \Pol*lute"\, v. t. [imp. & p. p. {Polluted}; p. pr. &
   vb. n. {Polluting}.] [L. pollutus, p. p. of polluere to
   defile, to pollute, from a prep. appearing only in comp. +
   luere to wash. See {Position}, {Lave}.]
   1. To make foul, impure, or unclean; to defile; to taint; to
    soil; to desecrate; -- used of physical or moral
    defilement.
    [1913 Webster]
 
       The land was polluted with blood.   --Ps. cvi. 38
    [1913 Webster]
 
       Wickedness . . . hath polluted the whole earth. --2
                          Esd. xv. 6.
    [1913 Webster]
 
   2. To violate sexually; to debauch; to dishonor.
    [1913 Webster]
 
   3. (Jewish Law) To render ceremonially unclean; to disqualify
    or unfit for sacred use or service, or for social
    intercourse.
    [1913 Webster]
 
       Neither shall ye pollute the holy things of the
       children of Israel, lest ye die.   --Num. xviii.
                          32.
    [1913 Webster]
 
       They have polluted themselves with blood. --Lam. iv.
                          14.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To defile; soil; contaminate; corrupt; taint; vitiate;
     debauch; dishonor; ravish.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 polluted
   adj 1: rendered unwholesome by contaminants and pollution; "had
       to boil the contaminated water"; "polluted lakes and
       streams" [syn: {contaminated}, {polluted}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top