Search result for

polite

(87 entries)
(0.0118 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -polite-, *polite*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
polite[ADJ] สุภาพ, See also: เรียบร้อย, มีกิริยาเรียบร้อย, อ่อนโยน, มีมารยาท, นอบน้อม, Syn. courteous, mannerly, respectful, Ant. rude, uncivil
polite[ADJ] ซึ่งได้รับการอบรมมา, See also: ซึ่งได้รับการปลูกฝังมา, Syn. cultivated, cultured, refined
politely[ADV] อย่างสุภาพ, See also: อย่างเรียบร้อย, อย่างมีกิริยาเรียบร้อย, อย่างอ่อนโยน, อย่างมีมารยาท, อย่างอ่อนน้อม, Syn. courteously, gently, graciously
politeness[N] ความสุภาพอ่อนโยน, See also: ความเรียบร้อย, ความมีมารยาท, ความนอบน้อม, Syn. courtesy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
polite(พะไลทฺ') adj. สุภาพ,มีมารยาท,นอบน้อม,มีคารวะ,มีกิริยาเรียบร้อย,ได้รับการอบรมมา, See also: politeness n., Syn. courteous,civil
politesse(พอลลิทีส') n. ความสุภาพเรียบร้อย
cosmopolite(คอซมอพ'พะไลทฺ) n., See also: cosmopolitism n.
impolite(อิมพะไลทฺ') adj. ไม่สุภาพ, หยาบคาย, ไม่มีมารยาท., See also: impolitely adv. impoliteness n., Syn. uncivil, rude)

English-Thai: Nontri Dictionary
polite(adj) สุภาพ,อ่อนโยน,มีมารยาท,เรียบร้อย,มีสัมมาคารวะ
politeness(n) ความสุภาพ,ความเรียบร้อย,ความอ่อนโยน,ความนอบน้อม
impolite(adj) ไม่สุภาพ,ไม่มีมารยาท,หยาบคาย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You yelled politely.ใช่.. คุณดูสุภาพ Birthmarks (2008)
So I... I asked the man to stop, politely.ดังนั้นผมขอให้ชายคนนั้นหยุดอย่างสุภาพ Birthmarks (2008)
I was polite the first couple of times, but courtesy made no impression on this ass.ตอนแรกๆผมใช้วิธีสุภาพแต่พอเค้าไม่ให้ความสนใจ Birthmarks (2008)
Come, behind schedule are we. Not polite to be late.ไปกันเถอะ เราช้ามากแล้ว ไปสายเดี๋ยวจะเสียมารยาท Ambush (2008)
Maintaining integrity and politeness and knowing one's obligationsรักษาความดี มีความซื่อสัตย์ จงรักภักดี และตอบแทนพระคุณของแผ่นดิน Portrait of a Beauty (2008)
Sir, I'm asking you politely.คุณครับผมเตือนคุณดีๆแล้ว Day of the Dead (2008)
There's no need for polite terms.ไม่จำเป็นต้องสุภาพ. Episode #1.5 (2008)
That I am an exceedingly polite gentleman and a very good conversationalist.ผมสุภาพแล้วก็ทำตัวดีกับเธอมาก Body of Lies (2008)
You can be polite with your clean plates, but I'm gonna be eating food. Dad, he'll be here.ทำตัวมีมารยาทแล้วหิวกันต่อไป แต่ฉันจะกินอาหารล่ะ Pineapple Express (2008)
When someone says "hi," it's usually polite to say "hi" back.เมื่อเวลาที่มีคนทักทายลูกควรทักทายกลับเป็นมารยาทนะ Taken (2008)
Answer the door and be polite.ตอบผ่านประตู แล้วก็สุภาพด้วย District 9 (2009)
I must get back to my son. Don't make them angry - be polite!ฉันต้องกลับไปหาลูก อย่าทำให้พวกเขาโกรธ District 9 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
politeA polite manner is characteristic of Japanese people.
politeA polite way to reveal knowledge of a fact without telling the source of the information is to say, "a little bird told me".
politeBe polite to your parents.
politeEverybody likes polite people.
politeHe declined the job-offer very politely.
politeHe is being very polite today.
politeHe is bright, and what is more, he is polite.
politeHe is polite to a fault.
politeHe made a polite bow to his teacher.
politeHe took a polite leave of us.
politeHe took off his hat and made a polite bow.
politeHis attitude is by no means polite.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุภาพ[ADV] politely, See also: courteously, respectfully, civilly, Syn. เรียบร้อย, อ่อนโยน, Ant. ก้าวร้าว, Example: เธอนิ่งฟังอย่างสุภาพ พร้อมกับผงกหัวเห็นด้วย, Thai definition: ไม่ทำให้ผู้อื่นขัดตาขัดใจ
สุภาพ[ADJ] polite, See also: courteous, well-behaved, well-mannered, mannerly, respectful, civil, Syn. เรียบร้อย, อ่อนโยน, Ant. ก้าวร้าว, Example: หนุ่มชาวเกาะยืนคิดอยู่ครู่ใหญ่ๆ จึงตอบคำถามท่านด้วยเสียงที่สุภาพ, Thai definition: ลักษณะที่ไม่ทำให้ผู้อื่นขัดตาขัดใจ
คำสุภาพ[N] polite word, See also: refined words, refined expression, Example: วัตถุประสงค์ของการใช้ราชาศัพท์และคำสุภาพนั้นคือการใช้เพื่อยกย่องผู้อื่นมิใช่ยกย่องตัวเอง
อัชฌาสัย[N] politeness, See also: courteousness, Syn. กิริยาดี
อัชฌา[N] courteousness, See also: politeness, Thai definition: กริยาดี
อาจาร[N] manner, See also: politeness, etiquette, courtesy, Syn. จรรยา, มรรยาท, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สุภาพอ่อนโยน[ADJ] polite, See also: courteous, genteel, mannerly, well-mannered, Syn. สุภาพ, เรียบร้อย, อ่อนโยน, สุภาพเรียบร้อย, Example: เขาเป็นผู้ชายสุภาพอ่อนโยน ใครที่ได้รู้จักกับเขาก็จะรักเขาทุกคน, Thai definition: ประพฤติตัวเรียบร้อยมีสัมมาคารวะเป็นผู้ดี
เสงี่ยม[ADJ] polite, See also: genteel, mannerly, well-mannered, Syn. สงบเสงี่ยม, Example: เธอถูกอบรมให้เป็นคนเสงี่ยมเจียมตนมาตั้งแต่ยังเด็ก, Thai definition: สำรวมกิริยาวาจาด้วยเจียมตัว
กิริยามารยาท[N] manners, See also: politeness, decorum, behaviour, behavior, act, Syn. มารยาท, มรรยาท, กิริยา, Example: เขาเป็นคนหน้าตาดีแต่งตัวดีมีริยามารยาทดีไม่มีอะไรน่ารังเกียจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จร้า = จ้า[X] (jā) EN: [politeness marker ]   FR: oui (formule de politesse en fin de phrase)
จาบ[v.] (jāp) EN: offend ; be impolite ; contradict defiantly ; harass   
การละเมิดประเพณี[n. exp.] (kān lamoēt praphēnī) EN: impoliteness   
คะ[X] (kha) EN: yes ; do ; would ; [particle used by a woman after a vocative or at the end of a question]   FR: oui ; [formule de politesse en fin de vocatif ou de phrase interrogative]
ค่ะ[X] (kha) EN: yes ; okay ; right ; [politeness marker when answering a question in the affirmative]   FR: oui ; [formule de politesse en fin de réponse affirmative]
ขร๊ะ[X] (kha) EN: [particle used by a woman after a vocative]   FR: oui; [formule de politesse en fin de phrase]
ขี้จาบ[adj.] (khījāp) EN: rude ; impolite; uncivil ; curt   FR: grossier ; impoli ; vulgaire ; brusque
คร่ะ[X] (khra = kha) EN: [politeness marker ]   FR: [formule de politesse en fin de phrase]
ครับ[X] (khrap = khap) EN: [politeness marker ]   FR: [formule de politesse en fin de phrase]
ความสุภาพ[n.] (khwām suphāp) EN: gentleness ; tenderness   FR: politesse [f] ; coutoisie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
POLITE    P AH0 L AY1 T
POLITES    P AH0 L AY1 T S
POLITELY    P AH0 L AY1 T L IY0
POLITENESS    P AH0 L AY1 T N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
polite    (j) (p @1 l ai1 t)
politer    (j) (p @1 l ai1 t @ r)
politely    (a) (p @1 l ai1 t l ii)
politest    (j) (p @1 l ai1 t i s t)
politeness    (n) (p @1 l ai1 t n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Politesse {f} | Politessen {pl}traffic warden | traffic wardens; parking enforcement [Add to Longdo]
höflich (zu) {adj} | höflicher | am höflichstenpolite (to) | more polite | most polite [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いらっしゃい(P);いらしゃい(ik)[, irasshai (P); irashai (ik)] (int,n) (1) (hon) (See いらっしゃる) (used as a polite imperative) come; go; stay; (2) (See いらっしゃいませ) welcome!; (P) [Add to Longdo]
おじゃる[, ojaru] (v4r) (1) (arch) (hon) (See いらっしゃる) to come; to go; to be; (aux-v) (2) (See であります) (usu. after the particle 'de') forms a polite copula [Add to Longdo]
お願い申し上げる[おねがいもうしあげる, onegaimoushiageru] (exp,v1) (pol) (very polite) please [Add to Longdo]
お出でなさい;御出でなさい[おいでなさい, oidenasai] (exp) (1) (uk) (hon) (used as a polite imperative) (See 御出でなさる・1) come; go; stay; (2) (See いらっしゃい・2) welcome! [Add to Longdo]
お暑うございます;お暑うご座います[おあつうございます, oatsuugozaimasu] (exp) it is warm (very polite) [Add to Longdo]
お聞きいただく;お聞き頂く[おききいただく, okikiitadaku] (v5k) to ask (politely) [Add to Longdo]
きめ細やか;木目細やか[きめこまやか, kimekomayaka] (adj-na) (See 細やか・こまやか) smooth; polite and attentive to detail [Add to Longdo]
です[, desu] (aux) (pol) (See だ・1) polite copula in Japanese; (P) [Add to Longdo]
ですます体[ですますたい, desumasutai] (n) (See です体) literary form imparting the nuance of polite speech (with sentences ending in "desu" and verbs ending in "masu") [Add to Longdo]
です体[ですたい, desutai] (n) literary form imparting the nuance of polite speech (with sentences ending in "desu" and verbs ending in "masu") [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
老人家[lǎo rén jiā, ㄌㄠˇ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄚ, ] polite term for old woman or man, #7,158 [Add to Longdo]
客气[kè qi, ㄎㄜˋ ㄑㄧ˙, / ] polite, #8,924 [Add to Longdo]
殷勤[yīn qín, ㄑㄧㄣˊ, ] politely; solicitously; eagerly attentive, #28,618 [Add to Longdo]
客套[kè tào, ㄎㄜˋ ㄊㄠˋ, ] polite greeting; courtesy (in words), #34,247 [Add to Longdo]
谦恭[qiān gōng, ㄑㄧㄢ ㄍㄨㄥ, / ] polite and modest, #40,308 [Add to Longdo]
套话[tào huà, ㄊㄠˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] polite talk; conventional greetings, #40,450 [Add to Longdo]
套语[tào yǔ, ㄊㄠˋ ㄩˇ, / ] polite set phrases, #140,239 [Add to Longdo]
奉申贺敬[fèng shēn hè jìng, ㄈㄥˋ ㄕㄣ ㄏㄜˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] polite congratulations (i.e. on a greeting card) [Add to Longdo]
客客气气气[kè kè qi qì qì, ㄎㄜˋ ㄎㄜˋ ㄑㄧ˙ ㄑㄧˋ ㄑㄧˋ, / ] politely; extremely deferential [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Polite \Po*lite"\, a. [Compar. {Politer}; superl. {Politest}.]
   [L. politus, p. p. of polire to polish: cf. F. poli. See
   {Polish}, v.]
   1. Smooth; polished. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Rays of light falling on a polite surface. --Sir I.
                          Newton.
    [1913 Webster]
 
   2. Smooth and refined in behavior or manners; well bred;
    courteous; complaisant; obliging; civil.
    [1913 Webster]
 
       He marries, bows at court, and grows polite. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. Characterized by refinement, or a high degree of finish;
    as, polite literature. --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Polished; refined; well bred; courteous; affable;
     urbane; civil; courtly; elegant; genteel.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Polite \Po*lite"\, v. t.
   To polish; to refine; to render polite. [Obs.] --Ray.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 polite
   adj 1: showing regard for others in manners, speech, behavior,
       etc. [ant: {impolite}]
   2: marked by refinement in taste and manners; "cultivated
     speech"; "cultured Bostonians"; "cultured tastes"; "a genteel
     old lady"; "polite society" [syn: {civilized}, {civilised},
     {cultivated}, {cultured}, {genteel}, {polite}]
   3: not rude; marked by satisfactory (or especially minimal)
     adherence to social usages and sufficient but not noteworthy
     consideration for others; "even if he didn't like them he
     should have been civil"- W.S. Maugham [syn: {civil},
     {polite}] [ant: {rude}, {uncivil}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top