Search result for

police force

(26 entries)
(0.8998 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -police force-, *police force*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
police forceกำลังตำรวจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
police forces, internationalกองกำลังระหว่างประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Why did you transfer a guy like me from the police force?ทำไมคุณถึงย้ายผมมาเข้าหน่วยกองกำลังตำรวจ? Ghost in the Shell (1995)
I wish you guys every success in the police forceขอให้พวกนายประสบความสำเร็จในกรมตำรวจ Infernal Affairs (2002)
I am confident I can lead the police force sirผมมั่นใจว่าทำหน้าที่ได้ ครับผม Infernal Affairs (2002)
SP Wong was dedicated to the police force and you investigated him?เขาทุ่มเทให้กรมมาตลอด คุณให้คนสะกดรอยตามเขา Infernal Affairs (2002)
I wish you every success in the police forceขอให้พวกแกประสบความสำเร็จในกรมตำรวจ Infernal Affairs (2002)
I wish you every success in the police forceฉันหวังว่าแกจะรอดเงื้อมมือตำรวจไปได้นะ Infernal Affairs (2002)
Look how little it took for Gandhi to work against the salt laws of the British where the British decided the way they would make their armies and police forces bigger is just tax the salt.ดูสิว่าคานธีไม่ต้องทำอะไรมาก เพื่อต่อต้านกฎหมายเกลือของอังกฤษ เมื่ออังกฤษคิดว่า The Corporation (2003)
No. He was discharged from the police force.ไม่ ไม่ใช่ เขาถูกปลดจากกรมตำรวจ Saw (2004)
Well... divorced with a shit job at a lumber yard after being rejected from the Cromwell police force.ก็... นายออกจากงานที่โรงไม้ หลังจากเข้ากรมตำรวจไม่ได้ Lonesome Jim (2005)
The backup from Munich realized our plan, and stopped the infiltrators within the police force.เจ้าพวกที่เหลือที่มิวนิครู้แผนเรา และหยุดยั้งการแทรกซึมเข้าไปในกลุ่มตำรวจ Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
Thiss exhibit "a" why you don't let women work in the military the police force and especially inside a male prison, 'cause look what you get.นั่นเป็นสาเหตุว่า ทำไมนายไม่ควรให้ผู้หญิงมาทำงานในกองทัพ กรมตำรวจ และโดยเฉพาะในเรือนจำชาย เพราะอะไรนายก็ดูเอา Otis (2006)
I think a guy like that should be running the police force, not hiding from it.ผมคิดว่าคนแบบนั้น น่าจะเป็นคนคุมกรมตำรวจด้วยซ้ำ ไม่ใช่ต้องคอยหนี Dex, Lies, and Videotape (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
police forceThe police forced a confession from her.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กองกำลังตำรวจ[N] constabulary, See also: police force, Example: กองกำลังตำรวจของเรามีสมาชิกมากเป็น 3 เท่าตัวของกลุ่มผู้ก่อการร้าย
ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์[N] police, See also: police force, guardian, policeman, cop, Syn. ตำรวจ, เจ้าหน้าที่ตำรวจ, Ant. ผู้ร้าย, โจร, Example: ประชาชนจะอุ่นใจได้ก็ต่อเมื่อมีผู้พิทักษ์สันติราษฎร์คอยให้ความคุ้มครองอยู่, Thai definition: เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีหน้าที่ตรวจตรา รักษาความสงบ จับกุม และปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กองกำลังตำรวจ[n. exp.] (køngkamlang tamrūat) EN: constabulary ; police force   FR: forces de police [fpl]
ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์[n.] (phūphithaksantirāt) EN: police ; police force ; guardian ; policeman ; cop ; guardian of peace ; protector of the people   FR: gardien de la paix [m]
ตำรวจนครบาล[n. exp.] (tamrūat nakhønbān) EN: metropolitan police ; local police force ; city police ; city policeman ; metropolitan constabulary   

Japanese-English: EDICT Dictionary
警官隊[けいかんたい, keikantai] (n) (squad of) police; police force [Add to Longdo]
警察隊[けいさつたい, keisatsutai] (n) police force; police squad [Add to Longdo]
警察力[けいさつりょく, keisatsuryoku] (n) police force [Add to Longdo]
殺人課[さつじんか, satsujinka] (n) homicide department (of a police force) [Add to Longdo]
組屋敷[くみやしき, kumiyashiki] (n) (See 与力,同心・3) residence for low class samurai enrolled in one of the police forces (Edo period) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 police force
   n 1: the force of policemen and officers; "the law came looking
      for him" [syn: {police}, {police force}, {constabulary},
      {law}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top