Search result for

poli

(191 entries)
(0.0319 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -poli-, *poli*
English-Thai: Longdo Dictionary
policy maker(phrase) ผู้วางนโยบายของรัฐหรือองค์กร
policymaker(n) ผู้กำหนดนโยบาย, สิ่งที่กำหนดนโยบาย
political deadlock(n) ภาวะชะงักงันทางการเมือง
military police(n) สารวัตรทหาร อักษรย่อคือ สห.
The Metropolitan Electricity Authority; MEA(abbrev) กฟน., S. การไฟฟ้านครหลวง,
Bangkok Metropolisกรุงเทพมหานคร

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
polio[N] โรคโปลิโอ, Syn. poliomyelitis
polio[N] โปลิโอ, Syn. poliomyelitis
police[N] ี่ตำรวจ, See also: ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์, เจ้าหน้าที่ตำรวจ, Syn. policeman, patrol, guard
police[N] ี่การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน
police[VT] ควบคุม, See also: รักษาความสงบเรียบร้อย, Syn. control, patrol, watch
police[VT] ทำความสะอาด
policy[N] นโยบาย, See also: หลักการ, แผนการ, วิถีทาง, อุบาย, Syn. course, procedure
policy[N] กรมธรรม์ประกันภัย, Syn. insurance policy
policy[N] อุบาย, See also: วิธีการอันแยบยล, วิธีการอันแยบคาย, Syn. plan
polish[VT] ขัด, See also: ขัดให้ขึ้นเงา, ถูให้ขึ้นเงา, Syn. brighten, burnish, rub, varnish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
police(พะลีส') n.vt. ตำรวจ, (การ) รักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน
policeman(พะลีส'เมิน) n., (pl. policemen) ตำรวจ
policy(พอล'ลิซี) n. นโยบาย,วิถีทาง,ยุทธวิธี,หลักการ,ความฉลาด,ความสุขุม,กรมธรรม์ประกันภัย,ลอตเตอรี, Syn. strategy
policyholdern. ผู้เอาประกันภัย
polio(โพ'ลิโอ) n. =poliomyelitis (ดู)
poliomyelitis(โพลิโอไมอะไล'ทิส) n. โรคโปลิโอ, Syn. polio, See also: poliomyelitic adj.
polish(พอล'ลิช) vi.,vt.,n. (ทำให้) (สภาพ) เป็นเงาวาว,ขัด,กำจัดทิ้งอย่างรวดเร็ว,ความประณีตละเอียด,ความงดงาม,ความเรียบร้อย,ความเกลี้ยงเกลา, See also: polished adj.
polished ricen. ข้าวสาร, Syn. white rice
politbureau(พอล'ลิทบิวโร) n. ชื่อคณะกรรมการหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสต์ในโซเวียต
politburo(พอล'ลิทบิวโร) n. ชื่อคณะกรรมการหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสต์ในโซเวียต

English-Thai: Nontri Dictionary
police(vt) รักษาความสงบ,ตรวจตรา,พิทักษ์
POLICE police station(n) สถานีตำรวจ,โรงพัก
policy(n) นโยบาย,แนวทาง,หลักการ,อุบาย,ยุทธวิธี
polish(n) ความเป็นมันเงา,ความเกลี้ยงเกลา,ความเรียบร้อย
polish(vi) เป็นเงามัน,ขึ้นเงา,เป็นเงาวาว
polish(vt) ขัดเงา,ขัด,ทำให้ขึ้นเงา
polite(adj) สุภาพ,อ่อนโยน,มีมารยาท,เรียบร้อย,มีสัมมาคารวะ
politeness(n) ความสุภาพ,ความเรียบร้อย,ความอ่อนโยน,ความนอบน้อม
politic(adj) รอบคอบ,ฉลาด,ปราดเปรื่อง,เฉียบแหลม,มีไหวพริบ
political(adj) เกี่ยวกับการเมือง,ในทางการเมือง,เป็นการเมือง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
poli(o)-๑. เนื้อเทา๒. โปลิโอไวรัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
poli(o)-๑. เนื้อเทา๒. โปลิโอไวรัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
policeตำรวจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
police courtศาลตำรวจ, ศาลโปริสภา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
police forceกำลังตำรวจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
police forces, internationalกองกำลังระหว่างประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
police obstructionการขัดขวางเจ้าหน้าที่ตำรวจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
police officerนายตำรวจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
police powerอำนาจรักษาความสงบเรียบร้อย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
police power; power, policeอำนาจในการรักษาความสงบเรียบร้อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Policeตำรวจ [TU Subject Heading]
Police administrationการบริหารงานตำรวจ [TU Subject Heading]
Police chargesการแจ้งข้อหา [TU Subject Heading]
Police communication systemsระบบสื่อสารของตำรวจ [TU Subject Heading]
Police corruptionการทุจริตของตำรวจ [TU Subject Heading]
Police discretionดุลยพินิจของตำรวจ [TU Subject Heading]
Police dogsสุนัขตำรวจ [TU Subject Heading]
Police ethicsจรรยาบรรณของตำรวจ [TU Subject Heading]
Police misconductการประพฤติมิชอบของตำรวจ [TU Subject Heading]
Police patrolงานสายตรวจทางตำรวจ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
police
Police Colonel (n ) พันตำรวจเอก, พ.ต.อ.
See also: S. POL.COL.,
Political Office Holder (jargon ) ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The police can arrest me.ตำรวจก็จับฉันไม่ได้ Confrontation (2017)
You and I are going to the police now.คุณกับผมต้องไปโรงพักกันเดี๋ยวนี้ Confrontation (2017)
When I came home and when the police came, it was locked.ทั้งตอนที่ฉันกลับมาบ้าน แล้วก็ตอนที่ตำรวจมา Ready (2017)
With his enormous wealth, the police, yakuza, and even politicians were under his control.ด้วยทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาล และอิทธิพลเหนือตำรวจ ยากูซ่า หรือแม้แต่นักการเมือง Emotions (2017)
Since he repeatedly stabbed two of the victims, as well as killed a police officer, he was considered...เนื่องจากผู้ต้องหาได้แทง ผู้ตายทั้งสองคนหลายครั้ง และยังฆ่าเจ้าหน้าที่ตำรวจหนึ่งนาย ศาลจึงเห็นว่าเขา... Ready (2017)
The man who was sentenced to death for the murder of three people, including a police officer, Tatsuyuki Michima, was put to death yesterday.ชายซึ่งถูกศาลตัดสินประหารชีวิต ในคดีฆาตกรรมเหยื่อสามราย ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ นายมิชิมะ ทัตสึยูกิ ได้ถูกประหารชีวิตแล้วเมื่อวานนี้ Ready (2017)
The police and fire department are working to identify the body...ตำรวจและหน่วยดับเพลิง กำลังตรวจพิสูจน์เพื่อยืนยันตัวบุคคล Disbanded (2017)
The police officer who came to the scene was also stabbed and killed.เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาพบ ก็ถูกแทงเสียชีวิตเช่นกัน Reason (2017)
I asked the police about that.ฉันถามตำรวจเรื่องนั้นแล้ว Reason (2017)
The police told me about Nanaka's life. It was very simple though.ตำรวจบอกผมว่านานากะ ใช้ชีวิตเรียบง่ายมาก ๆ Reason (2017)
The police are investigating the motive for the murders.ขณะนี้ตำรวจยังอยู่ระหว่างสืบสวน หาเหตุจูงใจของการฆาตกรรมครั้งนี้ Reason (2017)
I have a friend who has connections with the police.ฉันมีเพื่อนคนหนึ่ง ที่มีเส้นสายในวงตำรวจ Reason (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
poliAsk the policeman the way.
poliThe politician said he was deeply indebted to everyone for their support in the election.
poliThe politician didn't appear in public after the incident.
poliMany U.S. politicians depend on contributions from fat cats for their campaigns.
poliHe is not a politician but a lawyer.
poliHe has no political ambition.
poliHe wants to be a policeman in the future.
poliThe crowd obstructed the police in the discharge of their duties.
poliHe seems to be indifferent to politics.
poliI asked a policeman for directions.
poliThe policeman went over the room in search for evidence.
poliThe police was unable to get anything out of the woman.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เศรษฐศาสตร์การเมือง[N] political economy, Example: หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงเศรษฐศาสตร์การเมือง ทฤษฎีการเมือง การเมือง และรัฐบาลของอังกฤษ
อุดมการณ์ทางการเมือง[N] political ideology, Thai definition: แนวความคิดทางการเมืองที่มีความสำคัญต่อกลุ่มชน และกลุ่มชนยึดถือร่วมกัน
สถาบันทางการเมือง[N] political institution, Example: คณะผู้วิจัยคาดว่ากิจกรรมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันครอบครัว สถาบันทางการเมือง ประเทศชาติ และผู้ที่เกี่ยวข้อง, Count unit: แห่ง, Thai definition: สิ่งซึ่งคนในส่วนรวม คือ สังคม จัดตั้งให้มีขึ้น อันเกี่ยวข้องกับการเมือง
เสรีภาพทางการเมือง[N] political liberty, Thai definition: ความสามารถของบุคคลที่จะกระทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
รัฐศาสตร์[N] political science, Syn. วิชารัฐศาสตร์, Example: การศึกษารัฐศาสตร์ตามแนวใหม่เน้นการศึกษาปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เป็นจริง, Thai definition: วิชาว่าด้วยการเมืองและการปกครองประเทศ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
วงการเมือง[N] political quarters, Syn. แวดวงการเมือง, Example: บางครั้งข่าวที่น่าสนใจอาจไม่ได้เกิดขึ้นในวงการเมือง แต่อาจเป็นชุมชนเล็กๆ ในเมืองหลวงที่ไม่มีใครรู้จัก, Count unit: วงการ, Thai definition: หน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
ตร.[N] policeman, Syn. ตำรวจ
พ.ต.ต.[N] police major, See also: Pol.Maj., Syn. พันตำรวจตรี
พ.ต.ท.[N] police lieutenant colonel, See also: Pol.Lt.Col., Syn. พันตำรวจโท
พ.ต.อ.[N] police colonel, See also: Pol.Col., Syn. พันตำรวจเอก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีตข้าราชการตำรวจ[n. exp.] (adīt khārātchakān tamrūat) FR: ancien fonctionnaire de police [m]
อาจารย์[pr.] (ājān) EN: master   FR: maître (3è pers. sing, 2è pers. plur. forme polie)
อำมาตยาธิปไตย = อมาตยาธิปไตย[n. exp.] (ammāttayāthippatai = ammāttayāthipatai = amāttayāthippatai) EN: bureaucratic polity ; government by bureaucracy ; government by civil servants   
อำนาจทางการเมือง[n. exp.] (amnāt thāng kānmeūang) EN: political power   FR: pouvoir politique [m]
อธิบดีตำรวจ[n. exp.] (athibødī tamrūat) FR: chef de la police [m]
ใบสั่ง[v.] (baisang) EN: order ; ticket ; police summons   FR: commande [f]
ชักเงา[v.] (chakngao) EN: polish   
ชิงอำนาจการเมือง[v. exp.] (ching amnāt kānmeūang) EN: wrest political power ; seize political power   FR: s'emparer du pouvoir politique
เอ็มโปลี[TM] (Empōlī) EN: Empoli   FR: Empoli
เฮลิโอโพลิส[n. prop.] (Hēliōphōlis) EN: Heliopolis   FR: Héliopolis

CMU English Pronouncing Dictionary
POLI    P OW1 L IY0
POLI    P OW1 L AY0
POLIS    P OW1 L AH0 S
POLIN    P OW1 L IH2 N
POLIS    P OW1 L AY0 Z
POLIO    P OW1 L IY0 OW2
POLICE    P AH0 L IY1 S
POLICH    P AA1 L IH0 K
POLICY    P AA1 L AH0 S IY0
POLINO    P OW0 L IY1 N OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
polio    (n) (p ou1 l i@ @)
Polish    (n) (p ou1 l i sh)
police    (v) (p @1 l ii1 s)
policy    (n) (p o1 l @ s ii)
polish    (v) (p o1 l i sh)
polite    (j) (p @1 l ai1 t)
polity    (n) (p o1 l i t ii)
policed    (v) (p @1 l ii1 s t)
polices    (v) (p @1 l ii1 s i z)
politer    (j) (p @1 l ai1 t @ r)

German-Thai: Longdo Dictionary
Politik(n) |die,nur Sing.| การเมือง, See also: adj. politisch ที่เกี่ยวกับการเมือง
Politiker(n) |der, pl. Politiker| นักการเมือง, See also: die Politikerin
politischเกี่ยวกับการเมือง
politische, See also: politisch
politischen, See also: politisch
Polizei(n) |die, nur Sg.| ตำรวจ, กองตำรวจ (ใช้เรียกโดยรวม ไม่ได้เฉพาะเจาะจงหมายถึงนายตำรวจ) เช่น Der Gastwirt rief die Polizei. เจ้าของร้านอาหารเรียกตำรวจ , See also: Related: Polizist
Polizei(n) |die| ตำรวจ
Polizist(n) |der, pl. Polizisten| นายตำรวจ, ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์, See also: die Polizistin
Polizist(n) |der, pl. Polizisten| นายตำรวจ, เจ้าหน้าที่ตำรวจ เช่น Ein Schulkamerad ist Polizist geworden. เพื่อนร่วมชั้นคนหนึ่งกลายเป็นนายตำรวจ , See also: Related: Polizei, Polizistin
Christlich Soziale-Politik Unionพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
politische Gesinnung {f}political conviction [Add to Longdo]
politische Parole {f}; Schlagwort {n}slogan [Add to Longdo]
Polizeistunde {f}closing time [Add to Longdo]
Police {f}; Versicherungspolice {f}; Versicherungschein {m}policy [Add to Longdo]
Polieren {n}polishing [Add to Longdo]
Polierer {m}burnisher [Add to Longdo]
Poliergold {n}burnish gold [Add to Longdo]
Polierpaste {f}polishing compound [Add to Longdo]
Polierschaber {m}burnishing tool [Add to Longdo]
Poliertuch {n}polishing cloth [Add to Longdo]
Poliklinik {f}outpatient department [Add to Longdo]
Poliklinik {f}polyclinic [Add to Longdo]
Politbüro {n}politbureau [Add to Longdo]
Politbüro {n}politoffice [Add to Longdo]
Politesse {f} | Politessen {pl}traffic warden | traffic wardens; parking enforcement [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
poli(adj) สุภาพ เช่น une fille polie, See also: Related: poliment
apolitique(adj) ที่ไม่เกี่ยวกับการเมือง, See also: A. politique,

Japanese-English: EDICT Dictionary
110番[ひゃくとおばん, hyakutooban] (n,vs) police emergency tel. no. (in Japan); (P) [Add to Longdo]
いらっしゃい(P);いらしゃい(ik)[, irasshai (P); irashai (ik)] (int,n) (1) (hon) (See いらっしゃる) (used as a polite imperative) come; go; stay; (2) (See いらっしゃいませ) welcome!; (P) [Add to Longdo]
おじゃる[, ojaru] (v4r) (1) (arch) (hon) (See いらっしゃる) to come; to go; to be; (aux-v) (2) (See であります) (usu. after the particle 'de') forms a polite copula [Add to Longdo]
お願い申し上げる[おねがいもうしあげる, onegaimoushiageru] (exp,v1) (pol) (very polite) please [Add to Longdo]
お出でなさい;御出でなさい[おいでなさい, oidenasai] (exp) (1) (uk) (hon) (used as a polite imperative) (See 御出でなさる・1) come; go; stay; (2) (See いらっしゃい・2) welcome! [Add to Longdo]
お巡り[おまわり, omawari] (n) policeman [Add to Longdo]
お巡りさん(P);御巡りさん[おまわりさん, omawarisan] (n) (fam) (See 巡査) policeman; (P) [Add to Longdo]
お暑うございます;お暑うご座います[おあつうございます, oatsuugozaimasu] (exp) it is warm (very polite) [Add to Longdo]
お尋ね者[おたずねもの, otazunemono] (n) wanted man; person sought by the police [Add to Longdo]
お縄;御縄[おなわ, onawa] (n) (See 縄・なわ・2) policeman's rope [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不承认主义[bù chéng rèn zhǔ yì, ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄖㄣˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] policy of non-recognition [Add to Longdo]
不抵抗主义[bù dǐ kàng zhǔ yì, ㄅㄨˋ ㄉㄧˇ ㄎㄤˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] policy of nonresistance [Add to Longdo]
乘警[chéng jǐng, ㄔㄥˊ ㄐㄧㄥˇ, ] police on trains; train marshal [Add to Longdo]
奉申贺敬[fèng shēn hè jìng, ㄈㄥˋ ㄕㄣ ㄏㄜˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] polite congratulations (i.e. on a greeting card) [Add to Longdo]
套话[tào huà, ㄊㄠˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] polite talk; conventional greetings [Add to Longdo]
套语[tào yǔ, ㄊㄠˋ ㄩˇ, / ] polite set phrases [Add to Longdo]
客套[kè tào, ㄎㄜˋ ㄊㄠˋ, ] polite greeting; courtesy (in words) [Add to Longdo]
客客气气气[kè kè qi qì qì, ㄎㄜˋ ㄎㄜˋ ㄑㄧ˙ ㄑㄧˋ ㄑㄧˋ, / ] politely; extremely deferential [Add to Longdo]
客气[kè qi, ㄎㄜˋ ㄑㄧ˙, / ] polite [Add to Longdo]
小儿麻痹症[xiǎo ér má bì zhèng, ㄒㄧㄠˇ ㄦˊ ㄇㄚˊ ㄅㄧˋ ㄓㄥˋ, / ] poliomyelitis; infantile paralysis [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンピュートポルス[こんぴゅーとぽるす, konpyu-toporusu] computopolis [Add to Longdo]
プレフィックス表記法[プレフィックスひょうきほう, purefikkusu hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]
ポーランド表記法[ポーランドひょうきほう, po-rando hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]
ポストフィックス表記法[ポストフィックスひょうきほう, posutofikkusu hyoukihou] suffix notation, postfix notation, reverse Polish notation [Add to Longdo]
ポリシング[ぽりしんぐ, porishingu] policing [Add to Longdo]
メトロポリタンエリアネットワーク[めとろぽりたん'えりあねっとわーく, metoroporitan ' erianettowa-ku] Metropolitan Area Nework, MAN [Add to Longdo]
ルカーシェビッチ表記法[ルカーシェビッチひょうきほう, ruka-shiebicchi hyoukihou] prefix notation, Polish notation, parenthesis-free notation, Lukasiewicz notation [Add to Longdo]
安全基準[あんぜんきじゅん, anzenkijun] safety policy [Add to Longdo]
安全保護方針[あんぜんほごほうしん, anzenhogohoushin] security policy [Add to Longdo]
運用規則に基づく安全保護方針[うんようきそくにもとづくあんぜんほごほうしん, unyoukisokunimotodukuanzenhogohoushin] rule-based security policy [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
交番[こうばん, kouban] Polizeiwache [Add to Longdo]
政局[せいきょく, seikyoku] politische_Lage [Add to Longdo]
政治[せいじ, seiji] Politik [Add to Longdo]
政治家[せいじか, seijika] Politiker [Add to Longdo]
政策[せいさく, seisaku] Politik [Add to Longdo]
白米[はくまい, hakumai] polierter_Reis [Add to Longdo]
磨く[みがく, migaku] polieren, putzen, buersten [Add to Longdo]
警官[けいかん, keikan] Polizeibeamter, Polizist [Add to Longdo]
警察[けいさつ, keisatsu] Polizei [Add to Longdo]
警察署[けいさつしょ, keisatsusho] Polizeirevier [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  poli [pɔli]
     courteous; polite; well‐mannered
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top