Search result for

poise

(53 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -poise-, *poise*
Possible hiragana form: ぽいせ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
poise[N] ท่าทางสงบเยือกเย็น, Syn. coolness, self-control, Ant. panic
poise[N] ความสมดุล, See also: ดุลยภาพ, Syn. balance, gravity
poise[N] ท่าเดิน, See also: การวางตัว
poise[N] ความมั่นคง, See also: ความแน่นอน, ความสม่ำเสมอ, Syn. steadiness
poise[VI] ทรงตัว
poise[VT] ทรงตัว
poise on[PHRV] ทำให้สมดุล, See also: ทรงตัว
poise over[PHRV] ลอยอยู่เหนือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
poise(พอยซ) n. ภาวะดุลยภาพ,ความเสมอภาค,การทรงตัว,สติ,ความสุขุม,ความมั่นใจ,อิริยาบถของร่างกาย,การบินร่อน. -v. ทรงตัว,ปรับตัว,ทำให้อยู่ในดุลยภาพ., See also: poiser n., Syn. composure
poised(พอยซดฺ) adj. อยู่ในดุลภาพ,มีสติ,ทรงตัวได้,บินร่อนอยู่ในอากาศ
counterpoise(เคา'เทอะพอยซฺ) n. น้ำหนักสำหรับถ่วง,เครื่องถ่วง,อำนาจหรือแรงถ่วงที่เท่าเทียมกัน,ดุลยภาพ,ภาวะทรงตัว,คาน,เครื่องคาน,สติ. vt. ถ่วงด้วยน้ำหนัก,ถ่วงให้สมดุล,ทำให้ทรงตัว,พิจารณาอย่างละเอียด, Syn. compensate,offset,equalize
porpoise(พอร์'เพิส) n. ปลาโลมา

English-Thai: Nontri Dictionary
poise(n) การทรงตัว,การชั่ง,หลัก,ท่าทาง,สติ,ดุลยภาพ
poise(vt) ชั่ง,ปรับตัว,ทรงตัว,ยืน,เลี้ยง(ไม้)
counterpoise(n) น้ำหนักถ่วง,เครื่องถ่วง,ดุลยภาพ,ภาวะทรงตัว,คาน,สติ
counterpoise(vt) ถ่วงดุล,ทำให้ทรงตัว,ถ่วง,คาน
equipoise(n) ความสมดุล,ความเที่ยงตรง,ดุลยภาพ,ความแน่วแน่
porpoise(n) ปลาโลมา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In the cold, dark night before the battle when the steely fangs of evil are sharpened and poised to strike the hero must go and face his greatest challenge alone.ในคืนที่เมฆหมอกมืดมิด อากาศหนาวเย็นยะเยือก ก่อนที่จะเกิดสงคราม \เมื่อตอนที่เขี้ยวเล็บที่เหมือนดั่งเหล็กกล้าของฝ่ายปีศาจ ได้ถูกลับให้คมและถูกจัดวางไว้ให้พร้อมรบนั้น ฮีโร่จำเป็นที่จะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านี้เพียงลำพัง Bolt (2008)
Poised as a mountain and unpredictable like the ying and yangหนักแน่นดั่งขุนเบา บางเบาเหมือนปุยนุ่น Three Kingdoms (2008)
- Confident. - And poised.มั่นใจ และเตรียมพร้อม Confessions of a Shopaholic (2009)
- Poised. - The girl in the green scarf.เตรียมพร้อม หญิงสาวในผ้าพันคอสีเขียว Confessions of a Shopaholic (2009)
- Real poise. - Hey!น่าสนใจ /N เฮ้ Confessions of a Shopaholic (2009)
So,you're thinking she was poised.ถ้าอย่างนั้น คุณคิดว่าเธอถูกวางยาพิษ Bad Seed (2009)
When this girl comes along, we are poisedเมื่อมีเรื่องของสาวคนนี้เข้ามา , เรานั้นเสียหลัก The Chase (2010)
but after three years, Charles Bartowski is poised to become the weapon we have always dreamed of.แต่หลังจากสามปี, ชาลส์ บาร์ทาวสกี้ มีความพร้อม ที่จะมาเป็นอาวุธที่เราฝันถึง Chuck Versus the Subway (2010)
But it poisens you?-เธอเป้นงั้นเหรอ? The Grey (2011)
I have found myself dropped behind enemy lines... poised to destroy the Glee Club from within.ฉันมาพบว่าตัวเองอยู่ในดงของศัตรู กำลังทำลายมันจากข้างใน Comeback (2011)
- So poised and quite a figure.- กริยาท่าทีสวยสมเหมาะเจาะ Roots (2011)
Kate is poised and alert and just gave a very touching toast alone!เคทดูโอเค และยังคงตื่นตัวอยู่ และเพิ่งพูดดื่มอวยพร \ ที่ซาบซึ้ง คนเดียว! I Must Confess (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทรงตัว[V] balance, See also: poise, keep one's balance, maintain poise, move smoothly, be firm on one's feet, Ant. ล้มตัว, Example: นักกายกรรมทรงตัวอยู่บนเส้นลวดได้นานทีเดียว, Thai definition: ตั้งตัวอยู่ได้, เลี้ยงตัวให้ยืนตรง, ทำให้สมดุล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โลมา[n.] (lōmā) EN: dolphin ; porpoise   FR: dauphin [m] ; marsouin [m]
โลมาหัวบาตรหลังเรียบ[n. exp.] (lōmā hūa bāt lang rīep) EN: Finless Porpoise   

CMU English Pronouncing Dictionary
POISE    P OY1 Z
POISED    P OY1 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
poise    (v) (p oi1 z)
poised    (v) (p oi1 z d)
poises    (v) (p oi1 z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いし海豚[いしいるか;イシイルカ, ishiiruka ; ishiiruka] (n) (uk) Dall's porpoise (Phocoenoides dalli) [Add to Longdo]
と見られる[とみられる, tomirareru] (exp,v1) (followed by verb) believed to; expected to; feared to; poised to; considered to; likely to [Add to Longdo]
ポアズ[, poazu] (n) poise (unit of dynamic viscosity) [Add to Longdo]
海豚[いるか(gikun);イルカ, iruka (gikun); iruka] (n) (uk) dolphin (or other small toothed whales, such as porpoises, belugas, etc.) [Add to Longdo]
兼ね合い(P);兼合い[かねあい, kaneai] (n,vs) equilibrium; good balance; poise; (P) [Add to Longdo]
砂滑[すなめり;スナメリ, sunameri ; sunameri] (n) (uk) black finless porpoise (Neophocaena phocaenoides) [Add to Longdo]
仕切り直し[しきりなおし, shikirinaoshi] (n) (1) getting poised again for charging (sumo); toeing the mark again; (2) starting again; getting a fresh start; going back to square one [Add to Longdo]
持ち合う[もちあう, mochiau] (v5u) (1) to balance; to counterpoise; (2) to remain unchanged; (3) to share (e.g. the expense); to bear (part of) [Add to Longdo]
場慣れ;場馴れ[ばなれ, banare] (n,vs) experience; being accustomed (to something); poise in a critical situation [Add to Longdo]
鼠海豚[ねずみいるか, nezumiiruka] (n) (uk) harbor porpoise (harbour); common porpoise (Phocoena phocoena) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对阵[duì zhèn, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄣˋ, / ] poised for battle; to square up for a fight [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Poise \Poise\, n. [OE. pois, peis, OF. pois, peis, F. poids, fr.
   L. pensum a portion weighed out, pendere to weigh, weigh out.
   Cf. {Avoirdupois}, {Pendant}, {Poise}, v.] [Formerly written
   also {peise}.]
   1. Weight; gravity; that which causes a body to descend;
    heaviness. "Weights of an extraordinary poise." --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
   2. The weight, or mass of metal, used in weighing, to balance
    the substance weighed.
    [1913 Webster]
 
   3. The state of being balanced by equal weight or power;
    equipoise; balance; equilibrium; rest. --Bentley.
    [1913 Webster]
 
   4. That which causes a balance; a counterweight.
    [1913 Webster]
 
       Men of unbounded imagination often want the poise of
       judgment.               --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. a dignified and self-confident manner; graceful composure
    and tact in handling difficult social situations.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Poise \Poise\, v. i.
   To hang in equilibrium; to be balanced or suspended; hence,
   to be in suspense or doubt.
   [1913 Webster]
 
      The slender, graceful spars
      Poise aloft in air.           --Longfellow.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Poise \Poise\, v. t. [imp. & p. p. {Poised}, ; p. pr. & vb. n.
   {Poising}.] [OE. poisen, peisen, OF. & F. peser, to weigh,
   balance, OF. il peise, il poise, he weighs, F. il p[`e]se,
   fr. L. pensare, v. intens. fr. pendere to weigh. See {Poise},
   n., and cf. {Pensive}.] [Formerly written also {peise}.]
   1. To balance; to make of equal weight; as, to poise the
    scales of a balance.
    [1913 Webster]
 
   2. To hold or place in equilibrium or equiponderance.
    [1913 Webster]
 
       Nor yet was earth suspended in the sky;
       Nor poised, did on her own foundation lie. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To counterpoise; to counterbalance.
    [1913 Webster]
 
       One scale of reason to poise another of sensuality.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       To poise with solid sense a sprightly wit. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To ascertain, as by the balance; to weigh.
    [1913 Webster]
 
       He can not sincerely consider the strength, poise
       the weight, and discern the evidence. --South.
    [1913 Webster]
 
   5. To weigh (down); to oppress. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Lest leaden slumber peise me down to-morrow. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 poise
   n 1: a cgs unit of dynamic viscosity equal to one dyne-second
      per square centimeter; the viscosity of a fluid in which a
      force of one dyne per square centimeter maintains a
      velocity of 1 centimeter per second
   2: a state of being balanced in a stable equilibrium
   3: great coolness and composure under strain; "keep your cool"
     [syn: {aplomb}, {assuredness}, {cool}, {poise}, {sang-froid}]
   v 1: be motionless, in suspension; "The bird poised for a few
      moments before it attacked"
   2: prepare (oneself) for something unpleasant or difficult [syn:
     {brace}, {poise}]
   3: cause to be balanced or suspended
   4: hold or carry in equilibrium [syn: {poise}, {balance}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top