Search result for

point to

(41 entries)
(1.5906 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -point to-, *point to*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You can tell them when we were alone when we couldn't point to the light and say to ourselves there is life out there.คุณสามารถบอกพวกเขาเมื่อเรา อยู่คนเดียว เมื่อเราไม่สามารถชี้ไปที่แสง และ พูดกับตัวเองมีชีวิตออกมี 2010: The Year We Make Contact (1984)
- Is there a point to this fantasy?- แล้วประเด็นของคุณคืออะไร? Brokedown Palace (1999)
Not now. I'll point to you when it's time.อย่าเพิ่งสิ ให้ฉันชี้แล้วนายค่อยพูด Frailty (2001)
The background must be sufficiently large... for the star to measure 8 centimeters from point to point.พื้นสีขาวต้องกว้างพอที่จะรองรับ รูปดวงดาวที่มีขนาด กว้างยาวเท่ากับ 8 เซนติเมตร The Pianist (2002)
Is there a point to any of this?Is there a point to any of this? The Butterfly Effect (2004)
Oh, point to something.โอ้ งั้นคุณพาเที่ยวชมหน่อยสิครับ Mr. Monk and the Game Show (2004)
I just wonder how he will cope if he does get the nod at some point today.ถ้าวันนี้ได้ลงเตะ ดูสิเขาจะวาดลวดลายออกมั้ย Goal! The Dream Begins (2005)
The coordinates point to Black Water Ridge. So what are we waiting for?พิกัดชี้มาที่แบล็ควอเตอร์ แล้วเรารออะไรอยู่วะ? Wendigo (2005)
- You had a question? Or a point to make? - Where's Verona?มีปัญหา หรือจะว่ายังไง เวโรน่าอยู่ไหน Crank (2006)
And so far all signs point to an overdose of some sort.และทุกอย่างบ่งชี้ว่า \\\ มีการเสพยาบางอย่างเกินขนาด American Duos (2007)
An unhappy time for Gavin Harris. He has a point to prove.ของเกวิน แฮร์ริส ที่เขาต้องพิสูจน์ตัวเองอีกครั้ง Goal II: Living the Dream (2007)
I don't know. Nothin. Wouldn't be no point to it.ไม่รู้เหมือนกัน ไม่มั้ง ไม่มีอะไรค้างคาใจแล้ว No Country for Old Men (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
point toCompass needles point to the north.
point toEconomic conditions point to further inflation.
point toEspecially over the last 20 years, the purported link between progressive welfare policies and economic failure in the Northern European countries seems to point to the difficulty of sustaining both full social welfare and international competitivity.
point toHe makes it a point to remember each one of our birthdays.
point toHe makes it a point to speak clearly and graphically he always talks turkey about any problem.
point toI always make it a point to paint things as they are.
point toI make it a point to shine my shoes before I go to bed.
point toI point to the factory.
point toThe first point to be discussed is whether segregation existed in this district.
point toThe important point to note is both parties offered similar solutions to this problem.
point toThe road bends sharply at this point to the right.
point toThe tea leaves all point to a merger, if you ask me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บ่งบอก[V] indicate, See also: point to, show, tell, Syn. ชี้, แสดง, Example: การแต่งกายบ่งบอกบุคลิกภาพของแต่ละคน
บอก[V] indicate, See also: point to, point towards, foreshadow, be a sign of, Syn. บ่งบอก, Example: เหตุการณ์นี้เป็นสัญญาณบอกเหตุร้ายแน่แน่เลย, Thai definition: บ่งให้รู้
เข้าเรื่อง[V] focus on, See also: point to, be straight to (the topic), Ant. นอกเรื่อง, Example: หลังจากนี้เราจะเข้าเรื่องหัวข้อที่จะถกเถียงกันในที่ประชุมหลังจากพูดเกริ่นมาเสียนาน, Thai definition: เข้าสู่หัวเรื่องที่สำคัญ, เข้าสู่ประเด็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่ง[v.] (bong) EN: refer ; mention ; specify ; stipulate ; indicate ; point out ; show ; point to ; provide   FR: annoncer ; indiquer ; présager ; manifester ; montrer ; marquer ; mentionner ; stipuler
บ่งชี้[v.] (bongchī) EN: indicate ; point out ; show ; point to ; specify   FR: indiquer ; montrer
จงอร [v.] (jong om) EN: point out ; point to ; point to make clear   

Japanese-English: EDICT Dictionary
ポイント・ツウ・ポイント[, pointo . tsuu . pointo] (n) {comp} point to point [Add to Longdo]
ポイント・ツウ・マルチポイント[, pointo . tsuu . maruchipointo] (n) {comp} point to multipoint [Add to Longdo]
ポイントツーポイントプロトコル[, pointotsu-pointopurotokoru] (n) {comp} point to point protocol; PPP [Add to Longdo]
指し示す[さししめす, sashishimesu] (v5s,vt) to indicate; to show; to point to; (P) [Add to Longdo]
掌を指す[たなごころをさす;しょうをさす, tanagokorowosasu ; shouwosasu] (exp,v5s) (id) to be obvious; to be obviously correct; to point to one's palm [Add to Longdo]
注意点[ちゅういてん, chuuiten] (n) important point; point to make note of [Add to Longdo]
方向を指す[ほうこうをさす, houkouwosasu] (exp,v5s) to point to a direction [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ポイント・ツウ・ポイント[ぽいんと . つう . ぽいんと, pointo . tsuu . pointo] point to point [Add to Longdo]
ポイント・ツウ・マルチポイント[ぽいんと . つう . まるちぽいんと, pointo . tsuu . maruchipointo] point to multipoint [Add to Longdo]
ポイントツーポイントプロトコル[ぽいんとつーぽいんとぷろとこる, pointotsu-pointopurotokoru] point to point protocol (PPP) [Add to Longdo]
指し示す[さししめす, sashishimesu] to indicate, to show, to point to [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top