Search result for

point out

(38 entries)
(0.0535 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -point out-, *point out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
point out[PHRV] มุ่งไปที่, See also: สนใจที่, มองไปที่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Though I doubt anyone can point out the actual provision to me.ผมจูบสาวยิว Schindler's List (1993)
I just want to point out her name is Chelsea Stoker.ผมแค่ชี้ว่าเธอชื่อเชลซี สโตกเกอร์ Don Juan DeMarco (1994)
There is another option that one is obligated to point out.มีอีกทางเลือกที่ท่านจะต้องตัดสินใจ Bicentennial Man (1999)
First of all I would like to point out... that not only is there no proof in this case... but there is a complete lack of mens rea... which by definition tells us there can be no crime... without a vicious will.ก่อนอื่น ดิฉันอยากจะชี้แจงว่า คดีนี้ ไม่เพียงแต่ไม่มีหลักฐาน แต่ยังไร้ซึ่งเจตนาร้าย Legally Blonde (2001)
And I'd like to point out it's... paparazzi-free.ผมเรียกว่า เขตปลอดปาปาราซซี่ Maid in Manhattan (2002)
And I always counter point out there's no organization on this planet that can neglect its economic foundation.และผมมักโต้แย้งเสมอว่า ไม่มีองค์กรไหนในโลก ที่สามารถละเลยรากฐานทางเศรษฐกิจ The Corporation (2003)
But look, Mr. Forsik, you don't need to point out what I don't have.แต่คุณพยายามจะขอ ในสิ่งที่ฉันให้คุณไม่ได้ Cute Poison (2005)
It means the prosecution could point out the evidence from your criminal trial.หมายความว่าโจทย์จะชี้ หลักฐานจากการทดลองทางอาญาของคุณ. Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
Well, given that we were so, uh... intimately involved with the president coming to... power... the Foreign Office has asked me to point out our awareness... of your very unique personal relationship with President Amin.ได้ข่าวมาว่า... คุณเข้ามามีส่วนในการใช้อำนาจของท่านประธานาธิบดี กระทรวงการต่างประเทศขอให้ผมคอยสอดส่อง The Last King of Scotland (2006)
Now the auto companies have sued california to prevent this law from taking effect because, as they point out, 1 1 years from now this would mean that california would have to have cars for sale that are as efficient 1 1 years from nowตอนนี้บริษัทรถยนต์ได้ฟ้องร้องรัฐแคลิฟอร์เนีย เพื่อไม่ให้กฎหมายนี้มีผลบังคับใช้ ในอีก 11 ปีต่อจากนี้ ตามที่พวกเขาบอก An Inconvenient Truth (2006)
Okay. I think this is a really good time to point out that I am not a real blonde.จริงๆแล้วฉันไม่ได้ผมบลอนด์ Grin and Bear It (2007)
I think I should also point out that I'm absolutely famished and thoses filets actually smell promising.ฉันคิดว่าฉันควรบอกว่าฉันหิวอย่างมากและ เนื้อฟิเล่เหล่านี้จริงๆแล้วมันมีกลิ่นที่ American Duos (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
point outBecause this is such a highly technical subject, I would like to point out in advance the likelihood that some of what I'm about to say may include information that is incorrect.
point outExcuse me; allow me to point out three errors in the above article.
point outI beg to point out that your calculation is wrong.
point outI'd like to point out some problems regarding your suggestion.
point outI must point out that we need to clarify the meaning of this over-used concept.
point outI should point out that it is necessary to re-examine the validity of Emmet's theory.
point outPlease point out my mistake.
point outThe police still can't point out who committed the crime.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชี้โพรงให้กระรอก[V] point out the way for the villain, Syn. ชี้นำ, Example: ข้อมูลที่พรรคฝ่ายค้านออกมาตีแผ่นั้นถือว่ากำลังชี้โพรงให้กระรอก
บ่ง[V] indicate, See also: point out, show, point to, Syn. ชี้, บอก, แสดง, ระบุ, Example: มดแดงไม่ใช่มดดำเพราะมันมีรูปร่างและลักษณะปรากฏเด่นบ่งให้เห็นว่าไม่เหมือนกัน
บ่งชี้[V] indicate, See also: point out, show, point to, specify, Syn. ชี้, ระบุ, Example: ผู้วิจัยไม่อาจบ่งชี้ถึงสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เกิดอัตราการแท้งลูกเพิ่มสูงขึ้น, Thai definition: ชี้ให้เห็นชัด
ชี้[V] point, See also: point out, indicate, Example: อาจารย์ใช้ไม้บรรทัดชี้ตัวอักษรบนกระดาษดำ
ชี้ให้เห็น[V] indicate, See also: point out, show, Syn. ส่อ, บ่งบอก, บ่งชี้, แสดง, ชี้, Example: การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของอัตราการเกิดทั้งสองปีชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างเพียงเล็กน้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ่ง[v.] (bong) EN: refer ; mention ; specify ; stipulate ; indicate ; point out ; show ; point to ; provide   FR: annoncer ; indiquer ; présager ; manifester ; montrer ; marquer ; mentionner ; stipuler
บ่งชี้[v.] (bongchī) EN: indicate ; point out ; show ; point to ; specify   FR: indiquer ; montrer
ชี้[v.] (chī) EN: point ; point out ; indicate ; mark ; show ; direct   FR: indiquer ; montrer
จงอร [v.] (jong om) EN: point out ; point to ; point to make clear   
ทิวทัศน์[v.] (thiūthat) EN: point out   

Japanese-English: EDICT Dictionary
言わずと知れた[いわずとしれた, iwazutoshireta] (exp) as everyone knows; needless to point out [Add to Longdo]
指す[さす, sasu] (v5s,vt) (1) to point; (2) to nominate; to select someone; to specify some person; (3) to identify; to indicate; to point out; (4) to play (shogi); (5) (See 差す・7) to extend one's arm straight ahead (in dance); (P) [Add to Longdo]
示す[しめす, shimesu] (v5s,vt) to denote; to show; to point out; to indicate; to exemplify; (P) [Add to Longdo]
叱正[しっせい, shissei] (n) point out errors; correction (of errors) [Add to Longdo]
難じる[なんじる, nanjiru] (v1,vt) (See 難ずる) to criticize; to point out faults; to speak ill of [Add to Longdo]
難ずる[なんずる, nanzuru] (vz,vt) (See 難じる) to criticize; to point out faults; to speak ill of [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 point out
   v 1: make or write a comment on; "he commented the paper of his
      colleague" [syn: {comment}, {notice}, {remark}, {point
      out}]
   2: point out carefully and clearly [syn: {signalize},
     {signalise}, {point out}, {call attention}]
   3: present and urge reasons in opposition [syn: {remonstrate},
     {point out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top