Search result for

plum

(139 entries)
(0.0413 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plum-, *plum*
English-Thai: Longdo Dictionary
plumbum(n uniq) ตะกั่ว, S. lead,
plumeria(n) ต้นหรือดอกลีลาวดี , ดอกลั่นทม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plum[N] ต้นพลัม
plum[N] ต้นพลัม, See also: ลูกพลัม
plum[N] สิ่งที่ดีเลิศ
plum[ADJ] ดีเลิศ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ซึ่งมีประโยชน์, Syn. desirable, profitable
plumb[N] ลูกดิ่ง
plumb[N] ตำแหน่งตั้งฉาก
plumb[ADV] อย่างแท้จริง, Syn. exactly, precisely
plumb[ADV] อย่างตั้งฉาก, See also: ในแนวดิ่ง
plumb[ADJ] ซึ่งตั้งฉาก, See also: ซึ่งเป็นแนวดิ่ง
plumb[VT] เข้าใจอย่างลึกซึ้ง, Syn. fathom

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
plum(พลัม) n. ต้นพลัม,ผลพลัม,ลูกเกดชนิดหนึ่ง,สีม่วงเข้ม,สิ่งที่ดีเลิศ adj.,adv. ตรงดิ่ง,แน่ชัด,โดยตรง,สมบูรณ์,เด็ดขาด, Syn. plumb
plumage(พลู'มิทจฺ) n. ขนนก,ขนนกทั้งตัว, See also: plumaged adj., Syn. feathers
plumate(พลู'เมท) adj. คล้ายขนนก
plumb(พลัม) n. ลูกดิ่ง. adj.,adv. ตั้งฉาก,เป็นแนวดิ่ง,แท้จริง,โดยตรง,แม่นยำ,อย่างสมบูรณ์,อย่างเด็ดขาด. vt. วัดหรือหยั่งด้วยลูกดิ่ง,ทิ้งดิ่ง,ทำให้ตั้งฉาก,หยั่งความลึกด้วยลูกดิ่งหรือเสียง,ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด,ปิดด้วยตะกั่ว,ใส่ตะกั่วเพิ่มน้ำหนัก,ติดท่อตะกั่ว. vi.ทำงานช่างท่อน้ำ
plumb bobn. ลูกดิ่ง, Syn. plummet
plumbago(พลัมเบ'โก) n. ตะกั่วดำ,=graphite (ดู) ,ต้นเจตมูลเพลิง
plumber(พลัม'เบอะ) n. ช่างต่อประปา,ช่างท่อน้ำ,ช่างตะกั่ว
plumbing(พลัม'บิง) n. การทำท่อน้ำ,กิจกรรมหรือธุรกิจการทำท่อน้ำ,การหยั่งความลึกด้วยลูกดิ่ง
plume(พลุม) n. ขนนก,ขนนกปักหมวก,ขนอ่อนของนก,ส่วนที่คล้ายขนนก,สัญลักษณ์แห่งเกียรติยศ,=plumage (ดู) . vt. ประดับด้วยขนนก
plummet(พลัม'มิท) n. ลูกดิ่ง,ลูกตุ้ม,สิ่งกดถ่วง,=plumb rule (ดู) . vi. ตกฮวบลง,ตกดิ่งลง

English-Thai: Nontri Dictionary
plum(n) ลูกพลัม
plumage(n) ขนนก
plumb(n) ลูกดิ่ง
plumber(n) ช่างประปา,ช่างบัดกรี,ช่างตะกั่ว
plumbing(n) งานทำท่อต่างๆในบ้าน
plume(n) ขนนก
plume(vt) ประดับขนนก,แต่งตัว,ขยับปีก
plummet(n) ลูกดิ่ง,ลูกตุ้ม,เครื่องถ่วง
plump(adj) ท้วม,อวบ,จ้ำม่ำ,เจ้าเนื้อ,อูม,พอง
plump(vi,vt) ท้วมขึ้น,หล่น,ตกลงมา,ตกฮวบ,ดิ่งลง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plumตำแหน่งที่ให้เป็นบำเหน็จทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
plumb-lineสายดิ่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
plumbism; poisoning, lead; saturnismภาวะพิษตะกั่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plumicomeติ่งแหลมมีขน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
plumose-ขนยาวนุ่ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
plumuleยอดแรกเกิด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Plumbat Affair, 1968กรณีพลัมแบท, ค.ศ. 1968 [TU Subject Heading]
Plumbingการเดินท่อ [TU Subject Heading]
Plumbing equipment industryอุตสาหกรรมอุปกรณ์ระบบท่อ [TU Subject Heading]
Plumbing fixturesเครื่องสุขภัณฑ์ [TU Subject Heading]
Plumbing fixtures industryอุตสาหกรรมเครื่องสุขภัณฑ์ [TU Subject Heading]
Plumeriaลั่นทม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yes, and plum pudding and gooseberry pie...ใช่และพุดดิ้งพลัมและพาย ผลไม้ชนิดหนึ่ง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
They've gone plumb daffy.มันได้ไปแดฟีลูกดิ่ง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I just had a nice cold shower. When you have the plumbing fixed it'll be in good shape.ผมได้อาบน้ำอุณหภูมิกำลังดี เพราะคุณมีระบบประปาที่ดี The Great Dictator (1940)
-I've got this load of plums coming in.ลูกพลัมกำลังจะมาส่งแล้วครับ Oh, God! (1977)
Let the plums wait.ให้ลูกพลัมรอ Oh, God! (1977)
Professor Plum and Miss Scarlet. I didn't realize you were acquainted.ศาสตราจารย์พลัมกับคุณสการ์เล็ต ผมไม่ทราบว่าคุณรู้จักกัน Clue (1985)
May I present Professor Plum and Miss Scarlet.ผมขอนำให้รู้จักศาสตราจารย์พลัม และคุณสการ์เล็ต Clue (1985)
Professor Plum, you were once a professor of psychiatry, specializing in helping paranoid and homicidal lunatics suffering from delusions of grandeur.ศาสตราจารย์พลัม คุณเคยเป็นศาสตราจารย์ด้านจิตเวช เชี่ยวชาญในการช่วย คนหวาดระแวงและฆ่าตัวตาย ทุกข์ทรมานจากโรคหลงผิดคิดว่าตัวเองเป็นใหญ่ Clue (1985)
And Mrs. Peacock sat here. And Professor Plum sat here.และคุณนายพีคอร์คนั่งที่นี่ และศาสตราจารย์พลัมนั่งที่นี่ Clue (1985)
And Miss Scarlet here. Professor Plum here.และคุณสการ์เล็ตอยู่ที่นี่ ศาสตราจารย์พลัมอยู่ที่นี่ Clue (1985)
Professor Plum's UN contacts, and the work of your husband, the nuclear physicist.รายชื่อผู้ติดต่อสหประชาชาติ ของศาสตราจารย์พลัม และงานของสามีของคุณ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ Clue (1985)
I hardly think it will enhance your reputation at the UN, Professor Plum, if it's revealed that you've been implicated not only in adultery with one of your patients but in her death and the deaths of five other people.ฉันไม่คิดว่ามันจะช่วยเพิ่มชื่อเสียงของคุณ ที่สหประชาชาติหรอกนะศาสตราจารย์พลัม ถ้ามันถูกเปิดเผยว่าคุณ ไม่เพียงจะมีเรื่องชู้สาว กับผู้ป่วยของคุณ Clue (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
plumSlow economic recovery has sent auto sales plummeting.
plumEvery day they gave it plenty of milk and soon it grew nice and plump.
plumPlum blossoms come out in March.
plumWe visited Mito Park, which is famous for its plum blossoms.
plumThese plums are ripe.
plumThe plum blossoms are at their best this week.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่างประปา[N] plumber
พรุน[N] prune, See also: plum, Syn. ลูกพรุน, Example: ใยอาหารชนิดละลายน้ำพบมากในพวกธัญพืชที่ไม่ได้ขัดสี เช่น ข้าวกล้อง ผลไม้บางชนิด เช่น พรุน ส้ม แอปเปิ้ล, Count unit: ลูก, ผล
อวบ[ADJ] overweight, See also: plump, heavy, obese, fat, fleshy, Syn. อ้วน, เจ้าเนื้อ, จ้ำม่ำ, Ant. ผอม, Example: ดิฉันมีรูปร่างค่อนข้างจะอวบไปหน่อยจำเป็นต้องลดน้ำหนัก, Thai definition: ร่างกายสมบูรณ์และอิ่ม
อวบอ้วน[ADJ] plump, See also: chubby, Syn. อวบ, อ้วน, Example: พระพุทธรูปอินเดียสมัยราชวงศ์ปาละมีพระวรกายอวบอ้วนพระพักตร์กลมคล้ายผลมะตูม
ตุ้ยนุ้ย[ADJ] plump, See also: chubby, corpulent, fat, podgy, rotund, tubby, round, Example: เขาชอบสาวตุ้ยนุ้ยอย่างเธอ เขาไม่มองแบบที่ผอมแห้งหรอก, Thai definition: ที่มีรูปร่างอวบอ้วนเล็กน้อยหรือมีน้ำหนักเกินเล็กน้อย
ป้อม[ADJ] round, See also: plump, Syn. กลมๆ, Example: ความสูงชะลูดของลอมพอกไทยผิดกับผ้าโพกหัวป้อมๆ ของแขก
ปุ้ย[ADJ] plumb, See also: chubby, Syn. ตุ้ย
อั๋น[ADJ] plump, See also: buxom, chubby, embonpoint, corpulent, zaftig, Syn. อวบอั๋น, อ้วน, ล่ำ
อูม[ADJ] plump, See also: distended, Syn. อวบ, Example: เมื่อเขาแต่งเครื่องแบบ ใส่หมวกแก๊ปแล้ว เขาดูหล่อเหลาไม่เลวแบบคนหน้าอูม, Thai definition: โป่งพอง, เบ่งนูนขึ้น
ตะกั่ว[N] lead, See also: plumbum, a heavy, comparatively soft, malleable metal, Syn. สารตะกั่ว, ธาตุตะกั่ว, Example: ตะกั่วสามารถนำมาใช้ในการเชื่อมโลหะได้, Thai definition: แร่จำพวกโลหะ มีลักษณะอ่อน ละลายตัวง่าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อั้นตั้น[adj.] (antan) EN: stocky ; chubby ; plump   
เอาขนออก[v. exp.] (ao khon øk) FR: plumer ; épiler
ใบมะกอก[n. exp.] (bai makøk) EN: hog plum leaves   
เบามาก[adj.] (bao māk) EN: as light as a feather (loc.)   FR: léger comme une plume (fig.)
ช่างประปา[n.] (chang prapā ) EN: plumber   FR: plombier [m]
ช่างท่อ[n. exp.] (chang thø) EN: plumber   FR: plombier [m]
ช่างวางท่อ[n. exp.] (chang wāng thø) EN: plumber   FR: plombier [m]
ดิ่ง[n.] (ding) EN: plumb   FR: plomb [m] ; fil à plomb [m]
ดิ่ง[v.] (ding) EN: fall down ; plummet ; straight down   FR: chuter
หีบไม้งาม [n. exp.] (hīp mai ngām) EN: Boxwood beauty ; Natal plum   

CMU English Pronouncing Dictionary
PLUM    P L AH1 M
PLUME    P L UW1 M
PLUMS    P L AH1 M Z
PLUMP    P L AH1 M P
PLUMB    P L AH1 M
PLUMES    P L UW1 M Z
PLUMER    P L UW1 M ER0
PLUM'S    P L AH1 M Z
PLUMBER    P L AH1 M ER0
PLUMERI    P L UW2 M EH1 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plum    (n) (p l uh1 m)
plumb    (v) (p l uh1 m)
plume    (v) (p l uu1 m)
plump    (v) (p l uh1 m p)
plums    (n) (p l uh1 m z)
plumbs    (v) (p l uh1 m z)
plumed    (v) (p l uu1 m d)
plumes    (v) (p l uu1 m z)
plummy    (j) (p l uh1 m ii)
plumps    (v) (p l uh1 m p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pflaume {f}; Zwetschge {f}; Zwetschke {f} [Ös.] | Pflaumen {pl}; Zwetschgen {pl}; Zwetschken {pl} [Ös.]plum | plums [Add to Longdo]
Pflaumenbaum {m} [bot.]plum (tree) [Add to Longdo]
Pflaumenkuchen {m}plum tart [Add to Longdo]
Pflaumenmus {n}plum jam [Add to Longdo]
Plumpheit {f}bearishness [Add to Longdo]
Plumpheit {f}dumpiness [Add to Longdo]
Plumpheit {f}plumpness [Add to Longdo]
Plumpheit {f}stumpiness [Add to Longdo]
Plumpheit {f}ungainliness [Add to Longdo]
Plumps {m}; Bö {f}bump [Add to Longdo]
plumpbearish [Add to Longdo]
plumpclownish [Add to Longdo]
plump {adv}clownishly [Add to Longdo]
plump {adv}clumsily [Add to Longdo]
plump {adj} | plumper | am plumpestendumpy | dumpier | dumpiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がた落ち[がたおち, gataochi] (n,vs) (value or amount) plummeting [Add to Longdo]
すってんころり;すってんころりん[, suttenkorori ; suttenkororin] (adv,adv-to) falling plump; falling down flat [Add to Longdo]
どかっと;どかと[, dokatto ; dokato] (adv) (on-mim) thuddingly; plumping down (like a heavy weight) [Add to Longdo]
どしん[, doshin] (adv-to,adv) (on-mim) plump; with a thud; heavily [Add to Longdo]
どたりと[, dotarito] (adv) (on-mim) with a flop; flump; plump [Add to Longdo]
ばったり;ばったん[, battari ; battan] (adv,adv-to) (1) (on-mim) with a clash; with a thud; with a bang; with a flop; plump; (2) (on-mim) unexpectedly (meeting someone); (3) (on-mim) suddenly (ending); abruptly (coming to a halt) [Add to Longdo]
ふっくら[, fukkura] (adv-to) (on-mim) (See ふっくり) fully; luxuriantly; fluffy; plump; soft and full [Add to Longdo]
ふっくり[, fukkuri] (adv-to) fully; luxuriantly; fluffy; plump; soft and full; corpulent [Add to Longdo]
ぼってり[, botteri] (adj-f) (1) fleshy; plump; chubby; corpulent; (vs) (2) to apply thickly; to slap on; to coat with something thick [Add to Longdo]
ぽちゃぽちゃ;ちゃぽちゃぽ;ぼちゃぼちゃ;ぴちゃぴちゃ;ピチャピチャ[, pochapocha ; chapochapo ; bochabocha ; pichapicha ; pichapicha] (adv,n,vs) (1) splash water; dabble in water; splashing sound; (adj-f) (2) (ぽちゃぽちゃ only) plump; chubby [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lǐ, ㄌㄧˇ, ] plum; surname Li [Add to Longdo]
李子[lǐ zi, ㄌㄧˇ ㄗ˙, ] plum [Add to Longdo]
李树[lǐ shù, ㄌㄧˇ ㄕㄨˋ, / ] plum tree [Add to Longdo]
[méi, ㄇㄟˊ, ] plum; plum flower; Japanese apricot (Prunus mume); surname Mei [Add to Longdo]
梅子[méi zi, ㄇㄟˊ ㄗ˙, ] plum [Add to Longdo]
梅花[méi huā, ㄇㄟˊ ㄏㄨㄚ, ] plum blossom [Add to Longdo]
水暖工[shuǐ nuǎn gōng, ㄕㄨㄟˇ ㄋㄨㄢˇ ㄍㄨㄥ, ] plumber; heating engineer [Add to Longdo]
水管工[shuǐ guǎn gōng, ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄢˇ ㄍㄨㄥ, ] plumber [Add to Longdo]
水管工人[shuǐ guǎn gōng rén, ㄕㄨㄟˇ ㄍㄨㄢˇ ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ, ] plumber [Add to Longdo]
管子工[guǎn zi gōng, ㄍㄨㄢˇ ㄗ˙ ㄍㄨㄥ, ] plumber; pipe-fitter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plum \Plum\, n. [AS. pl[=u]me, fr. L. prunum; akin to Gr. ?, ?.
   Cf. {Prune} a dried plum.]
   [1913 Webster]
   1. (Bot.) The edible drupaceous fruit of the {Prunus
    domestica}, and of several other species of {Prunus};
    also, the tree itself, usually called {plum tree}.
    [1913 Webster]
 
       The bullace, the damson, and the numerous varieties
       of plum, of our gardens, although growing into
       thornless trees, are believed to be varieties of the
       blackthorn, produced by long cultivation. --G.
                          Bentham.
    [1913 Webster]
 
   Note: Two or three hundred varieties of plums derived from
      the {Prunus domestica} are described; among them the
      {greengage}, the {Orleans}, the {purple gage}, or
      {Reine Claude Violette}, and the {German prune}, are
      some of the best known.
      [1913 Webster]
 
   Note: Among the true plums are;
 
   {Beach plum}, the {Prunus maritima}, and its crimson or
    purple globular drupes,
 
   {Bullace plum}. See {Bullace}.
 
   {Chickasaw plum}, the American {Prunus Chicasa}, and its
    round red drupes.
 
   {Orleans plum}, a dark reddish purple plum of medium size,
    much grown in England for sale in the markets.
 
   {Wild plum of America}, {Prunus Americana}, with red or
    yellow fruit, the original of the {Iowa plum} and several
    other varieties.
    [1913 Webster] Among plants called plum, but of other
    genera than {Prunus}, are;
 
   {Australian plum}, {Cargillia arborea} and {Cargillia
    australis}, of the same family with the persimmon.
 
   {Blood plum}, the West African {H[ae]matostaphes Barteri}.
 
   {Cocoa plum}, the Spanish nectarine. See under {Nectarine}.
    
 
   {Date plum}. See under {Date}.
 
   {Gingerbread plum}, the West African {Parinarium
    macrophyllum}.
 
   {Gopher plum}, the Ogeechee lime.
 
   {Gray plum}, {Guinea plum}. See under {Guinea}.
 
   {Indian plum}, several species of {Flacourtia}.
    [1913 Webster]
 
   2. A grape dried in the sun; a raisin.
    [1913 Webster]
 
   3. A handsome fortune or property; formerly, in cant
    language, the sum of [pounds]100,000 sterling; also, the
    person possessing it.
    [1913 Webster]
 
   4. Something likened to a plum in desirableness; a good or
    choice thing of its kind, as among appointments,
    positions, parts of a book, etc.; as, the mayor rewarded
    his cronies with cushy plums, requiring little work for
    handsome pay
    [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
   5. A color resembling that of a plum; a slightly grayish deep
    purple, varying somewhat in its red or blue tint.
    [PJC]
 
   {Plum bird}, {Plum budder} (Zool.), the European bullfinch.
    
 
   {Plum gouger} (Zool.), a weevil, or curculio ({Coccotorus
    scutellaris}), which destroys plums. It makes round holes
    in the pulp, for the reception of its eggs. The larva
    bores into the stone and eats the kernel.
 
   {Plum weevil} (Zool.), an American weevil which is very
    destructive to plums, nectarines, cherries, and many other
    stone fruits. It lays its eggs in crescent-shaped
    incisions made with its jaws. The larva lives upon the
    pulp around the stone. Called also {turk}, and {plum
    curculio}. See Illust. under {Curculio}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 plum
   adv 1: exactly; "fell plumb in the middle of the puddle" [syn:
       {plumb}, {plum}]
   2: completely; used as intensifiers; "clean forgot the
     appointment"; "I'm plumb (or plum) tuckered out" [syn:
     {clean}, {plumb}, {plum}]
   n 1: any of several trees producing edible oval fruit having a
      smooth skin and a single hard stone [syn: {plum}, {plum
      tree}]
   2: any of numerous varieties of small to medium-sized round or
     oval fruit having a smooth skin and a single pit
   3: a highly desirable position or assignment; "a political plum"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top