Search result for

plow

(73 entries)
(0.0117 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plow-, *plow*
English-Thai: Longdo Dictionary
plowing(n.) การไถพรวน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plow[N] คันไถ, See also: คราด
plow[VT] ไถดิน, See also: ไถกลับหน้าดินเพื่อการเพาะปลูก
plow[VI] ไถดิน, See also: ไถกลับหน้าดินเพื่อการเพาะปลูก
plow[VI] แล่นฝ่าผิวน้ำ
plowboy[N] เด็กไถนา, See also: เด็กชายท้องนา, เด็กบ้านนอก
plowman[N] คนที่ไถนา, Syn. ploughman
plowshare[N] ใบมีดของคันไถ, Syn. ploughshare

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
plow(เพลา) n. ไถ,เครื่องไถ,เครื่องกวาดหรือไถหิมะ,ดาวไถ vi. ไถกวาด,ไส,ปราบให้เรียบ,แล่นฝ่าผิวน้ำ., See also: ploughable adj. plowable adj. plougher n. plower n.
plowsharen. ใบไถ

English-Thai: Nontri Dictionary
plow(n) คันไถ,เครื่องไถ,เครื่องกวาดหิมะ
plow(vt) ไถนา,กวาด,ปราบให้เรียบ
plowman(n) คนไถนา,ชาวนา
plowshare(n) ใบมีดคันไถ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plow backจัดสรรกำไรเพื่อลงทุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Plowingการไถพรวน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A steamroller is plowing...รถบดถนนไอน้ำระเบิด Birthmarks (2008)
The whole point was to-- let him plow into some innocent bystander?ประเด็นทั้งหมดก็คือ ปล่อยเขา.. ให้เข้าสู่สภาพ innocent bystander? Joy (2008)
I was gonna take a walk down Plowers' trail after work.ฉันอยากไปเดินเล่นตามทาง ที่พลาวเวอร์หลังเลิกงานซักหน่อย The Lazarus Project (2008)
Right, and I have a cabin on Plowers' trail.ใช่ แต่ผมยังมีกระท่อมที่พลาวเวอร์ด้วย The Lazarus Project (2008)
Yeah, well at least Vanessa's not in Amsterdam... getting plowed by a bunch of European dudes.ใช่ แต่อย่างน้อย วาเนสซ่าก็ไม่อยู่อัมสเตอร์ดัม... ให้พวกหนุ่มยุโรปคอยรุมตอมอยู่ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
You just keep on plowing ahead with them blinders on,นายไถลไปกับพวกมันต่อไป แบบหูหนวกตาบอด Under & Out (2008)
That one New Year's Eve where she got so plowed she fell in the koi pond... where she landed on you, drunky sue.วันก่อนปีใหม่ปีนั้น ตอนที่เธอหมดท่าจนตกลงไปในบ่อ ตอนที่ถลามาที่คุณ ยัยขี้เมา Marry Me a Little (2009)
Pede versus car, plowed straight through a fence at an elementary school.Pede โดนรถชน ตรงลำตัวจนพุ่งไป ติดกำแพงโรงเรียนประถม No More Good Days (2009)
An 8-year-old boy. Car plowed straight through a fenceเด็กชายอายุ 8 ขวบ ถูกชนเฉี่ยวลากไปตรงรั้ว White to Play (2009)
They're the kind of rocks that you clear awaywhen you're plowing a field, so there's nothing distinguishing about them whatsoever, except for the awe-inspiring passage of time thing.นั่นเป็นชนิดของหิน ซึ่งคุณจะพบเห็นมัน เมื่อ... คุณทำการกลับผิวดิน ซึ่งนั่นไม่มีอะไรแตกต่าง เกี่ยวกับมัน ไม่ว่าอะไรก็ตาม The Plain in the Prodigy (2009)
And the white dwarf plows through that material Every orbit...และดาวสีขาวรวมสสารรอบวงโคจรเพื่อ... Incursion: Part 2 (2010)
I think they're going to plow.คิดว่าพวกเขากำลังจะมีอะไรกัน Chuck Versus the Fake Name (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
plowThey are plowing the field of wheat.
plowYoke the oxen to the plow.
plowIn order to get the soil ready for planting you must plow it.
plowAt that time the snow plow was certainly our hero.
plowFarmers turn up the soil with plows.
plowThe boat plowed the waves.
plowThe farmer plowed his field all day.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไถ[V] plough, See also: plow, turn over, dig, till, cultivate, Syn. ไถนา, Example: พ่อต้องตื่นแต่เช้าเพื่อไปไถกล้า, Thai definition: เอาไถเทียมควายหรือวัวเป็นต้นลากไปเพื่อกลับดิน
ไถ[N] plough, See also: plow, Syn. คันไถ, Example: ชาวนาต่างก็เดินแบกจอบแบกไถลงสู่ท้องทุ่งเพื่อเตรียมนา, Thai definition: เครื่องมือทำไร่ทำนาชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยคันไถ หางยาม ผาล หัวหมู ใช้ควายหรือวัวเป็นต้นลากไปเพื่อกลับดิน
การไถ[N] plow, See also: plough, shoving, Syn. การดัน, การเข็น, Example: การไถพรวนดินควรไถในช่วงต้นฤดูฝนเพราะดินไม่ชื้นมาก, Thai definition: การเคลื่อนไปไถลไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รถไถ[n.] (rot thai) EN: tractor (with a plow)   FR: motoculteur [m]
ไถ[v.] (thai) EN: plough = plow (Am.) ; turn over ; dig; till ; cultivate   FR: labourer ; travailler la terre

CMU English Pronouncing Dictionary
PLOW    P L AW1
PLOWS    P L AW1 Z
PLOWED    P L AW1 D
PLOWDEN    P L AW1 D AH0 N
PLOWING    P L AW1 IH0 NG
PLOWMAN    P L AW1 M AH0 N
PLOWSHARE    P L AW1 SH EY2 R
PLOWRIGHT    P L AW1 R AY2 T
PLOWMAN'S    P L AW1 M AH0 N Z
PLOWSHARES    P L AW1 SH EY2 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plow    (n) (p l au1)
plowed    (n) (p l au1 d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
スノープラウ;スノープロウ[, suno-purau ; suno-purou] (n) (See 除雪車) snow plow; snow plough [Add to Longdo]
プラウ[, purau] (n) plough; plow [Add to Longdo]
プルークボーゲン[, puru-kubo-gen] (n) snowplow (ger [Add to Longdo]
ラッセル[, rasseru] (n) (1) (abbr) (See ラッセル車) (Russell) snowplow; track-clearing vehicle; (2) carving a trail through deep snow (by foot when mountaineering); (P) [Add to Longdo]
ラッセル車[ラッセルしゃ, rasseru sha] (n) (Russell) snowplow; track-clearing vehicle [Add to Longdo]
ロータリー車[ロータリーしゃ, ro-tari-sha] (n) rotary snowplow; rotary snowplough [Add to Longdo]
間切る[まぎる, magiru] (v5r,vi) to plow through (a wave) (plough); to tack (against the wind) [Add to Longdo]
耕す[たがやす, tagayasu] (v5s,vt) to till; to plow; to plough; to cultivate; (P) [Add to Longdo]
七曜星[しちようせい, shichiyousei] (n) (1) (See 北斗七星) the Big Dipper; the Plough; the Plow; (2) (See 七曜・1) the seven luminaries (sun, moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn) [Add to Longdo]
秋耕[しゅうこう, shuukou] (n,vs) plowing right after the autumn harvest [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lí, ㄌㄧˊ, ] plow [Add to Longdo]
[lěi, ㄌㄟˇ, ] plow [Add to Longdo]
耕耘[gēng yún, ㄍㄥ ㄩㄣˊ, ] plowing and weeding; farm work; fig. to work or study diligently [Add to Longdo]
[sì, ㄙˋ, ] plow; plowshare [Add to Longdo]
[jí, ㄐㄧˊ, ] plow [Add to Longdo]
[bì, ㄅㄧˋ, ] plowshare; barb, lancet [Add to Longdo]
[huá, ㄏㄨㄚˊ, / ] plowshare; spade [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plow \Plow\, Plough \Plough\ (plou), n. [OE. plouh, plou, AS.
   pl[=o]h; akin to D. ploeg, G. pflug, OHG. pfluog, pfluoh,
   Icel. pl[=o]gr, Sw. plog, Dan. ploug, plov, Russ. plug',
   Lith. plugas.]
   1. A well-known implement, drawn by horses, mules, oxen, or
    other power, for turning up the soil to prepare it for
    bearing crops; also used to furrow or break up the soil
    for other purposes; as, the subsoil plow; the draining
    plow.
    [1913 Webster]
 
       Where fern succeeds ungrateful to the plow.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: Agriculture; husbandry. --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   3. A carucate of land; a plowland. [Obs.] [Eng.]
    [1913 Webster]
 
       Johan, mine eldest son, shall have plowes five.
                          --Tale of
                          Gamelyn.
    [1913 Webster]
 
   4. A joiner's plane for making grooves; a grooving plane.
    [1913 Webster]
 
   5. (Bookbinding) An implement for trimming or shaving off the
    edges of books.
    [1913 Webster]
 
   6. (Astron.) Same as {Charles's Wain}.
    [1913 Webster]
 
   {Ice plow}, a plow used for cutting ice on rivers, ponds,
    etc., into cakes suitable for storing. [U. S.]
 
   {Mackerel plow}. See under {Mackerel}.
 
   {Plow alms}, a penny formerly paid by every plowland to the
    church. --Cowell.
 
   {Plow beam}, that part of the frame of a plow to which the
    draught is applied. See {Beam}, n., 9.
 
   {Plow Monday}, the Monday after Twelth Day, or the end of
    Christmas holidays.
 
   {Plow staff}.
    (a) A kind of long-handled spade or paddle for cleaning
      the plowshare; a paddle staff.
    (b) A plow handle.
 
   {Snow plow}, a structure, usually [Lambda]-shaped, for
    removing snow from sidewalks, railroads, etc., -- drawn or
    driven by a horse or a locomotive.
    [1913 Webster] Plow

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plow \Plow\, Plough \Plough\ (plou), v. i.
   To labor with, or as with, a plow; to till or turn up the
   soil with a plow; to prepare the soil or bed for anything.
   --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Doth the plowman plow all day to sow ?  --Isa. xxviii.
                          24.
   [1913 Webster] Plowable

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plow \Plow\, Plough \Plough\, v. t. [imp. & p. p. {Plowed}
   (ploud) or {Ploughed}; p. pr. & vb. n. {Plowing} or
   {Ploughing}.]
   1. To turn up, break up, or trench, with a plow; to till
    with, or as with, a plow; as, to plow the ground; to plow
    a field.
    [1913 Webster]
 
   2. To furrow; to make furrows, grooves, or ridges in; to run
    through, as in sailing.
    [1913 Webster]
 
       Let patient Octavia plow thy visage up
       With her prepared nails.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
       With speed we plow the watery way.  --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bookbinding) To trim, or shave off the edges of, as a
    book or paper, with a plow. See {Plow}, n., 5.
    [1913 Webster]
 
   4. (Joinery) To cut a groove in, as in a plank, or the edge
    of a board; especially, a rectangular groove to receive
    the end of a shelf or tread, the edge of a panel, a
    tongue, etc.
    [1913 Webster]
 
   {To plow in}, to cover by plowing; as, to plow in wheat.
 
   {To plow up}, to turn out of the ground by plowing.
    [1913 Webster] Plow

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 plow
   n 1: a farm tool having one or more heavy blades to break the
      soil and cut a furrow prior to sowing [syn: {plow},
      {plough}]
   v 1: to break and turn over earth especially with a plow;
      "Farmer Jones plowed his east field last week"; "turn the
      earth in the Spring" [syn: {plow}, {plough}, {turn}]
   2: act on verbally or in some form of artistic expression; "This
     book deals with incest"; "The course covered all of Western
     Civilization"; "The new book treats the history of China"
     [syn: {cover}, {treat}, {handle}, {plow}, {deal}, {address}]
   3: move in a way resembling that of a plow cutting into or going
     through the soil; "The ship plowed through the water" [syn:
     {plow}, {plough}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top