Search result for

playboy

(33 entries)
(0.0177 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -playboy-, *playboy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
playboy[N] คนเจ้าชู้, See also: นักเที่ยว, เพล์บอย, Syn. gigolo, lecher

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
playboy(เพล'บอย) n. หนุ่มเจ้าสำราญ

English-Thai: Nontri Dictionary
playboy(n) หนุ่มเจ้าสำราญ,คนเจ้าชู้,เสือผู้หญิง,เพลย์บอย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So I'm probably delivering you to some billionaire playboy... who purchased you off the Internet...งั้นฉันอาจจะหลอกขายเธอให้เสี่ย ..ผ่านทางอิเตอร์เน็ตก็ได้นะ Babylon A.D. (2008)
That shit don't work twice playboy!มุขเก่าใช้ไม่ได้แล้วล่ะ ไอ้เบื๊อกเอ้ย Death Race (2008)
Playboy.เพลย์บอย. Episode #1.7 (2008)
I know you still consider me a playboy.ผมรู้ว่า คุณยังคิดว่าผมเป็นเพลย์บอย. Episode #1.9 (2008)
- The Playboy Mansion.\ - Playboy Mansion. The House Bunny (2008)
Now I live in the Playboy Mansion.และตอนนี้ฉันอาศัยอยู่ใน "Playboy Mansion" The House Bunny (2008)
Would you maybe stop giving me tickets if I told you I was having a really bad week... because I used to be a Playboy Bunny, but I got kicked out of the Mansion... because I'm 59 years old?คุณจะต้องหยุดให้ใบสั่งฉันแน่นอน ถ้าคุณรู้ว่าฉันเจอโชคร้ายอะไรมาบ้าง เพราะว่าฉันเป็น เพลย์บอย บันนี่ แต่ตอนนี้ฉันถูกไล่ออกจากคฤหาสน์ ด้วยเหตุผลที่ว่าฉันอายุ 59 ปีแล้ว The House Bunny (2008)
Oh, we are not posing for Playboy.โอ้ พวกเราคงไม่ไปโพสท่าให้เพลย์บอยนะ The House Bunny (2008)
You were in Playboy. "Girls with GEDs," right?คุณอยู่ที่เพลบอย "สาวๆกับ GEDs," ใช่มั้ยครับ? The House Bunny (2008)
Playboy. God. Can you believe it?เพลบอยหรอ ให้ตายสิ, นี่คุณเชื่อเขารึเปล่า? The House Bunny (2008)
We're gonna coordinate your pictorial... with a Playboy Channel documentary on the life of a centerfold.พวกเราจะเอา รูปของเธอ ไปลงสารคดีช่องเพลบอย ที่รายการชีวิตที่เซ๊นเตอร์โฟลด์ The House Bunny (2008)
She still does. I mean, she just wants to be back at the Playboy Mansion.เธอยังเป็นอย่างนั้น, ฉันหมายถึง เธอต้องการกลับไปบ้านของเธอ The House Bunny (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
playboyBurning the candle at both ends reduces the candle to wax in a hurry - just like a playboy having a pretty girl on each arm.
playboyIt is a toss-up whether the playboy will marry the blonde or the brunette; both girls are so beautiful.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพลย์บอย[N] playboy (only for males), See also: man whose chief interest is the pursuit of pleasure, Example: กิตติศัพท์ที่ว่าเขาเป็นหนุ่มเพลย์บอยนั้นเลื่องลือไปทั่วที่ทำงาน, Thai definition: สมญานามสำหรับผู้ชายที่เจ้าสำราญ เจ้าชู้, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนเจ้าชู้[n. exp.] (khon jaochū) EN: womanizer ; philanderer ; playboy ; man of loose morals   FR: coureur de jupons [m] ; don Juan [m] ; play-boy [m] ; libertin [m] ; dépravé [m] ; débauché [m] ; personne aux moeurs relâchées [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PLAYBOY    P L EY1 B OY2
PLAYBOY'S    P L EY1 B OY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
playboy    (n) (p l ei1 b oi)
playboys    (n) (p l ei1 b oi z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
プレイボーイ(P);プレーボーイ[, pureibo-i (P); pure-bo-i] (n) playboy; (P) [Add to Longdo]
女垂らし;女誑し[おんなたらし, onnatarashi] (n) guy who knows how to play the ladies; skillful playboy; lady-killer; philanderer; Don Juan [Add to Longdo]
道楽者[どうらくもの, dourakumono] (n) (See 遊び人) libertine; playboy [Add to Longdo]
軟派[なんぱ;ナンパ, nanpa ; nanpa] (n) (1) seducer; smooth talker; ladies' man; playboy; playgirl; (n,vs) (2) (uk) (col) (usu. written as ナンパ) (See 逆ナン) picking up women (on the street); (n) (3) (See 硬派・1) moderate party; moderate; (4) social story (in a newspaper, etc.); society columnist (of a newspaper); (5) bearish trader; bear [Add to Longdo]
浮かれ男[うかれおとこ, ukareotoko] (n) playboy [Add to Longdo]
遊び人[あそびにん, asobinin] (n) carouser; playboy; gambler [Add to Longdo]
遊客[ゆうかく, yuukaku] (n) sightseer; playboy; frequenter of red-light districts [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
花花公子[Huā huā gōng zǐ, ㄏㄨㄚ ㄏㄨㄚ ㄍㄨㄥ ㄗˇ, ] Playboy, #25,663 [Add to Longdo]
花心[huā xīn, ㄏㄨㄚ ㄒㄧㄣ, ] playboy; playgirl; the center of a flower [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  playboy
      n 1: a man devoted to the pursuit of pleasure [syn: {playboy},
           {man-about-town}, {Corinthian}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top