Search result for

play in

(42 entries)
(0.1708 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -play in-, *play in*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
play in[PHRV] เล่นดนตรีขณะ (บางคน) เดินเข้ามา, Syn. play out
play in[PHRV] ทำให้เพลิดเพลินไปกับเกม / การเล่นใน (สถานที่), See also: เล่นใน
play in[PHRV] แสดงดนตรีใน (สถานที่), See also: เล่นใน
play in[PHRV] เล่นในตำแหน่ง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Play Intelligence/Quotientความฉลาดทางการละเล่น
ผลการพัฒนาตนเองจากการเล่น และความสามารถการริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ระหว่างที่เล่นด้วยตนเอง ทั้งที่อาศัยอุปกรณ์การเล่นและไม่ใช้ ซึ่งการเล่นนี้ช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เล่นได้หลายด้าน ทั้งสติปัญญา (การคิด) ภาษา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม โดยเฉพาะเด็ก ๆ [สุขภาพจิต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And soon, the Great Umpire above will call close of play in this, the Second World War.จะเรียกอย่างใกล้ชิดของการ เล่น ในเรื่องนี้สงครามโลกครั้งที่ สอง How I Won the War (1967)
I'd just like to take this oppurtunity to thank you all so very much for allowing me to play in an important role in my daughters educationชาเขียวของพวกเรา ฉันว่ามันได้ที่แล้วนะ (4.วางมือซ้ายไว้ข้างล่าง ใช้มือขาวถือถ้วยชา) Full House (1987)
You know, I heard King Oliver play in New Orleans when I was 12.รู้ไม๊ ผมได้ยินว่า ราชาเพลง โอลิเวอร์ เล่นใน นิว ออร์ลีนส์ ตอนผมอายุ 12. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
- I don't wanna play in this. I don't wanna play.- ฉันไม่อยากจะเล่นในนี้. Hocus Pocus (1993)
Carl, you should know better than to let the boy play in here.คาร์ล นายควรจะรู้ดีนะว่า ไม่ให้เด็กเข้ามาเล่นที่นี่ Jumanji (1995)
- I dunk. Will I ever play in the N.B.A.? "It is decidedly so." Hmph.ดังค์ได้นะ ชั้นจะล่นให้ N.B.A. ชั้นตัดสินใจแล้ว Good Will Hunting (1997)
Go back to sleep. "Outlook"? That's the same thing that told you you was gonna play in the N.B.A.ผมได้ยินแววๆว่าคุณจะไปเล่นให้ NBA. Good Will Hunting (1997)
you'll play into their hands.ถ้าคุณเดิมพันทุกอย่างในหนึ่งการต่อสู้คุณจะเล่นอยู่ในมือของพวกเขา Princess Mononoke (1997)
Don't play in this room.อย่ามาเล่นในห้องนี้สิจ้ะ. Ringu (1998)
He used to go upstairs and play in Tomoko's room.เขาเคยขึ้นไปข้างบน และเล่นในห้องของ โทโมโกะ. Ringu (1998)
If you play in the sea, the goblins come to get you.ถ้าเธอเล่นสนุกในทะเล, พวกภูติจะมาเอาตัวไป. Ringu (1998)
will I get to play in the championship game?ผมจะได้เล่นรอบชิงมั้ย Never Been Kissed (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
play inA child can play in various ways of his own choosing.
play inChildren play in this park every day.
play inDon't play in the street.
play inDon't play in this room.
play inI play in a band.
play inI saw a kabuki play in Tokyo.
play inI think it dangerous for children to play in the pond.
play inIt is dangerous for children to play in the street.
play inIt is dangerous to play in the street.
play inThe children are at play in the garden.
play inThe children went to play in the park.
play inTheir mother let them play in the field.

Japanese-English: EDICT Dictionary
しらを切る;白を切る[しらをきる, shirawokiru] (exp,v5r) to feign ignorance; to pretend to be ignorant of; to play innocent; to brazen it out [Add to Longdo]
居グセ;居曲[いグセ(居グセ);いぐせ(居曲), i guse ( kyo guse ); iguse ( kyo kyoku )] (n) (See 曲・くせ・1,仕手・2) aural highlight of a noh play in which the main actor remains seated [Add to Longdo]
群れ遊ぶ[むれあそぶ, mureasobu] (v5b) to play in a group [Add to Longdo]
計略に乗る[けいりゃくにのる, keiryakuninoru] (exp,v5r) to fall into a trap; to play into another's hands [Add to Longdo]
惚ける(P);恍ける[とぼける, tobokeru] (v1,vi) (1) to play dumb; to feign ignorance; to play innocent; to have a blank facial expression; (2) to play the fool; (3) to be in one's dotage; (P) [Add to Longdo]
思う壺にはまる;思う壷にはまる;思うつぼにはまる[おもうつぼにはまる, omoutsubonihamaru] (exp,v5r) to turn out just as one wished; to play into the hands (of) [Add to Longdo]
棚に上げる[たなにあげる, tananiageru] (exp,v1) to be blind to one's shortcomings; to play innocent [Add to Longdo]
棚へ上げる[たなへあげる, tanaheageru] (exp,v1) to be blind to one's shortcomings; to play innocent [Add to Longdo]
表示指令[ひょうじしれい, hyoujishirei] (n) {comp} display command; display instruction [Add to Longdo]
表示命令[ひょうじめいれい, hyoujimeirei] (n) {comp} display command; display instruction [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
多幕剧[duō mù jù, ㄉㄨㄛ ㄇㄨˋ ㄐㄩˋ, / ] play in several acts; full-length drama [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
表示指令[ひょうじしれい, hyoujishirei] display command, display instruction [Add to Longdo]
表示命令[ひょうじめいれい, hyoujimeirei] display command, display instruction [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top