Search result for

plausible

(31 entries)
(0.0292 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plausible-, *plausible*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plausible[ADJ] คล่อง
plausible[ADJ] น่ามีเหตุผล, See also: พอเข้าที, น่าจะเป็นจริง, พอฟังขึ้น, Syn. probable, Ant. implausible

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
plausible(พลอ'ซะเบิล) adj. เป็นไปได้,มีเหตุผล,พอฟังได้,น่าเชื่อถือได้,มีฝีปากดี,นิ่มนวล

English-Thai: Nontri Dictionary
plausible(adj) มีเหตุผล,น่าเชื่อถือ,เป็นไปได้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If she was murdered, it's plausible there was a sloppy investigation.แต่มีบางสิ่งที่เราไม่รู้หายไป ก่อนที่เธอจะเสียชีวิต Deep Throat (1993)
We leave for the very plausible state of Oregon at 8am.เจอกันพรุ่งนี้เช้านะ... . Scully เช้าตรู่เลยนะ Deep Throat (1993)
- Too smooth and plausible by half!-นุ่มนวลและคล่องแคล่วเกินไปเป็นครึ่ง Episode #1.5 (1995)
- Sounds plausible.- ฟังดูมีเหตุผล Anastasia (1997)
Mrs. Windham with a gun in her hand... to make your story plausible.คุณนายวินด์แฮมถือปืนอยู่ในมือ เพื่อให้เรื่องของคุณมีเหตุผล ถูกมั้ยคะ Legally Blonde (2001)
Well, I was just asking. It seemed plausible.ฉันก็แค่ถามดู เพราะมันก็เป็นไปได้ Juno (2007)
With plausible plot development, don't you?คิดไว้ยังงั้นแล้วหรอไง Funny Games (2007)
Just when you thought plausible deniability was gonna save your ass.หนูไม่รู้อะไรทั้งนั้น Chapter Seventeen 'Company Man' (2007)
It is a bizarrely plausible, and yet...มันเป็นอะไรที่แปลกมา แต่ว่า... Slumdog Millionaire (2008)
I'm just saying it's perfectly plausible that you're in here to discuss dinner plans with me, your boyfriend.ผมหมายความว่ามันก็ไม่ได้แปลกอะไร ที่คุณจะมาที่นี่ เพื่อปรึกษากับแฟนคุณ ว่าเย็นนี้จะทานอะไรกันดี Chuck Versus the Cougars (2008)
Plausible deniability.คำปฏิเสธที่น่าเชื่อถือ Finding Freebo (2008)
Oh, it is plausible thatโอ้ นี่เชื่อได้ว่า Harbingers in a Fountain (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
plausibleA more plausible proposal is the one Leech presented in conjunction with Emmet's theory.
plausibleYour explanation sounds plausible, but it just doesn't hold water.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มีเหตุผล[adj.] (mī hētphon) EN: reasonable ; rational ; logical ; practical ; plausible   FR: raisonnable ; rationnel ; pratique ; logique

CMU English Pronouncing Dictionary
PLAUSIBLE    P L AO1 Z AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plausible    (j) (p l oo1 z @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
glaubhaft {adj} | glaubhafter | am glaubhaftestenplausible | more plausible | most plausible [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
御尤も;ご尤も[ごもっとも, gomottomo] (exp) (1) You are quite right; (adj-na,adv) (2) (pol) (See 尤も) plausible; natural [Add to Longdo]
実しやか;真しやか;誠しやか[まことしやか, makotoshiyaka] (adj-na) (uk) plausible (e.g. of a rumour); believable (e.g. of a story); specious (e.g. of an argument); credible (e.g. of a lie); looking very like the truth [Add to Longdo]
然る事;さる事[さること, sarukoto] (n) (1) (uk) something like that; that sort of thing; (2) something natural; something plausible [Add to Longdo]
体のいい;体の良い;体のよい[ていのいい(体のいい;体の良い);ていのよい(体の良い;体のよい), teinoii ( karada noii ; karada no yoi ); teinoyoi ( karada no yoi ; karada noyoi )] (exp,adj-f) a nice way of saying; a diplomatic way of saying; fine; plausible [Add to Longdo]
尤も[もっとも, mottomo] (adj-na,adv,conj,n) quite right; plausible; natural; but then; although; (P) [Add to Longdo]
尤もらしい[もっともらしい, mottomorashii] (adj-i) (1) plausible; believable; (2) solemn; dignified; serious; (P) [Add to Longdo]
有力[ゆうりょく, yuuryoku] (adj-na,n) (1) (See 有力者) influential; prominent; (2) (See 有力候補) strong; likely; plausible; potent; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plausible \Plau"si*ble\, a. [L. plausibilis praiseworthy, from
   plaudere, plausum, to applaud, clap the hands, strike, beat.]
   1. Worthy of being applauded; praiseworthy; commendable;
    ready. [Obs.] --Bp. Hacket.
    [1913 Webster]
 
   2. Obtaining approbation; specifically pleasing; apparently
    right; specious; as, a plausible pretext; plausible
    manners; a plausible delusion. "Plausible and popular
    arguments." --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   3. Using specious arguments or discourse; as, a plausible
    speaker.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]
 
   Syn: {Plausible}, {Specious}.
 
   Usage: Plausible denotes that which seems reasonable, yet
      leaves distrust in the judgment. Specious describes
      that which presents a fair appearance to the view and
      yet covers something false. Specious refers more
      definitely to the act or purpose of false
      representation; plausible has more reference to the
      effect on the beholder or hearer. An argument may by
      specious when it is not plausible because its
      sophistry is so easily discovered.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 plausible
   adj 1: apparently reasonable and valid, and truthful; "a
       plausible excuse" [ant: {implausible}]
   2: given to or characterized by presenting specious arguments;
     "a plausible liar"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top