Search result for

plants

(63 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plants-, *plants*, plant
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Plantsพืช [TU Subject Heading]
Plants Edibleพืชอาหาร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Plants in liteatureพืชในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Plants lectinsเลกตินจากพืช [TU Subject Heading]
Plants, Cultivatedพืชเพาะปลูก [TU Subject Heading]
Plants, Edibleพืชที่กินได้ [TU Subject Heading]
Plants, Effect of soil moisture ความชื้นในดินกับพืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Plants, Fossilซากพืชดึกดำบรรพ์ [TU Subject Heading]
Plants, Ornamentalไม้ประดับ [TU Subject Heading]
Plants, Protection ofการคุ้มครองพันธุ์พืช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Plants sprayed with NAA and STS + NAA did not differ in bract survival time (29.57 aPlants sprayed with NAA and STS + NAA did not differ in bract survival time (29.57 and 29.85 days, respectively; P = 0.997),

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It is not killing all the plants.มันไม่ได้ทำลายพืชทั้งหมด The Labyrinth of Gedref (2008)
What could kill all the plants other than a disease?อะไรที่จะสามารถทำลายพืชทั้หมดได้ถ้าไม่ใช่โรค The Labyrinth of Gedref (2008)
It's only killing plants we can eat?มันจะทำลายเฉพาะพืชผลที่เราสามารถกินได้เท่านั้น The Labyrinth of Gedref (2008)
- You do? - It's the plants.- คุณรู้หรอ The Happening (2008)
Oh, plants react to human stimulus. They've proved it in tests.พืชตอบสนองการกระตุ้นจากมนุษย์ พวกเขาพิสูจน์แล้ว The Happening (2008)
You know, plants have the ability to target specific threats.พืชมีความสามารถในการเล็งไปที่การคุมคามได้ The Happening (2008)
Tobacco plants, when attacked by Heliothis caterpillars will send out a chemical attracting wasps to kill just those caterpillars.ต้นยาสูบ เมื่อถูกโจมตีโดยหนอนผีเสื้อเฮลิโอติส มันจะส่งสารเคมีที่ดึงดูดตัวต่อเพื่อฆ่าพวกหนอนผีเสื้อ The Happening (2008)
We don't know how plants attain these abilities.เราไม่รู้ว่าพืชมีความสามารถนี้ได้ยังไง The Happening (2008)
Plants have the ability to communicate with other species of plants.พืชสามารถสื่อสารกับพืชจำพวกอื่นได้ The Happening (2008)
What if it is the plants?ถ้ามันเป็นพืชล่ะ The Happening (2008)
Maybe people are setting off the plants?ผู้คนอาจจะทำให้พืชทำงาน The Happening (2008)
Why aren't they looking into nuclear power plants?ทำไมพวกเขาถึงไม่มองไปที่โรงงานผลิตนิวเคลียร์ The Happening (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
plantsAbsence of rain caused the plants to die.
plantsAir pollution prevents some plants from growing well.
plantsAll plants need water and light.
plantsA long spell of rainy weather is harmful to plants.
plantsAlong with the plants, animal life, too, was developing in harmony with the strict requirements of the land.
plantsAn absence of rain caused wild plants to die.
plantsAnimals and plants have the right to live, and men even more so.
plantsAnimals and plants live on this planet.
plantsAre you creating for us a future world where there is a greater danger of skin cancer, weakened bodies, less food and fewer plants and animals?
plantsAs food and drink is to animals, so are rain and sunshine to plants.
plantsBotany deals with the study of plants.
plantsBotany is the scientific study of plants.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กั้นบัง[n.] (kanbang) EN: name of Thai plants   
ไม้คลุมดิน [n. exp.] (māi khlum din) EN: groundcover ; ground covering plants   
ไม้คลุมดิน [n. exp.] (māi klum din) EN: groundcover ; ground covering plants   FR: plante rampante [f]
พืชสวน[n. exp.] (pheūt sūan) EN: garden plants   FR: plante de jardin [f]
รดน้ำต้นไม้[v. exp.] (rotnām tonmāi) EN: water the plants ; water the garden   FR: arroser les plantes
รดต้นไม้[v.] (rot ton mai) EN: water (plants)   FR: arroser (plantes)
ต้น[classif. (n.)] (ton) EN: [classif. : trees, bushes, plants; posts, columns]   FR: [classif. : arbres, arbustes, arbrisseaux, plantes; poteaux]
ว่านกำบัง[n. exp.] (wān kambang) EN: name of Thai plants   

CMU English Pronouncing Dictionary
PLANTS    P L AE1 N T S
PLANTS'    P L AE1 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plants    (v) (p l aa1 n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Plantschbecken {n}; Planschbecken {n} [alt]paddle pond; paddling pool [Add to Longdo]
plantschen; planschen [alt] | plantschend; planschend [alt] | plantschtto splash around; to swash | splashing; swashing | splashes; swashes [Add to Longdo]
plantschen; planschen; bespritzen | plantschend; planschend; bespritzend | geplantscht; geplanscht; bespritzt | plantscht; planscht; bespritzt | plantschte; planschte; bespritzteto dabble | dabbling | dabbled | dabbles | dabbled [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アオイ目[アオイもく, aoi moku] (n) Malvales (order of plants) [Add to Longdo]
アブラナ科;油菜科[アブラナか(アブラナ科);あぶらなか(油菜科), aburana ka ( aburana ka ); aburanaka ( abura na ka )] (n) Brassicaceae (cabbage family of plants) [Add to Longdo]
アルテミシア属[アルテミシアぞく, arutemishia zoku] (n) (See ヨモギ属) Artemisia (genus of a between 200 to 400 species of plants in the daisy family Asteraceae) [Add to Longdo]
イチイ目[イチイもく, ichii moku] (n) (obs) (See マツ目) Taxales (order of plants) [Add to Longdo]
イチョウ目[イチョウもく, ichou moku] (n) Ginkgoales (order of plants) [Add to Longdo]
イネ科;稲科[イネか(イネ科);いねか(稲科), ine ka ( ine ka ); ineka ( ine ka )] (n) Poaceae (grass family of plants); Gramineae [Add to Longdo]
イラクサ目[イラクサもく, irakusa moku] (n) (obs) (See バラ目) Urticales (order of plants) [Add to Longdo]
オトギリソウ科;弟切草科[オトギリソウか(オトギリソウ科);おとぎりそうか(弟切草科), otogirisou ka ( otogirisou ka ); otogirisouka ( otogirisou ka )] (n) Clusiaceae (family of plants including St. John's worts and mangosteens); Guttiferae [Add to Longdo]
カキノキ目[カキノキもく, kakinoki moku] (n) Ebenales (order of plants) [Add to Longdo]
キンポウゲ目[キンポウゲもく, kinpouge moku] (n) Ranunculales (order of plants) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
动植物[dòng zhí wù, ㄉㄨㄥˋ ㄓˊ ˋ, / ] plants and animals; flora and fauna, #16,792 [Add to Longdo]
[huì, ㄏㄨㄟˋ, ] plants, #31,417 [Add to Longdo]
国花[guó huā, ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄚ, / ] plants chosen to represent geographical areas, #45,380 [Add to Longdo]
[chè, ㄔㄜˋ, ] plants sprouting, #92,436 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top