Search result for

plan

(215 entries)
(0.0175 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plan-, *plan*
English-Thai: Longdo Dictionary
planned re-enactment(n phrase) แผนประกอบคำรับสารภาพ
planned re-enactment(n phrase) แผนประกอบคำรับสารภาพ เช่น One year a planned re-enactment was canceled because a student died in a car crash a few days before the event was to happen.
plant breeders' rights(n) สิทธิของผู้ปรับปรุงพันธุ์ ย่อว่า PBR
plantain(n) กล้วยกล้าย, กล้าย พบและใช้รับประทานมากในทวีปแอฟริกา เช่น How to cook plantain is a matter of choice. You can cook plantain fried, boiled or baked.
global planning(n) การวางแผนระดับสากล
hardy plant(n) พืชที่ทนต่อความหนาวเย็นของน้ำค้างในฤดูหนาวได้
swan plant(n) หงส์เหิร เป็น พืชตระกูลเดียวกับดอกรัก ผลพองกลมเป็นสีเขียวมีขนสั้นๆ ปัจจุบันนิยมนำมาจัดดอกไม้
Image:
reconnaissance plane(n phrase ) เครื่องบินลาดตระเวน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plan[N] แผนการ, See also: แผนงาน, แผน, โครงการ, Syn. plot, procedure
plan[N] แบบแปลน, See also: แผนผัง, แบบ, Syn. drawing, floor plan
plan[VI] วางแผน
plan[VT] วางแผน, See also: วางโครงการ, วางแผนงาน, กะแผนการ, Syn. plot, scheme
plan[VT] ออกแบบ, See also: เขียนแบบแปลน, Syn. design
plane[N] เครื่องบิน, See also: เรือบิน, Syn. aircraft, airliner
plane[VI] บินร่อน, See also: ร่อน, Syn. glide, soar
plane[VI] (เรือ) แล่นแฉลบ, See also: แล่นไปเหนือผิวน้ำ
plane[N] พื้นราบ, See also: ที่ราบ, แนวราบ, ผิวหน้าที่ราบ
plane[ADJ] ระนาบ, See also: ราบ, แบนราบ, ตามแนวราบ, Syn. flat, smooth

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
plan(แพลน) n. แผน,แผนการ vi.,vt. วางแผน, Syn. scheme
plane(เพลน) n. พื้นราบ,หน้าราบ,แนวราบ,เครื่องบิน,กบ,กบไสไม้,ไม้ปาดปูน adj. ราบ,แบน vt. ไสกบ,ทำให้เรียบ
planer(เพลน'เนอะ) n. กบไส,เครื่องไสโลหะ,ไม้ปาดปูน,ไม้ตอกตัวพิมพ์
planet(แพลน'นิท) n. ดาวนพเคราะห์,ดาวเคราะห์
planetarium(แพลนนิแท'เรียม) n. หอดูดาว,ท้องฟ้าจำลอง
planetary(แพลน'นิเทอรี) adj. เกี่ยวกับดาวนพเคราะห์,พเนจร,เคลื่อนที่,เร่ร่อน,เกี่ยวกับโลก
planetoid(แพลน'นิทอยดฺ) n. =asteroid (ดู)
plank(แพลงคฺ) n. แผ่นกระดาน,ไม้กระดาน,สิ่งค้ำจุน,สาระสำคัญของนโยบาย. vt. ปูกระดาน
planking(แพลง'คิง) n. แผ่นกระดานสำหรับปูพื้น,การปูกระดาน
plankton(แพลงคฺ'เทิน) n. สิ่งมีชีวิต (พืชและสัตว์) เล็ก ๆ ที่ลอยอยู่ในน้ำตามธรรมชาติ, See also: plantonic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
plan(n) แผนการ,แผนผัง,โครงการ,แผนที่,แบบ,หนทาง
plan(vt) วางแผน,ทำแผนผัง,กะโครงการ,ออกแบบ,ทำแผนที่
plane(adj) ราบ,แบน,เป็นแนวราบ,เป็นพื้นระนาบ
plane(n) เครื่องบิน,ระนาบ,ระดับชั้น,ที่ราบ,กบไสไม้,แนวราบ
plane(vt) ไสไม้,ปรับให้เรียบ
planet(n) ดาวเคราะห์
planetarium(n) หอดูดาว,ท้องฟ้าจำลอง
planetary(adj) เกี่ยวกับดวงดาว,ซึ่งเคลื่อนที่,พเนจร,ซึ่งท่องเที่ยวไป
plank(n) ไม้กระดาน,แผ่นกระดาน
plank(vt) ปูกระดาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plan๑. แผน๒. แบบแผน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
planแผน, ผัง, แผนผัง, แผนงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
planผัง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plan, city-manager; plan, council-managerเทศบาลแบบสภาและผู้จัดการ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
plan, commissionเทศบาลแบบคณะกรรมาธิการ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
plan, commission-managerเทศบาลแบบคณะเทศมนตรีและผู้จัดการนคร (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
plan, council-manager; plan, city-managerเทศบาลแบบสภาและผู้จัดการ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
plan, strong-mayorเทศบาลแบบนายกเทศมนตรีมีอำนาจมาก (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
plan, weak-mayorเทศบาลแบบนายกเทศมนตรีมีอำนาจน้อย (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
planar graphกราฟเชิงระนาบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Plan position indicator (PPI)แพลน โพซิชัน อินดิเคเตอร์ [อุตุนิยมวิทยา]
Plan Puebla-Panamaสมาชิก เม็กซิโก เบลิซ กัวเตมาลา ฮอนดูรัส เอลซัลวาดอร์ นิการากัว คอสตาริกา และปานามา วัตถุประสงค์ ริเริ่มโดยประธานาธิบดี Vicente Fox ของเม็กซิโก เมื่อปี พ.ศ. 2543 เพื่อแสวงหาความร่วมมือและให้การสนับสนุนด้านเงินทุนแก่ประเทศภูมิภาค อเมริกากลางในการเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคมและสาธารณูปโภค เช่น ถนน สายส่งไฟฟ้า ท่อก๊าซ ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจจากเม็กซิโกลงไปยังประเทศทางตอนใต้ ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศร่วมกัน และเพื่อแก้ไขปัญหาการอพยพของแรงงานผิดกฎหมายจากประเทศในแถบอเมริกากลางเข้า สู่เม็กซิโก หมายเหตุ Puebla เป็นชื่อเมืองทางตะวันตกเฉียงใต้ของเม็กซิโก และเป็นจุดเริ่มต้นโครงการ ซึ่งสิ้นสุดที่ปานามา [การทูต]
Planck's constantค่าคงตัวของพลังค์, ค่าคงตัวสากลใช้สัญลักษณ์ h  มีค่าเท่ากับ 6.261 x 10-34 จูลวินาที [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Planeระนาบ [TU Subject Heading]
plane of polarizationระนาบโพลาไรเซชัน, ระนาบของการสั่นของคลื่นโพลาไรซ์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
plane tableplane table, โต๊ะสำรวจ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
planetดาวเคราะห์, ดาวที่เป็นบริวารของดวงอาทิตย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Planetariumท้องฟ้าจำลอง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Planetariumsท้องฟ้าจำลอง [TU Subject Heading]
Planetary ringวงแหวน (ดาราศาสตร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
plane mirror (n ) กระจกเงา
plankton (n ) แพลงก์ตอน
plant (n) อาคาร
See also: S. building,
plant disease destroying substanceสารป้องกันกำจัดโรคพืช
plant distillate cream (n) เกี่ยวกับผม
plant seedเมล็ดพันธุ์พืช
Plants sprayed with NAA and STS + NAA did not differ in bract survival time (29.57 aPlants sprayed with NAA and STS + NAA did not differ in bract survival time (29.57 and 29.85 days, respectively; P = 0.997),

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Brown's always been my plan,มหาลัยบราวน์ เป็นสิ่งที่หนูใฝ่ฝันมาตลอด New Haven Can Wait (2008)
And how exactly are you planning to do that? By showing up.และนายมีแผนอ่ะไร/ฉันจะทำให้ดูเอง New Haven Can Wait (2008)
Hey, mom. Change of plans.เฮ้ แม่ค่ะ เปลี่ยนแผน New Haven Can Wait (2008)
What you want gets trumped by what I want. Plan "b."หนูต้องการความกล้าหาญที่จะทำ แผน บี New Haven Can Wait (2008)
What happened to your master plan,เกิดอะไรขึ้นกับแผนการหลัก New Haven Can Wait (2008)
Maybe about what my plans are for tonight?อย่างเช่น คืนนี้มีแพลนจะทำอะไร New Haven Can Wait (2008)
You might want to make other plans.เธอคงต้องหาวิธีอื่นแล้วล่ะ New Haven Can Wait (2008)
Your new plan to get my attention?หรือเป็นแผนเรียกร้องความสนใจจากฉัน? New Haven Can Wait (2008)
Or was it your plan all along just to get me out of the way?หรือมันจะเป็นแผนเขี่ยฉันออกวะ New Haven Can Wait (2008)
Bart brought it from paris. It had its own seat on his plane.บาร์ทซื้อมาให้จากปารีสจ๊ะ / มันได้ที่นั่งส่วนตัวบนเครื่องบินเชียวนะ Chuck in Real Life (2008)
So who are you planning to share it with?งั้น ใครกันที่เธอคิดว่าอยากให้มาร่วมยินดีด้วย ? Pret-a-Poor-J (2008)
Dan, it's not like I planned on it, all rightแดน/Nมันไม่ใช่ที่ฉันคิดไว้/Nเอาละ There Might be Blood (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
planWhat would you do if you saw a man from another planet?
planThe committee are all for the plan.
planThe trees are planted at intervals of thirty meters.
planMy plane leaves at six o'clock.
planIt is important that we make plans in relation to anticipated changes.
planIn our plans we failed to take the weather into account.
planHis plan will call for a lot of money.
planPlease bring your plan up at the meeting.
planWe must accommodate our plan to these new circumstances.
planLight is no less necessary to plants than water.
planPlant growth and productivity react sharply to a complex combination of temperature and moisture.
planI want to be in on your plan.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผังงาน[N] plan, See also: scheme, chart, Syn. แผนผังงาน, Example: โปรแกรมที่ซับซ้อนต้องเขียนผังงานหลายหน้ากระดาษ, Count unit: ผัง, Thai definition: แบบที่เขียนย่อหรือขยายจากของต่างๆ เพื่อใช้ในการทำงาน
มีแผน[V] plan, See also: have a plan, Example: เขาสงสัยว่าที่หลานชายทำดีกับเขานั้น ต้องมีแผนอะไรสักอย่าง, Thai definition: กำหนดสิ่งที่จะกระทำไว้ล่วงหน้า
วางแผนการ[V] plan, Syn. วางแผน, กำหนดแผนการ, Example: คนร้ายวางแผนการไว้อย่างรัดกุม แต่ก็ไม่สามารถหนีพ้นกฎหมายไปได้, Thai definition: กำหนดแผนงานเอาไว้เป็นแนวในการดำเนินการ
ไม้[N] plant, See also: tree, Syn. ต้นไม้, พืช, Count unit: ต้น
โรงงาน[N] factory, See also: plant
ชาวนาชาวไร่[N] farmer, See also: planter, grower, horticulturist, agriculturist, gardener, Syn. เกษตรกร, Example: ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการที่เศรษฐกิจพังทลายมากที่สุด ได้แก่ เกษตรกร ชาวนาชาวไร่ และคนยากจน, Thai definition: ผู้มีอาชีพทำนาทำไร่, ผู้ทำการเกษตรกรรม
โรงงาน[N] factory, See also: plant, workshop, Example: เครื่องบินปีกสองชั้นของเราลำแรก ซึ่งผลิตออกมาจากโรงงานที่ดอนเมืองได้บินขึ้นสู่อากาศแล้ว, Count unit: โรง, แห่ง, Thai definition: อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรหรือใช้คนงาน สำหรับทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง เก็บ รักษา หรือทำลายสิ่งใดๆ ทั้งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กำหนดในกฎกระทรวง
สวน[N] garden, See also: plantation, park, enclosure, orchard, Example: สมัยก่อน ถนนจากธนบุรีไปยังนครปฐมไม่มีถนนหนทาง แต่เต็มไปด้วยคูคลอง ร่อง สวน ทุ่งนา, Count unit: ไร่, สวน, แปลง, Thai definition: บริเวณที่ปลูกต้นไม้เป็นจำนวนมาก ซึ่งกั้นเป็นขอบเขตไว้ เป็นคำกล่าวทั่วๆ ไป, ถ้าต้องการกล่าวว่าเป็นสวนชนิดใด ลักษณะใด ก็มีคำอื่นประกอบหลังบอกให้ทราบโดยเฉพาะ, โดยปริยายหมายถึงสถานที่ซึ่งมีลักษณะเช่นนั้นในบางกรณี
แผนผัง[N] diagram, See also: plan, layout, scheme, plot, Example: หน้าบันไดเลื่อนจะมีแผนผังบอกที่ตั้งร้านค้าต่างๆ ที่อยู่บนชั้นนั้น, Count unit: ผัง, Thai definition: แบบเขียนย่อหรือขยายจากสิ่งของต่างๆ
เพาะปลูก[V] cultivate, See also: plant, grow, Syn. เพาะเลี้ยง, Example: น้ำท่วมคราวนี้ทำให้เกษตรกรไม่สามารถเพาะปลูกพืชผลต่างๆ ได้, Thai definition: ทำให้ต้นไม้หรือเมล็ดงอกออกมาแล้วเจริญเติบโตต่อไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาศยาน[n.] (ākātsayān) EN: aircraft ; airplane ; aeroplane ; airship   FR: avion [m]
อากาเว่[n. exp.] (ākāwē) EN: Century Plant ; Agave ; maguey ; Agave americana   FR: agave [m]
อรรถาธิบาย[n.] (atthāthibāi) EN: explanation   
แบบ[] (baēp) EN: plan ; scheme   
แบบบ้าน[n. exp.] (baēp bān) FR: plan de maison [m]
แบบแปลน[n. exp.] (baēp plaēn) EN: drawing plan   FR: plan d'architecte [m]
แบบแปลนบ้าน[n. exp.] (baēp plaēn bān) EN: house plan   FR: plan de maison [m]
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
บิน[v.] (bin) EN: fly   FR: voler ; planer
บนเครื่องบิน[n. exp.] (bon khreūangbin) EN: aboard (an aeroplane)   FR: à bord (d'un avion)

CMU English Pronouncing Dictionary
PLAN    P L AE1 N
PLANO    P L EY1 N OW0
PLANS    P L AE1 N Z
PLANK    P L AE1 NG K
PLANT    P L AE1 N T
PLANE    P L EY1 N
PLANCK    P L AE1 NG K
PLANTZ    P L AE1 N T S
PLANER    P L EY1 N ER0
PLANAR    P L EY1 N ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plan    (v) (p l a1 n)
plane    (v) (p l ei1 n)
plank    (v) (p l a1 ng k)
plans    (v) (p l a1 n z)
plant    (v) (p l aa1 n t)
planed    (v) (p l ei1 n d)
planes    (v) (p l ei1 n z)
planet    (n) (p l a1 n i t)
planks    (v) (p l a1 ng k s)
plants    (v) (p l aa1 n t s)

German-Thai: Longdo Dictionary
planen(vt) |plante, hat geplant| วางแผน , See also: vorhaben
Planet(n) |der, pl. Planeten| ดาวเคราะห์
wie geplantอย่างที่คิดไว้, อย่างที่วางแผนไว้, See also: planen
Stadtplan(n) |der, pl. Stadtpläne| แผนที่เมือง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
planerischer Abstimmungsprozessprocess of coordination of planning [Add to Longdo]
Bundesverkehrswegeplan {m}Plan for Federal Traffic Routes [Add to Longdo]
Plan {m}; Entwurf {m}plan [Add to Longdo]
Plan {m}; Anlage {f}; Entwurf {m}; Konzept {n}; Konzeption {f}conception [Add to Longdo]
Plan {m}; Strategieplan {m}roadmap [Add to Longdo]
Planansenkkopf {m} [techn.]spotfacing cutter [Add to Longdo]
Plandrehmeißel {m}; Plandrehwerkzeug {m} [techn.]facing tool [Add to Longdo]
Plane {f}tarpaulin; awning [Add to Longdo]
Plane {f}; Tuch {n}blanket [Add to Longdo]
Planeinsenker {m} [techn.]counterbore [Add to Longdo]
Planer {m}; Planerin {f}designer [Add to Longdo]
Planet {m} | Planeten {pl}planet | planets [Add to Longdo]
Planetarium {n}planetarium [Add to Longdo]
Planetengetriebe {n} [techn.]planetary gear [Add to Longdo]
Planetenrad {n} [techn.]planetary wheel [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
plan de la ville(n) |m| ผังเมือง, แผนที่เมือง

Japanese-English: EDICT Dictionary
蕓薹;うん薹[うんだい;うんたい;ウンダイ;ウンタイ, undai ; untai ; undai ; untai] (n) (See 油菜) rape (seed oil plant, Brassica campestris); Chinese colza; yuntai [Add to Longdo]
C3植物[シーさんしょくぶつ, shi-sanshokubutsu] (n) C3 plant (any plant, such as rice, that uses C3 carbon fixation) [Add to Longdo]
C4植物[シーよんしょくぶつ, shi-yonshokubutsu] (n) C4 plant (any plant, such as corn, that uses C4 carbon fixation) [Add to Longdo]
CAM植物[カムしょくぶつ, kamu shokubutsu] (n) CAM plant (any plant, such as the pineapple, that uses crassulacean acid metabolism) [Add to Longdo]
MiG[ミグ, migu] (n) (uk) Mig (Russian aeroplane, airplane); MIG; (P) [Add to Longdo]
あらかじめ計画;予め計画[あらかじめけいかく, arakajimekeikaku] (exp) advance plans; forward plans [Add to Longdo]
お取り置き[おとりおき, otorioki] (n) layaway; lay-bye; layaway plan [Add to Longdo]
お手盛り;御手盛り[おてもり, otemori] (n) making arbitrary decisions which benefit oneself; self-approved plan [Add to Longdo]
お田植え祭;お田植え祭り;御田植え祭り;御田植え祭[おたうえまつり, otauematsuri] (n) (1) shrine ritual held with the first two months of the year to forecast (or pray for) a successful harvest; (2) seasonal planting of rice on a field affiliated with a shrine [Add to Longdo]
こっくりさん[, kokkurisan] (n) table turning (tipping, tilting); divination by planchette [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
设计[shè jì, ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ, / ] plan; design; to design; to plan, #384 [Add to Longdo]
计划[jì huà, ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] plan; project; program; to plan; to map out, #433 [Add to Longdo]
方案[fāng àn, ㄈㄤ ㄢˋ, ] plan; program (for action etc); proposal; proposed bill, #852 [Add to Longdo]
规划[guī huà, ㄍㄨㄟ ㄏㄨㄚˋ, / ] plan; program, #854 [Add to Longdo]
[lu:è, ㄜˋ, ] plan; strategy; outline; summary; slightly; rather; to rob; to plunder; to summarize, #2,750 [Add to Longdo]
种植[zhòng zhí, ㄓㄨㄥˋ ㄓˊ, / ] plant; grow, #3,615 [Add to Longdo]
层面[céng miàn, ㄘㄥˊ ㄇㄧㄢˋ, / ] plane; level, #4,587 [Add to Longdo]
主意[zhǔ yi, ㄓㄨˇ ㄧ˙, ] plan; idea; decision, #6,627 [Add to Longdo]
计划生育[jì huà shēng yù, ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ ㄕㄥ ㄩˋ, / ] planned childbirth; the one child policy, #8,579 [Add to Longdo]
计划经济[jì huà jīng jì, ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ, / ] planned economy, #9,859 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システム試験評価計画[システムしけんひょうかけいかく, shisutemu shikenhyoukakeikaku] test plan, system test and evaluation plan [Add to Longdo]
テキスト平面[テキストへいめん, tekisuto heimen] text plane [Add to Longdo]
ネットワーク計画[ネットワークけいかく, nettowa-ku keikaku] network planning [Add to Longdo]
バックプレーン[ばっくぷれーん, bakkupure-n] backplane [Add to Longdo]
ビットプレーン[びっとぷれーん, bittopure-n] bit plane [Add to Longdo]
ビュー平面[ビューへいめん, byu-heimen] view plane [Add to Longdo]
ビュー平面法線[ビューへいめんほうせん, byu-heimenhousen] view plane normal [Add to Longdo]
プロジェクト計画[プロジェクトけいかく, purojiekuto keikaku] project planning [Add to Longdo]
プロジェクト立案[プロジェクトりつあん, purojiekuto ritsuan] project planning [Add to Longdo]
基本多言語面[きほんたげんごめん, kihontagengomen] basic multi-lingual plane (BMP) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
予定[よてい, yotei] Plan, Programm, Erwartung [Add to Longdo]
企てる[くわだてる, kuwadateru] planen, unternehmen, versuchen [Add to Longdo]
図る[はかる, hakaru] planen [Add to Longdo]
惑星[わくせい, wakusei] Planet [Add to Longdo]
[あん, an] PLAN, VORSCHLAG, ANTRAG [Add to Longdo]
[あん, an] Plan, Vorschlag, Antrag [Add to Longdo]
計画[けいかく, keikaku] Plan, Entwurf, Absicht [Add to Longdo]
設計[せっけい, sekkei] Plan, Entwurf [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (28 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plan \Plan\, v. t. [imp. & p. p. {Planned}; p. pr. & vb. n.
   {Planning}.]
   1. To form a delineation of; to draught; to represent, as by
    a diagram.
    [1913 Webster]
 
   2. To scheme; to devise; to contrive; to form in design; as,
    to plan the conquest of a country.
    [1913 Webster]
 
       Even in penance, planning sins anew. --Goldsmith.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plan \Plan\, n. [F., fr. L. planus flat, level. See {Plain}, a.]
   1. A draught or form; properly, a representation drawn on a
    plane, as a map or a chart; especially, a top view, as of
    a machine, or the representation or delineation of a
    horizontal section of anything, as of a building; a
    graphic representation; a diagram.
    [1913 Webster]
 
   2. A scheme devised; a method of action or procedure
    expressed or described in language; a project; as, the
    plan of a constitution; the plan of an expedition.
    [1913 Webster]
 
       God's plans like lines pure and white unfold. --M.
                          R. Smith.
    [1913 Webster]
 
   3. A method; a way of procedure; a custom.
    [1913 Webster]
 
       The simple plan,
       That they should take who have the power,
       And they should keep who can.     --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   {Body plan}, {Floor plan}, etc. See under {Body}, {Floor},
    etc.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Scheme; draught; delineation; plot; sketch; project;
     design; contrivance; device. See {Scheme}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 plan
   n 1: a series of steps to be carried out or goals to be
      accomplished; "they drew up a six-step plan"; "they
      discussed plans for a new bond issue" [syn: {plan},
      {program}, {programme}]
   2: an arrangement scheme; "the awkward design of the keyboard
     made operation difficult"; "it was an excellent design for
     living"; "a plan for seating guests" [syn: {design}, {plan}]
   3: scale drawing of a structure; "the plans for City Hall were
     on file" [syn: {plan}, {architectural plan}]
   v 1: have the will and intention to carry out some action; "He
      plans to be in graduate school next year"; "The rebels had
      planned turmoil and confusion" [syn: {plan}, {be after}]
   2: make plans for something; "He is planning a trip with his
     family"
   3: make or work out a plan for; devise; "They contrived to
     murder their boss"; "design a new sales strategy"; "plan an
     attack" [syn: {plan}, {project}, {contrive}, {design}]
   4: make a design of; plan out in systematic, often graphic form;
     "design a better mousetrap"; "plan the new wing of the
     museum" [syn: {design}, {plan}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 plan
   design; diagram; plan; plane
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 plan [plã]
   map
   design; diagram; plan; plane
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 plan [plɑn]
   intention; meaning; plan
   level
   design; diagram; plan; plane
   plan; project; scheme
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 carte
 
 1. yemek listesi, menü
 2. (iskoç) oyun kâğıdı
 3. (eski.) harita, plan
 4. eskrimde bir hamle veya savunma durumu. carte blanche kayıtsız şartsız yetki. carte de visite kartvizit.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 blueprint
 
 1. mavi kopya
 2. proje, plan
 3. mavi kopya çekmek
 4. tasarlamak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 cadre
 
 1. (ask.) kadro, yeni yetişen subayları eğitecek subaylar heyeti
 2. çerçeve, plan.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 chart
 
 1. (den) portolon, deniz haritası
 2. plan, grafik
 3. çizelge
 4. plan yapmak, plan çıkarmak
 5. harita yapmak. chartless haritasız.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 collapse
 
 1. çökmek, göçmek, yıkılmak
 2. katlanıp bukülmek, açılır kapanır olmak (iskemle, masa)
 3. birsonuca bağlamadan dağılmak (proje, plan)
 4. cesaretini kaybetmek
 5. (balon) sönmek
 6. (tıb.) çökmek
 7. ciğerlere hava gitmemek
 8. çökertmek, ylkmak
 9. göçme, çökme, yıkılma. collapsible portatif, açılır kapanır.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 counsel
 
 1. danışma, müşavere, istişare
 2. dava vekili
 3. tedbir, ihtiyat, basiret
 4. öğüt, nasihat
 5. düşünce, gaye, maksat, plan
 6. nasihat vermek, öğüt vermek, akıl öğretmek. keep one' own counsel fikirlerini kendine saklamak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 design
 
 1. plan, taslak, proje
 2. gaye, amaç, maksat, hedef
 3. fikir
 4. entrika, desise
 5. (güz) (san) resim taslağı, kompozisyon, model, motif. have de(sig.)ns on someone veya something birisinde veya bir şeyde gözü olmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 diagram
 
 1. diyagram
 2. çizge
 3. plan, şema, resim, şekil
 4. diyagram çizmek. diagrammatic diyagrama ait, diyagram halinde, ayrıntıları olmayan.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 drawing
 
 1. çizim, karakalem resim, resim taslağı
 2. kroki, plan
 3. çizme sanatı
 4. piyango, çekiliş. drawing account açık hesap. drawing board resim tahtası. draw (ing) book resim defteri. drawing card ilgi çekici kimse veya program. drawing compasses resim pergeli. drawing room misafir odası, salon drawing knife, draw shave iki saplı bıçak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 game
 
 1. oyun, eğlence
 2. (spor)
 3. oyun partisi, parti
 4. plan, tertip
 5. av, şikâr
 6. av eti game bird av kuşu game fish yakala nınca direnen balık game laws av hu kuku game theory (oyun, savaş, tica rette) matematik hesap ile en isabetli hareket tarzını tespit etme game of chance kumar be off one, game oynaya cak halde olmamak make game of alay etmek, eğlenmek play the game usule göre oynamak, iyi sporcu olmak The game is up Plan suya düştü
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 implement
 
 1. tamamlamak, ikmal etmek
 2. yerine getir mek (taahhüt, plan)
 3. infaz etmek, yürütmek
 4. alet, araç.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 layout
 
 1. plan, tertip
 2. takım
 3. (matb.) mizanpaj
 4. (argo.) ziyafet.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 line
 
 1. çizgi, yol, hat
 2. ip, sicim
 3. iplik
 4. (çoğ.) dizgin
 5. ölçme ipi
 6. olta ipi
 7. satır, mısra
 8. hudut hattı
 9. seri, dizi
 10. ekvator çizgisi
 11. enlem veya boylam dairesi, (mat.) eni ve kalınlığı olmayan çizgi, geometrik çizgi
 12. plan, desen, şekil
 13. sıra
 14. kısa mektup, pusula, not
 15. hareket tarzı
 16. fikir silsilesi
 17. hiza
 18. belirli bir cins veya marka mal
 19. (tiyatro) rol, kısım
 20. vapur şirketi
 21. tarik, yol, hat
 22. (ask.) savunma hattı, saf, sıra
 23. (den.) saf halinde yanyana giden gemi kafilesinin meydana getirdigi hat
 24. silsile, sıra
 25. nesep, soy
 26. saha, çığır
 27. meslek, hizmet, meşguliyet
 28. bir pusun on ikide birini teşkil eden ölçü çizgisi
 29. (argo.) kandırıcı sözler, ikna edici sözler. line engraving çizgilerle hakkedilmiş resim kalıbı
 30. tire klişesi. lineofbattle ship eskiden savaş hattı gemisi. line of vision görüş hattı. line squall bora, fırtna. line up sıraya girmek
 31. tarafını tutmak
 32. sıralamak
 33. kıyas etmek, karşılaştırmak. all along the line sıra boyunca bring into line sıraya getirmek. branch line şube hattı, kol: asıl işe ek olarak yapılan ikinci derecede iş. draw the line bir şeyi reddetmek, yapmamak. drawn up in line saf tutmuş. have a line on hakkında bilgi almak, bilgisi olmak. hold the line değişikliğe karşı olmak
 34. telefonu kapatmamak. in line for kazanma ihtimali olan. in line with uygun
 35. bir hizada. in my line kabiliyet veya faaliyet alanımda. main line ana hat, anayol
 36. başlıca iş. on a line aynı hizada, bir sırada. on the line peşin (ödeme) out of line aynı fikirde olmayan
 37. itaatsiz
 38. uyuşmamış. read between the lines yazılı olanından fazlasını okumak, bir yazıdaki kapalı anlamı keşfetmek. the color line beyaz insanların diğer ırklarla aralarında gözettikleri fark. the line ekvator
 39. ordu veya donanma. toe the line bir kanun veya kurala itaat etmek veya ettirmek. What' your line? Ne işle uğraşıyorsunuz?
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 map
 
 1. (-ped, - ping) harita, plan
 2. ( argo) surat
 3. haritasını yapmak
 4. ayrıntılarıyle planlamak. off the map ortadan kaybolmuş. put on the map (k. dili) (bir yerin) ismini duyurmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 model
 
 1. örnek, model, numune
 2. kalıp, şekil
 3. resim, plan
 4. örnek tutulacak kimse
 5. manken
 6. numune veya model olan
 7. örnek tutulmaya lâyık.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 plat
 
 1. (-ted, -ting) (eski) küçük toprak parçası arsa
 2. plan, çap
 3. (eski) şehir planı çizmek .
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 platform
 
 1. platform, yüksekçe yer, kürsü
 2. peron
 3. tramvay sahanlığı
 4. bir siyasi partinin resmen kabul ettiği prensipler, parti programı
 5. plan, tasarı. platform car açık yük vagonu.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 project
 
 1. plan, proje, tasarı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 recipe
 
 1. yemek tarifi
 2. reçete, tertip
 3. çare, çözüm, plan.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 rede
 
 1. (eski), (leh.) öğüt vermek, nasihat etmek
 2. izah etmek, anlatmak
 3. öğüt, nasihat
 4. plan, tertip
 5. masal, hikaye
 6. tefsir.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 apercu
 
 1. bakış, nazar
 2. özet, hulâsa, plan.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Plan [plaːn] (n) , s.(m )
   concept; idea; plan
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top