Search result for

plain

(142 entries)
(0.0039 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plain-, *plain*.
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
plainclothesmena plainclothes police officer

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
plain silkผ้าไหมพื้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plain    [ADJ] ธรรมดา, See also: ซึ่งไม่ซับซ้อน, เรียบง่าย, เรียบๆ, ง่ายๆ, พื้นๆ, Syn. ordinary, simple, Ant. fancy
plain    [ADJ] ราบเรียบ, Syn. smooth
plain    [ADJ] ซึ่งไม่มีการปรุงแต่ง, See also: ซึ่งไม่ผสมปนเป, บริสุทธิ์, Syn. pure
plain    [ADJ] ไม่สวย, Syn. homely, unattractive, Ant. beautiful, handsome
plain    [ADJ] ที่เป็นน้ำเปล่า
plain    [ADJ] ไม่รวย
plain    [ADJ] ชัดแจ้ง, See also: กระจ่าง, แน่ชัด, เข้าใจง่าย, ง่าย, ซึ่งเห็นได้ชัด, Syn. clear, understandable, Ant. unclear
plain    [ADJ] ตรงไปตรงมา, See also: ตรง, เปิดเผย, จริงใจ, ซื่อสัตย์, Syn. frank, honest
plain    [N] ที่ราบ, See also: ที่ราบลุ่ม, ที่ต่ำ, ทุ่งกว้าง, Syn. flat, level land, open land
plain    [VI] บ่น, See also: ร้องเรียน, ร้องทุกข์, Syn. complain

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plainที่ราบ, พื้นราบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
plain bearingรองลื่น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
plain butt jointรอยต่อชนหน้าเรียบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
plain error ruleกฎว่าด้วยความผิดพลาดที่ชัดแจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plain glassกระจกใส [มีความหมายเหมือนกับ cover glass] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
plain old telephone service (POTS)บริการโทรศัพท์แบบธรรมดา (พ็อตส์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plain view doctrineหลักว่าด้วยหลักฐานที่ประจักษ์แจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plaintคำฟ้อง (ในคดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plaintiffโจทก์ (ในคดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Plain ที่ราบ, พื้นราบ
ภูมิประเทศที่เป็นที่ราบ ซึ่งอาจจะราบเรียบ หรือมีลักษณะเป็นลูกคลื่นน้อย ๆ โดยไม่สามารถสังเกตเห็น ความแตกต่างของความสูงหรือต่ำ ของพื้นที่ราบนั้นได้อย่างเด่นชัด [สิ่งแวดล้อม]
plainที่ราบ, ภูมิประเทศที่เป็นพื้นราบ ซึ่งอาจราบเรียบหรือเป็นลูกคลื่น  ความสูงต่ำของพื้นที่บริเวณนั้นจะแตกต่างกันไม่เกิน 150 เมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
plainYeah, I've always thought it's as plain as the nose on your face.
plainLet me put it in plain language you can understand.
plainFormer pop stars are just plain old women by the time they're 40.
plainWritten as it is in plain English, the book is suitable for beginners.
plainWritten as it is plain English, this book is useful for beginners.
plainWritten as it is in plain English, the book is useful for beginners.
plainWritten in plain style, as it is his paper is easy to read.
plainIt's in plain sight.
plainThe rain in Spain falls mainly on the plain.
plainThe view was splendid over the plain, and in the distance was Asuka.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
plain(เพลน) adj. เรียบ,ชัดแจ้ง,กระจ่าง,ง่าย ๆ ,ไม่มีอะไรขัด,เปลือย,เปล่า ๆ ,ซื่อ,ตรงไปตรงมา,ธรรมดา,จืด,ไม่สวย,ธรรมดา,ปกติ,ไม่รวย,ไม่มีการปรุงแต่ง. adv. อย่างง่าย ๆ ,อย่างชัดเจน n. บริเวณที่ราบ,ที่ราบ,ทุ่งกว้าง, See also: plainly adv. plainness n. คำที
plain dealingn. การกระทำที่ตรงไปตรงมา
plain-clothes mann. ตำรวจนอกเครื่องแบบ,นักสืบ
plaint(เพลนทฺ) n. การบ่น,การร้องทุกข์,การโศกเศร้า,ข้อหา,ข้อข้องใจ., See also: plaintful adj.
plaintiff(เพลน'ทิฟ) n. โจทก์,ผู้ร้องทุกข์
plaintive(เพลน'ทิฟว) adj. เสียใจ,โศกเศร้า, See also: plaintiveness n.
chaplain(แชพ'เลน) n. อนุศาสนาจารย์,พระคริสเตียน, See also: chaplaincy,chaplainship,chaplainry n.
complain(คัมเพลน') {complained,complaining,complains} vi. บ่น,คร่ำครวญ,ร้องทุกข์,กล่าวหา,ฟ้อง,แสดงความข้องใจ, See also: complainer n. ดูcomplain, Syn. murmur,lament
complainant(คัมเพล'เนินทฺ) n. ผู้บ่น,ผู้ร้องทุกข์,ผู้ฟ้องร้อง
complaint(คัมเพลนทฺ') n. การบ่น,การร้องทุกข์,การแสดงความข้องใจ,มูลเหตุที่บ่นหรือร้องทุกข์,การฟ้องร้องคดีแพ่งในระยะแรกของโจทก์

English-Thai: Nontri Dictionary
plainness(n) ความสงบ,ความเรียบง่าย,ความธรรมดา,ความชัดเจน
plaintiff(n) โจทก์,ผู้ร้องทุกข์
plaintive(adj) โศกเศร้า,เสียใจ,คร่ำครวญ,ร่ำไห้
chaplain(n) พระคริสต์,อนุศาสนาจารย์
complain(vi) บ่น,ร้องทุกข์,คร่ำครวญ,ฟ้อง,กล่าวหา
complainant(n) ผู้ร้องทุกข์,โจทก์,ผู้ฟ้องร้อง,ผู้บ่น
complaint(n) การบ่น,การร้องทุกข์,การคร่ำครวญ,การฟ้องร้อง
explain(vt) อธิบาย,ชี้แจง,บรรยาย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำแข็งเปล่า    [N] ice water, See also: plain ice water, Syn. น้ำแข็ง, Example: ลูกค้าสั่งน้ำแข็งเปล่าแก้วกับเป๊บซี่หนึ่งขวด
สมถะ    [ADJ] unambitious, See also: plain, contented, simple, Syn. มักน้อย, Ant. มักมาก, Example: พ่อสอนให้เราพอใจในชีวิตสมถะ ละทิ้งวัตถุนิยมที่จะทำให้ฟุ่มเฟือย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สมถะ    [ADV] unambitiously, See also: plainly, contentedly, simply, Syn. มักน้อย, เรียบง่าย, Ant. มักมาก, Example: อาจารย์ท่านใช้ชีวิตในบั้นปลายอย่างสมถะกับภริยาคู่ชีวิต ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
คาบ    [N] plane, See also: plain, Syn. พื้นหน้าเรียบ
ปลอกมีด    [N] plain ring, Syn. แหวนปลอกมีด, Example: คนหนุ่มๆ ยังนิยมใส่ แหวนปลอกมีด เป็นแหวนทองเกลี้ยง อาจฝังเพชรพลอยสามเม็ดห่างๆ กัน, Count unit: วง, Thai definition: แหวนทองเกลี้ยงๆ ไม่มีลวดลายมีลักษณะคล้ายปลอกมีด
พื้นที่ราบ    [N] plain, Syn. ที่ราบ, Ant. ที่ดอน, พื้นที่ดอน, Example: หัวหน้าทีมพาเราเดินไปบนพื้นที่ราบที่อยู่ระหว่างยอดเขาต่างๆ, Thai definition: ภูมิประเทศที่เป็นที่ราบซึ่งอาจจะราบเรียบหรือมีลักษณะเป็นลูกคลื่น โดยปกติความสูงต่ำของพื้นที่ในบริเวณนั้นจะแตกต่างกันไม่เกิน 150 เมตร
พื้นราบ    [N] plain, See also: flat, Syn. พื้นที่ราบ, Ant. เนิน, Example: ด้วยประสบการณ์นักปีนเขา จึงช่วยให้เขาลงมาจนถึงพื้นราบได้สำเร็จ, Thai definition: พื้นที่เรียบเสมอกันไม่มีลุ่มๆ ดอนๆ
ตำรวจลับ    [N] secret police, See also: plainclothesman, plainclothes policeman, police in civilian clothes, Example: เขาเป็นตำรวจลับที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลคดียาบ้า เขาจึงไม่ต้องแต่งเครื่องแบบ, Count unit: คน, นาย, Thai definition: ตำรวจที่ต้องปกปิดหรือควรปกปิดว่าปฏิบัติหน้าที่เป็นตำรวจ เช่น ไม่สวมเครื่องแบบตำรวจ เป็นต้น
เจ้าทุกข์ [N] complainant, See also: plaintiff, victim, sufferer, Example: เขาพยายามยัดเยียดข้อหาให้ทั้งๆ ที่เจ้าทุกข์ยังไม่มีการแจ้งดำเนินคดีแต่อย่างไร, Thai definition: ผู้ที่เสียหายได้รับทุกข์หรือเดือดร้อน, ผู้ที่ไม่มีความสุขใจ
ขวานผ่าซาก    [ADV] plain-spoken, See also: bluntly, outspoken, Syn. โพล่ง, โผงผาง, Example: เขามีใจเมตตาแต่ชอบพูดขวานผ่าซาก, Thai definition: โผงผางไม่เกรงใจใคร (ใช้แก่ กริยาพูด), Notes: (สำ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิบาย[v.] (athibāi) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate   FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
อรรถาธิบาย[v.] (atthāthibāi) EN: explain   
บ่น[n.] (bon) EN: mutter ; grumble ; murmur ; complain   FR: grogner ; ronchonner ; marmonner ; se plaindre
เฉลย[v.] (chaloēi) EN: answer ; solve ; reply ; response ; give the answer to ; explain ; interpret   FR: résoudre ; apporter la réponse ; bien répondre
ชัดแจ้ง[adv.] (chatjaēng) EN: clearly ; obviously ; distinctly ; lucidly ; explicitly ; plainly   FR: clairement ; manifestement
ชี้แจง[v.] (chījaēng) EN: explain ; elucidate ; clarify ; illuminate ; make clear ; report   FR: démontrer ; élucider ; clarifier
ชีวิตเรียบ ๆ[n. exp.] (chīwit rīep-rīep) EN: plain living   FR: vie simple [f]
ดาย[adv.] (dāi) EN: without discrimination ; with indifference ; without company ; extremely ; easily ; plainly ; generally   
ฟ้อง[v.] (føng) EN: inform against ; accuse ; report to ; lodge accusation against ; sue ; charge   FR: accuser ; porter plainte
แจกแจง[v.] (jaēkjaēng) EN: enumerate ; explain ; analyse ; digest ; clarify   FR: énumérer

CMU English Pronouncing Dictionary
PLAIN    P L EY1 N
PLAINS    P L EY1 N Z
PLAINO    P L EY1 N OW0
PLAINLY    P L EY1 N L IY0
PLAINES    P L EY1 N Z
PLAINER    P L EY1 N ER0
PLAINVIEW    P L EY1 N V Y UW2
PLAINTIFF    P L EY1 N AH0 F
PLAINSONG    P L EY1 N S AO2 NG
PLAINTIFF    P L EY1 N T AH0 F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plain    (v) (p l ei1 n)
plains    (v) (p l ei1 n z)
plaint    (n) (p l ei1 n t)
plained    (v) (p l ei1 n d)
plainer    (j) (p l ei1 n @ r)
plainly    (a) (p l ei1 n l ii)
plaints    (n) (p l ei1 n t s)
plainest    (j) (p l ei1 n i s t)
plaining    (v) (p l ei1 n i ng)
plainness    (n) - (p l ei1 n - n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klartext {m}plain language [Add to Longdo]
Treibkeil {m}plain taper key [Add to Longdo]
Flussstahl {m}plain carbon steel [Add to Longdo]
Klarschrift {f}plain writing [Add to Longdo]
Hausmannskost {f}plain fare [Add to Longdo]
Zivilkleidung {f}plain clothes [Add to Longdo]
Gleitlager {n} [techn.]plain bearing; slide bearing; sliding contact bearing [Add to Longdo]
Tirikasittich {m} [ornith.]Plain Parakeet [Add to Longdo]
Einfarbsegler {m} [ornith.]Plain Swift [Add to Longdo]
Schlichtmeise {f} [ornith.]Plain Titmouse [Add to Longdo]
Timorgerygone {f} [ornith.]Plain Flyeater [Add to Longdo]
Schopfbekarde {f} [ornith.]Plain Becard [Add to Longdo]
Timorlederkopf {m} [ornith.]Plain Friarbird [Add to Longdo]
Blauflügelguan {m} [ornith.]Plain Chachalaca [Add to Longdo]
Pintoschlüpfer {m} [ornith.]Plain Spinetail [Add to Longdo]
Waldwürgerling {m} [ornith.]Plain Antvireo [Add to Longdo]
Alexanderbülbül {m} [ornith.]Plain Greenbul [Add to Longdo]
zartbitter {adj} (Schokolade)plain (chocolate) [Add to Longdo]
Graukopftachuri {m} [ornith.]Plain Tyrannulet [Add to Longdo]
Eichenlaubsänger {m} [ornith.]Plain Willow Warbler [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きっぱり(P);きっぱりと[, kippari (P); kipparito] (adv,adv-to,vs) (on-mim) clearly; plainly; decisively; distinctly; flatly; (P) [Add to Longdo]
ぐじゃぐじゃ[, gujaguja] (adj-no,adj-na,adv,adv-to) (1) soggy; soaking; drenched; (adv,adv-to) (2) incessantly (complaining) [Add to Longdo]
ぐちぐち;グチグチ[, guchiguchi ; guchiguchi] (n,vs) (1) to mumble; to mutter; (2) to complain (continuously) about something [Add to Longdo]
こぼし話;零し話[こぼしばなし, koboshibanashi] (n) complaining [Add to Longdo]
ごちゃごちゃ;ごっちゃ[, gochagocha ; goccha] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) jumble; mix up; (2) complaining about various things [Add to Longdo]
ごね得[ごねどく, gonedoku] (n) (col) getting what one wants by complaining or grumbling; profiting by holding out or taking a hard line; getting more by raising a ruckus [Add to Longdo]
さっぱり[, sappari] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) feeling refreshed; feeling relieved; (2) neat; trimmed; (3) plain; simple; (4) (See さっぱり分らない) completely; entirely; (5) not in the least (in sentence with negative verb); not at all; (n) (6) completely ignorant; not doing at all; (P) [Add to Longdo]
すっきり[, sukkiri] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P) [Add to Longdo]
すり衣;摺り衣[すりごろも;すりぎぬ, surigoromo ; suriginu] (n) (arch) plain white clothing patterned using dyes [Add to Longdo]
ずべら坊[ずべらぼう, zuberabou] (n) (1) (See ずんべら棒) plain (e.g. face); smooth; (2) slovenly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拙直[zhuō zhí, ㄓㄨㄛ ㄓˊ, ] plain straightforward [Add to Longdo]
松辽平原[sōng liáo píng yuán, ㄙㄨㄥ ㄌㄧㄠˊ ㄆㄧㄥˊ ㄩㄢˊ, / ] plain of NE China including Songhua river through Liaoning peninsula [Add to Longdo]
朴实[pǔ shí, ㄆㄨˇ ㄕˊ, / ] plain; sober; down-to-earth [Add to Longdo]
朴素[pǔ sù, ㄆㄨˇ ㄙㄨˋ, / ] plain and simple; unadorned; simple living; not frivolous [Add to Longdo]
凄惨[qī cǎn, ㄑㄧ ㄘㄢˇ, / ] plaintive; mournful; miserable [Add to Longdo]
浅显[qiǎn xiǎn, ㄑㄧㄢˇ ㄒㄧㄢˇ, / ] plain; clear; obvious [Add to Longdo]
白布[bái bù, ㄅㄞˊ ㄅㄨˋ, ] plain white cloth; calico [Add to Longdo]
白肉[bái ròu, ㄅㄞˊ ㄖㄡˋ, ] plain boiled pork [Add to Longdo]
白开水[bái kāi shuǐ, ㄅㄞˊ ㄎㄞ ㄕㄨㄟˇ, / ] plain boiled water [Add to Longdo]
白饭[bái fàn, ㄅㄞˊ ㄈㄢˋ, / ] plain cooked rice; rice with nothing to go with it [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プレーンテキスト[ぷれーんてきすと, pure-ntekisuto] plain text [Add to Longdo]
プレーンテキスト版[プレーンテキストはん, pure-ntekisuto han] plain text version [Add to Longdo]
平文[へいぶん, heibun] plaintext [Add to Longdo]
平文[へいぶん, heibun] cleartext, plaintext [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plain \Plain\, v. t.
   To lament; to mourn over; as, to plain a loss. [Archaic &
   Poetic] --Sir J. Harrington.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plain \Plain\, a. [Compar. {Plainer}; superl. {Plainest}.] [F.,
   level, flat, fr. L. planus, perhaps akin to E. floor. Cf.
   {Llano}, {Piano}, {Plan}, {Plane} level, a level surface.]
   1. Without elevations or depressions; flat; level; smooth;
    even. See {Plane}.
    [1913 Webster]
 
       The crooked shall be made straight, and the rough
       places plain.             --Isa. xl. 4.
    [1913 Webster]
 
   2. Open; clear; unencumbered; equal; fair.
    [1913 Webster]
 
       Our troops beat an army in plain fight. --Felton.
    [1913 Webster]
 
   3. Not intricate or difficult; evident; manifest; obvious;
    clear; unmistakable. "'T is a plain case." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4.
    (a) Void of extraneous beauty or ornament; without
      conspicious embellishment; not rich; simple.
    (b) Not highly cultivated; unsophisticated; free from show
      or pretension; simple; natural; homely; common. "Plain
      yet pious Christians." --Hammond. "The plain people."
      --A. Lincoln.
    (c) Free from affectation or disguise; candid; sincere;
      artless; honest; frank. "An honest mind, and plain."
      --Shak.
    (d) Not luxurious; not highly seasoned; simple; as, plain
      food.
    (e) Without beauty; not handsome; homely; as, a plain
      woman.
    (f) Not variegated, dyed, or figured; as, plain muslin.
    (g) Not much varied by modulations; as, a plain tune.
      [1913 Webster]
 
   {Plain battle}, open battle; pitched battle. [Obs.]
    --Chaucer.
 
   {Plain chant} (Mus.) Same as {Plain song}, below.
 
   {Plain chart} (Naut.), a chart laid down on Mercator's
    projection.
 
   {Plain dealer}.
    (a) One who practices plain dealing.
    (b) A simpleton. [Obs.] --Shak.
 
   {Plain dealing}. See under {Dealing}.
 
   {Plain molding} (Join.), molding of which the surfaces are
    plain figures.
 
   {Plain sewing}, sewing of seams by simple and common
    stitches, in distinct from fancy work, embroidery, etc.;
    -- distinguished also from designing and fitting garments.
    
 
   {Plain song}.
    (a) The Gregorian chant, or {canto fermo}; the prescribed
      melody of the Roman Catholic service, sung in unison,
      in tones of equal length, and rarely extending beyond
      the compass of an octave.
    (b) A simple melody.
 
   {Plain speaking}, plainness or bluntness of speech.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Level; flat; smooth; open; artless; unaffected;
     undisguised; frank; sincere; honest; candid; ingenuous;
     unembellished; downright; blunt; clear; simple;
     distinct; manifest; obvious; apparent. See {Manifest}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plain \Plain\, v. i. [OE. playne, pleyne, fr. F. plaindre. See
   {Plaint}.]
   To lament; to bewail; to complain. [Archaic & Poetic]
   --Milton.
   [1913 Webster]
 
      We with piteous heart unto you pleyne.  --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plain \Plain\, adv.
   In a plain manner; plainly. "To speak short and pleyn."
   --Chaucer. "To tell you plain." --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plain \Plain\, n. [Cf. OF. plaigne, F. plaine. See {Plain}, a.]
   1. Level land; usually, an open field or a broad stretch of
    land with an even surface, or a surface little varied by
    inequalities; as, the plain of Jordan; the American
    plains, or prairies.
    [1913 Webster]
 
       Descending fro the mountain into playn. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Him the Ammonite
       Worshiped in Rabba and her watery plain. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. A field of battle. [Obs.] --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
       Lead forth my soldiers to the plain. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plain \Plain\, v. t. [imp. & p. p. {Plained}; p. pr. & vb. n.
   {Plaining}.] [Cf. {Plane}, v.]
   1. To plane or level; to make plain or even on the surface.
    [R.]
    [1913 Webster]
 
       We would rake Europe rather, plain the East.
                          --Wither.
    [1913 Webster]
 
   2. To make plain or manifest; to explain.
    [1913 Webster]
 
       What's dumb in show, I'll plain in speech. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 plain
   adv 1: unmistakably (`plain' is often used informally for
       `plainly'); "the answer is obviously wrong"; "she was in
       bed and evidently in great pain"; "he was manifestly too
       important to leave off the guest list"; "it is all
       patently nonsense"; "she has apparently been living here
       for some time"; "I thought he owned the property, but
       apparently not"; "You are plainly wrong"; "he is plain
       stubborn" [syn: {obviously}, {evidently}, {manifestly},
       {patently}, {apparently}, {plainly}, {plain}]
   adj 1: clearly revealed to the mind or the senses or judgment;
       "the effects of the drought are apparent to anyone who
       sees the parched fields"; "evident hostility"; "manifest
       disapproval"; "patent advantages"; "made his meaning
       plain"; "it is plain that he is no reactionary"; "in
       plain view" [syn: {apparent}, {evident}, {manifest},
       {patent}, {plain}, {unmistakable}]
   2: not elaborate or elaborated; simple; "plain food"; "stuck to
     the plain facts"; "a plain blue suit"; "a plain rectangular
     brick building" [ant: {fancy}]
   3: lacking patterns especially in color [syn: {plain},
     {unpatterned}] [ant: {patterned}]
   4: not mixed with extraneous elements; "plain water"; "sheer
     wine"; "not an unmixed blessing" [syn: {plain}, {sheer},
     {unmingled}, {unmixed}]
   5: free from any effort to soften to disguise; "the plain and
     unvarnished truth"; "the unvarnished candor of old people and
     children" [syn: {plain}, {unvarnished}]
   6: lacking embellishment or ornamentation; "a plain hair style";
     "unembellished white walls"; "functional architecture
     featuring stark unornamented concrete" [syn: {plain}, {bare},
     {spare}, {unembellished}, {unornamented}]
   7: lacking in physical beauty or proportion; "a homely child";
     "several of the buildings were downright homely"; "a plain
     girl with a freckled face" [syn: {homely}, {plain}]
   n 1: extensive tract of level open land; "they emerged from the
      woods onto a vast open plain"; "he longed for the fields of
      his youth" [syn: {plain}, {field}, {champaign}]
   2: a basic knitting stitch [syn: {knit}, {knit stitch}, {plain},
     {plain stitch}]
   v 1: express complaints, discontent, displeasure, or
      unhappiness; "My mother complains all day"; "She has a lot
      to kick about" [syn: {complain}, {kick}, {plain}, {sound
      off}, {quetch}, {kvetch}] [ant: {cheer}, {cheer up}, {chirk
      up}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top