Search result for

place in

(45 entries)
(0.0118 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -place in-, *place in*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
place in[PHRV] วางไว้ข้างใน, See also: บรรจุใน, ใส่ใน, Syn. fit into
place in[PHRV] ปล่อยให้อยู่ในความดูแล, Syn. put in, put into
place in[PHRV] อยู่ในหมู่, See also: ติดกลุ่ม, Syn. place behind, put in
place in[PHRV] แต่งตั้งเป็น, Syn. put in
place in[PHRV] จัดไว้ใน (ลำดับ,ตำแหน่ง), Syn. put in

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He kept this place in booze during prohibition.เขาแอบเก็บเหล้าผิดกฏหมายไว้ในนี้ Chuck in Real Life (2008)
Some friends of ours said that your store is the best place in town to find engagement rings.ทายสิใครที่โชคดีที่สุด ฉันนี่ไง เพื่อนผมบอกว่าร้านคุณ Committed (2008)
It's Testico, I think they've fucked the place into the car... hurry!มัน Testico \ NI คิดว่าพวกเขาได้ระยำที่ ลงในรถยน ... รีบ! Gas Pills (2008)
No! We all have our place in this world.เราทุกคนบนโลกต่างก็มีที่ที่ของตัวเอง Kung Fu Panda (2008)
The race takes place in 3 stages over 3 days.การแข่งชิงชัยกัน3สนามใน3วัน Death Race (2008)
I put you in to run the new place in Marietta.ฉันย้ายเธอไปยังที่ใหม่ในมารีเอ็ตต้า The Lazarus Project (2008)
I have my eye on a place in Tatton, near where I grew up, in the west.ข้าวางแผนจะไปอยู่ที่แทตตั้น แถบที่ข้าเติบโต ไปทางตะวันตก The Other Boleyn Girl (2008)
Bruce's penthouse is now the safest place in the city.บ้านบรูซ เป็นที่ๆปลอดภัยที่สุดในเมือง The Dark Knight (2008)
You know, why did you leave in the first place instead of opening the bike shop?รู้ไหม ทำไมพี่ออกมาจากบ้าน แทนที่พวกเราจะเปิดร้านมอเตอร์ไซค์ Day of the Dead (2008)
First place in law school, right?ที่ 1 คณะนิติศาสตร์, ใช่มัย? Episode #1.8 (2008)
First place in law school?ที่หนึ่งของคณะนิติศาสตร์? Episode #1.8 (2008)
A massive explosion has taken place in Incirlik, Turkey.เกิดระเบิดรุนแรงในอินเซอร์ลิค ตุรกี Body of Lies (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
place inA ballet theater is a place in which I can study motion well.
place inA great revolution has taken place in technology.
place inA pub is a popular gathering place in which to drink beer.
place inA sacred ritual took place in the magnificent temple.
place inA welcome party took place in the restaurant.
place inBy this time next year you will have visited almost all the famous place in Japan.
place inChild-care leave and time off to care for the aged are needed in order to respond to demographic changes now taking place in Japan.
place inHanshin's moment of glory didn't last. They fell out of first place in a hurry.
place inHe came upon his employee who'd been looking after the place in his absence.
place inHe has a nice place in the country.
place inHe looked for a place in which to sleep.
place inHe took the first place in the race.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โกอินเตอร์[v.] (kō intoē) EN: go internationally ; have a place in foreign countries   FR: s'internationaliser
เรียง[v.] (rīeng) EN: line up ; arrange ; list ; sort ; be arranged ; stand in a row ; place in a row ; file ; put in order ; organize ; order   FR: arranger ; ordonner ; aligner

Japanese-English: EDICT Dictionary
テレビスポット[, terebisupotto] (n) place in a TV program; television spot [Add to Longdo]
ニカの乱[ニカのらん, nika noran] (n) the Nika riots which took place in 532 in Constantinople [Add to Longdo]
囲いに入れる[かこいにいれる, kakoiniireru] (exp,v1) to place in an enclosure [Add to Longdo]
好条件[こうじょうけん, koujouken] (n) favourable terms; favorable terms; favourable conditions; favorable conditions; place in the sun [Add to Longdo]
山陰[やまかげ(P);さんいん, yamakage (P); san'in] (n) (1) place in the shade of a mountain; shelter of the mountains; (2) (やまかげ only) mountain recess; (P) [Add to Longdo]
秋簾[あきすだれ, akisudare] (n) (obsc) bamboo screen still in place in autumn [Add to Longdo]
出居[いでい;でい, idei ; dei] (n) (1) (arch) sitting outdoors; (2) (See 寝殿造り) room that served both as a reception room and as a living room in a Heian-period mansion; (3) temporary sitting place installed in the garden at the imperial court, used on the occasion of archery or sumo ceremonies [Add to Longdo]
順序付ける[じゅんじょづける, junjodukeru] (exp,v1) {comp} to order; to place in order [Add to Longdo]
同田貫;胴田貫[どうたぬき, doutanuki] (n) (1) Eiroku-period swordsmithing school, named for a place in the old Higo province; (2) sword of the Dotanuki school, usually thicker and heavier than regular Japanese swords; (3) in fiction, a heavier variant of Japanese sword [Add to Longdo]
閉炉[へいろ, heiro] (n,vs) (See 開炉) closing of the fireplace in a Zen temple (first day of the 2nd month) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安插[ān chā, ㄢ ㄔㄚ, ] place in a certain position; assign to a job; plant [Add to Longdo]
放在[fàng zài, ㄈㄤˋ ㄗㄞˋ, ] place in, on, at [Add to Longdo]
[wéi, ㄨㄟˊ, ] place in Henan province [Add to Longdo]
龙阳[Lóng yáng, ㄌㄨㄥˊ ㄧㄤˊ, / ] place in Shanghai; homosexual [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top