Search result for

piracy

(45 entries)
(0.0107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -piracy-, *piracy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
piracy[N] การละเมิดลิขสิทธิ์, Syn. cheating, copying
piracy[N] การปล้นสะดมในน่านน้ำทะเล, See also: การกระทำที่เป็นโจรสลัด, Syn. robbery

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
piracy(ไพ'ระซี) n. การกระทำที่เป็นโจรสลัด,การปล้นความคิด,การละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรของคนอื่น
conspiracy(คันสเพอ'ระซี) n. การกบฏ,การสมคบร่วมคิด,การร่วมกันกระทำ., See also: conspirative,conspiratorial,conspiratory adj., Syn. plot

English-Thai: Nontri Dictionary
piracy(n) การปล้นสะดมทางทะเล,การโจรกรรม,การละเมิดลิขสิทธิ์
conspiracy(n) การสมรู้ร่วมคิด,การกบฏ,ประทุษกรรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
piracyการกระทำอันเป็นโจรสลัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
piracy๑. การกระทำอันเป็นโจรสลัด (ก. อาญา)๒. การละเมิดลิขสิทธิ์ (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
piracy, airการเป็นโจรสลัดอากาศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
piracy; beheaded stream; stream captureธารหลงแม่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Piracyการกระทำอันเป็นโจรสลัด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Another reason to consider life of piracy.นั่นคืออีกเหตุผล ที่เขาควรเลือกเป็นโจรสลัด The Pirate Solution (2009)
Such crimes do include, but are not limited to, piracy, treason,ความผิดของเจ้าทั้งหมด ยังไม่รวมถึง การปล้นในน่านน้ำ ก่อกบฏ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
- You did 10 years for video piracy? - Yeah.แกติดคุกสิบปีคดีละเมิดลิขสิทธิ์ Horrible Bosses (2011)
Silly rabbit... piracy doesn't pay.เจ้ากระต่ายงี่เง่า เป็นโจรมันไม่มีทางได้ดีหรอก Ice Age: Continental Drift (2012)
Potential piracy situation. WOMAN:สถานการณ์การละเมิดลิขสิทธิ์ที่อาจเกิดขึ้น. Captain Phillips (2013)
You have been suspected of piracy.คุณได้รับ สงสัยว่าละเมิดลิขสิทธิ์. Captain Phillips (2013)
But this Council takes things like international piracy fairly seriously.แต่สภานี้จะใช้เวลาสิ่งที่ต้องการการละเมิดลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศอย่างเป็นธรรมอย่างจริงจัง Captain America: The Winter Soldier (2014)
Have you ever considered piracy?เจ้าเคยคิดเรื่องการปล้นสะดมในทะเลบ้างไหม? The Princess Bride (1987)
By decree, all persons found guilty of piracy, or aiding a person convicted of piracy, or associating with a person convicted of piracy shall be sentenced to hang by the neck until dead. "จะถูกประหารโดยการแขวนคอจนถึงความตาย Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
You command in an age of piracy where bold captains sail free waters.แต่วัดกันที่ใจ ผ่านการทดสอบกลายเป็นตำนาน เจ้าจะยอมให้โจรสลัดถูกล้างบางไปต่อหน้างั้นเหรอ? โจรสลัดเลื่องชื่อจากทุกมุมโลก Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Piracy has already started if you ask me.แค่ค่าตั๋วก็เหมือนโดนปล้นแล้ว The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โจรกรรม[n.] (jōrakam) EN: robbery ; theft ; piracy ; larceny ; burglary   
การคบคิด[n.] (kān khopkhit) EN: conspiracy   FR: complot [m] ; conspiration [f] ; conjuration [f] ; machination [f]
การคบคิดกัน [n. exp.] (kān khopkhit kan) EN: conspiracy   
การละเมิดสิทธิ์[n. exp.] (kān lamoēt sit) EN: piracy   
การสมรู้ร่วมคิด[n.] (kān somrū ruam khit) EN: collusion ; conspiracy   FR: collusion [f]
แผน[n.] (phaēn) EN: stratagem ; plot ; conspiracy   FR: stratagème [m] ; complot [m] ; conspiration [f]
ทฤษฎีสมคบคิด[n. exp.] (thritsadī somkhopkhit) EN: conspiracy theory   

CMU English Pronouncing Dictionary
PIRACY    P AY1 R AH0 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
piracy    (n) (p ai1 @ r @ s ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
なれ合い;馴れ合い[なれあい, nareai] (n) collusion; conspiracy; illicit intercourse; liaison [Add to Longdo]
ソフトウェア著作権の侵害[ソフトウェアちょさくけんのしんがい, sofutouea chosakukennoshingai] (n) {comp} software piracy [Add to Longdo]
悪巧み;悪だくみ[わるだくみ, warudakumi] (n,vs) wiles; sinister design; trick; conspiracy; intrigue [Add to Longdo]
陰謀[いんぼう, inbou] (n) plot intrigue; conspiracy; (P) [Add to Longdo]
陰謀説[いんぼうせつ, inbousetsu] (n) conspiracy theory [Add to Longdo]
陰謀論[いんぼうろん, inbouron] (n) conspiracy theory [Add to Longdo]
応天門の変[おうてんもんのへん, outenmonnohen] (n) (arch) Otenmon conspiracy (political incident in 866CE centered around the destruction by fire of the main gate of the imperial palace) [Add to Longdo]
加担(P);荷担[かたん, katan] (n,vs) support; participation; assistance; complicity; conspiracy; (P) [Add to Longdo]
海賊版ソフトウェア[かいぞくはんソフトウェア, kaizokuhan sofutouea] (n) {comp} piracy; pirated software [Add to Longdo]
気脈[きみゃく, kimyaku] (n) blood vessel; conspiracy; collusion [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ソフトウェア著作権の侵害[ソフトウェアちょさくけんしんがい, sofutouea chosakukenshingai] software piracy [Add to Longdo]
著作権侵害[ちょさくけんしんがい, chosakukenshingai] copyright infringement, piracy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Piracy \Pi"ra*cy\, n.; pl. {Piracies}. [Cf. LL. piratia, Gr. ?.
   See {Pirate}.]
   1. The act or crime of a pirate.
    [1913 Webster]
 
   2. (Common Law) Robbery on the high seas; the taking of
    property from others on the open sea by open violence;
    without lawful authority, and with intent to steal; -- a
    crime answering to robbery on land.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]
 
   Note: By statute law several other offenses committed on the
      seas (as trading with known pirates, or engaging in the
      slave trade) have been made piracy.
      [1913 Webster]
 
   3. "Sometimes used, in a quasi-figurative sense, of violation
    of copyright; but for this, infringement is the correct
    and preferable term." --Abbott.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 piracy
   n 1: hijacking on the high seas or in similar contexts; taking a
      ship or plane away from the control of those who are
      legally entitled to it; "air piracy" [syn: {piracy},
      {buccaneering}]
   2: the act of plagiarizing; taking someone's words or ideas as
     if they were your own [syn: {plagiarism}, {plagiarization},
     {plagiarisation}, {piracy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top