Search result for

piping

(41 entries)
(0.8811 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -piping-, *piping*, pip
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
piping[N] ระบบท่อ (เช่น ท่อส่งน้ำ)
piping[ADJ] ซึ่งมีเสียงสูงหรือเสียงแหลม, Syn. whistling

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
piping(ไพ'พิง) n. ท่อ,หลอด,การวางท่อ,เสียงขลิบขอบผ้า,เสียงแหลม,เสียงปี่,เสียงขลุ่ย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pipingท่อและอุปกรณ์ท่อ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pipingระบบท่อ [TU Subject Heading]
Piping การวางท่อ, การเดินท่อ [สิ่งแวดล้อม]
pipingpiping, การเกิดโพรงท่อ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Piping System ระบบการวางท่อ, ระบบการเดินท่อ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ah, drill it underground, it's kept off everyone's radar for a very long time but you can't buy that much piping without somebody getting curious.ขุดอยู่ใต้ดิน อุตส่าห์ลอดตามาได้ตั้งนาน แต่ซื้อทอดส่งเยอะขนาดนั้น จะไม่ให้ใครสงสัยได้ยังไง ? Quantum of Solace (2008)
You have a serious suitor in the form a piping hotเธอกำลังจริงจังกับพ่อหนุ่มหน้าวาน Hell-O (2010)
Cutting and bagging heroin at the janitorial supply house, piping it to Stockton.จัดจำหน่ายและบรรจุเฮโรอีนใส่ถุง ดูแลโกดังเก็บยา ขนส่งไปยังเรือนจำสต็อคตัน The Push (2010)
Cutting and bagging heroin, piping it to Stockton.จัดจำหน่ายและบรรจุเฮโรอีนใส่ถุง ขนส่งไปยังเรือนจำสต็อคตัน Widening Gyre (2010)
And if the spark is still there, then I'm taking you to your bakery of choice for a piping hot slice of humble pie.ถ้าเกิด ความรู้สึกซาบซ่า มันยังอยู่ ชั้นจะพาเธอไป Blame It on the Alcohol (2011)
I like my enemas piping hot.อยากจะได้ยาสวนทวารแบบร้อนๆ หน่ะ Sexy (2011)
I am merely suggesting that instead of wearing blue ties with red piping, we wear jackets with red ties and blue piping for the competition.ฉันขอเสนอว่า แทนที่เราจะใส่ไทค์สีน้ำเงิน ขลิบแดง เรามาใส่แจ็คเก็ตกับไทค์สีแดง Original Song (2011)
Do you know where a gal can find a piping' hot cup of Will Schuester?คุณรู้มั้ยว่าสาวๆจะหา วิลล์ ชูสเตอร์จากไหน Rumours (2011)
Fertilizer, car battery, PVC piping, anything suspicious.ปุ๋ย แบตเตอรี่รถ ท่อพีวีซี อะไรที่น่าสงสัย Intro to Political Science (2011)
We're in a recession, William, that's about to double-dip into a piping hotตอนนี้เรากำลังตกต่ำ วิลเลี่ยม นั่นจะทำให้เศรษฐกิจแย่ เข้าไปในระบบท่อร้อนๆ Pot O' Gold (2011)
Everybody pick up your piping bags, and with a straight-edge tip--ทุกคนหยิบถุง และใช้เทคนิคตรง-ขอบ And the Pretty Problem (2011)
My initial thought was to get him a gift certificate for piping hot sex.ความคิดแรกเริ่มฉันคือให้บัตรกำนัลเขา สำหรับเซ็กที่ร้อนแรง The 23rd (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร้อน ๆ[X] (røn-røn) EN: piping hot   FR: très chaud

CMU English Pronouncing Dictionary
PIPING    P AY1 P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
piping    (v) (p ai1 p i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rohrleitung {f} | gerade Rohrleitungpiping | straight piping [Add to Longdo]
Rohrleitungsdiagramm {n}piping diagram [Add to Longdo]
Spritzbeutel {m} [cook.]piping bag [Br.]; icing bag [Am.] [Add to Longdo]
Verrohrung {f} | kältetechnische Verrohrungpiping | cooling piping [Add to Longdo]
Flötenregenpfeifer {m} [ornith.]Piping Plover [Add to Longdo]
Schreihornvogel {m} [ornith.]Piping Hornbill [Add to Longdo]
Braunkopf-Cistensänger {m} [ornith.]Piping Cisticola [Add to Longdo]
Celebeskrähe {f} [ornith.]Piping Crow [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パイピング[, paipingu] (n) piping [Add to Longdo]
鳥居配管[とりいはいかん, toriihaikan] (n) right-angled loop (used in plumbing); right-angled expansion pipe; torii-shaped piping [Add to Longdo]
笛小千鳥[ふえこちどり;フエコチドリ, fuekochidori ; fuekochidori] (n) (uk) piping plover (Charadrius melodus) [Add to Longdo]
熱々(P);熱熱[あつあつ, atsuatsu] (adj-na,n,adj-no) (1) piping hot; (2) passionately in love; (P) [Add to Longdo]
配管[はいかん, haikan] (n,vs) plumbing; piping; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pipe \Pipe\, v. t. [imp. & p. p. {Piped}; p. pr. & vb. n.
   {Piping}.]
   1. To perform, as a tune, by playing on a pipe, flute, fife,
    etc.; to utter in the shrill tone of a pipe.
    [1913 Webster]
 
       A robin . . . was piping a few querulous notes. --W.
                          Irving.
    [1913 Webster]
 
   2. (Naut.) To call or direct, as a crew, by the boatswain's
    whistle.
    [1913 Webster]
 
       As fine a ship's company as was ever piped aloft.
                          --Marryat.
    [1913 Webster]
 
   3. To furnish or equip with pipes; as, to pipe an engine, or
    a building.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Piping \Pip"ing\ (p[imac]p"[i^]ng), a. [From {Pipe}, v.]
   1. Playing on a musical pipe. "Lowing herds and piping
    swains." --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. Peaceful; favorable to, or characterized by, the music of
    the pipe rather than of the drum and fife. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Emitting a high, shrill sound.
    [1913 Webster]
 
   4. Simmering; boiling; sizzling; hissing; -- from the sound
    of boiling fluids.
    [1913 Webster]
 
   {Piping crow}, {Piping crow shrike}, {Piping roller} (Zool.),
    any Australian bird of the genus {Gymnorhina}, esp.
    {Gymnorhina tibicen}, which is black and white, and the
    size of a small crow. Called also {caruck}.
 
   {Piping frog} (Zool.), a small American tree frog ({Hyla
    Pickeringii}) which utters a high, shrill note in early
    spring.
 
   {Piping hot}, boiling hot; hissing hot; very hot. [Colloq.]
    --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Piping \Pip"ing\, n.
   1. A small cord covered with cloth, -- used as trimming for
    women's dresses.
    [1913 Webster]
 
   2. Pipes, collectively; as, the piping of a house.
    [1913 Webster]
 
   3. The act of playing on a pipe; the shrill noted of birds,
    etc.
    [1913 Webster]
 
   4. A piece cut off to be set or planted; a cutting; also,
    propagation by cuttings.
    [1913 Webster] Pipistrel

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 high-pitched \high-pitched\ adj.
   1. high in pitch or frequency; -- used of sounds and voices.
    Opposite of {low}. [Narrower terms: {adenoidal, pinched,
    nasal}; {altissimo}; {alto}; {countertenor, alto};
    {falsetto}; {peaky, spiky}; {piping}; {shrill, sharp};
    {screaky, screechy, squeaking, squeaky, squealing};
    {soprano, treble}; {sopranino}; {tenor}]
 
   Syn: high.
     [WordNet 1.5]
 
   2. set at a sharp or high angle or slant; as, a high-pitched
    roof.
 
   Syn: steeply pitched, steep.
     [WordNet 1.5] high-power

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 piping
   adv 1: (used of heat) extremely; "the casserole was piping hot"
       [syn: {piping}, {steaming}]
   n 1: a thin strip of covered cord used to edge hems
   2: a long tube made of metal or plastic that is used to carry
     water or oil or gas etc. [syn: {pipe}, {pipage}, {piping}]
   3: playing a pipe or the bagpipes

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top