Search result for

pipeline

(50 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pipeline-, *pipeline*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pipeline[N] ท่อส่งผ่านน้ำมันปิโตรเลียมหรือก๊าซธรรมชาติ, Syn. pipe, aqueduct
pipeline[N] วิถีทางส่งสินค้า
pipeline[N] วิธีส่งข่าว (โดยเฉพาะความลับ), See also: ช่องข่าวเฉพาะ
pipeline[VT] ส่งผ่านทางท่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pipelineการทำงานแบบสายท่อหมายถึง วิธีการเชื่อมโยงสองโปรแกรมหรือกว่านั้นเข้าด้วยกัน โดยกำหนดให้ผลที่เกิดจากการประมวลผลในโปรแกรมแรก เป็นตัวกำหนดเรียกโปรแกรมที่สอง (หมายความว่า โปรแกรมที่สองจะเป็นโปรแกรมใด ขึ้นกับผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลในโปรแกรมแรก) การประมวลผลในโปรแกรมที่สองก็จะเรียกโปรแกรมต่อไป วิธีการนี้ใช้ในระบบยูนิกซ์ (UNIX) และ ดอส (DOS)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pipelineการทำงานแบบสายท่อ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pipelineท่อสำหรับการขนส่งน้ำมันดิบหรือก๊าซธรรมชาติ
วางได้ทั้งบนบกและในทะเล [ปิโตรเลี่ยม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
How much more pipeline do we need?- เราต้องใช้ท่อยาวอีกประมาณเท่าไหร่ ? Quantum of Solace (2008)
They're buying up oil pipeline.พวกมันกำลังตกลงซื้อท่อส่งน้ำมัน Quantum of Solace (2008)
We're here because it's no longer enough to have the best ideas, or the best manufacturing, or the best pipeline to deliver your product.เรามาที่นี่เพราะว่าไม่จำเป็นอีกแล้ว สำหรับความคิดดีๆ การผลิตชั้นยอด หรือแม้กระทั่งวิธีการส่งสินค้าที่ดีเยี่ยม Duplicity (2009)
TheRussian pipeline's dried up.ส่งผ่านทางถังน้ำมันเปล่าเข้ามา Albification (2009)
Sons have got a new pipeline.Sonsมีแหล่งปืนใหม่ Balm (2009)
And it's my pipeline, friend.และฉันเป็นคนขนส่งสินค้านะ สหาย Service (2009)
Our Russian pipeline's dried up.แหล่งปืนรัสเซียของเราขาดแคลน Service (2009)
You need guns to guard your corner, I need a new pipeline.นายต้องการปืนปกป้องถิ่นของนาย ฉันต้องการแหล่งปืนใหม่ Fa Guan (2009)
You make sure Mahmoud opens up his pipeline to the Sons.นายตรวจสอบให้เเน่ใจ ว่ามาห์มูดเขายอมเป็นติดต่อซื้อขายกับthe Sonsไหม Fa Guan (2009)
We lost the Irish pipeline.เราเสียแหล่งปืนพวกไอริชไปแล้ว Fa Guan (2009)
We don't even know if this pipeline is realพวกเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่า มีเเหล่งปืนจริงๆไหม Fa Guan (2009)
To celebrate my new oil pipeline.เพื่อฉลองท่อน้ำมันใหม่ของผม Rufus Getting Married (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pipeline400,000 gallons of oil have spilled out of the pipeline.
pipelineThe single pipeline serves all the house with water.
pipelineThis is the pipeline which supplies the town with gas.

CMU English Pronouncing Dictionary
PIPELINE    P AY1 P L AY2 N
PIPELINES    P AY1 P L AY2 N Z
PIPELINE'S    P AY1 P L AY2 N Z
PIPELINES'    P AY1 P L AY2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pipeline    (n) (p ai1 p l ai n)
pipelines    (n) (p ai1 p l ai n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leitung {f}; Pipeline {f} | über eine Leitung leitenpipeline | to pipeline [Add to Longdo]
Rohrleitungsbau {m}pipeline construction [Add to Longdo]
Vektorrechner {m} [comp.]pipeline processor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガスパイプライン[, gasupaipurain] (n) gas pipeline [Add to Longdo]
トランザクションパイプライン[, toranzakushonpaipurain] (n) {comp} transacted pipeline [Add to Longdo]
パイプラインエディタ[, paipurain'edeita] (n) {comp} pipeline editor [Add to Longdo]
パイプラインオブジェクト[, paipurain'obujiekuto] (n) {comp} pipeline object [Add to Longdo]
パイプラインデザイナ[, paipuraindezaina] (n) {comp} pipeline designer [Add to Longdo]
パイプラインバーストSRAM[パイプラインバーストエスラム, paipurainba-sutoesuramu] (n) {comp} pipeline burst Static Random Access Memory; PB SRAM [Add to Longdo]
パイプライン処理[パイプラインしょり, paipurain shori] (n) {comp} pipeline processing [Add to Longdo]
パイプライン処理機構[パイプラインしょりきこう, paipurain shorikikou] (n) {comp} pipeline processor; pipelining [Add to Longdo]
パイプライン処理装置[パイプラインしょりそうち, paipurain shorisouchi] (n) {comp} pipeline processor [Add to Longdo]
管路[かんろ, kanro] (n) conduit line; pipeline [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
管道[guǎn dào, ㄍㄨㄢˇ ㄉㄠˋ, ] pipeline, #5,154 [Add to Longdo]
管道运输[guǎn dào yùn shū, ㄍㄨㄢˇ ㄉㄠˋ ㄩㄣˋ ㄕㄨ, / ] pipeline transport [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パイプライン処理機構[ぱいぷらいんしょりきこう, paipurainshorikikou] pipeline processor, pipelining [Add to Longdo]
パイプライン処理装置[ぱいぷらいんしょりそうち, paipurainshorisouchi] pipeline processor [Add to Longdo]
描画パイプライン[びょうがぱいぷらいん, byougapaipurain] rendering pipeline [Add to Longdo]
変換パイプライン[へんかんぱいぷらいん, henkanpaipurain] transformation pipeline [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 pipeline \pipeline\, pipe line \pipe line\
   1. A line of pipe with pumping machinery and apparatus for
    conveying liquids, gases, or finely divided solids, such
    as petroleum or natural gas, between distant points.
    [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
   2. fig. an information channel direct from the source.
    [PJC]
 
   3. the set of stages and processes from the invention or
    design of a product to its ultimate use, production, or
    commercial sale. Used commonly in the phrase
 
   {in the pipeline}, i. e. still in preparation or under
    development.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pipe-line \Pipe"-line`\, v. t.
   To convey by a pipe line; to furnish with a pipe line or pipe
   lines.
   [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pipeline
   n 1: gossip spread by spoken communication; "the news of their
      affair was spread by word of mouth" [syn: {grapevine},
      {pipeline}, {word of mouth}]
   2: a pipe used to transport liquids or gases; "a pipeline runs
     from the wells to the seaport" [syn: {pipeline}, {line}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top