Search result for

pinnacle

(33 entries)
(0.0193 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pinnacle-, *pinnacle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pinnacle[N] จุดสุดยอด, See also: จุดสูงสุด, Syn. peak, summit, zenith, Ant. bottom, nadir
pinnacle[N] ส่วนที่เป็นยอดแหลมบนอาคาร, Syn. spire, steeple
pinnacle[VT] เป็นจุดสุดยอด
pinnacle[VT] สร้างสิ่งปลูกสร้างที่มียอดแหลม
pinnacle[VT] วางบนยอด, See also: วางไว้บนยอด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pinnacle(พิน'นะเคิล) n. ยอด,จุดสุดยอด,ขีดสุด,ยอดเจดีย์,ภูเขา ตึก หอและอื่น ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
pinnacle(n) ยอดเจดีย์,ยอดภูเขา,ยอดตึก,จุดสุดยอด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In the chain of species, trees are a pinnacle, a perfect, living sculpture.ในบรรดาสายพันธ์ทั้งหมด ต้นไม้คือจุดสูงสุด เป็นประติมากรรมชีวิตที่สมบูรณ์แบบ Home (2009)
Hey, why didn't we just go to Pinnacle? It would have taken, like, half the time.เฮ้ ทำไมพวกเราไม่ไปแค่ที่ พินนาเคิล จะประหยัดเวลาไปได้ครึ่งนึง Hot Tub Time Machine (2010)
Ah. The pinnacle of British cuisine.อาหาอังกฤษบนยอดเขาสูง_BAR_ A Lonely Place to Die (2011)
With pinnacles thrust highด้วยแรงผลักดันอันยิ่งใหญ่ From Up on Poppy Hill (2011)
In order to continue that in today's world, we must always reach for greatness and ascend to the highest pinnacles.การที่จะเป็นแบบนั้นในโลกปัจจุบัน เราต้องไคว่คว้าสิ่งที่ดี และขึ้นไปสู่จุดสูงสุด Truth and Consequences (2012)
nine million species on this earth and here we are at the pinnacle of the food chain.มีสิ่งมีชีวิตกว่า 9 ล้านสายพันธุ์บนโลกนี้ พวกเราที่นี่อยู่บนสุด ของห่วงโซ่อาหาร Gone, Gone, Gone (2012)
The pinnacle of the food chain.จุดสูงสุด บนห่วงโซ่อาหาร Let's Boot and Rally (2012)
Okay, I-- you want to explain to me how we suddenly arrived at this crucial crux kind of a zenith pinnacle moment?โอเค,ฉัน- -\ นายต้องอธิบายให้ฉันฟังแล้ว จู่ๆ,เรามาเจอปัญหาความเป็นความตาย Woman in Black (2012)
Got dinner tonight at the Pinnacle.มีงานเลี้ยงอาหารค่ำในคืนนี้ที่พินนาเคิ. Oldboy (2013)
Pinnacle? Oof.พินนาเคิ? Oldboy (2013)
Against all odds, Kid Chocolate made it out of Grand Rapids, reaching the pinnacle of the sport as he won the middleweight championship of the world.ทั้งที่มีอุปสรรค แต่คิด ช็อกโกแลต ก็ออกจากแกรนด์ราพิดส์ และไปถึงจุดสุดยอดของกีฬานี้ ตอนที่เขาได้แชมป์โลกมิดเดิลเวต CounterPunch (2017)
Only 12 of you will be chosen to move ahead and train for six long years to become the pinnacle of a warrior.มี 12 คนเท่านั้น ที่จะได้รับคัดเลือก และฝึกอีก 6 ปี เพื่อจะเป็นยอดนักรบ The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pinnacleHe's unstoppable right now but the question is how long he can remain at the pinnacle of his career.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุดสูงสุด[n. exp.] (jut sūngsut) EN: peak ; highest point ; point of greatest success ; pinnacle   FR: summum [m] ; pinacle [m] ; point culminant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PINNACLE    P IH1 N AH0 K AH0 L
PINNACLE'S    P IH1 N IH0 K AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pinnacle    (v) (p i1 n @ k l)
pinnacled    (v) (p i1 n @ k l d)
pinnacles    (v) (p i1 n @ k l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spitze {f} | Spitzen {pl}pinnacle | pinnacles [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピナクル[, pinakuru] (n) pinnacle [Add to Longdo]
骨頂[こっちょう, kocchou] (n) height; pinnacle [Add to Longdo]
先塔;尖塔[せんとう, sentou] (n) spire; steeple; pinnacle; minaret [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pinnacle \Pin"na*cle\, n. [OE. pinacle, F. pinacle, L.
   pinnaculum, fr. pinna pinnacle, feather. See {Pin} a peg.]
   1. (Arch.) An architectural member, upright, and generally
    ending in a small spire, -- used to finish a buttress, to
    constitute a part in a proportion, as where pinnacles
    flank a gable or spire, and the like. Pinnacles may be
    considered primarily as added weight, where it is
    necessary to resist the thrust of an arch, etc.
    [1913 Webster]
 
       Some renowned metropolis
       With glistering spires and pinnacles around.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything resembling a pinnacle; a lofty peak; a pointed
    summit.
    [1913 Webster]
 
       Three silent pinnacles of aged snow. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       The slippery tops of human state,
       The gilded pinnacles of fate.     --Cowley.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pinnacle \Pin"na*cle\, v. t. [imp. & p. p. {Pinnacled}; p. pr. &
   vb. n. {Pinnacling}.]
   To build or furnish with a pinnacle or pinnacles. --T.
   Warton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pinnacle
   n 1: (architecture) a slender upright spire at the top of a
      buttress of tower
   2: the highest level or degree attainable; the highest stage of
     development; "his landscapes were deemed the acme of beauty";
     "the artist's gifts are at their acme"; "at the height of her
     career"; "the peak of perfection"; "summer was at its peak";
     "...catapulted Einstein to the pinnacle of fame"; "the summit
     of his ambition"; "so many highest superlatives achieved by
     man"; "at the top of his profession" [syn: {acme}, {height},
     {elevation}, {peak}, {pinnacle}, {summit}, {superlative},
     {meridian}, {tiptop}, {top}]
   3: a lofty peak
   v 1: surmount with a pinnacle; "pinnacle a pediment"
   2: raise on or as if on a pinnacle; "He did not want to be
     pinnacled"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top