Search result for

pied

(70 entries)
(0.0386 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pied-, *pied*, pi, pie
English-Thai: Longdo Dictionary
pied(adj) มีสีสันหลากหลาย, มีสีฉูดฉาด, S. colourful,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pied[ADJ] ลายพร้อย, See also: ลาย, ซึ่งมีหลายสี, Syn. multicolored, painted, particolored
piedmont[N] ตีนเขา
piedmont[ADJ] ที่อยู่ตีนเขา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pied(ไพดฺ) adj. ลาย,ลายพร้อย,มีหลายสี,ซึ่งสวมเสื้อผ้าที่เป็นลายพร้อย
piedmont(พีด'มอนทฺ) adj. ตีนเขา,เชิงเขา
a pied(เอ'พะเย') fr. บนด้วย, ด้วยเท้า
unoccupied(อันออค'คิวไพดฺ) adj. ว่าง,ไม่มีคนอยู่,ไม่ได้ถูกครอบครอง,ขี้เกียจ,เฉื่อยชา,ไม่มีอะไรทำ, Syn. empty

English-Thai: Nontri Dictionary
unoccupied(adj) ว่าง,ขี้เกียจ,ไม่มีเจ้าของ,เฉื่อยชา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
piedmont glacierธารน้ำแข็งเชิงเขา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
From my vineyard in piedmont.จากไร่องุ่นผมที่เพียดมอนต์ Never Judge a Lady by Her Lover (2009)
You're no longer the quarterback. You're not the Pied Piper anymore.นายไม่ได้เป็นควอเตอร์แบ๊กอีกแล้ว นายไม่ใช่คนเด่นดังอีกต่อไป Audition (2010)
Pied Piper. How was your commute?ไพด์ ไพพ์เพอร์ เดินทางเป็นอย่างไรบ้าง Shrek Forever After (2010)
Then what the fuck are you, the fucking pied piper?แกเป็นตัวบ้าอะไรเนี่ย Hick (2011)
I was born 1911, Chickasaw County, Piedmont Plantation.ฉันเกิดปี 1911 ที่ชิคซอว์ เคาน์ตี้ พีดมอนท์ แพลนเทชั่น The Help (2011)
You are quite the Pied Piper, Mr. Jane. Quite the salesman.เจน คุณคิดตื้นๆไป คุณทำตัวหยั่งกับ เซลล์แมน Ring Around the Rosie (2011)
We can't even escape to a proper pied-a-terre in Manhattan until Georgina gets me my divorce, or my family will have to pay the dowry.ที่มาแทนโดโรต้าไม่รู้จักเคาะประตูเหรอ เราหนีไปเที่ยวเล่นในแมนแฮตตันยังไม่ได้เลย จนกว่าจอร์จีน่าหย่าให้ฉัน Con-Heir (2012)
Miami Metro impounded Speltzer's little Pied-a-RV when he was arrested, but they had to give it back once he was set free.สถานีตำรวจไมอามียึดรถอาวีลายพร้อย ของสเปลท์เซอร์ไว้เป็นของกลาง ตอนที่เขาถูกจับกุม แต่พวกเขาก็ต้องคืนให้เขาไป ตอนที่เขาถูกปล่อยตัว Run (2012)
This is a hide, that fits over the top of the scooter so I can sneak up silently without frightening birds, like the pied wagtail and the...มันคือลายพราง ติดตั้งอยู่ด้านบนสกูตเตอร์ ผมเลยแอบดูได้เงียบเชียบ โดยไม่ให้นกตกใจกลัว จำพวก Episode #18.4 (2012)
O... only a figure hidden by a pied cloak of multicolor patches, leading the children from their homes and into the forest.เห็นแค่ลักษณะ ซ่อนอยู่ใต้เสื้อคลุมลายพร้อย จากเศษผ้าปุปะ นำขบวนเด็ก ๆ จากบ้านของพวกเขาไปสู่ป่า Nasty Habits (2013)
Then whoever this Pied Piper is, he's about to play his late note.งั้นไม่ว่าคนเป่าขลุ่ยผ้าปุปะนี่จะเป็นใคร เขากำลังจะได้เล่นโน้ตตัวสุดท้าย Nasty Habits (2013)
Piedmont Salvage Yard.สุสานรถพีดมอนท์ Mercy (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาท[n.] (bāt) EN: foot   FR: pied [m]
ช้อนรองเท้า[n.] (chøn-røngthāo) EN: shoehorn   FR: chausse-pied [m]
เดิน[v.] (doēn) EN: walk ; go on foot ; move ; pace   FR: marcher ; aller à pied ; arpenter ; bouger
เดินดุ่ม[v. exp.] (doēn dum) EN: walk without looking left or right ; walk without looking around with a preoccupied air   FR: marcher avec un air songeur
เดินไป[v. exp.] (doēn pai) EN: walk on ; walk up and down ; walk back and forth   FR: être à pied ; aller à pied
เดินเท้า[v. exp.] (doēn thāo) EN: go on foot   FR: aller à pied ; marcher
เดินทอดน่อง[v. exp.] (doēn thøtnǿng) EN: stroll ; ramble ; saunter; walk in a preoccupied air   FR: se promener ; déambuler ; marcher d'un pas nonchalant
โดยไม่หยุด[adv.] (dōi mai yut) FR: sans relâche ; d'arrache-pied
ด้วยความสูง 30000 ฟุต[xp] (dūay khwāmsūng sām meūn fut) EN: at an altitude of 30,000 feet   FR: à une altitude de 30.000 pieds
ฝ่า[n.] (fā) EN: palm ; sole   FR: paume [f] ; plante (du pied) [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PIED    P AY1 D
PIEDRA    P IY1 D R AH0
PIEDMONT    P IY1 D M AA2 N T
PIEDBOEUF    P IY1 D B AH2 F
PIEDMONT'S    P IY1 D M AA2 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pied    (j) (p ai1 d)
pied-`a-terre    (n) -- (p y ei2 d - aa - t e@1 r)
pied-`a-terres    (n) -- (p y ei2 d - aa - t e@1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nonnensteinschmätzer {m} [ornith.]Pied Wheatear (Oenanthe pleschanka) [Add to Longdo]
Säbelschnäbler {m} [ornith.]Pied Avocet (Recurvirostra avosetta) [Add to Longdo]
Trauerbachstelze {f} [ornith.]Pied Wagtail [Add to Longdo]
Elsterscharbe {f} [ornith.]Pied Cormorant [Add to Longdo]
Elsterreiher {m} [ornith.]Pied Heron [Add to Longdo]
Elsterhabicht {m} [ornith.]Pied Goshawk [Add to Longdo]
Elsterweihe {f} [ornith.]Pied Harrier [Add to Longdo]
Australischer Austernfischer {m} [ornith.]Pied Oystercatcher [Add to Longdo]
Zweifarben-Fruchttaube {f} [ornith.]Pied Imperial Pigeon [Add to Longdo]
Dickschnabel-Bronzekuckuck {m} [ornith.]Pied Bronze Cuckoo [Add to Longdo]
Elstertoko [ornith.]Pied Hornbill [Add to Longdo]
Elsterfaulvogel {m} [ornith.]Pied Puffbird [Add to Longdo]
Rotstirn-Bartvogel {m} [ornith.]Pied Barbet [Add to Longdo]
Elstertyrann {m} [ornith.]Pied Water Tyrant [Add to Longdo]
Zweifarben-Raupenfänger {m} [ornith.]Pied Cuckoo Shrike [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がらがら[, garagara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) clattering; rattling; gargling; (adj-na,adj-no) (2) empty; bare; uninhabited; vacant; unoccupied; (3) raspy (voice); gravelly; (n) (4) rattle (e.g. baby's toy) [Add to Longdo]
オキュパイド[, okyupaido] (n) occupied [Add to Longdo]
ハーメルンの笛吹き男[ハーメルンのふえふきおとこ, ha-merun nofuefukiotoko] (n) the Pied Piper of Hamelin [Add to Longdo]
依代;依り代;憑代[よりしろ, yorishiro] (n) (See 形代) object representative of a divine spirit; object to which a spirit is drawn or summoned; object or animal occupied by a kami [Add to Longdo]
一念[いちねん, ichinen] (n) (1) determined purpose; (2) {Buddh} an incredibly short span of time (i.e. the time occupied by a single thought); (3) {Buddh} (See 浄土宗) a single repetition of a prayer (esp. in Jodo-shu) [Add to Longdo]
下駄履き住宅[げたばきじゅうたく, getabakijuutaku] (n) a residential building, the first floor of which is occupied by businesses [Add to Longdo]
感ける[かまける, kamakeru] (v1,vi) (uk) to be too busy; to be occupied; to concentrate on single-mindedly [Add to Longdo]
気が漫ろ[きがそぞろ, kigasozoro] (exp) preoccupied; distracted [Add to Longdo]
気を取られる[きをとられる, kiwotorareru] (exp,v1) to have one's attention attracted (caught); to be preoccupied with [Add to Longdo]
空き家(P);空き屋;空家;明き家;空屋[あきや, akiya] (n) vacant house; unoccupied house; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jí, ㄐㄧˊ, ] pied wagtail, #354,561 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pi \Pi\, v. t. [imp. & p. p. {Pied}; p. pr. & vb. n. {Pieing}.]
   (Print.)
   To put into a mixed and disordered condition, as type; to mix
   and disarrange the type of; as, to pi a form. [Written also
   {pie}.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pied \Pied\,
   imp. & p. p. of {Pi}, or {Pie}, v.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pied \Pied\, a. [From {Pie} the party-colored bird.]
   Variegated with spots of different colors; party-colored;
   spotted; piebald. "Pied coats." --Burton. "Meadows trim with
   daisies pied." --Milton.
   [1913 Webster]
 
   {Pied antelope} (Zool.), the bontebok.
 
   {Pied-billed grebe} (Zool.), the dabchick.
 
   {Pied blackbird} (Zool.), any Asiatic thrush of the genus
    {Turdulus}.
 
   {Pied finch} (Zool.)
   (a) The chaffinch.
   (b) The snow bunting. [Prov. Eng.]
 
   {Pied flycatcher} (Zool.), a common European flycatcher
    ({Ficedula atricapilla}). The male is black and white.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pied
   adj 1: having sections or patches colored differently and
       usually brightly; "a jester dressed in motley"; "the
       painted desert"; "a particolored dress"; "a piebald
       horse"; "pied daisies" [syn: {motley}, {calico},
       {multicolor}, {multi-color}, {multicolour}, {multi-
       colour}, {multicolored}, {multi-colored},
       {multicoloured}, {multi-coloured}, {painted},
       {particolored}, {particoloured}, {piebald}, {pied},
       {varicolored}, {varicoloured}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top