Search result for

picket

(49 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -picket-, *picket*
English-Thai: Longdo Dictionary
picket sign(n) ป้ายประท้วง เช่น The strikers carried picket signs prepared by the Unions.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
picket[N] เสาปักรั้ว, See also: เสาเข็ม, Syn. pole, pillar
picket[N] ยาม, See also: ทหารยาม, Syn. guard, patrolman
picket[VT] ล้อมรั้ว, See also: ปักไม้เป็นรั้ว, Syn. fence, corral
picket[VT] เป็นยาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
picket(พิค'คิท) n. เสาเข็ม,เสาปักแหลม,เสาปัก,รั้ว,ยาม,ทหารกองหน้า vt. ล้อมรั้ว,เป็นคนยาม,เป็นหน่วยกำลังรักษาการณ์., See also: picketer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
picket(n) เสาผูกสัตว์,ยาม,ทหารกองหน้า,รั้ว,เสาเข็ม
picket(vt) ผูกสัตว์กับเสา,ล้อมรั้ว,ตอกหลัก,วางยาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
picketing๑. การถือป้ายประท้วง๒. การขัดขวางไม่ให้เข้าทำงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
picketing๑. การถือป้ายประท้วง๒. การขัดขวางไม่ให้เข้าทำงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So we didn't have a dog and a white picket fence.ถึงแม้เราไม่มีหมา ไม่มีสวนและรั้วบ้านสวยๆ Jump the Shark (2009)
I let go of white picket fences and cars in driveways, coffee cups and vacuum cleaners.ฉันปล่อยวางรั้วรอบสีขาว แล้วก็รถในที่จอด ถ้วยกาแฟ และเครื่องดูดฝุ่น Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
The white picket fence.วิีถีการใช้ชีวิตทั่วไป Chapter Eight 'Shadowboxing' (2009)
I was just on my way home back from picketing the baby-killer factory up in Birmingham.ผมแค่กำลังกลับบ้าน จากการไปต่อต้านโรงงานฆ่าเด็ก ที่เบอร์มิงแฮม 9 Crimes (2010)
¶¶ Now, where's your picket fence, love? ¶¶ตอนนี้ ไหนรั้วหนามของเธอล่ะ ที่รัก Hell-O (2010)
House was owned by a guy named isaiah pickett.ชายชื่อ ไอเซอาห์ พิคเก็ต เป็นเจ้าของบ้าน Swap Meat (2010)
Isaiah pickett's house.ของบ้านไอเซอาห์ พิคเก็ต Swap Meat (2010)
If what you deserve is a white picket fence and your kids all around and a husband who loves you?ถ้าจริงๆ แล้วคุณสมควรได้รั้วขาว มีลูกๆ วิ่งเล่นรอบๆ มีสามีที่รักคุณ My Bad (2010)
He told me it would be a good place to blend in because people wave at you from behind their little picket fences, but, they would never get involved.He told me it would be a good place to blend in because people wave at you from behind their little picket fences, I Guess This Is Goodbye (2010)
Complete with a white picket fence, and I can help you do that.ภายในรั้วบ้านสีขาว และผมสามารถช่วยคุณ ทำแบบนั้นได้ Blood Brothers (2010)
Ha. Four generations of picket fence. [Sighs]เปล่า ทำเสารั้วมาสี่ ชั่วอายุคนแล้ว ถ้าคนพวกนี้ ไม่ได้ทำอะไรผิด My Heart Will Go On (2011)
It's like crossing a picket line.เหมือนรั้วที่กั้นทางแยก The Sue Sylvester Shuffle (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การถือป้ายประท้วง[n. exp.] (kān theū pāi prathūang) EN: picketing   
ซี่[n.] (sī) EN: [classifier : teeth ; ribs ; stakes, pickets, palings of a fence]   FR: [classificateur : petits objets allongés ; dents ; côtes ; pieux, piquets, bornes]

CMU English Pronouncing Dictionary
PICKET    P IH1 K AH0 T
PICKETS    P IH1 K AH0 T S
PICKETT    P IH1 K EH0 T
PICKETED    P IH1 K AH0 T AH0 D
PICKETER    P IH1 K AH0 T ER0
PICKETERS    P IH1 K AH0 T ER0 Z
PICKETING    P IH1 K AH0 T IH0 NG
PICKETT'S    P IH1 K EH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
picket    (v) (p i1 k i t)
pickets    (v) (p i1 k i t s)
picketed    (v) (p i1 k i t i d)
picketing    (v) (p i1 k i t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Palisadenzaun {m}; Palisade {f}picket fence [Add to Longdo]
Pfahl {m} | Pfähle {pl}picket | pickets [Add to Longdo]
Streikposten {m} | Streikposten aufstellenpicket | to picket [Add to Longdo]
Streikpostendienst {m} | Streikposten seinpicket duty | to be on picket duty [Add to Longdo]
Streikpostenkette {f}picket line [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピケッティング[, piketteingu] (n) picketing [Add to Longdo]
ピケット[, piketto] (n) picket [Add to Longdo]
ピケットライン[, pikettorain] (n) picket line [Add to Longdo]
杭;杙[くい, kui] (n) stake; post; pile; picket [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Picket \Pick"et\, n. [F. piquet, properly dim. of pique spear,
   pike. See {Pike}, and cf. {Piquet}.]
   1. A stake sharpened or pointed, especially one used in
    fortification and encampments, to mark bounds and angles;
    or one used for tethering horses.
    [1913 Webster]
 
   2. A pointed pale, used in marking fences.
    [1913 Webster]
 
   3. [Probably so called from the picketing of the horses.]
    (Mil.) A detached body of troops serving to guard an army
    from surprise, and to oppose reconnoitering parties of the
    enemy; -- called also {outlying picket}.
    [1913 Webster]
 
   4. By extension, men appointed by a trades union, or other
    labor organization, to intercept outsiders, and prevent
    them from working for employers with whom the organization
    is at variance. [Cant]
    [1913 Webster]
 
   5. A military punishment, formerly resorted to, in which the
    offender was forced to stand with one foot on a pointed
    stake.
    [1913 Webster]
 
   6. A game at cards. See {Piquet}.
    [1913 Webster]
 
   {Inlying picket} (Mil.), a detachment of troops held in camp
    or quarters, detailed to march if called upon.
 
   {Picket fence}, a fence made of pickets. See def. 2, above.
    
 
   {Picket guard} (Mil.), a guard of horse and foot, always in
    readiness in case of alarm.
 
   {Picket line}. (Mil.)
    (a) A position held and guarded by small bodies of men
      placed at intervals.
    (b) A rope to which horses are secured when groomed.
 
   {Picketpin}, an iron pin for picketing horses.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Picket \Pick"et\, v. t. [imp. & p. p. {Picketed}; p. pr. & vb.
   n. {Picketing}.]
   1. To fortify with pointed stakes.
    [1913 Webster]
 
   2. To inclose or fence with pickets or pales.
    [1913 Webster]
 
   3. To tether to, or as to, a picket; as, to picket a horse.
    [1913 Webster]
 
   4. To guard, as a camp or road, by an outlying picket.
    [1913 Webster]
 
   5. To torture by compelling to stand with one foot on a
    pointed stake. [Obs.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Piquet \Pi*quet"\, n. [F., prob. fr. pique. See {Pique}, {Pike},
   and {Picket}.]
   A game at cards played between two persons, with thirty-two
   cards, all the deuces, threes, fours, fives, and sixes, being
   set aside. [Written also {picket} and {picquet}.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 picket
   n 1: a person employed to keep watch for some anticipated event
      [syn: {lookout}, {lookout man}, {sentinel}, {sentry},
      {watch}, {spotter}, {scout}, {picket}]
   2: a detachment of troops guarding an army from surprise attack
   3: a protester posted by a labor organization outside a place of
     work
   4: a vehicle performing sentinel duty
   5: a wooden strip forming part of a fence [syn: {picket},
     {pale}]
   6: a form of military punishment used by the British in the late
     17th century in which a soldier was forced to stand on one
     foot on a pointed stake [syn: {picket}, {piquet}]
   v 1: serve as pickets or post pickets; "picket a business to
      protest the layoffs"
   2: fasten with a picket; "picket the goat"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top