Search result for

physically

(35 entries)
(0.0109 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -physically-, *physically*, physical
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Physically, she's fine.กายภาพเธอสบายดี Joy (2008)
One being physically separate, but with a collective consciousness.ร่างกายแยกจากกัน แต่มีจิตดวงเดียว Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
There's nothing physically wrong with you. Opeartion went flawlessly.หัวคุณโล้น ดูดีจัง The Eye (2008)
They should have physically stopped me! No, no, no.พวกเขาควรหยุดร่างกายผมไว้! Frost/Nixon (2008)
Although he's scared, he's physically sound.ถึงแม้เขาจะตื่นกลัว แต่ปฏิกิริยาทางกายยังสงบมั่นคง Death Note: L Change the World (2008)
I mean, physically, she's fine, but when Rex programmed them, he sure didn't want them taken out.ร่างกายเธอปกติดี แต่เร็กซ์ตั้งโปรแกรมไว้.. เราเอามันออกมาไม่ได้เลย G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
So if I try to leave, you will actually physically restrain me?แล้ว.. ถ้าฉันจะไป คุณจะใช้กำลังยับยั้งฉันมั้ย? Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
And they eventually decided, after much deliberation, that the best thing to do would be to physically cut their way in.แล้วพวกเขาจะตัดสินใจหลังจากปรึกษากันแล้ว สิ่งที่ดีที่สุดที่น่าจะลองทำ คือ บุกเข้าข้างใน District 9 (2009)
But not physically --แต่บังคับร่างกายไม่ได้ After School Special (2009)
So physically, you still have some remainder... of the protective tissue.โดยกายภาพแล้วหนูยังมีเยื่อกระดาษ ปกป้องเหลืออยู่ Dare (2009)
But there's no way to physicallyแต่ไม่มีทางเชื่อมโยงเรื่องทางร่างกาย Demonology (2009)
Both physically and spiritually.สื่อถึงทั้งการแพทย์และด้านจิตวิญญาณ Demonology (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
physicallyAs long as I am physically able to.
physicallyGenerally speaking men are physically stronger than women.
physicallyHe suits a ballplayer mentally, too, physically, too.
physicallyPhysically impossible.
physicallyWomen are physically weaker than men.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่วมแรง[V] physically help, Syn. ร่วมแรงร่วมใจ, ร่วมมือ, ร่วมแรงกาย, Example: ไม่ว่ายุคไหนชาวชนบทก็ยังคงร่วมแรงกันลงแขกเก็บเกี่ยวข้าว, Thai definition: ช่วยเหลือกันในทางกำลังร่างกาย
ออกแรง[V] physically help, See also: provide support, Example: มีชาวบ้านจำนวนมากเอาใจใส่กุลีกุจอออกแรงช่วยเหลือการงานของแกอย่างตั้งอกตั้งใจ, Thai definition: โดยปริยายหมายความว่า ใช้กำลังช่วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่อนกำลัง[adj.] (øn kamlang) EN: weak (physically)   FR: faible (physiquement)

CMU English Pronouncing Dictionary
PHYSICALLY    F IH1 Z IH0 K AH0 L IY0
PHYSICALLY    F IH1 Z IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
physically    (a) (f i1 z i k l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あうんの呼吸;阿吽の呼吸[あうんのこきゅう, aunnokokyuu] (n) the harmonizing, mentally and physically, of two parties engaged in an activity [Add to Longdo]
がりせん;ガリセン[, garisen ; garisen] (n) person physically attracted to thin people [Add to Longdo]
きちきち;キチキチ[, kichikichi ; kichikichi] (adj-na,adv-to,n) (1) (on-mim) jam-packed (physically or of schedule, etc.); (2) (used to denote a) grinding noise; (3) precisely; correctly (e.g. when working, etc.); (n) (4) (See 精霊飛蝗) acrida cinerea; oriental longheaded locust [Add to Longdo]
引き据える;引据える[ひきすえる, hikisueru] (v1) to (physically) force someone to sit down [Add to Longdo]
外専[がいせん, gaisen] (n) (uk) (vulg) person physically attracted to foreigners; person who dates only foreigners [Add to Longdo]
看板大関[かんばんおおぜき, kanban'oozeki] (n) physically exceptional sumo wrestler promoted straight to champion rank during Edo period [Add to Longdo]
虚弱児[きょじゃくじ, kyojakuji] (n) physically weak or sickly child [Add to Longdo]
枯れ専[かれせん;カレセン, karesen ; karesen] (n) (uk) (from 枯れたおじいさん専門) younger woman (usu. 20-30 years old) who is physically attracted to mature older men (usu. 50-60 years old) [Add to Longdo]
此処(P);此所;茲;爰[ここ, koko] (n) (1) (uk) (See 何処,其処,彼処) here (place physically close to the speaker, place pointed by the speaker while explaining); this place; (2) (See 今迄) these last (followed by a duration noun and a past sentence [Add to Longdo]
此方[こなた;こんた(ok), konata ; konta (ok)] (n) (1) (uk) (See 何方・どちら・1,其方・1,彼方・あちら・1) this way (direction close to the speaker or towards the speaker); this direction; (2) here (place close to the speaker or where the speaker is); (3) this one (something physically close to the speaker); (pn,adj-no) (4) I; me; we; us; (5) this person (someone physically close to the speaker and of equal or higher status); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Physically \Phys"ic*al*ly\, adv.
   In a physical manner; according to the laws of nature or
   physics; by physical force; not morally.
   [1913 Webster]
 
      I am not now treating physically of light or colors.
                          --Locke.
   [1913 Webster]
 
   2. According to the rules of medicine. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He that lives physically must live miserably.
                          --Cheyne.
    [1913 Webster] physicalness

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 physically
   adv 1: in accord with physical laws; "it is physically
       impossible"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top