หรือคุณหมายถึง phönix?
Search result for

phoenix

(51 entries)
(0.0219 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -phoenix-, *phoenix*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
phoenix[N] นกฟินิกซ์, See also: นกอมตะ, นกเทพนิยายซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความตายและการฟื้นคืนชีพมาใหม่, Syn. phenix
phoenix[N] คนที่ดีเลิศ, See also: สิ่งดีเลิศ, Syn. paragon
phoenix[N] คนหรือสิ่งที่ฟื้นจากการทนทุกข์ทรมานจากภัยพิบัติหรือความเลวร้ายต่างๆ
phoenix[N] กลุ่มดวงดาวฟีนิกซ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
phoenix(ฟิ'นิคซฺ) n. นกนิยายขนาดใหญ่ที่สวยงาม มีอายุถึง500-600ปีมันสามารถเผาตัวมันเองให้ตายและจากเถ้าถ่านนั้นมันจะกลายเป็นนกตัวใหม่ที่มีอายุยืนนานต่อไป,บุคคลหรือสิ่งที่เป็นนกตัวใหม่ที่มีอายุยืนนานต่อไป บุคคลหรือสิ่งที่สวยงามหาที่เปรียบไม่ได้,บุคคลหรือสิ่งที่ดีเลิศ,ต้นปาล์มชนิดหนึ่ง,ชื่อดวงดาว

English-Thai: Nontri Dictionary
phoenix(n) นกในเทพนิยาย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If you get me, you'd get a phoenix, Beggar Ahjussi.ถ้าคุณได้ฉัน, เท่ากับคุณได้นกฟินิกซ์นะ, คุณขอทาน Episode #1.7 (2008)
In my life, I won't have any phoenix.ในชีวิตของผม, ผมไม่ต้องการนกฟินิกซ์ Episode #1.7 (2008)
If you catch a hold of me, it's like catching a phoenix.ถ้าคุณจับฉันไว้ได้, จะเหมือนกับจับนกฟินิกซ์ได้ Episode #1.8 (2008)
I told you before that holding on to me would be equivalent to holding onto a phoenix (great fortune), right?ฉันบอกคุณไว้ว่า ถ้าคุณจับฉันไว้ได้ จะเทียบ เท่าจับได้นกฟินิกซ์ (โชคดีมากๆ), ใช่มัย? Episode #1.9 (2008)
Didn't I tell you before that I'm a phoenix?ฉันไม่ได้บอกไว้ก่อนหรือว่า ฉันเป็นนกฟินิกซ์? Episode #1.9 (2008)
You're the one who should obey your father's words, and hold on to the phoenix (Mike).คุณคือคนที่ต้องเชื่อฟังคำของพ่อคุณ, และจับนกฟินิกซ์ให้มั่นๆ (ไมค์). Episode #1.9 (2008)
I'm a phoenix, Ahjussi.ฉันเป็นนกฟินิกซ์, นะคุณ. Episode #1.9 (2008)
I vow to guard Phoenix Heights.ข้าจะปกป้องศาลบรรพชน. Three Kingdoms (2008)
Liu was chased to Phoenix Heightsเล่าปี่รีบถอยไปที่ศาลบรรพชน Three Kingdoms (2008)
Phoenix Heightsศาลบรรพชน Three Kingdoms (2008)
Withdraw to Phoenix Heights!ถอยไปที่ ศาลบรรพชน! Three Kingdoms (2008)
General Zilong has chosen to make his stand at Phoenix Heightsท่านขุนพลจูล่ง เลือกตั้งรับที่ ศาลบรรพชน Three Kingdoms (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
phoenixPhoenix is the capital of Arizona.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป้ง[N] Phoenix humilis, See also: Phoenix paludosa, Syn. ต้นเป้ง, Example: ในสวนสาธารณะนี้มีต้นเป้งอยู่หลายต้น, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้พุ่ม 3 ชนิดในสกุล Phoenix วงศ์ Palmae ก้านใบมีหนาม คือ เป้งทะเล (P. paludosa Roxb.) ขึ้นตามชายทะเล, เป้งดอย (P. humilis Royle) ขึ้นตามป่าดอน, และ เป้งบก หรือ ปุ้มเป้ง (P. acaulis Ham.) ขึ้นในป่าเต็งรัง
อินทผลัม[N] date palm, See also: Phoenix dactylifera Linn., Syn. อินทผาลัม, Thai definition: ชื่อปาล์มชนิด Phoenix dactylifera Linn. ในวงศ์ Palmae ผลกินได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หงส์[n.] (hong) EN: Chinese legendary phoenix   
หงส์ร่อนมังกรรำ[n. exp.] (hong rǿn mangkøn ram) EN: hovering phoenix, dancing dragon   
คนที่ดีเลิศ[n.] (khon thī dīloēt) EN: phoenix ; paragon   
นกฟินิกซ์ [n. exp.] (nok Finik) EN: Phoenix   

CMU English Pronouncing Dictionary
PHOENIX    F IY1 N IH0 K S
PHOENIX'S    F IY1 N IH0 K S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Phoenix    (n) (f ii1 n i k s)
phoenix    (n) (f ii1 n i k s)
phoenixes    (n) (f ii1 n i k s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Phönixsturmvogel {m} [ornith.]Phoenix Petrel [Add to Longdo]
Phoenix (Stadt in USA)Phoenix (city in USA) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フェニックス[, fenikkusu] (n) phoenix (lat [Add to Longdo]
燕雀鴻鵠[えんじゃくこうこく, enjakukoukoku] (exp) How can a small bird (a sparrow, a petty person) understand the aspirations of a great bird (a phoenix); Only a hero can understand a hero [Add to Longdo]
火の鳥[ひのとり, hinotori] (n) (See 鳳凰) phoenix (esp. fenghuang, the Chinese phoenix) [Add to Longdo]
梧桐;青桐[あおぎり;ごとう;アオギリ, aogiri ; gotou ; aogiri] (n) (uk) Chinese parasol-tree (Firmiana simplex); Chinese-bottletree; Japanese varnishtree; phoenix-tree [Add to Longdo]
蒼梧[そうご, sougo] (n) (uk) (See 梧桐) Chinese parasol-tree (Firmiana simplex); Chinese bottletree; Japanese varnishtree; phoenix-tree [Add to Longdo]
大鳥;鳳;鵬[おおとり, ootori] (n) (1) large bird; (2) (esp. 鵬) (See 鵬・ほう) kun (in Chinese mythology, giant bird said to be able to turn into a fish); (3) (esp. 鳳) (See 鳳凰) fenghuang (Chinese phoenix) [Add to Longdo]
不死鳥[ふしちょう, fushichou] (n) phoenix bird [Add to Longdo]
鳳凰[ほうおう, houou] (n) mythical Firebird Goddess (sometimes erroneously associated with 'phoenix'); female Hinotori [Add to Longdo]
鳳凰座[ほうおうざ, hououza] (n) (constellation) Phoenix [Add to Longdo]
鵬翼[ほうよく, houyoku] (n) phoenix wings; aeroplane wings; airplane wings [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, ] phoenix [Add to Longdo]
菲尼克斯[Fēi ní kè sī, ㄈㄟ ㄋㄧˊ ㄎㄜˋ ㄙ, ] Phoenix, capital of Arizona [Add to Longdo]
[fèng, ㄈㄥˋ, / ] phoenix; surname Feng [Add to Longdo]
凤凰[fèng huáng, ㄈㄥˋ ㄏㄨㄤˊ, / ] phoenix [Add to Longdo]
凤凰座[fèng huáng zuò, ㄈㄥˋ ㄏㄨㄤˊ ㄗㄨㄛˋ, / ] Phoenix (constellation) [Add to Longdo]
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, ] phoenix; river gull [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Phenix \Phe"nix\, n.; pl. {Phenixes}. [L. phoenix, Gr. foi^nix.]
   [Written also {ph[oe]nix}.]
   1. (Gr. Myth.) A bird fabled to exist single, to be consumed
    by fire by its own act, and to rise again from its ashes.
    Hence, an emblem of immortality.
    [1913 Webster]
 
   2. (Astron.) A southern constellation.
    [1913 Webster]
 
   3. A marvelous person or thing. [R.] --Latimer.
    [1913 Webster]
 
   4. A person or thing that suffered destruction or defeat and
    was restored to its former state.
    [PJC]
 
   {to rise like a phoenix}, to resume an endeavor after an
    apparently final defeat.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Phoenix \Ph[oe]"nix\ (f[=e]"n[i^]ks), n. [L., a fabulous bird.
   See {Phenix}.]
   1. Same as {Phenix}. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) [Capitalized] A genus of palms including the date
    tree.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Phoenix
   n 1: the state capital and largest city located in south central
      Arizona; situated in a former desert that has become a
      prosperous agricultural area thanks to irrigation [syn:
      {Phoenix}, {capital of Arizona}]
   2: a large monocotyledonous genus of pinnate-leaved palms found
     in Asia and Africa [syn: {phoenix}, {genus Phoenix}]
   3: a legendary Arabian bird said to periodically burn itself to
     death and emerge from the ashes as a new phoenix; according
     to most versions only one phoenix lived at a time and it
     renewed itself every 500 years
   4: a constellation in the southern hemisphere near Tucana and
     Sculptor

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top