Search result for

philosophic

(52 entries)
(0.0171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -philosophic-, *philosophic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
philosophical[ADJ] เกี่ยวกับปรัชญา, See also: ซึ่งยึดหลักปรัชญา, Syn. esoteric
philosophical[ADJ] เยือกเย็น, See also: ใจเย็น, อดทน, ซึ่งมีเหตุผล
philosophical[ADJ] ซึ่งยึดหลักธรรมะ, See also: ธรรมะธัมโม
philosophically[ADV] โดยยึดหลักปรัชญา
philosophically[ADV] อย่างธรรมะธัมโม, See also: โดยยึดหลักธรรมะ
philosophically[ADV] อย่างใจเย็น, See also: อย่างเยือกเย็น, อย่างอดทน, อย่างมีเหตุผล
philosophically[ADV] อย่างปลงตก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
philosophic(ฟิลละซอฟ'ฟิเคิล) adj. เกี่ยวกับปรัชญา,ยึดหลักปรัชญา,คัมภีรภาพ,ไม่ดิ้นรน,ยึดหลักธรรมะ,ธรรมะธัมโม,ปลงตก,มีเหตุและเยือกเย็น
philosophical(ฟิลละซอฟ'ฟิเคิล) adj. เกี่ยวกับปรัชญา,ยึดหลักปรัชญา,คัมภีรภาพ,ไม่ดิ้นรน,ยึดหลักธรรมะ,ธรรมะธัมโม,ปลงตก,มีเหตุและเยือกเย็น

English-Thai: Nontri Dictionary
philosophic(adj) เกี่ยวกับปรัชญา,ที่ยึดหลักปรัชญา,ซึ่งปลงตก,ไม่ดิ้นรน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Young lady, I said we are the masters of the universe... a society dedicated to promulgating the philosophical and political messages contained in the 1981 to '83 cartoon featuring he-man.สาวน้อย ผมบอกว่าพวกเรานี่แหละคือปรมาจารย์แห่งจักรวาล สังคมที่อุทิศตนให้กับการป่าวประกาศหลักปรัชญา รวมถึงข้อความทางการเมือง Dan de Fleurette (2009)
Well, if you wanna get philosophical, I'll get philosophical with you.แกต้องก้าวเดินต่อไปให้ได้ Edge of Darkness (2010)
Well, you pose an interesting philosophical question.โิอ่ว นายถามคำถามปรัชญาที่น่าสนใจมาก Family Matters (2010)
First order logic is a philosophical system of reasoning using "if/then" statements as quantifiers or predicates.หลักตรรกะลำดับแรกสุด คือระบบหลักคิดทางปรัชญา ว่าด้วยการให้เหตุผล อย่างการใช้คำว่า "ถ้า/งั้นก็" เป็นคำขยายเพื่อหมายถึง หรือคาดการณ์อนาคต The Bones That Weren't (2010)
Or halfway closed, depending on your philosophical bent.หรือปิดครึ่งนึง ขึ้นอยู่กับปรัชญาชีวิตของคุณ The Plimpton Stimulation (2010)
So to me that's a step backwards in explaining a philosophically satisfying model.มันถูกกล่าวว่าพระเจ้าเติม ในรอยแตกในความรู้ของเรา Is There a Creator? (2010)
There are thousands of pages devoted to this, scientific research, philosophical debate-- if we don't have the technology to see this thing, how the hell am I supposed to believe-- because Destiny is not our technology, Colonel.มันมีเป็นพันๆหน้าที่ เกี่ยวกับสิ่งนี้ การค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การโต้เถียงกันทางปรัชญา... ถ้าเราไม่มีเทคโนโลยี The Greater Good (2010)
It's a treasure of a moment in human history that we suddenly have at our fingertips the telescopes, the computers, the light detectors, and the knowledge to answer a philosophical question that humans have been asking since antiquity.มองหาดาวคล้ายกับ ดวงอาทิตย์ของเรา และเพลิดเพลินไปกับผลไม้ของ เทคโนโลยีตลอดการพัฒนาของเรา ที่นี่เรามี Are We Alone? (2010)
Philosophical...ปรัชญา... Samaritan (2010)
With your strange philosophical babbling.กับปรัชญาแปลกๆของคุณ The Descent (2011)
And her objection to the test is a philosophical one.การคัดค้านเรื่องการทดสอบนี้/Nเป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมะ You Bury Other Things Too (2011)
I'm posing an important philosophical question.หนูกำลังเข้าถึงแก่นสำคัญของวิชาเลยนะพ่อ Pitch Perfect (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
philosophicEveryone seems to have a bone to pick with someone, but only a few people can be philosophical about it.
philosophicHe's quite philosophical about his demotion.
philosophicMy elder brother is a philosophical authority person.
philosophicWe should try to be philosophical about life; wealth gained could also vanish.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อภิธรรม[N] one book of the Tripitaka, See also: philosophic aspect of the Teaching of the Buddha, Syn. พระอภิธรรมปิฎก, Example: แนวความคิดดังกล่าวนี้อยู่ในแนวคำสอนชั้นสูงของพระพุทธเจ้า ที่เรียกกันว่า อภิธรรม, Thai definition: ชื่อปิฎกหนึ่งในพระไตรปิฎก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำถามทางปรัชญา[n. exp.] (khamthām thāng pratyā) EN: philosophical questions   FR: question philosophique [f]
คิดตก[v.] (khittok) EN: look at the bright side of things ; not take to heart ; take philosophically   FR: considérer avec philosophie
ความคิดปรัชญา[n. exp.] (khwāmkhit pratyā = pratchayā) EN: philosophical thinking   FR: pensée philosophique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PHILOSOPHIC    F IH2 L AH0 S AA1 F IH0 K
PHILOSOPHICAL    F IH2 L AH0 S AA1 F IH0 K AH0 L
PHILOSOPHICALLY    F IH2 L AH0 S AA1 F IH0 K AH0 L IY0
PHILOSOPHICALLY    F IH2 L AH0 S AA1 F IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
philosophic    (j) (f i2 l @ s o1 f i k)
philosophical    (j) (f i2 l @ s o1 f i k l)
philosophically    (a) (f i2 l @ s o1 f i k l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ホリズム[, horizumu] (n) (obsc) (See 全体論) (philosophical) holism [Add to Longdo]
モナド[, monado] (n) (philosophical) monad [Add to Longdo]
器官なき身体[きかんなきしんたい, kikannakishintai] (exp,n) body without organs (philosophical concept); BwO [Add to Longdo]
偶然論[ぐうぜんろん, guuzenron] (n) (philosophical) casualism [Add to Longdo]
君主道徳[くんしゅどうとく, kunshudoutoku] (n) (See 奴隷道徳) Herrenmoral (master morality, as a philosophical concept of Nietzsche) [Add to Longdo]
権力意志[けんりょくいし, kenryokuishi] (n) the will to power (philosophical concept of Nietzsche) [Add to Longdo]
自由意志論[じゆういしろん, jiyuuishiron] (n) (philosophical) libertarianism [Add to Longdo]
主体[しゅたい, shutai] (n) (1) main constituent; core; nucleus; (2) (See 客体,主観) subject (philosophical); protagonist; (P) [Add to Longdo]
全体論[ぜんたいろん, zentairon] (n) (philosophical) holism [Add to Longdo]
対自[たいじ, taiji] (n) being-for-others (philosophical term used by Hegel and Sartre (etre-en-soi)) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哲学上[zhé xué shàng, ㄓㄜˊ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄤˋ, / ] philosophic [Add to Longdo]
哲理[zhé lǐ, ㄓㄜˊ ㄌㄧˇ, ] philosophic theory; philosophy [Add to Longdo]
太极图说[Tài jí tú shuō, ㄊㄞˋ ㄐㄧˊ ㄊㄨˊ ㄕㄨㄛ, / ] philosophical book by Song dynasty scholar Zhou Dun'yi 周敦頤|周敦颐, starting from an interpretation of the Book of Changes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Philosophic \Phil`o*soph"ic\, Philosophical \Phil`o*soph"ic*al\,
   a. [L. philosophicus: cf. F. philosophique.]
   Of or pertaining to philosophy; versed in, or imbued with,
   the principles of philosophy; hence, characterizing a
   philosopher; rational; wise; temperate; calm; cool. --
   {Phil`o*soph"ic*al*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 philosophic
   adj 1: of or relating to philosophy or philosophers;
       "philosophical writing"; "a considerable knowledge of
       philosophical terminology" [syn: {philosophic},
       {philosophical}]
   2: characterized by the attitude of a philosopher; meeting
     trouble with level-headed detachment; "philosophical
     resignation"; "a philosophic attitude toward life" [syn:
     {philosophical}, {philosophic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top